خانه / سایر مطالب / نسخه های خطی زرتشتی ـ ۳

نسخه های خطی زرتشتی ـ ۳

تهیه: مدیر سایت

شرح حال پارسیان (کتابت: ۱۸۸۸ م)
ماخذ کتاب: کتابخانه بزرگ حضرت آیه الله مرعشی نجفی ـ جلد۲۷
در صفحات: ۱۶ تا ۱۶
کد دستیابی کتاب: ۱۰۵۲۶
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مرعشی نجفی (آیت الله) شهر: قم
مولف: میرزا اسماعیل دردی اصفهانی (ق ۱۳)
تاریخ کتابت: ۱۸۸۸ م
موضوعات: تاریخ
مهدی الیه: به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم نموده است.
همه اطلاعات: (۱۰۵۲۶)
شرح حال پارسیان (تاریخ ـ فارسی)
از: میرزا اسماعیل دردی اصفهانی (ق ۱۳)
در مزایای اخلاقی و انسانی پارسیان (زردشتیان) مقیم هند و بدسلوکی کنسول دولت ایران میرزا حسینقلی خان با آنان، با بعضی از گزارشهای روزنامه ای هند مربوط به موضوع و چند نامه و سند که بین زردشتیان و دولت و پادشاه ایران رد و بدل شده است.
این کتاب را مؤلف برای دفاع از زردشتیان هند هنگامی که در آن سرزمین می زیسته نگاشته و چنانچه از اشعار آخر آن برمی آید به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم نموده است.
آغاز: " پوشیده نماند که این مطلب مطلبی است که بر بنده لازم است نوشتن و درج آن در این کتاب بجهت آگاهی پادشاه ".
انجام: برومند دار از درخت امید سرش سبز و رویش برحمت سفید
نستعلیق، سال ۱۸۸۸ م، جلد تیماج مشکی ضربی.
۴۴ گ، ۲۳ س، ۵/۲۶ × 17 سم

رساله در اعتقاد مجوس به مبدا آفرینش (کتابت: ۷۹۷ و ۱۱۰۷ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۰۰ تا ۲۰۶
کد دستیابی کتاب: ۱۰۴۰
کاتب: محمدبن عبدالمطلب حسینی ـ محمد علی تونی ـ محمد کاظم موسوی ارغیانی ـ محمدرضابن عزیزالله تونی مشهدی
تاریخ کتابت: غره ربیع ـ الاول۷۹۷ ه ق ـ ۱۱۰۷ ه ق ـ ۱۱۰۷ ه ق ـ ۲۵ جمادی الثانی ۱۱۰۷ ه ق ـ ۱۱۰۷ ه ق ـ ۱۱۰۷ ه ق
شماره پیشین: ۱۴۸۹۰
همه اطلاعات: ۱۰۴۰
مجموعه
این مجموعه را چند کاتب نگاشته رساله اول بخط نسخ ۱۵ سطری ۸ × 5/13 س، در ۱۱ برگ جای شکلها و جداول نانویس ـ عنوانها شنگرف در پشت صفحه اول یادداشت تملک بخط محمد شریف کرمانی با مهر او هست که در آن نوشته شده (اللهم بلغنی شریف الکرامه) رساله دوم بخط نسخ ۱۵ سطری ۸ × 5/16 س، بخط محمدبن عبدالمطلب حسینی در غره ربیع الاول۷۹۷ ه ق، گویا این تاریخ از آن نسخه ای بوده است که از روی او استنساخ شده زیرا خط مربوط بآن تاریخ نیست این رساله در ۳ برگ است، رساله سوم بهمان اندازه و خط در ۶ گ، رساله چهارم بهمان خط و اندازه در ۹ برگ، رساله پنجم مانند ۴ در ۲ برگ، رساله ششم نیز در ۶ برگ که در آخر آن آمده (کتبه ملامحمد رفیع مشهدی)، رساله هفتم در ۴ صفحه و رساله ۸ در ۳ ص و رساله ۹ در ۳ گ و ۱۰ در ۱۶ گ که این رساله ها نیز بیک خط است و در آخر رساله ۱۰ عبارتی که در انجام رساله ۶ بود آمده است. رساله ۱۱ در یک صفحه رساله ۱۲ در ۱۶ برگ و ۱۳ در ۱۷ صفحه رساله ۱۴ در ۱۱ برگ این چند رساله نیز بهمان خط می باشد. رساله ۱۵ نسخ ۱۲ سطری در ۲۱ برگ و نیم بخط محمد علی تونی، رساله ۱۶ در ۷ صفحه بهمان خط، رساله ۱۷ بهمان خط در ۱۱ برگ و رساله ۱۸ نیز بهمان خط در ۲۳ برگ تحریر ۱۱۰۷ ه ق. رساله ۱۹ بخط نسخ ۱۷ سطری در ۴ گ که در آخر آن آمده (کتبه آخند صدرا)، رساله ۲۰ به همان خط در ۱۱ برگ، رساله ۲۱ سه برگ بهمان خط و امضاء، رساله ۲۲ در ۳ برگ بهمان خط و امضاء، رساله ۲۳ در چهار برگ بهمان خط و امضاء و رساله ۲۴ در ۸ برگ بهمان خط تحریر ۱۱۰۷ ه ق، رساله ۲۵ نسخ ۱۷ سطری محمد کاظم موسوی ارغیانی در ۲۵ جمادی الثانی ۱۱۰۷ ه ق شامل ۳۰ برگ، رساله ۲۶ بخط نسخ ۱۰ سطری از محمدرضابن عزیزالله تونی مشهدی در ۱۱۰۷ ه ق، رساله ۲۷ بهمان خط در ۲ برگ، رساله ۲۸ بهمان خط در ۷ ص تاریخ ۱۱۰۷ ه ق، رساله ۲۹ در ۱۹ صفحه بهمان خط و تاریخ جلد تیماج خرمائی لولائی قطع ۱۶ × 23 س.
[ ۱۴۸۹۰ ] تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ـ جلد ۲
در صفحات: ۲۰۰ تا ۲۰۰
ردیف کتاب: ۷
زبان کتاب: عربی
نام کتابخانه: کتابخانه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی شهر: مشهد
موضوعات: ادیان
همه اطلاعات: ۷ ـ رساله در اعتقاد مجوس به مبدا آفرینش (ادیان ـ عربی)
آغاز: المجوس لایعرفون آدم ولانوحاً…

سواد الواح مخصوص زردشتیان (کتابت: قرن ۱۳ ق)
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ دفتر۵
در صفحات: ۱۰۹ تا ۱۰۹
کد دستیابی کتاب: ۳۵ ـ ۸۰ Ar
نام کتابخانه: کتابخانه ملی و دانشگاهی اورشلیم شهر: اور شلیم
تاریخ کتابت: قرن ۱۳
همه اطلاعات: ۳۵ ـ ۸۰ Ar: سواد الواح مخصوص زردشتیان (آغاز: گل مولی چه بسیار از دراویش که در صحرای شوق…) (قرن ۱۳)

نامه های شت وخشوران از رساله های ساختگی زردشتیان (کتابت: قرن ۱۴ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ جلد۱۳
در صفحات: ۳۱۰۷ تا ۳۱۰۷
کد دستیابی کتاب: ۴۱۳۰
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
تاریخ کتابت: سده ۱۴
بخش بندی: نامه شت و خشور مه آباد است در هجده سمینا دوشت وخشورجی افرام در شش سمینا دوشت وخشورشای کلیودرسه سمینادوشت وخشوریاسان در چهار سمینا دوشت و وخشور گلشاه در دو سمینا دوشت وخشور سیامک در سه سمینادوشت وخشور هوشنگ در سه سینما دوشت وخشور تهمورس در یک سمیناد (افتاده) تا اینجا فارسی است وپس از ین بزبان ساختگی: نامه شت وخشورمه آباد در پانزده سمینا دوشت وخشور کیخسرو در دو سمینا دوشت وخشوریاسان در پنج سمیناد وشت وخشور گلشاه در سه سمینا دوشت و خشور سیامک در سه سمینا دوشت وخشور جمشید در چهار سمینا دوشت وخشور فریدون در سه سمینادوشت وخشور منوچهر در هفت سمیناد وپند نامه اسکندر در دو سمیناد ونامه شت ساسان نخست در شش سمینا دوشت پنجم ساسان در دو سمیناد، هر سمینادی چند بند است
همه اطلاعات: ۴۱۳۰
نستعلیق سده ۱۴
۱۱س ۷×15، ۹۸گ ۱۵×22، کاغذ فرنگی ـ جلد تیماج سرخ ضربی مقوایی
نامه های شت وخشوران
از رساله های ساختگی زردشتیان اخیر است بدینگونه:
نامه شت و خشور مه آباد است در هجده سمینا دوشت وخشورجی افرام در شش سمینا دوشت وخشورشای کلیودرسه سمینادوشت وخشوریاسان در چهار سمینا دوشت و وخشور گلشاه در دو سمینا دوشت وخشور سیامک در سه سمینادوشت وخشور هوشنگ در سه سینما دوشت وخشور تهمورس در یک سمیناد (افتاده) تا اینجا فارسی است وپس از ین بزبان ساختگی: نامه شت وخشورمه آباد در پانزده سمینا دوشت وخشور کیخسرو در دو سمینا دوشت وخشوریاسان در پنج سمیناد وشت وخشور گلشاه در سه سمینا دوشت و خشور سیامک در سه سمینا دوشت وخشور جمشید در چهار سمینا دوشت وخشور فریدون در سه سمینادوشت وخشور منوچهر در هفت سمیناد وپند نامه اسکندر در دو سمیناد ونامه شت ساسان نخست در شش سمینا دوشت پنجم ساسان در دو سمیناد، هر سمینادی چند بند است.

داستان زنی علوی با توانگر مجوسی (کتابت: قرن ۱۱ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۳۶۶ تا ۳۸۲
کد دستیابی کتاب: ۵۹۹۶
تاریخ کتابت: قرن ۱۱ (تاریخ ۱۰۹۸ و ۱۱۰۰ مکرر دارد)
شماره پیشین: شماره ثبت قدیم ۱۴۷۸۹ جدید ۹۵۰۹
همه اطلاعات: جنگ
بیشتر صفحات این جنگ (که قسمت اصلی جنگ است) به قلم گرد آورنده اصلی (از قرن ۱۱) است و بعدها مطالبی به قلمهای دیگر بر آن افزوده شده مطالب مندرج در این جنگ از این قرار است:
[ ۵۹۹۶ ] دفتریست به قلم شکسته نستعلیق قرن ۱۱ (تاریخ ۱۰۹۸ و ۱۱۰۰ مکرر دارد).
فهرستی غیر کامل بر پشت برگ اول برای رساله ها و بخشهای جنگ نوشته شده یاداشتهایی نیز تازه تر از اصل و باقلمی دیگر دارد.
قطع: رقعی ۱۲ × 5/18 ج تیماجی قهوه ای صفحات ۲۸۰ سطور: گوناگون کاغذ:
شماره ثبت قدیم ۱۴۷۸۹ جدید ۹۵۰۹
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۱۷
در صفحات: ۳۷۲ تا ۳۷۲
ردیف کتاب: ۲۰
کد دستیابی کتاب: ص ۶۴ ـ ۶۷ دفتر
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
کتاب مادر: ترجمه و نقل از آخر عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی
همه اطلاعات: ۳۰ ـ داستان زنی علوی با توانگر مجوسی (ص ۶۴ ـ ۶۷ دفتر)
ترجمه و نقل از آخر عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی

کتابی زردشتی (کتابت: قرن ۱۳ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۷۱۷ تا ۷۱۷
کد دستیابی کتاب: ۱۲۳۶ M
تاریخ کتابت: سده ۱۳
همه اطلاعات: مجموعه، نسخ و نستعلیق سده ۱۳، ۱۲۳۶ M
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ دفتر۱۱و۱۲
در صفحات: ۷۱۷ تا ۷۱۷
ردیف کتاب: ۳
نام کتابخانه: فهرست مجموعه های دانشگاه لس آنجلس شهر: لس آنجلس
بخش بندی: با عنوان " پرسش، یعنی "
آسیب دیدگی: (ناتمام).
همه اطلاعات: ۳ ـ کتابی زردشتی با عنوان " پرسش، یعنی " (ناتمام).

تاریخ بنای آتشگاه ورهرام (تألیف: ۱۲۰۰ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹
کد دستیابی کتاب: ۲۵۷۷
تاریخ کتابت: سده ۱۳
همه اطلاعات: ۲۵۷۷
نستعلیق سده ۱۳، عنوان ونشان شنگرف
۱۵س ۵/۸×14، ۳۰۳گ ۱۲×5/20، کاغذ فرنگی ـ جلد تیماج تریاکی ضربی مقوایی
مجموعه
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ جلد۹
در صفحات: ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۹
ردیف کتاب: ۶
کد دستیابی کتاب: ۴۴۱ ـ ۴۴۸
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
تاریخ تالیف: ۱۲۰۰
بخش بندی: در ۱۰۵ بیت
همه اطلاعات: ۶ ـ تاریخ بنای آتشگاه ورهرام (۴۴۱ ـ ۴۴۸) سروده سال ۱۲۰۰ در ۱۰۵ بیت

بنای بت پرستی وآغاز آتش پرستی
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۱۳۱ تا ۱۳۷
کد دستیابی کتاب: ۲۸۴۲
زبان کتاب: عربی و فارسی
مولف: ابو القاسم وفا
همه اطلاعات: ۶۷۱
۲۸۴۲ جنگ اشعار یا دیوان العروس: از ابو القاسم وفا به عربی و فارسی
بدینگونه:…
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ملی ملک ـ جلد۶
در صفحات: ۱۳۳ تا ۱۳۳
ردیف کتاب: ۴۶
نام کتابخانه: کتابخانه ملی ملک شهر: تهران
همه اطلاعات: ۴۶ ـ بنای بت پرستی وآغاز آتش پرستی

داستان موبد موبدان (کتابت: ۱۰۱۳ ش)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۳ تا ۲۳
کد دستیابی کتاب: ۱۳۵۲۲
کاتب: کتاب چهارم بهرام گشتاسب اندرفرخی بام سورک
تاریخ کتابت: شهریور جدید، خرداد ماه قدیم ۱۰۱۳ جلالی
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۶۸۱].
آسیب دیدگی: بعضی از
صفحات وصالی شده
همه اطلاعات: (۱۳۵۲۲)
مجموعه
نسخ، کتاب چهارم بهرام گشتاسب اندرفرخی بام سورک، شهریور جدید، خرداد ماه قدیم ۱۰۱۳ جلالی، عناوین و رموز شنگرف، تمام صفحات جدول شنگرف، بعضی از صفحات وصالی شده، جلد: گالینگور، سبز.
۹۶ برگ، ۱۹ × 5/23 سانتی متر، ۱۷ سطر، [ثبت ۸۶۶۸۱].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۳۷
در صفحات: ۲۳ تا ۲۳
ردیف کتاب: ۴
کد دستیابی کتاب: "66 پ ـ ۸۸ ر"
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
موضوعات: عقاید زردشتی
همه اطلاعات: ۴ ـ داستان موبد موبدان "66 پ ـ ۸۸ ر" (عقاید زردشتی ـ فارسی)
آغاز: "ازدفترمانی پارسی وپهلوی یکی دفترست که وی را راسته خوانند و دادارین داد".
انجام: "شخصی را نگزد و پاداش دهد از نیکویی های خویش و دیگر هر که بادی ".

دونامه که دستوران کرمان زمین به دستوران و موبدان هندوستان از وجردین نوشته اند (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱ تا ۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸].
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمارمشترک دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: (۱۳۷۴۱)
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) (فارسی و سانسکریت)
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمارمشترک دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:…
نستعلیق، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: پارچه ای (برزنت)، مشکی، عطف و گوشه تیماج.
۵۵۳ برگ، ۱۹ × 26 سانتی متر، ۲۱ ـ ۲۳ سطر، [ثبت ۸۶۹۰۸].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۵ تا ۲۷۵
ردیف کتاب: ۵۲
کد دستیابی کتاب: "515 پ ـ ۵۲۲ پ "
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۵۲ ـ دونامه که دستوران کرمان زمین به دستوران و موبدان هندوستان از وجردین نوشته اند "515 پ ـ ۵۲۲ پ "

خرده اوستا (کتابت: قرن ۱۱ و ۱۲ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ جلد۱۶
در صفحات: ۱۹۹ تا ۱۹۹
کد دستیابی کتاب: ۶۱۰۸
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
تاریخ کتابت: سده ۱۱ و ۱۲
بخش بندی: بخشی است از کتاب
همه اطلاعات: ۶۱۰۸، نستعلیق سده ۱۱ و ۱۲، عنوان شنگرف، بخشی است از کتاب، ۱۳۸ گ ۱۰ × 16، ۱۱ س ۶ × 9، کاغذ سپاهانی، جلد تیماج سرخ ضربی مقوایی جیبی (۶۱۰).
خرده اوستا.

ترجمه زند و پازند خرده اوستا (کتابت: قرن ۱۳ ق)
ماخذ کتاب: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ جلد۶
در صفحات: ۲۵۳ تا ۲۵۳
کد دستیابی کتاب: ۲۶۸۴ / ف
نام کتابخانه: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شهر: تهران
مولف: افلاطون بن اسکندر (شاید)
کاتب: افلاطون بن اسکندر گشتاسب منجم
تاریخ کتابت: ۱۲۴۰ یزد گردی (= قرن سیزدهم ه.ق.)
تاریخ تالیف: شاید قرن سیزدهم ه.ق.
موضوعات: دینی
شماره پیشین: ۱۵۳ / ن
مهدی الیه: انوشیروان سیاودخش
همه اطلاعات: ۲۶۸۴ / ف (دینی)
ترجمه زند و پازند خرده اوستا
از: افلاطون بن اسکندر (شاید) ؛ زمان تالیف: شاید قرن سیزدهم ه.ق.
زند و پا زند که از کتب دینی معروف زردشتیانست ظاهرا پس از حمله اعراب بایران کتاب آنها از میان رفته و نایاب شدند بنابر قول افلاطون بن اسکندر آنچه درین جا (= نسخه) میاید (از صفحه یک تا ۳۰۹) ترجمه زند و پازند و از ۳۱۱ تا ۳۱۵ شرح سدره پوشی و با مداد می باشد که هشبام است. در ترجمه زند ترجمه در زیر متن آمده است.
آغاز: بنام ایزد بخشنده مهربان، اوستای دست و روی مترجم خشنوتره
اهوره مزدا…
پایان: یزدان و امشا سفندان کاسه باد
نستعلیق، ۱۲۴۰ یزد گردی (= قرن سیزدهم ه.ق.)، افلاطون بن اسکندر گشتاسب منجم، انوشیروان سیاودخش، ترجمه ها با مرکب قرمز در زیر کلمات نوشته شده ـ جلد: تیماج، ترنج و نیم ترنج، کوبدیه، مقوائی، ۱۵۰ × 220 ـ کاغذ: فرنگی، ۱۰۵ × 180،
۱۵۹ برگ، ۱۴۲ سطر کامل، ۱۵۳ / ن

شرح و ترجمه اوستا به روایت کامه بهره نام دیگر آن "معنی زند" و "همن یشت " (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱ تا ۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸].
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمار مشترک دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: (۱۳۷۴۱)
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) (فارسی و سانسکریت)
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است. این دو جلد برگ شمار مشترک دارند. نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه
۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: پارچه ای (برزنت)، مشکی، عطف و گوشه تیماج.
۵۵۳ برگ، ۱۹ × 26 سانتی متر، ۲۱ ـ ۲۳ سطر، [ثبت ۸۶۹۰۸].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۳ تا ۲۷۳
ردیف کتاب: ۲۱
کد دستیابی کتاب: "364 ر ـ ۳۷۹ ر".
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۲۱ ـ شرح و ترجمه اوستا به روایت کامه بهره نام دیگر آن "معنی زند" و "همن یشت " "364 ر ـ ۳۷۹ ر".
آغاز: "که از دود کبود هفت گردون بیافرید و نجوم ثوابت را بر فلک هشتم چون نقطه ای سیم بر دیباچه لوح مینا ثابت گردانید عنان ایوان در ادراج ابراج ".
انجام: "از نبرد جرد شهریار که آمرزیده باد همافر دهراشوان و نیک گرداران و راست داوران ".

شرح و ترجمه اوستا از روایت کامد بهره (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۰۳ تا ۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷].
همه اطلاعات: (۱۳۸۴۲)
مجموعه آثار زرتشتیان (فارسی وسانسکریت)
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور، ۹ آذر ۹۱۶
یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: مقوایی، آبی، عطف پارچه.
۲۶۷ برگ، ۱۸ × 23 سانتی متر، ۱۸ سطر، [ثبت ۸۷۹۴۷].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۳ تا ۴۰۳
ردیف کتاب: ۸
کد دستیابی کتاب: "71 ر ـ ۸۳ پ "
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۸ ـ شرح و ترجمه اوستا از روایت کامد بهره "71 ر ـ ۸۳ پ "

معنی چند از اوستا و زند به نظم و نثر (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۰۳ تا ۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷].
همه اطلاعات: (۱۳۸۴۲)
مجموعه آثار زرتشتیان (فارسی وسانسکریت)
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از:
نستعلیق، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور، ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابر با ۱۰۳۶ هجری، عناوین و نشانی ها شنگرف، جلد: مقوایی، آبی، عطف پارچه.
۲۶۷ برگ، ۱۸ × 23 سانتی متر، ۱۸ سطر، [ثبت ۸۷۹۴۷].
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۵ تا ۴۰۵
ردیف کتاب: ۲۴
کد دستیابی کتاب: "152 ر ـ ۱۵۴ پ "
زبان کتاب: سانسکریت وفارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۲۴ ـ معنی چند از اوستا و زند به نظم و نثر "152 ر ـ ۱۵۴ پ " (سانسکریت و فارسی)

لغات زند و پازند و اوستا
ماخذ کتاب: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری سپهسالار ـ جلد۲
در صفحات: ۲۵۸ تا ۲۵۸
زبان کتاب: پارسی بفارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری شهر: تهران
بخش بندی: ترتیب تنظیم این لغت مراعات حرف اول و دوم می باشد و حرف دوم را باب و اول را فصل قرار داده است.
منابع دیگر: خصوصیات دیگر در ص ۲۵۷ ذیل شماره (۸۸۴) این فهرست مراجعه گردد.
همه اطلاعات: [ ۳۶۸ ] لغات زند و پازند و اوستا (پارسی بفارسی)
این رساله چنانکه از عبارت ذیل که بر سر نخستین صفحه آنست، برمی آید، یک باب از کتابی می باشد ولی با تفحص ندانستم چه کتابی بوده و آن عبارت اینست:
در چهارم مشتمل است بر لغات زند و پازند واستا (۱) جلوه الف از در الف.
مولف ظاهرا بهمان سبب که در ذیل " لغات دساتیر " در ص ۲۵۶ گفته شد نامی از خود نبرده و پس از بیان معنی بیشتر از لغات ابیاتی از " زراتشت بهرام " که متضمن آن لغت می باشد آورده و ترتیب تنظیم این لغت مراعات حرف اول و دوم می باشد و حرف دوم را باب و اول را فصل قرار داده است.
این رساله مشتمل بر (۴۳۶) لغت ودر حدود (۵۰۰) بیت کتابت دارد.
آغاز: (پس از عبارت بالا در چهارم تا از در الف) آبهی بابای مکسور
نام رود آموست زراتشت بهرام گوید شعر.
در آنوقت نزدیک دریا رسید یکی ژرف دریای بن ناپدید
بوستا درون نام آن آبهی که قعرش نبودست هرگز بهی.
(۸۸۶)
لغات زند و پازند و اوستا این نسخه بخط شکسته نستعلیق بدون ذکر تاریخ و نویسنده نوشته شده و ضمیمه نسخه شماره (۹۰) کتابخانه می باشد
خصوصیات دیگر در ص ۲۵۷ ذیل شماره (۸۸۴) این فهرست مراجعه گردد.
_______
 (1) زند و اوستا دو کتاب دینی زردشت و پازند شرح زند است.

اوستا
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ جلد۱۷
در صفحات: ۳۵۱ تا ۳۵۱
کد دستیابی کتاب: ۹۳۴۵
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
آسیب دیدگی: آغاز و انجام افتاده
همه اطلاعات: ۹۳۴۵، به خط پهلوی، آغاز و انجام
افتاده، ۱۳۶ گ ۱۷ × 23، ۲۵ س کاغذ
سپاهانی، جلد تازه، ربعی.
اوستا، عنوانها برای طرز خواندن آن به پهلوی

اوستا
ماخذ کتاب: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ جلد۱۷
در صفحات: ۳۵۱ تا ۳۵۱
کد دستیابی کتاب: ۹۳۴۶
نام کتابخانه: مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران شهر: تهران
آسیب دیدگی: آغاز و انجام انجام افتاده
همه اطلاعات: ۹۳۴۶، به خط اوستایی، عنوانها نستعلیق و شنگرف، چندان کهنه نیست، آغاز و انجام انجام افتاده، ۱۲۹ گ ۲۴ × 5/ 33، ۱۷ س ۵/ ۱۳ × 25، کاغذ سپاهانی کبود، جلد تازه، رحلی.
اوستا، عنوانها به فارسی برای خواندن یا بیان مطلب،

خورده اوستا و وندیداد
ماخذ کتاب: کتابخا نه مجلس شورای اسلامی شماره ۲ ـ جلد ۱
در صفحات: ۴۰۳ تا  403
کد دستیابی کتاب: ۱۶۳۰۹
زبان کتاب: زبان پهلوی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره دو) شهر: تهران
موضوعات: دین
همه اطلاعات: ۶۳۰
خط پهلوی، عنوان و نشان شنگرف، در ۳۰۲ گ ۱۷ س، اندازه ۱۶ × 24
۲۷ × 44، کاغذ سفید، جلد تیماج تریاکی مقوایی بالولا ۱۶۳۰۹)
خورده او ستا و وندیداد (زبان پهلوی ـ دین)

۳۵۰۰

همچنین ببینید

دیدار از مراکز زرتشتی در استان یزد (۳) / بنای مارکار و زیارتگاهی کوچک در یزد + عکس

۱۰ فروردین ۱۳۹۵ در این روز دیدار ما از مکان های مختلف زرتشتی ها ادامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code