خانه / ایران / ایران باستان / ساسانیان / چرا ایران پرست ها جنایت شاپور ذوالاکتاف را زشت نمی شمارند؟!

چرا ایران پرست ها جنایت شاپور ذوالاکتاف را زشت نمی شمارند؟!

به قلم مدیر سایت
جنایت های فراوان از سوی پادشاهان در ایران باستان سراغ داریم اما ایران پرست ها به روی خود نمی آورند! نمونه ای از جنایت ها را در زیر می آوریم:

به گواهی فردوسی در شاهنامه، شاپور ـ پادشاه ساسانی ـ وقتی که برگروهی از عرب های غسانی پیروز شد، گذشته از آنکه دو کتف طایر ـ شاه غسانیان ـ را از پشت بیرون کشید و کشت و بدنش را در آتش افکند، کتف عرب ها را نیز از بدن جدا می ساخت. این کار به قدری وحشتناک بود که «جهان ماند از کار او در شگفت».
به همین دلیل بود که عرب ها لقب «ذو الاکتاف» را به شاهپور دادند.

بدژخیم فرمود تا گردنش
زند بآتش اندر بسوزد تنش

سر طایر از ننگ در خون کشید
دو کتف وى از پشت بیرون کشید

هر انکس کجا یافتى از عرب
نماندى که با کس گشادى دو لب

ز دو دست او دور کردى دو کِفت
جهان ماند از کار او در شگفت

عرابى ذو الاکتاف کردش لقب
چو از مهره بگشاد کِفت عرب

یادآوری:
«کِفت» در شعر فوق به معنای «کِتف» است

آذر ۱۳۹۶