خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / ازدواج زرتشتیان / دیگر ازدواج ها / جواز ازدواج دختر در نه سالگی در نگاه زرتشتیان
ازدواج

جواز ازدواج دختر در نه سالگی در نگاه زرتشتیان

به قلم مدیر سایت
از جمله ایراداتی که به مسلمان ها گرفته می شود آن است که چرا به دختر نه ساله اجازه ازدواج داده می شود.
این در حالی است که از منابع متعدد زرتشتی ها به دست می آید که از نظر آنان نیز دختر نه ساله مجاز به ازدواج بوده است.
به عنوان نمونه به دو سؤال و جواب از موبد موبدان فارس در قرن سوم هجری، آذرفرنبغ فرخزادان توجه کنیم:

«پرسش: دختری نابالغ که تن به زنی (= ازدواج با) مردی می دهد، هنگامی که به (سن) بلوغ می رسد، (آیا) مجاز است که از او باز گردد و شوهر (دیگر) کند؟ و آن مرد (دوم) را پادشاه زنی باشد یا نه؟ و تا چند ساله (سالگی) وقتی تن به زنی مردی می دهد می تواند باز گردد؟
پاسخ: چنان که من می دانم: هنگامی که به (سن) بلوغ رسد، اگر اصلا با وی نبوده باشد، می تواند باز گردد؛ اگر شوهر کند، پادشاه زنی باشد؛ (اما) اگر نه ساله شود، و به (سن) رشد رسیده باشد و تحت سالاری قانونی تن به زنی دهد، پس از آن نمی تواند باز گردد». (روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص ۱۰)

«پرسش: دختری نه ساله، اگر (خود را) که به زنی مردی دهد، هنگامی که پانزده ساله شود، (آیا) می تواند از پیمان باز گردد و زن مردی دیگر شود؟ اگر باز گردد، آن گاه گناهش در حق آن مرد چیست؟ آن مرد دیگر را پادشاه زن باشد یا نه؟
پاسخ: چنان که من می دانم: نه ساله ای که به رشد رسیده است و با موافقت سالار قانونی تن به زنی مردی داده است، از زنی آن مرد نمی تواند باز گردد؛ اگر باز گردد و مدت یک سال از آن سپری شود، مرگ ارزان است». (روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ص ۱۱)

روایت آذرفرنبغ ص 10روایت آذرفرنبغ فرخزادان ص ۱۰

روایت آذرفرنبغ ص 11روایت آذرفرنبغ فرخزادان ص ۱۱

شناسنامه روایت آذرفرنبغ

آبان ۱۳۹۶

۲۱۰۰

همچنین ببینید

موبد رستم شهزادی

ارث دختر نصف پسر میان زرتشتیان

به قلم مدیر سایت در اسلام طبق آیه ی «للذکر مثل حظ الانثیین» ارث پسر …

۴ نظر

 1. مطابق این حکم مشخص است که
  به حکم ایشان اگر دختری قبل از بلوغ به ازدواج کسی در آید پس از بلوغ و تمیز می تواند از این ازدواج خارج شود .
  مشخصا برای جواز ازدواج دختر نیز سه شرط همزمان با صفت جمع ذکر شده ، نه ساله باشد ، به رشد رسیده باشد و سالار قانونی وی اجازه داده باشد .

  این حکم دین زرتشتی در ۱۳ قرن پیش بوده . مطابق آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان به امضای انجمن موبدان ازدواج دختر پیش از ۱۶ سالگی و پسر پیش از ۱۸ سالگی جایز نیست

  حال مقایسه فرمایید با احکام فعلی فقهای شیعه در امر ازدواج
  اولا : آیا خروج دختر از ازدواجی که قبل از ۹ سالگی و بلوغ انجام شده پس از بلوغ جایز است ؟
  در صورتی که پدر دختر صغیرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارد شیخ مفید
  پدری می تواند دختر صغیرش را بدون کسب اجازه از او شوهر دهد و پس از بلوغ اختیار فسخ ندارد شیخ طوسی
  ابن براج نیز برای پدر و جد پدری، حق تزویج دختر صغیره را می پذیرد و تصریح می کند که دختر پس از رسیدن به سن بلوغ حتی اگر از عقد مزبور رضایتی نداشته باشد، اختیار فسخ ندارد.
  عبدالله بن صلّت گفته است از امام صادق(ع) در مورد دختر صغیره ای که پدرش او را به ازدواج دیگری درمی آورد سئوال کردم که آیا پس از بلوغ اختیاری دارد؟ فرمود: خیر، با وجود پدر وی نظر و اختیاری ندارد.

  صحیحه علی بن یقطین:

  علی بن یقطین می گوید از امام کاظم(ع) سئوال کردم که: آیا دختر و پسر سه ساله را می توان به ازدواج دیگران در آورد و کمترین حدی که کودکان در آن به ازدواج در می آیند کدام است؟ اگر دختر بالغ شده و راضی نبود چه وضعیتی دارد؟ فرمود: «اگر پدر و یا ولی او راضی اند اشکالی ندارد.

  دو روایت از امام باقر در امکان ابطال چنین ازدواجی ذکر شده که فقهای شیعه به دلیل تاخر روایت امام کاظم و امام صادق عمدتا بر عدم امکان ابطال ازدواج حکم کرده اند .

  در خصوص شرایط صحت ازدواج نیز در کنار سه شرط روایت آذرفرنبغ ، فقهای شیعه تنها شرط رضایت ولی دم را در ازدواج دختر نابالغ قبول دارند .

  در خصوص مقایسه نظر فعلی زرتشتیان و فقهای شیعه ، فقهای شیعه کماکان بر نظر قدما هستند و ازدواج در ۹ سالگی و قبل آنرا مجاز میدانند در حالیکه زرتشتیان شرط سنی ازدواج را ۱۶ و ۱۸ سال میدانند .

 2. ایراد از مسلمانان نیست بلکه ایراد بر پیامبر آنان هست که چنین عملی را مرتکب شده
  و آنرا مرسوم و سنّت کرد .
  مهم آنست که پیامبر ایرانیان زرتشت با هیچ دختر ۹ ساله ایی ازدواج نکرد
  و همیشه تک همسر باقی ماند …

  • این دیدگاه که ازدواج با دختران ۹ ساله توسط پیامبر اسلام مرسوم شده با واقعیات انطباق ندارد . صحبت از روزگار جاهلیت است و در میان غیر عرب نیز حقوق زنان در تمام دنیا پایمال می شده . لذا صحیح نیست که بگوییم پیامبر اسلام این امر را رایج کرد اما در خصوص سنت نمودن ازدواج که باعث شده است تا امروز هم مسلمانان بسیاری بر اساس سنت اسلام ازدواج با کودکان را مجاز بدانند نیز سنت پیامبر و نسخ و تاویل روش زندگی ایشان توسط فقهای اهل سنت و فقهای شیعه تا به امروز صورت گرفته است . لذا اگر انتقادی به قوانین فعلی اسلام وجود دارد بهتر است این انتقاد به فقها وارد شود که نتوانسته اند از میان سننی که خود پیامبر در زمان حیاتش نسخ نمود به این نتیجه بدیهی برسند که قوانین اجتماعی وابسته به زمان و فهم مردم در هر دوره هستند . جمود و تحجر در اسلام ذاتا وجود نداشته چرا که پیامبر اسلام اصلاح گر جامعه متحجر عرب بود و در تاریخ عرب هیچ نمونه دیگری یافت نمی شود که چنین اصلاح عمیقی در سنن و اداب بدوی ایشان انجام داده باشد و خود پیامبر هدف خویش را اصلاخ اخلاقی جامعه بیان نمود . لذا تحجر در اسلام عمدتا از دوره خلافت عمر ابن خطاب و روش مستبدانه و متحجرانه وی شروع شده و در دوره عمر ابن عبدالعزیز اموی با شکل گیری فقاهت به شکلی که تا امروز هم وجود دارد جلوی تغییر سنن بر اساس نیاز زمانه به صورت ابدی گرفته شد .
   در مورد شیعه معتقدم شیعه به عنوان اقلیت و به دلیل تجارب فرق شیعه ای مانند کیسانیه و رافضه که بسیاری از قوانین اولیه اسلام همچون نماز را هم فسخ نمودند همواره متهم به نسخ و بدعت در اسلام بوده اند . لذا پس از شکل گیری فقه جعفری روش مشابه فقه علمای جماعت نیز در فقه شیعه پی گرفته شد و در تفقه و حتی ساختار علوم دینی کاملا از الگوی مشابه اهل سنت پیروی گردید که طبعا نتیجه نهایی که جمود در احکام اجتماعی است بر شیعه نیز مترتب گشت و به نظر میرسد شیعه فرصت تاریخی پیروی واقعی از سنت پیامبر را اینگونه از دست داد .
   البته نظر علمای شیعه در مشابهت این الگوها این است که چون امامان مذاهب چهار گانه شاگرد امام ششم بوده اند این الگوها مشابه گشته است و لیکن واقع امر تاثیر خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز در شکل گیری این ساختار فقاهت و قرار گرفتن امام پنجم و ششم در همین ساختار بوده است به شکلی که هم شیعه و هم سنی شاگرد ایشان بوده اند . در این مورد سخن بسیار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code