خانه / تغییر اندیشه / چرا گرایش به زرتشتی؟! / ناآشنایی با اسلام و زرتشتی، باستان گرایی افراطی، امور سیاسی و…

چرا گرایش به زرتشتی؟! / ناآشنایی با اسلام و زرتشتی، باستان گرایی افراطی، امور سیاسی و…

به قلم مدیر سایت

یک) ناآشنایی با دین زرتشتی. عموم جوان هایی که به زرتشتیان تمایل پیدا می کنند به درستی با این دین آشنا نیستند. آنان نمی دانند که هیچ چیز قابل اعتماد از دینی که زرتشت آورده، باقی نمانده است (اینجا). یکی از دوستانم که با جوانی نوزرتشتی مواجه شده بود، وقتی تعدادی کتاب در معرفی دین زرتشتی (نه نقد آن) به او داد، تحت تأثیر قرار گرفته بود. جالب آنکه نویسنده ی بعضی از آن کتاب ها زرتشتی بودند. (اینجا)

دو) ناآشنایی با اسلام. بی شک، این قبیل جوان ها با اسلام واقعی نیز آشنا نیستند. چه بسا آنان برخی رفتارهای ناشایست مسلمان ها را به پای اسلام بگذارند. حال آنکه برای پی بردن به حقانیت یک دین باید خود آن دین را بررسی کرد نه پیروان آن را مگر رفتارهای شایست و ناشایست آنان ریشه در دینشان داشته باشد. مثلا اگر دروغ میان مسلمانان زیاد است باید دید آیا اسلام سفارش به دروغگویی کرده؟ (اینجا)
ناآشنایی با اسلام گرفتاری اکثریت مسلمانان است. بسیاری از مسلمانان با ابتدایی ترین آموزه های اسلام آشنا نیستند اما از این جهل خود ناآگاهند. عده ای از این مسلمانان وقتی با ذهنیت خالی.د یا ذهنیت اشتباه خود از اسلام، سراغ دین دیگر می روند، کم می