برکات همبستری جمشید با خواهرش!

به قلم مدیر سایت
روایت پهلوی در قسمت مربوط به خویدوده (صفحه ۷) برای اینکه اهمیت ازدواج با محارم را نشان دهد، داستان جمشید را بیان می کند که چگونه وقتی با خواهرش همبستر شد، ثواب های این کار به جنگ دیوان رفتند و آنها را تار و مار کردند!
خلاصه ی داستان از این قرار است: وقتی که جمشید نتوانست به پادشاهی برسد همراه خواهرش جمک به دریاچه ی زره (دریاچه هامون یا بخشی از آن) رفت. هرچه در پی آنها رفتند، نیافتند.
اما یک دیو و یک پری برای یافتن آنها به دریاچه زره رفتند. وقتی آنها آن دو را یافتند دیو به جمشید گفت که تو خواهرت را به ازدواج من در آور تا من نیز این پری را به ازدواج تو در آورم. از آنجا که جمشید دیو را نشناخت به این پیشنهاد تن داد.
از این دو ازدواج بسیاری از خرفستران متولد شدند تا اینکه روزی که جمشید و دیو هردو مست بودند، لباس و جای خود را با آن پری عوض کرد و جمشید در اثر مستی، ناآگاهانه با خواهرش جمک همبستر شد و ثواب های این کار به جنگ با دیوان برخاستند. در نتیجه بسیاری از دیوان کشته شدند یا فرار کردند و به دوزخ افتادند.

روایت پهلوی ص 7

روایت پهلوی ص ۷

شناسنامه روایت پهلوی

مهر ۱۳۹۶