خانه / اعتبار دین زرتشتی / تفاوت روحانی مسلمان و روحانی زرتشتی / دخالت روحانیون زرتشتی در آموزه های دینی
خجسته میستری

تفاوت روحانی مسلمان و روحانی زرتشتی / دخالت روحانیون زرتشتی در آموزه های دینی

به قلم مدیر سایت
روحانی های مسلمان و زرتشتی، به حراست و ترویج دین خود اشتغال دارند؛ اما یک تفاوت اساسی میان این دو دسته وجود دارد. روحانی های زرتشتی خود را مجاز می دانستند که در دینشان دست ببرند؛ کم کنند، بیفزایند و تغییر دهند! اما روحانیون مسلمان، تنها موظفند، هرآنچه را که اسلام گفته (یعنی آنچه در قرآن و سخنان معصومان آمده) تبیین و تشریح کنند.
موبد خجسته میستری (Khojeste Mistree) ـ از زرتشتیان پارسی هند ـ در مصاحبه با مجله ی هفت آسمان (ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۳) این نکته را گوشزد کرده است:
«دین زرتشت دینی مبتنی بر جامعه روحانیت است. منظور من این است که در بسیاری از اعمال، روحانی باید حضور داشته باشد ـ به خلاف آنچه که در اسلام است (الآن اسلامی که شما دارید همان اسلامی است که پیامبر آورد)؛ زیرا اسلام، بر خلاف دین زرتشت، دینی نیست که یک روحانی آن را آورده باشد.»

خجسته میستریمجله هفت آسمان، ش ۳۹، ص ۲۳