خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / اعدام زن زرتشتی مجرد!

اعدام زن زرتشتی مجرد!

به قلم مدیر سایت

افرادی تصور می کنند که زنان قبل از اسلام، جایگاهی والا داشتند اما با آمدن اسلام…
متون تاریخی و زرتشتی خلاف این ادعا را نشان می دهند. یک نمونه، عبارتی از کتاب «شایست ناشایست» ـ اثر دینی بر جای مانده از زمان ساسانیان ـ است. در این متن زرتشتی آمده است که اگر مرد تن به ازدواج ندهد، حکم اعدام ندارد؛ چون اگر اوستا را بخواند، بعد از رستاخیز، فرزنددار خواهد شد. اما اگر زنی تن به ازدواج ندهد حکمش اعدام است؛ زیرا زن تنها از راه آمیزش با مردان، فرزنددار می شود.

در صفحه ۱۲۸ می خوانیم:
«مرد اگر زن نگیرد، مرگرزان نشود، و زن اگر شوی نکند، همانا مرگرزان شود؛ چه، زن را جز از راه آمیزش با مردان، فرزند نباشد و از وی پیوند نرود، اما مرد را جز از راه زن <گرفتن>، هرگاه اوستا را ـ چنان که در جد دیوداد گفته شده است ـ بگوید، از وی پیوند تن پسین فراز رود».

شایست ناشایست ص ۱۲۸

بهمن ۱۳۹۷