خانه / سایر مطالب / نسخه های خطی زرتشتی (۲)

نسخه های خطی زرتشتی (۲)

تهیه: مدیر سایت

نامه زردشت (کتابت: ح ۱۰۷۶ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – جلد۳
در صفحات: ۵۰۵تا۵۰۵
کد دستیابی کتاب: ۲۵۳- گ ۱۳۰ ب – ۱۴۱ الف
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
مولف: (ابراهیم) زردشت
کاتب: حیدر کرکی
تاریخ کتابت: نزدیک ۱۰۷۶
بخش بندی: این نسخه شماره ۲۰ دفتر است
همه اطلاعات: [۵۶۲] نامه زردشت (فارسی)
این نامه که از (ابراهیم) زردشت دانسته شده بزبان پهلوی بوده و (زوره) نام دارد انوشیروان از (اژرژروه) سپاهانی شاگرد بزرگمهر در خواست که آنرا بپارسی گزارش کند او در دیباچه میگوید که نامم (اژرژروه) و از سپاهانم واز نژاد کیومرث واز ساسانیان واز اردشیر نیکوکار و شاگرد بزرگمهر میباشم انوشیروان از من خواسته است که سخنان (ابراهیم) زردشت پیامبر ایران بنام (زوره) را که بپهلوی بوده و او آنرا برای فروانروای هند فرستاده وشاه هندی باز آنرا برای انوشیروان فرستاده بود گزارش بنویسم
این گفتار بروش اشراقی وآمیخته با آئین زردشتی است وبرخی از واژه های این فلسفه مانند (اسفهبد) و جز آن در آن دیده میشود
آغاز: بنام ایزد جان بخش روزی رسان چنین گوید (اژرژوه)
انجام: وبند دیوکه فریب ونیرنک او است از جان ودل برداشتن و آن مردار
پلیدرا بجان ودل نگماشتن
[۶۹۱] ۲۵۳ این نسخه شماره ۲۰ دفتر است و بخط تعلیق حیدر کرکی نزدیک ۱۰۷۶ گ ۱۳۰ ب – ۱۴۱ الف

مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) (کتابت: ۱۱۹۰ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
تاریخ کتابت: ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۷].
بخش بندی: نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است
آسیب دیدگی: ازآغاز ۱۷ برگ افتادگی دارد
همه اطلاعات: (۱۳۷۴۲)
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) (فارسی وسانسکریت)
نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ازآغاز ۱۷ برگ افتادگی دارد. جلد دوم آن در شماره قبلی معرفی گردید.
مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، بی کا، ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر]، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: پارچه ای، مشکی، عطف و گوشه تیماج.
۲۵۵ برگ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر، ۲۱ سطر، [ثبت ۸۶۹۰۷].

لوح زرتشتی (کتابت: آغاز قرن ۱۴ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۱۶۱تا۱۶۵
کد دستیابی کتاب: ۶۱۰۷
تاریخ کتابت: آغاز سده چهاردهم
همه اطلاعات: ۱۵۴۸
۶۱۰۷ نسخ و نستعلیق بی نشان و بی تاریخ آغاز سده چهاردهم، ۳۲۰ گ ۱۴ س، ۱۱ × ۸/۱۷، جلد میشن سیاه، کاغذ فرنگی.
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ملی ملک – جلد۹
در صفحات: ۱۶۵تا۱۶۵
ردیف کتاب: ۱۳
کد دستیابی کتاب: ۳۰۵ ر – ۳۰۷ ر
زبان کتاب: ف
نام کتابخانه: کتابخانه ملی ملک شهر: تهران
منابع دیگر: (م ۱۷۵۱)
همه اطلاعات: ۱۳ – لوح زرتشتی: (ف): (م ۱۷۵۱)
آغاز: سر هر داستان نام یزدان است، ای دوستان یزدان آواز یکتا خداوند بی نیاز را بگوش جان بشنوید تا شما را از بند گرفتاریها… آزاد فرماید…
انجام:… خداوند میفرماید صاحب محنت صحت نخواست، بر نخواهد خواست، و آن دارای نشان رستگاری نخواهد یافت. (۳۰۵ ر – ۳۰۷ ر)

مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸].
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمارمشترک دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: (۱۳۷۴۱)
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) (فارسی و سانسکریت)
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: پارچه ای (برزنت)، مشکی، عطف و گوشه تیماج.
۵۵۳ برگ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر، ۲۱ – ۲۳ سطر، [ثبت ۸۶۹۰۸].

مجموعه آثار زرتشتیان (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابر با ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷].
همه اطلاعات: (۱۳۸۴۲)
مجموعه آثار زرتشتیان (فارسی وسانسکریت)
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از: نستعلیق، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور، ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابر با ۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: مقوایی، آبی، عطف پارچه.
۲۶۷ برگ، ۱۸ × ۲۳ سانتی متر، ۱۸ سطر، [ثبت ۸۷۹۴۷].

وقف نامه زرتشتیان
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – دفتر۴
در صفحات: ۴۶۸تا۴۶۸
همه اطلاعات: (۵) وقف نامه زرتشتیان.

نکاح نامه زرتشتیان (کتابت: ۱۱۹۰ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
تاریخ کتابت: ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۷].
بخش بندی: نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است
آسیب دیدگی: ازآغاز ۱۷ برگ افتادگی دارد
همه اطلاعات: (۱۳۷۴۲)
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) (فارسی وسانسکریت)
نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ازآغاز ۱۷ برگ افتادگی دارد. جلد دوم آن در شماره قبلی معرفی گردید.
مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، بی کا، ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر]، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: پارچه ای، مشکی، عطف و گوشه تیماج.
۲۵۵ برگ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر، ۲۱ سطر، [ثبت ۸۶۹۰۷].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۹تا۲۷۹
ردیف کتاب: ۱۷
کد دستیابی کتاب: “۲۲۱ ر – ۲۳۳ ر”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۱۷- نکاح نامه زرتشتیان “۲۲۱ ر – ۲۳۳ ر”

دلالات زردشت ؛ قرانات زردشت (کتابت: ۱۰۶۲ ق)
ماخذ کتاب: فهرست نسخه های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی – جلد۱
در صفحات: ۱۰۵تا۱۰۵
کد دستیابی کتاب: ۱) ۵۱۵ – در مجموعه (گ ۱ پ – ۴۱ ر
زبان کتاب: عربی
نام کتابخانه: کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی شهر: تهران
مولف: منسوب به زردشت فرزانه یا پیامبر
تاریخ کتابت: جمادی الاخر ۱۰۶۲
موضوعات: ستاره شناسی
شماره پیشین: ۶۶۵۰۴
بخش بندی: با سربندهای ” قال زردشت ” و ” باب اسرار… ”
منابع دیگر: از متقدمان، سجزی (د ۴۷۷ ق /
۱۰۸۴ م) در جامع شاهی (هف) از کتاب زردشت یاد می کند (ذریعه، ۲۶/۲۴۹) و از متاخران، مظفر گنابادی در تنبیهات المنجمین (هف) از مقالات زردشت نقل می کند.
همه اطلاعات: ۳۸ و ۳۷
دلالات زردشت ؛ قرانات زردشت عربی، ستاره شناسی منسوب به زردشت فرزانه یا پیامبر، به نوشته تقی زاده (ص ۳۱۵)
نسبت کتاب نجومی به زردشت بی پایه است و این نوشته ریشه یونانی – رومی دارد، چه، در آن کشورها بسیاری از امور و فنون اسرار آمیز را به زردشت نسبت می داده اند. چنانکه بسیاری از اینگونه دانشها را در مشرق زمین به ” هرمس ” نسبت داده اند. از متقدمان، سجزی (د ۴۷۷ ق / ۱۰۸۴ م) در جامع شاهی (هف) از کتاب زردشت یاد می کند (ذریعه،  ۲۶/۲۴۹) و از متاخران، مظفر گنابادی در تنبیهات المنجمین (هف) از مقالات زردشت نقل می کند.
نسخه در دست در مطالع کواکب و تاثیر آنها در مولود و سعد و نحس است. با سربندهای ” قال زردشت ” و ” باب اسرار… “. در آغاز از ” مهانگرد بن مهریار مرزبان ” یاد می کند که دلالات زردشت را ترجمه کرده است و از ” سعید بن خراسان ” و ” امیر عبد الرحمان بن مسلم امین آل رسول ” که خواست این دانش به زبان عربی درآید.
آغاز: بسمله، حمدله، صلات. قال مهانگرد بن مهریار. هذا من دلاله زردشت بن رای تونک و دعاه صدره… اعلم ان هذا العلم الشریف و ان صلح…
انجام:… علی ذکر حال هذین الکوکبین. و الله اعلم. تمت الرساله من زردشت الحکیم فی شهر…
(۱) ۵۱۵، نستعلیق تحریری کم نقطه، جمادی الاخر ۱۰۶۲، در مجموعه (گ ۱ پ – ۴۱ ر)، از روی نسخه پر لغزش، کاغذ ترمه.
شمث ۶۶۵۰۴

نامه زردشت (کتابت: قرن ۱۲ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری سپهسالار – جلد۵
در صفحات: ۶۹۸تا۶۹۸
کد دستیابی کتاب: ۲۹۲۹: ش ۲ دفتر، ۱۷۶ پ – ۱۸۶ ر
نام کتابخانه: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری شهر: تهران
مولف: آذر پژوه
تاریخ کتابت: سده ۱۲.
منابع دیگر: (فهرست دانشگاه ۳: ۵۰۵).
همه اطلاعات: نامه زردشت: گزارشی است از آذر پژوه بر نامه زردشت (فهرست دانشگاه ۳: ۵۰۵).
۲۹۲۹: ش ۲ دفتر، ۱۷۶ پ – ۱۸۶ ر، نستعلیق سده ۱۲.

زردشت نامه (کتابت: ۱۲۵۷ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری سپهسالار – جلد۵
در صفحات: ۸۵تا۸۷
کد دستیابی کتاب: ۱۶۴۳: ش ۱ دفتر، ۱ پ – ۲۴ ر
نام کتابخانه: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری شهر: تهران
مولف: ملا محمد باقر پنشدی
کاتب: نصر الله تفرشی
تاریخ کتابت: ۱۲۵۷
مهدی الیه: بدستور علی قلی میرزا
بخش بندی: این رساله دارای یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه
همه اطلاعات: زردشت نامه: این رساله دارای یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه است و ملا محمد باقر پنشدی بدستور علی قلی میرزا آن را ساخته و در خاتمه آن زردشت را پیامبر دانسته است.
آغاز: الحمد لله. و الصلوه علی رسول الله… اما بعد این مختصریست در معرفت حال نبوت و معجزه.
انجام: بولایه امیر المومنین و اوصیائه المرضیین و اولاده المنتخبین… قدتم التسوید دارالخلافه طهران.
۱۶۴۳: ش ۱ دفتر، ۱ پ – ۲۴ ر، نستعلیق نصر الله تفرشی در ۱۲۵۷، عنوان شنگرف،  صفحات دردو جدول یکی بزردومی زر و شنگرف و لاجورد، نام مولف در پشت کتاب آمده است.
مالک اعتضاد السلطنه در ۱۲۷۰، وقف سپهسالار ۱۲۹۷.
کاغذ فرنگی سفید آهار مهره – ۵۴ گ ۱۵ × ۱۹ – ۱۱ س ۶ × ۱۱.

تاریخ زردشت و قسمتی از زند (کتابت: احتمالا قرن ۱۳ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – جلد۲
در صفحات: ۲۲۹تا۲۲۹
کد دستیابی کتاب: ۷۲۴ / ف
نام کتابخانه: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شهر: تهران
تاریخ کتابت: محتملا قرن سیزدهم ه.ق.
تاریخ تالیف: قرن سیزدهم ه.ق.
موضوعات: دینی
شماره پیشین: ۱۲۲۱ / ۱۵۵ / س
همه اطلاعات: ۷۲۴ / ف (دینی)
تاریخ زردشت و قسمتی از زند
تالیف: قرن سیزدهم ه.ق.
در مقدمه این رساله متخصری از تاریخ زندگی زردشت آمده و سپس قسمتی اززند و پازند بخط فارسی نقل گردیده و همراه آن شرح آنها بفارسی آمده است.
آغاز: بنام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان، عرضه داشت اینکه چون سی سال بر پادشاهی شاه گشتاسب گذشت پیغمبری پدید آمد زراتشت نام که عرب او را ابراهیم خوانند.
انجام: آگاه دهید انجمنیان نران و مادگان بزم امشاسفندان چه نرایشان ده اند مادعج ایشان ده.
نستعلیق، محتملا قرن سیزدهم ه.ق.، سرفصلها با مرکب قرمز –
جلد: تیماج، یک لائی، ۱۰۰ و ۱۵۰ – کاغذ: فرنگی، ۲۵ برگ، ۱۱ سطر کامل، ۷۰ و ۱۱۰، ۱۲۲۱ / ۱۵۵ / س

تفسیر زوره زردشت
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – دفتر۳
در صفحات: ۱۶۷تا۱۶۷
کد دستیابی کتاب: ش ۲/۳۷
نام کتابخانه: مجموعه محمود فرهاد معتمد شهر: تهران
مولف: آذر پژوه
همه اطلاعات: تفسیر زوره زردشت: آذر پژوه، ش ۲/۳۷

تفسیر زوره زردشت (کتابت: قرن ۱۳ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۲۱تا۲۲۱
کد دستیابی کتاب: ش ۳۷
تاریخ کتابت: سده ۱۳
محل کتابت: کاشان
همه اطلاعات: مجموعه: ش ۳۷، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، در کاشان نویسانده شده است، بایادداشت مورخ ۱۲۸۶-۱۲۸۷، ومهراحتشام الملک، ۸×۵/۱۷، ۵/۱۵×۲۴، کاغذ فرنگی، جلد تیماج سبز، دارای:
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – دفتر۳
در صفحات: ۲۲۱تا۲۲۱
ردیف کتاب: ۲
نام کتابخانه: مجموعه محمود فرهاد معتمد شهر: تهران
مولف: آذر پژوه
منابع دیگر: دانشگاه ۳: ۵۰۵)
همه اطلاعات: ۲- تفسیر زوره زردشت: آذر پژوه، نوشیران آنرا زروه خوانده است.
نسخ باحواشی فرهاد میرزا (دانشگاه ۳: ۵۰۵)

پرسش زردشت ازیزدان از نماز ونیاز (کتابت: قرن ۱۴ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۱۴۱تا۴۱۴۱
کد دستیابی کتاب: ۵۱۹۰
تاریخ کتابت: سده ۱۴
همه اطلاعات: ۵۱۹۰
نستعلیق سده ۱۴، خشتی.
۱۲ س ۵ / ۹ × ۱۵، ۲۳۵ گ ۱۵ × ۲۱
کاغذفرنگی – جلد تیماج سبز ضربی مقوایی.
مجموعه
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – جلد۱۵
در صفحات: ۴۱۴۱تا۴۱۴۱
ردیف کتاب: ۳
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
همه اطلاعات: ۳- پرسش زردشت ازیزدان از نماز ونیاز

شرح نامه زوره ابراهیم زردشت (کتابت: قرن ۱۲ و ۱۳ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۶۹تا۶۹
کد دستیابی کتاب: ۵۷۰۰
تاریخ کتابت: سده ۱۲ و ۱۳
همه اطلاعات: ۵۷۰۰ نسخ سده ۱۲ و ۱۳، ۱۸ گ
۱۶ × ۲۵، ۱۹ س ۹ × ۱۸، کاغذ فرنگی، فرنگی، جلد مقوا، ربعی (۲۰۰)
مجموعه
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – جلد۱۶
در صفحات: ۶۹تا۶۹
ردیف کتاب: ۱
کد دستیابی کتاب: ۳۸۷ پ – ۴۰۱ ر
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
مهدی الیه: بفرموده انوشیروان
همه اطلاعات: ۱- شرح نامه زوره ابراهیم زردشت
بفرموده انوشیروان (۳۸۷ پ – ۴۰۱ ر)

اوستای زردشت پیامبران ایران کهن
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – جلد ۱۷ در صفحات:  ۴۳۳تا ۴۳۳
کد دستیابی کتاب: ۹۶۰۹
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
آسیب دیدگی: برگهای پراکنده و موریانه خورده و خاک دیده و فرسوده و پاره شده که برخی از آنها کهنه گویا چهارصد ساله و برخی تازه است
همه اطلاعات: ۹۶۰۹، به خط اوستایی و پهلوی و فارسی و گجراتی، برگهای پراکنده و موریانه خورده و خاک دیده و فرسوده و پاره شده که برخی از آنها کهنه گویا چهارصد ساله و برخی تازه است، به چند اندازه.
اوستای زردشت پیامبران ایران کهن، متن به خط اوستایی و عنوانها به خط پهلوی بازمانده از نسخه ای گجراتی، گذشته از چندجا که به فارسی است، در یک صفحه فرسوده آن عباراتی به فارسی آمده و برگهای پاره شده و فرسوده و رساله ای به فارسی و پهلوی هم درآن هست.

” دلالات زردشت ” ؛ ” قرانات زردشت ” (کتابت: ۱۰۶۲ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۳۲۱تا۳۲۱
شماره پیشین: ۶۶۵۰۴
همه اطلاعات: مجموعه ۵۱۵
شم ۱: نستعلیق پخته تحریری، جمادی الاخر ۱۰۶۲ ؛ شم ۲ و ۳:
نستعلیق تحریری معمولی سده ۱۳ ق ؛ ۷۲ گ، شمار و اندازه سطرها گوناگون، کاغذ شم ۱ ترمه و بقیه آهار مهره معمولی، جلد تیماج قهوه ای یک لا، ۱۸ × ۵/۸ سم. شمث ۶۶۵۰۴
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: فهرست نسخه های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی – جلد۱
در صفحات: ۳۲۱تا۳۲۱
ردیف کتاب: ۱
کد دستیابی کتاب: (گ ۱ پ – ۴۱ ر).
نام کتابخانه: کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی شهر: تهران
مولف: منسوب به زردشت فرزانه.
همه اطلاعات: ۱. ” دلالات زردشت ” ؛ ” قرانات زردشت ”
منسوب به زردشت فرزانه.
آغاز: بسمله، حمدله، صلات. قال مهانگرد بن… (گ ۱ پ – ۴۱ ر).

نامه زردشت
ماخذ کتاب: فهرستواره مجموعه مشکوه – جلد۱
در صفحات: ۲۳۹تا۲۳۹
کد دستیابی کتاب: ج ۳: ۵۰۵ (۲۰/۲۵۳)
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
مولف: اژر ژروه سپاهانی
همه اطلاعات: اژر ژروه سپاهانی: نامه زردشت – ج ۳: ۵۰۵ (۲۰/۲۵۳)

دوزه زردشت (نامه…) (کتابت: قرن ۱۱ و ۱۲ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۶۱تا۷۱
کد دستیابی کتاب: ۵۰
کاتب: محمدصادق طباطبائی
تاریخ کتابت: قرنهای ۱۱ و ۱۲
همه اطلاعات: ۵۰
مجموعه
مجموعه ایست دارای ۲۵ رساله که در قرنهای ۱۱ و ۱۲ بدست چند کاتب نوشته شده است ازکاتبان تنها نام محمدصادق طباطبائی یاد شده وگویا بیشتردفترراهمین کاتب نوشته است رساله های دفتر خیلی پراکنده وبیشتر آنها درکنار صفحه ها نوشته شده است.
جلد: تیماج تریاکی مقوایی. کاغذ: ایرانی. خط: نسخ ونستعلیق مختلف.
صفحه: ۲۶۰.سطر: مختلف. قطع: ۱۳×۲۴.
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه نوربخش خانقاه نعمت اللهی – جلد۱
در صفحات: ۶۳تا۶۵
ردیف کتاب: ۷
کد دستیابی کتاب: ش ۷ (ص ۹۰-۱۲۶)
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه خانقاه نعمت اللهی شهر: تهران
مولف: منسوب است به ابراهیم زردشت
منابع دیگر: رجوع کنید به: فهرست دانشگاه تهران جلد ۳: ۵۰۵. و درباره نسخه های خطی جلد ۳: ۲۲۲.
همه اطلاعات: ۷- دوزه زردشت (نامه…) فارسی منسوب است به ابراهیم زردشت. رجوع کنید به: فهرست دانشگاه تهران جلد ۳: ۵۰۵. و درباره نسخه های خطی جلد ۳: ۲۲۲.
ش ۷ (ص ۹۰-۱۲۶) نوشته شده درحاشیه به چلیپا. عنوان و نشان: شنگرف،
آغاز: رساله زوژه ابراهیم زردشت و شرح آذر پژوه که آن را کسری ایزدیه نام کرده است. بنام یزدان جان بخش روزی رسان…
پایان: وازهرسوی مردم به ایران دست درازی کنند… بازپادشاهی به فرزندان کیومرث برسد.

قرانات زردشت
ماخذ کتاب: فهرست نسخه های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی – جلد۱
در صفحات: ۱۹۳تا۱۹۳
نام کتابخانه: کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی شهر: تهران
منابع دیگر: نک: دلالات زردشت.
همه اطلاعات: قرانات زردشت، نک: دلالات زردشت.

همچنین ببینید

دیدار از مراکز زرتشتی در استان یزد (۵) / اشتباه ها در بنرهای انجمن زرتشتیان یزد در دخمه + تصویر

۱۰ فروردین ۱۳۹۵ (ادامه) دو دخمه ی همجوار یزد و زمین های اطراف آن را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code