خانه / شخصیت ها / موبدان / اردشیر خورشیدیان / تعیین آرامگاه زرتشت با تحریف تاریخ

تعیین آرامگاه زرتشت با تحریف تاریخ

به قلم مدیر سایت
ابهام های اساسی در مورد زرتشت، مانند تاریخ حیات او، به گونه ای است که کیان دین زرتشتی را زیر سؤال می برد. از این رو زرتشتیان در تلاشند با تحریفهای گوناگون، آن ابهامها را برطرف ساخته، زندگی زرتشت را بدون ابهام جلوه دهند.
یکی از ابهامها معلوم نبودن آرامگاه زرتشت است. اهمیت این مشکل به اندازه تاریخ حیات او نیست اما برای اینکه معلوم شود چگونه در تلاشند، با تحریف تاریخ، ابهامها را بزدایند به عبارت دکتر اردشیر خورشیدیان توجه کنید:

«بنا به باور دانشمندان، آرامگاه اشوزرتشت در افغانستان و در مزار شریف واقع می باشد. همان جائی که بنا به باور شیعه،‌که بیشتر مردم این شهر هستند، آرامگاه حضرت علی(ع) می باشد. در حالی که مقبره حضرت علی(ع) در عراق واقع است و از نظر تاریخی هرگز ایشان به افغانستان گذر نکرده اند…
برای این به این شهر مزار شریف گفته اند که مردم می دانستند که یک مزار شریفی در شهرشان وجود دارد که برای نگهداری آن بایستی یک نام مقدس به آن بدهند، نام باستانی شهر مزارشریف هم بلخ