خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / ازدواج زرتشتیان / ازدواج اجاره ای (استقراضی) / نگاه آریایی ها به زن / زنان زاده ی اهریمن، آفرینش زن برای زادن مرد، زن نوعی کالا، تعدد زوجات و…
زن زرتشتی

نگاه آریایی ها به زن / زنان زاده ی اهریمن، آفرینش زن برای زادن مرد، زن نوعی کالا، تعدد زوجات و…

باستان پژوه دکتر محمود رضا افتخارزاده نگاه ایرانیان در باستان را مورد بررسی قرار داده است. آنچه ایشان در انتقاد از این نگاه، ذکر کرده، می آوریم. با تشکر از دوست فرزانه استاد محمد هادی خالقی که کتاب دکتر افتخارزاده را در اختیار قرار داد.

[حکمت آفرینش زن]ایران آیین و فرهنگ
در حکمت دینی آریایی آمده است: “… زنان زاده ی اهریمن و اهریمنی منش هستند. مزدا یار نیکو مردان است و اهریمن یار زنان… اهورا به زن گفت: با آنکه پتیاره هستی و از جنس جهی (فاحشه) دختر اهریمن می باشی تو را آفریدم، تورا یاری می کنم زیرا مرد از تو زاده می شود، با وجود این مرا آزار خواهی داد. اگر مخلوقی می یافتم که مرد از او زاده شود تو را نمی آفریدم. هرچه گشتم چیزی نیافتم که مرد از او زاده شود جز زنی که از جنس جهی پتیاره دختر اهریمن بود.»[۲]…

[زن نوعی کالا]
در دوران دینی، زنان نوعی کالا بودند و بر آنان اصل مالکیت و انحصار مترتب بود. براین اساس زنان احتکار می شدند، مبادله می گردیدند، به قرض داده می شدند، فروخته می شدند، به خارج از کشور صادر می گردیدند.
در میراث دینی دوران تاریخی، به ترتیب: مال و کالای ماده و چارپای ماده و زن در کنار هم قرار گرفته اند..
می دانیم که در روزگار بلند ساسانی، زنان مانند گندم و غلات و حبوبات و حیوانات اهلی احتکار می شدند و اشرافیت و روحانیت و حاکمیت سیاسی ساسانی حرمسراهای بسیار داشتند و نهضت مردمی و سراسری مزدک پسر بامداد علیه دین و دولت ساسانی، عصیانی علیه همین اوضاع بود. بی گمان اشراف و روحانیان و طبقات ممتاز حاکم از همه مواهب و کامروایی جنسی نیز برخوردار بودند. تنها بخشی از رزمیان، برزیگران، شبانان، پیشه وران، غلامان و بردگان و بطور کلی رعایا که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند دچار محرومیت مطلق بودند…

[تعدد زوجات و صیغه در انحصار اشراف]
در سراسر دوران بلند تاریخی، تعدد زوجات و انواع صیغه های شرعی، بخشی از سرنوشت حقوقی و قانونی زن بود. بدیهی است که این امکانات نیز در انحصار اشرافیت ایرانی و حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی بود. احکام دینی موجود نشان می دهد که رعایای مرد و زن حتی از داشتن یک همسر محروم بوده اند. در همین جا می توان گفت که بند ۴۴ از فرگرد ۴ وندیداد، راه حلی برای رعایای ایرانی بوده که در روزگار نهضت مزدک وضع شده است یا که توجیه کننده سنت اشرافی استقراض و مبادله زنان عقدی و صیغه ای و انواع دیگر آن است؟…

[قرض، اجاره و مبادله ی زن]
در منابع حقوقی دوران دینی و تاریخی[۳] سخن از استقراض، اجاره و مبادله زنان است. در این منابع آمده است که یک مرد می توانست بر خلاف رضایت زن عقدی خود او را به افرادی که نیاز به زن داشتند، برای مدت معینی واگذار کند. این واگذاری شرایط خاص خود را داشت و درخواست قرض یا اجاره یا مبادله باید قانونی ارائه می شد…
گفته می شود که استقراض زنان نیز بخشی از فرهنگ اشرافیت ایرانی بوده و انگیزه جنسی و عشقی صرف نداشته بلکه نیاز به نیروی کار بوده و انگیزه های اقتصادی و بهره کشی داشته است:
“فرزندانی که تولید می شده اند گاه بفروش می رسیدند، و این منبع درآمدی برای پدر بود. زن و کودک و برده یک عنوان حقوقی داشتند”[۴] “فروختن فرزند به بردگی فقط از اختیارات پدر است که می تواند فرزندش را بفروشد یا عضوی از اعضای او را ناقص کند…”[۵] در منابع حقوقی سخن از اجاره دادن زن است یعنی شوهر می تواند زنش را به مرد دیگری به اجاره دهد.[۶]

[زنان صیغه ای و فرزندان آنها]
در همین منابع آمده که زنان صیغه ای و انواع دیگر آن در شمار خدمتکاران زن اصلی و اولی بوده اند. فرزندانی که از این زنان تولید می شده اند حق ارث نداشتند و از انتساب به پدر محروم بودند، اما حق مسکن و خوراک و پوشاک داشتند. زنان صیغه ای تا هفتاد سالگی از حق نفقه برخوردار بودند. گاه پدر حق داشت یکی از زنان صیغه ای را به پسر ارشد واگذار کند.[۷]

[عدم مجازات متجاوز به دختران بی سرپرست و دختران توده ی مردم]
در همین احکام دینی دوران تاریخی تجاوز به دختران بی سرپرست و یا دخترانی که زیر سرپرستی پدر یا قیم خود بودند اما از رعایا محسوب می شدند، مجازات و یا حد شرعی و کفاره ای نداشت و متجاوز مورد پیگرد قانونی و شرعی قرار نمی گرفت. در احکام دینی آمده است که دختران رعایا که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و آبستن می شوند نباید شرمگین باشند و…

[تاثیر جاهلیت آریایی در دوره های بعد]
بدون شک میراث دینی دوران تاریخی محصول اندیشه ی اشرافیت و روحانیت ایرانی و میراث تکامل یافته جاهلیت آریایی است. اما این واقعیت محسوس و ملموس را نمی توان انکار کرد که آنچه فکر و فرهنگ و میراث ایرانی نامیده می شود همین میراث دوران تاریخی است. همین آیین و فرهنگ بود که خلق و خو و جهان بینی ایرانی را ساخت و پرداخت و هم اکنون ایرانی با همه استحاله ای که شده هنوز با این نگرش و بینش، حیات و حضور دارد و می بیند و می نگرد.

[انتقاد از دکتر جلیل دوستخواه]
استاد جلیل دوستخواه شاگرد برجسته شادروان استاد پور داورد، در مقدمه ای برگزیده ی اوستا به گزارش استاد پور داود، نوشته اند: “اهورا مزدا میان زن و مرد فرقی نمی گزارد و اناهیتا را همان گونه ارج می گذارد که مهر را. زن در سراسر زندگی همدوش مرد است و همه جا نام ستایش بانوان و دوشیزگان در کنار نام و ستایش مردان، می آید. برخورداری از زنان برومند و برازنده و زیبا یکی از آرزوهای نیک است که در بسیاری از پاره های اوستا باز گفته می شود.”
پیداست که استاد این رجز ها را در آغاز دهه ی چهل خورشیدی سروده اند؛ یعنی در نقطه اوج روند باستانگرایی و روزگار غلبه و غرور و حسرت و هوس ملی و در نفرت از تاریکی و جهل و جور اهریمنی حاکم بر ایران که آرزو و امید افول آن می رفت. به همین دلیل استاد دوستخواه به پیروی از استاد ارجمند شادروان پورداود، جهل و جور دینی باستان را پوشانده اند و مثلا در گزیده ای از وندیداد، بر احکام دینی پرده کشیده اند. سخنان استاد از سرنوشت زن در ایران باستان زیاد واقع بینانه نیست.»

منبع:
ایران آیین و فرهنگ، دکتر محمودرضا افتخارزاده، تهران، نشر رسالت قلم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۹.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۲]. ن.ک: وندیداد ۲/۹۷۲، ۹۷۵، ۱۲۸۶؛ بندهشن.
[۳]. برجسته ترین منبع حقوقی دوران تاریخی کتاب «ماتیکان هزار داتستان» است متن پهلوی و ترجمه انگلیسی آن:atikan.e.hazar Datastan. Trans.by. S.J.Bulsara. Bombay. April.1976. (چاپ اول۱۹۳۷. چاپ دوم۱۹۷۶). از صفحه ۶۳تا ۶۷ پیرامون حقوق زن و شوهر، از صفحه ۱۵۲ تا ۲۱۶ درباره مناسبات زناشویی، انواع و اقسام آن، مسئله تولید فرزند و تعداد آن، از صفحه۲۱۶ تا۲۴۹ شرایط و روابط آن بیان شده است.
[۴]. وندیداد۱ /۵۰۷، ۵۰۸ ـ> دینکرد۳۷ /۷. +۸ /۲۰،۱۲۶.
[۵]. وندیداد ۵۰۸ ی۱.
[۶]. همان.
[۷]. همان۱ /۵۰۹ـ۵۰۸.

همچنین ببینید

ادعای بی جا (آزار نرساندن به مورچه) / یقینا کشتار مورچه در دین تحریف شده ی زرتشتی ثواب بسیار زیاد دارد

به قلم مدیر سایت موبد برجسته رستم شهزادی ـ رئیس سابق انجمن موبدان تهران ـ …

۲۴ نظر

 1. یه سوال دارم شما نظرات رو چه ساعاتی تایید می کنید؟فکر میکنم سرتون شلوغ باشه.یه نظر در پست بر اساس حدیتی ازدواج زرتشتی ها با محارم جایز نیست نوشتم چند تا سوال درمورد عبادت زرتشتی ها ازتون پرسیدم. در صورت امکان لطفا لطف بفرمایید تاییدش کنید و جواب بدید.اگه امکان نمایشش در آن پست نبود جواب سوالاتی که پرسیدم رو به ایمیلم ارسال کنید

 2. حدیث از پیامبر اسلام در نهج الفصاحه
  اگر زنها نبودند مردها به بهشت می رفتند…….

 3. چشم این هم متن عربی
  النساءحباله الشیطان زنان دام های شیطان هستند
  لو لا النساءیعبد الله حق العبادته اگر زنان نبودند خدا آن گونه که شایسته پرستش او بود عبادت میشد
  ان اقل ساکنی الجنه انساء کمترین ساکنان بهشت زنان هستند
  اوثق سلاح ابلیس الساء مطمئن ترین سلاح شیطان زنانند

  • مدیر سایت

   سخن نخست در برخی منابع از قول عبدالله بن مسعود است (از جمله در البیان و التبیین ص ۲۴۰) بله در من لایحضره الفقیه به پیامبر(ص) نسبت داده اما با اینکه نویسنده مقید به ذکر زنجیره سند است در این مورد سندی ذکر نکرده و لذا از نظر ما معتبر نیست

   سخن دوم را در کتابهای حدیثی نیافتم

   سخن سوم در منابع اهل سنت آمده جالب آنکه بعکس آن حدیثی از امام صادق(ع) است که تعداد زنان در بهشت بیش از مردان است

   سخن آخر نیز در منابع اهل سنت و بی زنجیره سند آمده

 4. لْمَرْأَهُ شَرٌّ کُلُّهَا وَ شَرُّ مَا فِیهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا
  همه چیز زن شرّ است، و بدتر از آن اینکه از وجودش چاره‏اى نیست
  نهج البلاغه، حکمت شماره ۲۳۸

  حالا هی بشینید برای خودتون توجیه درست کنید و تفره برید

  چیزایی که مال خودتونه به زرتشتیان محترم نسبت میدید

  من به دین زرتشت تعصب ندارم شما عرب پرستا دارید به نیاکان پاکمون توهین میکنید ایرانی اگر ایرانی باشه گول این چرندیاتو نمیخوره

 5. ببخشید یعنی شما می گی نهج البلاغه معتبر نیست …….پس این همه که می گن حکمتهای نهج البلاغه ….؟؟؟؟؟؟؟؟؟…….سخن دوم تو نهج الفصاحه انتشارات عصرجوان دیدم …..حالا دیگه نمی دونم زنجیره داره یا نه …..بازم حدیث هست اگر بخواین ……حالا ی سوال چرا اون حدیثایی که شما می گی معتبر نیست رو از این کتابا خذف نمی کنن …مثلا این حدیثو ببینید از پیامبر
  ان المراه تقبل فی الصوره الشیطان وتدبرفی الصوره الشیطان زن به صورت شیطان رو می کند وبه صورت شیطان پشت می کند

  • مدیر سایت

   نگفتم نهج البلاغه معتبر نیست بلکه ممکنه حدیث نامعتبر هم درش باشه

   ابوالقاسم پاینده در سال ۱۳۶۳ش از دنیا رفت. پس هر حدیثی را که نقل میکنه باید صحت و سقمش را بررسی کرد

   درست نیست هر سخنی را کسی نپسندید از کتابها حذف بشن. چه بسا در آینده سند اونها یافت بشه هرچند درحال حاضر نیشه روی اونها حساب کرد

   حدیثی را که نقل کردید تنها در کتابهای اهل سنت آمده

  • دلیر مَرد ایرانی

   سلام، خانم رویا هم احتمالاً نمیدانند که در روایات متواتری که از طرق مختلف سنّی و شیعه از خودِ پیغمبر خدا و جانشینان راستین او امامان هدایتگرمان به ما رسیده که فرمودند: هر روایت و حدیثی که از ما به شما رسید آن را به قرآن و حجّت عقلی تان عرضه کنید و اگر در تعارض با آنها بود آن را به دیوار بکوبید(یعنی به ما دروغ بستند و از ما نیست حتّی اگر ظاهراً سند صحیحی داشته باشد، چون همانطور که منافقان حدیث جعلی ساختند ممکن است سندسازی جعلی هم کرده باشند)
   عقل هم تائید میکند که پیغمبر خدا و جانشینان او بایست عقاید و گفتار و کردارش معقول و مطابق با کتابی باشد که خدا نازل کرده ..
   خب ممکن غیرمسلمانان این معیارمان را قبول نداشته باشند، برای آنها از راه عقلی و علمی اثبات خواهد شد که قرآن را خداوند نازل کرده و از آن پس این معیار ما در شناخت حدیث سره از ناسره پذیرفتنی خواهد بود
   همانطور که بویژه ما شیعیان اوّل به یکتایی وجود خداوند با دلایل عقلی و علمی ایمان آوردیم و سپس به حقّانیّت قرآن و پس از آن از قرآن به حقّانیّت شیعه پی بردیم

 6. احیانا این عرب ها نبودن که از زن هاشون به عنوان وسیله ای برای ارضای خودشون استفاده میکردن و فرزند های دختر تازه متولد شده و بیگناهشون رو زنده زنده دفن میکردن؟؟؟تاجایی که من میدونم همیشه مرد سالاری بین عرب ها و حتی در دین اسلام وجود داشته و داره و همیشه این آریایی ها بودن که به زن مقام والایی دادن
  من واقعا به عنوان یک ایرانی برای خودم متاسفم که شما،به عنوان یه ایرانی سعی در خراب کردن آریایی ها و دینشون زرتشت داری
  توی سایتتون فقط انتقاد شده و من اصلا سایتتون رو قبول ندارم هر لحظه بیشتر تیتر تهرو میبینم بیشتر به این نتیجه میرسم که تاثیر اعراب بر ما تا چه حد بوده که بعضیا تمام تلاششون رو برای خراب کردن اصل و نسب و دین اجدادشون میذارن واقعا براتون متاسفم

  • مدیر سایت

   ما مدافع عربها نیستیم حتی قرآن میگه الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب بدترین کفر و نفاق را دارند

  • تنها دین آریاییها زرتشت نیست
   هندی ها (به جز دراویدیها) و رومیان و یونانیان و ایرانیان و ژرمنها آریایی بودند
   ارزش والای زن در فرهنگ آریاییها را باید در میان تمام این اقوام یافت نه در یکی از آنها
   در هند تقریبا زن ارزشی ندارد و اجرای رسم ساتی گواه آن است
   یونانیها و رومیها را که خودتان هم میگویید به زن اهمیتی نمی دادند و….. نداشتن حق شهروندی در میان زنان رومی و کشتن دختران در میان اسپارتهای یونانی گواه آن است
   به نظر می رسد وضع زن در میان ژرمنها بهتر بوده باشد چرا که زنان حق طلاق داشتند
   اما تا حدی بهتر
   شما که میگویید اعراب مردسالار بودند هیچ خبر دارید خودتان هم مرد سالار هستید
   اجدادتان هم مرد سالار بودند
   در کتاب از زبان داریوش آمده که حقوق یک زن در یک شغل برابر نصف یک مرد بوده است
   تا به کی میخواهید دروغ بگویید که (ارزش والای زن در میان آریایی ها و ایرانیها)
   قصد دفاع از اعراب را ندارم اما رسم دختر کشی را که بر سر اعراب میکوبید اجداد آریاییتان هم داشتند
   البته قوم مائوری نیز رسمی اینچنین داشت
   اما رسم ساتی در هند که دیگر عمق فاجعه است
   خواهش میکنم کمی تحقیق کنید

 7. ممنون مدیر سایت …خیلی سایت خوبیه … این قدر این به اصطلاح مدرنیته ها از اسلام بد گفتن و چرت و پرت بستن به ریشش و دارن نابودش می کنن که وقتی حقیقت میشنون نمتونن قبولش کنن جالبیش اینه که آخرش هم ما میشیم تعصبی …. واقعا خیلی احمقانه س که به عقب برگردیم و دین قدیمی تر رو به جدید ترجیح بدیم و انتظار پیشرفت هم داشته باشیم ….علاوه بر این خیلی دوست دارم بدونم اینایی که انقد ادعاشون میشه میتونن یه روز یه زرتشتی کامل بشن و با همه اعتقادات و بسیاری از خرافاتشون بسازن؟؟؟ اسلام دین آسان گیریه کاش بفهمین….

 8. نوشته هاتون به دین مانوی و فرقه اپوس دئی بیشتر شبیه هست تا زرتشتی

 9. چه بر سر ایرانی جماعت اومده که به درجه ای از بیگانه پرستی رسیده که حاضره قبول کنه پدرانش با ادرار گاو غسل می کردن و زن رو اهریمنی می دونستن!! در گاث های زرتشت چندین بار از تقدس زن سخن گفته شده! برو یکم مطالعه کن!

 10. هردو دین زرتشت و اسلام درست می گویند زنوواقعا شیطان است

 11. دینی به نام زرتشت وجود ندارد این دین یک دین خودساخته است و دین جعلی است خدارا شاکرم که یک مسلمان شیعه مذهب هستم در کتاب ایران در زمان ساسانیان در بخش حقوق خانواده بیان شده که ازدواج با محارم بوده و همچنین یک نوع ازدواج استقراضی وجود داشت که مرد می توانست زنش را حتی بدون رضایتش به کسی قرض دهد اینها که از اسلام ایراد می گیرند بدانند اگر اسلام نبود با خواهر و مادرتان همبستر می شدید من در مادیگان کتاب قانونی عصر ساسانی احکام بسیار عجیبی دیدم خدایا شکر که یک مسلمانم

  • ازدواج استقراضی دو واژه عربیست و محال هست که در بین زرتشتیان
   وجود داشته باشد. دوما روایات بسیاری از امامان شیعه خصوصا جعفر صادق
   در بحارالانوار وجود دارد که مسلمین میتوانند کنیزان خود را بهم قرض دهند
   و بابتش پول هم دریافت کنند.
   سوما آیات سوره توبه و احزاب و واقعه و نساء و تحریم هم برای من و
   واقع بینان به جعلی بودن اسلام کفایت میکند و خوشحالم که قبل از مرگم
   آگاهی یافتم و از این دین تحمیلی و تقلیدی اسلام خارج شدم .

 12. خب ببینید نمیشه گفت دین زرتشت دین ساختگیه این یعنی خدا قوم ایرانی رو بدون پیامبر و دین گذاشته که با قرآنم هم همخوانی نداره و اما احکام اگه به نقل کسانی که گرایش به زرتشت دارن بگیم فقط گاتها مربوط به حضرت زرتشت هست نمیشه گف درادامه کتاب اصلی که الان دچار تحریف شده چیا بوده چیا نبوده کسی نمیدونه شاید خیلی چیزایی که الان ازش به عنوان اسلام ایراد میگیرن در اصل دین خودشون هم بوده شاید هم حرمت ازدواج محارم و اینها بعدا بوجود اومده شاید بعدها حرام شده مثل حرمت شراب در اسلام یا نماز و روزه از اولین دین تا آخرین دین اسلام مشکل اینجاست که ما زمان حالو درنظر میگیریم نه هزاران سال پیش و شرایط نزول هر دین و بعثت هر پیامبر رو،درباره زن تو هر مکتبی ودینی که بگردی چیز خوبی پیدا نمیکنی اصلا از ادیان بیاید بیرون کلا خلقت به ضرر زنه و این غیر قابل انکاره من یه مدته به این نتیجه رسیدم خدا توی استجابت دعای زن و مرد هم تفاوت قائل میشه

 13. برتری مرد نسبت به زن در قرآن اگه منظور از لحاظ قدرت جسمانی باشه که حقیقته اگه ام منظور حقوقی باشه مثل ارث و دیه و اینا که نسبت به همین ویژگی و وظایفی که به عهده اشون گذاشته درسته پس الکی دنبال کتابی که براتون داستان گل و بلبل تعریف کنه نباشید دنبال اونکه با واقعیت مطابقت داره باشید اما از لحاظ انسانیت با توجه به خود قرآن برتری وجود نداره

 14. سلام
  در مورد تجاوز به دختران بی سرپرست و دختران رعایا که سندی ندادید ! معنی احکام دوران تاریخی را هم نفهمیدیم ، پنجاه سال پیش هم تاریخه ! کدام تاریخ میگید ؟ کدام احکام و نوشته چه کسی در چه سلسله ای ؟شکل منبع دادنتون به وندیداد هم غلطه ! وندیداد صفحه فلان . کدام نسخه وندیداد ؟ ترجمه کی ؟انتشارات چه ؟ وندیداد ۵۰۸ ی۱ یعنی چه ؟
  خودتون میتونید این ادرس ها رو پیدا کنید ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code