خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / قداست و منزلت سگ در اوستا!

قداست و منزلت سگ در اوستا!

به قلم مدیر سایت
در وندیداد (بخشی از اوستا) برای آزردن سگ، مجازات هایی سنگین حتی اعدام تعیین شده است. به بخشی از مجازات ها برای رنجاندن این حیوان که در وندیداد آمده بنگرید:

اعدام
ـ دادن استخوان سفت یا خوراک داغ به سگ نگهبان گله یا نگهبان ده. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۴۷۸، فرگرد ۱۵، شماره ۳)
ـ زدن یا رماندن یا خروشیدن یا پا به زمین کوبیدن از پشت سر سگ ماده ی آبستن. (وندیداد، ، ج ۳، ص ۱۴۷۸، ف ۱۵، ش ۵)
ـ انداختن سگ ماده ی آبستن در گودال یا چاه یا پرتگاه یا رود یا راه آب (فاضلاب) که در اثر آن زخمی شده بمیرد.  (وندیداد، ، ج ۳، ص ۱۴۷۸، ف ۱۵، ش ۶)

۱۰۰۰ تازیانه
دفن سگ مرده در زمین به مدت نصف سال: ۵۰۰ ضربه ی محکم تازیانه ی اسب رانی و ۵۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، ف ۳، ش ۳۶)

۲۰۰۰ تازیانه
دفن جسد سگ به مدت یک سال در زمین: ۱۰۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، فرگرد ۳، ش ۳۷)

۱۶۰۰ تازیانه
کشتن سگ نگهبان گله: ۸۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۸۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۲)

۱۴۰۰ تازیانه
کشتن سگ نگهبان ده: ۷۰۰ تازیانه اسب رانی و ۷۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۳)

۱۲۰۰ تازیانه
کشتن سگ شکاری: ۶۰۰ تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۴)

۱۱۰۰ تازیانه
کشتن توله سگ: ۵۰۰ تازیانه تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۵)

۲۰۰۰ تازیانه
مجازات کشتن خارپشت: ۱۰۰۰ تازیانه اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۰، ف ۱۳، ش ۴)

۴۰۰ تازیانه
اگر در زمینی انسان یا سگی مرد (پس از انتقال جسد) تا یک سال نباید کسی در آن زمین کشاورزی کند و بر آن آب روان کند و الا به او ۲۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۲۰۰ تازیانه با شلاق چرمین زده می شود. (وندیداد، ج ۲، ص ۶۸۱ ـ ۶۸۲، ف ۶، ش ۴ و ۵)

مجازات و کفاره ی کشتن سگ آبی
ده هزار ضربه شلاق اسبی،
ده هزار ضربه شلاق چرمی،
(مجازات شلاق قابل خرید بود)
ده هزار بار هیزم خوب و خشک به آتشگاه،
ده هزار بسته بَرسَم،
ده هزار واحد درست کردن شربت هوم برای معبد،
کشتن ده هزار مار خزنده،
کشتن ده هزار مار سگ مانند،
کشتن ده هزار لاک پشت،
کشتن ده هزار وزغ،
کشتن ده هزار مورچه ی دانه کش،
کشتن ده هزار مور گزنده،
کشتن ده هزار پزدو (جانوری که در مدفوع و اطراف آن زندگی می کند)،
کشتن ده هزار مگس،
(با دادن پول به آتشکده و معبد، موبدان این حیوانات را می کشتند)
حفر ده هزار گودال برای تطهیر گناهکاران با ادرار گاو،
اهداء وسایل کامل آتشگاه تا موبدان آتش را روشن نگاه دارند،
اهداء تمام ادوات جنگی یک سپاه به معبد،
اهداء تمام وسایل کشاورزی به انبار یک معبد،
دادن زنگ های طلایی و نقره ای برای خبر دادن، به خزانه ی یک معبد،
احداث جوی های آب با طول و عرض و عمق معین در زمین وابسته به معبد و از املاک موبدان،
اهداء یک قطعه زمین مستعد و خوب برای کشاورزی با آب به معبد،
اهداء یک خانه ی بزرگ اعیانی دارای بیرونی، اندرونی، دروازه ها، طویله و زمین وابسته ی مزروعی و… به موبدان،
دادن دختری پانزده ساله و باکره و دست نخورده (دخترش یا خواهرش باشد) با جهیزیه به یک روحانی،
دادن چهارده گوسفند به روحانیان،
پرورش چهارده توله سگ تا بزرگ شوند،
احداث چهارده پل روی رود،
تأمین غذای هجده مسافر،
پناه دادن به هجده ماده سگ و پاکیزه کردن آنها از چرک و کثافت و جانوران موذی،
اطعام هجده روحانی با خوراک خوب همراه شراب.
(ر.ک: وندیداد، ج ۳، ص ۱۴۲۹ ـ ۱۴۳۰ فرگرد ۱۴)

۱۶۰۰ تازیانه
اگر کسی سگ نگهبان گله را با سلاح زخمی کند به طوری که بی هوش شود و روح از تنش جدا شود، ۱۶۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۲)
۱۴۰۰تازیانه
اگر کسی سگ نگهبان روستا را با سلاح زخمی کند
به طوری که بی هوش شود و روح از تنش جدا شود، ۱۴۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۳)

۱۲۰۰ تازیانه
اگر کسی سگ ولگرد را با سلاح زخمی کند به طوری که بی هوش شود و روح از تنش جدا شود، ۱۲۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۴)

۱۰۰۰ تازیانه
اگر کسی توله ی سگ و چندین نوع سگ دیگر را زخمی کند به طوری که بی هوش شود و روح از تنش جدا شود، ۱۰۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۵ و ۱۶)

۴۰۰ تازیانه
اگر کسی به سگ نگهبان گله خوراک بد بدهد، گناه آن به اندازه ی آن است که به بزرگ ترین خانواده را خوراک بد داده باشد و ۴۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۴، ف ۱۳، ش ۲۰ و ص ۱۳۳۵، ف ۱۳، ش ۲۴)

۱۸۰ تازیانه
اگر کسی به سگ نگهبان روستا یا خانه خوراک بد بدهد، گناه آن به اندازه ی آن است که به یک خانواده ی متوسط خوراک بد داده باشد و ۱۸۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۴، ف ۱۳، ش ۲۱ و ص ۱۳۳۶، ف ۱۳، ش ۲۵)

۱۴۰ تازیانه
اگر کسی به سگ ولگرد خوراک بد بدهد، گناه آن به اندازه ی آن است که به شخصی پارسا که دارای ویژگی های یک روحانی است، خوراک بد داده باشد و ۱۴۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۵، ف ۱۳، ش ۲۲ و ص ۱۳۳۶، ف ۱۳، ش ۲۶)

۱۰۰ تازیانه
اگر کسی به توله ی سگ خوراک بد بدهد، گناه آن به اندازه ی آن است که به یک کودک پاسازاده را خوراک بد داده باشد و ۱۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۵، ف ۱۳، ش ۲۳ و ص ۱۳۳۶، ش ۲۷)

۱۴۰۰تازیانه
اگر کسی سگ آبستن را که شیر در پستان دارد بکشد، ۱۴۰۰ ضربه شلاق می خورد. (وندیداد، ج ۳، ص  ۱۴۸۵، ف ۱۵، ش ۵۰ و ۵۱)

گناه کشتن سگ
کسی که سگ نگهبان گله یا نگهبان ده یا ولگرد یا شکاری تربیت شده را بکشد روح او از این گناه خروش کند و در قیامت وای و فغان کند چونان گرگی که در جنگلی مهیب و ترسناک گرفتار شده باشد. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۱، ف ۱۳، ش ۸)

دیوزدایی با سگ
اگر سگ یا انسان مرده را از راهی ببرند، از آن راه نمی توان عبور کرد مگر آن مسیر، دیوزدایی و تطهیر شود با سه بار عبور دادن سگ زرد چهارچشم یا سگ سفید دارای گوش زرد. ( ۲/۸۶۸، ف ۸، ش ۱۴ و ۱۶)

فراری شدن دیو با نگاه سگ
وقتی که مردی مرد، دیو مرگ حمله می کند اما وقتی که سگ، جنازه را دید آن دیو فرار می کند. (۲/۷۴۱ ـ ۷۴۲، ف ۷، ش۱ و ۲ و ۳)

منبع: وندیداد، ترجمه و واژه نامه و یادداشت‌ها: هاشم رضی، تهران، فکر روز، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.

تدوین: اسفند ۱۳۰۱

همچنین ببینید

زن چشم آبی

برتری پسر بر دختر در منابع زرتشتی!

برگرفته از پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب متون کهن زرتشتی به خوبی گویای برتری پسر …

۷ نظر

 1. وندیداد بخشی از اوستا نیست بلکه احکام افراط و تفریط ایرانیان کهن قبل از ظهور زرتشت است که بسیاری ازانها با پیدایش آیین یکتا پرستی منسوخ شدند و فقط نزد زرتشتیان بعنوان یادگاری باقی مانده . این بدتر از آن نیست که مسلمانان تا یک هفته با خون زرتشتیان درآسیاب نان درست میکردند و میخوردند. دروغپردازی شما مثل این است که بگوییم مسلمانان دختربچه های خود را زنده بگور میکردند و گوشت مردار میخوردند. در هر صورت احکام شریعت اسلامی که در دنیای امروزی هنوز اجرا میشوند بسیار منزجرکننده تر از وندیداد ۵۰۰۰ سال پیش است.

 2. انتخابات تموم شد، دوباره توهین کردن و نسبت دروغ بستن به زرتشتیان شروع شد

  • مدیر سایت

   مگر زرتشتیها چندتا رای دارن که کسی محتاج آن باشه؟!
   ذکر منبع کردم و دروغ نیست

   • رای زیادی ندارن ولی شما برای اینکه خودتون رو آدم موجهی نشون بدید در ایام انتخابات علیه زرتشتیان مطلب نداشتید تا خوانندگان سایت نگن چه آدم افراطی طرفدار رییسی هستش

 3. مقدس بودن سگ چه اشکالی داره؟

  • دوست گرامی،
   مقدّسات به کسانی و چیزهایی گفته میشود که در اثر ارتباط نیکوی معنوی با خداوند متعال مورد احترام شده و ارزشمند گردند مثل اولیاء إلهی و دین و کتاب إلهی و کعبه قبله یکتا پرستان و مساجد و مومنان صالح و خاک کربلا که محل شهادت اولیاء إلهی است و همانند اینها..
   سگ تنها مخلوقی از مخلوقات خداوند است؛ سئوال اینجاست که چرا در آئین زرتشتی سگ باید مقدس شمرده شود و دیگر مخلوقات که بعضی از آنها هم برای انسانها پلید شمرده میشوند مقدس نباشند!؟..
   اینجاست که قداست راستین،بایست قداستی باشد که عقلانی و پسندیده سرشت انسانی و از طرف خداوند متعال مشخّص شده باشد؛نشانه قداست مشخص شده از طرف خداوند متعال در تضّاد نبودن با عقلانیت و سرشت انسانی است…
   آزردن هر حیوانی و کشتن آنها به ناحق گناه است و اگر شخص توبه نکند بجز مکافات دنیوی گرفتار عذاب در عوالم پس از مرگ هم خواهد شد
   امّا چنین احکام طاقت فرسایی و ظلم به دیگر حیوانات مثل لاک پشت و مجازات بیش از حدّی که برای کشتن سگ و سگ آبی در آئین زرتشتی برای انسان گنهکار گذاشتند مطابق عقل انسان و پسندیده ذات و سرشت آدمی نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code