خانه / تغییر اندیشه / قارن بن شهریار حاکمی زرتشتی که اسلام را پذیرفت

قارن بن شهریار حاکمی زرتشتی که اسلام را پذیرفت

به قلم مدیر سایت
قارن بن شهریار سی سال حکومت کرد و مسلمان شد. عبارت چند کتاب در این زمینه را مرور می کنیم:

غیاث الدین بن همام الدین خواند میر (درگذشت: ۹۴۲ ق)  در تاریخ حبیب السیر، جلد ۲، ص ۴۱۷ ـ ۴۱۸:
«قارن بن شهریار که برادر جعفر بود سى سال باقبال  گذرانید و اول کسی که ازین طبقه اسلام قبول فرمود، قارن بود و او دو پسر داشت سرخاب و مازیار».

سید ظهیر الدین بن سید نصیر الدین مرعشى  (درگذشت: ۸۹۲ ق) در  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، صفحه ۹۴:
«… بعد از وى جعفر بن شهریار بن قارن دوازده سال پادشاهى کرد، و داعى الکبیر در زمان او خروج کرد، و از بعدِ او برادرش اصفهبد قارن بن شهریار ملک الجبال شد و اول در قبایل خود، او اسلام قبول کرد و زنّار از میان بکیخت ».

ملا شیخعلى گیلانى  (درگذشت: قرن ۱۱ ق) در  تاریخ مازندران، صفحه ۴۶:
«قارن بن شهریار ـ برادر جعفر ـ که نخستین مسلمان است از این طبقه، سى سال ملک رانده، درگذشت و از وى دو پسر ماندند: مازیار و سرخاب».

حسن پیرنیا(درگذشت: ۱۳۱۴ ش) و عباس اقبال آشتیانى (درگذشت: ۱۳۳۴ ش)  در تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، صفحه ۱۱۵:
«قارن بن شهریار که در حدود ۲۴۰ قبول اسلام کرده و با پذیرفتن اداى خراج از طرف طاهریان در قسمت شرقى مازندران حالیه امارت مى نمود».

احمد کسروی (درگذشت: ۱۳۲۴ ش) در مقدمه ی تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، صفحه ۴۶:
«در اوایل قرن سیم که دامنه فتوحا