خانه / سایر مطالب / کتاب راه راستی / فهرست مطالب کتاب راه راستی

فهرست مطالب کتاب راه راستی

برای آشنایی خوانندگان با محتوای کتاب راه راستی، فهرست آن تقدیم می شود:

مقدّمه

بخش اوّل: دین و دین داران
همه ی ادیان برای پرستش خدا آمده اند؛ پس بحث بر سر ترجیح یک دین بر دیگری، چه ضرورت دارد؟
آیا «دین آبا و اجدادی» ملاکی درست برای انتخاب دین است؟
با داشتن عقل چه نیازی به دین است؟
آیا آسان تر بودن، می تواند ملاک برتری یک دین باشد؟
دین موروثی، خوب است یا بد؟
معصومان(ع) در مورد رعایت حقوق دین داران (اهل کتاب) چه سفارش هایی کرده اند؟
معصومان(ع) در عمل چگونه حقوق دین داران را رعایت می کردند؟
اگر شخصی از اهل کتاب، چیزی را وقف فقیران کرد، آیا می توان فقیران مسلمان را هم دخالت داد؟
آیا احکامی اسلامی به نفع اهل کتاب و به ضرر مسلمانان هست؟
آیا دین زرتشتی از ادیان الهی به حساب می آید؟

بخش دوم: زرتشت
زرتشت در چه تاریخی تولد یافت؟
ناآگاهی از تاریخ تولد زرتشت چه ایرادی دارد؟
مگر تاریخ تولد پیامبران دیگر معلوم است که از معلوم نبودن تاریخ تولد زرتشت ایراد گرفته می شود؟
آیا زرتشتیان جهان، روی یک تاریخ تولد برای زرتشت، اتفاق نظر دارند؟
از کجا ششم فروردین سال روز تولد زرتشت است؟
آگاهی از زندگی زرتشت و به عبارت دیگر آگاهی از خواب و خوراک و پوشاک او چه فایده دارد؟
آیا زرتشت ایرانی بود؟
آیا زرتشت تنها پیامبر ایرانی بود؟
از چه جهات در مورد زرتشت ابهام وجود دارد؟
آیا تفسیر بندها در عصای زرتشت قابل قبول است؟
آیا همه چیز اسلام از زرتشت است؟
آیا همه ی دانشمندان وجود زرتشت را پذیرفته اند؟
آرامگاه منسوب به امام علی(ع) در شهر مزارشریف افغانستان، آیا به زرتشت تعلق دارد؟

بخش سوم: اوستا
کتاب آسمانی زرتشتیان در عصر حاضر چیست؟
حجم اوستا در گذشته چه اندازه بوده و امروزه چقدر است؟
آیا همیشه کتاب آسمانی در اختیار زرتشتی ها بوده است؟
گات ها چیست؟
گات ها چند صفحه است؟
آیا گات ها به صورت کامل به ما رسیده و ممکن نیست که بخش هایی از آن افتاده باشد؟
آیا انتساب گات ها به زرتشت قابل اثبات است؟
دلیل زرتشتی ها برای تحریف نشدن گات ها چیست؟
آیا ترجمه ای قابل اعتماد از گات ها وجود دارد؟
قدیمی ترین نسخه ی موجود از گات ها به چه سالی باز می گردد؟
با توجه به اینکه محتوای کتاب مهم است نه نویسنده ی آن، چه لزومی دارد از نویسنده ی گات ها بحث شود؟
آیا با اکتفا به گات ها، نیازهای دینی برآورده می شود؟
با توجه به کمبود یا نبود منبع معتبر زرتشتی، زرتشتیان برای انجام دادن آداب دینی…
آیا از بین رفتن کتاب های زرتشتیان، نشانه ی اعتبار گفته هایشان است؟
آیا تصمیمات انجمن موبدان مشروعیت دارد؟
وندیداد چیست؟
آیا وندیداد روش های بهداشتی را سفارش کرده؟
استفاده از ادرار گاو ـ که وندیداد سفارش کرده ـ آیا طبق امکانات آن دوران، برای ضدعفونی…
آیا ادرار گاو در نظر زرتشتیان مانند ادرار شتر در اسلام نیست؟
تفاوت ملاک برتری در قرآن و اوستا چیست؟
قدیمی ترین نسخه ی قرآن چند قرن بعد از ارتحال حضرت محمد(ص) نوشته شده است؟
آیا سلمان فارسی قرآن را به پیامبر یاد نداد؟

بخش چهارم: نمادها و آیین ها
آیا ساخت آتشگاه به دستور زرتشت بوده یا پیش از او هم آتشگاه می ساختند؟
چرا آتش در نظر زرتشتی ها این همه قداست یافته است؟
مگر آتش آلوده می شود که زرتشتی ها این همه نگران آلودگی آن هستند؟
تفاوت آتش و کعبه چیست؟
آیا از نظر اسلام، خداوند همان نور نیست؟
آتشکده و آتشگاه چه تفاوتی با هم دارند؟
آیا نگاره های کهن فْرَوَهَر با تفسیر زرتشتیان همخوانی دارد؟
آیا در بناهای حکومت زرتشتی ساسانی و نیز در آتشگاه های کهن، نقش فْرَوَهَر حک شده است؟
آیا فْرَوَهَر بر درفش کاویانی نقش بسته بوده؟
آیا از میان صاحب نظران زرتشتی، کسی هست که قائل به بی ربطی فروهر به دین زرتشتی باشد؟
شعار زرتشتیان (اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک) چقدر ارزش و اهمیت دارد؟
آیا اسلام به «اندیشه و گفتار و کردار نیک» سفارش کرده است؟
آیا شعار «اندیشه و گفتار و کردار نیک» را دین زرتشتی آورده است؟
آیا عید نوروز به زرتشتی ها مربوط است؟
آیا جشن مهرگان را زرتشتیان بنیاد نهاده اند؟
آیا رسوم کهن زرتشتی در زمان ما قابل اجراست؟
آیا می توان زرتشتی ها را به دلیل پاره ای آداب و احکام دینی اشان، سرزنش کرد؟
آیا زرتشتی ها در حال حاضر همچنان به آداب دینی خود پایبندند؟
جلوگیری ولی فقیه از اجرای برخی احکام اسلامی یا وضع قوانین بی سابقه در اسلام …

بخش پنجم: نژادپرستی
آیا زرتشتی ها از نژادپرستی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند؟
آیا امروزه می توان افرادی را از نژاد آریایی دانست؟
آیا آریایی ها کهن ترین نژاد ایرانی هستند؟
با فرض امکان تشخیص نژادها، آیا درخواست اخراج نژادهای مهاجر به ایران…
آیا در زمان ما، زرتشتیان به صورت رسمی و علنی رفتار نژادپرستانه دارند؟
آیا در کتاب های کهن زرتشتی می توان نژادپرستی را نشان داد؟
چگونه می توان نژادپرست نبودن اسلام را نشان داد؟
آیا از آیه ی (هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش) به دست نمی آید که اسلام…
زادگاه دین نشر دهندگان اندیشه ی «اسلام برای غیر ایرانیان» کجاست و چه هدفی را دنبال می کنند؟
چرا استعمارگران توجه به ملیت و نژاد را در کشورهای دیگر ترویج می کنند؟
حد و مرز علاقه به نژاد و میهن چقدر است؟
آیا احترام به سادات و امتیاز قائل شدن برای آنها، نژادپرستی نیست؟

بخش ششم: زن و ازدواج
آیا از نظر اوستا، دختر و پسر برابرند؟
آیا تحقیر زن در تاریخ ایران باستان و در کتاب های زرتشتیان دیده می شود؟
آیا برای ازدواج دختران زرتشتی، اجازه ی ولی او شرط بوده است؟
زنان زرتشتی هنگام حیض، چه احکام و آدابی را باید رعایت می کردند؟
آیا احکام دشوار حیض، برای رعایت امور بهداشتی بوده است؟
اسلام و زرتشتیان، چه کفاره و مجازاتی را برای آمیزش با همسر در حال حیض در نظر گرفته اند؟
آیا زرتشتی ها نوزاد را پس از زایمان، از مادر جدا می کردند؟
آیا چند همسری در عصر ساسانیان و میان زرتشتیان بوده است؟
صیغه میان زرتشیان و در اسلام چه تفاوتی با هم دارند؟
آیا در ایران باستان، با مرده ازدواج می کردند؟
آیا ارث دختر و پسر میان زرتشتی ها برابر است؟
خویدوده یعنی چه؟
در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم، چه مدارکی را می توان نشان داد؟
آیا اوستا ازدواج با محارم را تأیید کرده است؟
آیا شاهان ساسانی با محارم خود ازدواج کرده اند؟
آیا منابع اسلامی در مورد ازدواج زرتشتی ها با محارم، سخن گفته اند؟
آیا قرآن کریم به ازدواج زرتشتیان با محارم اشاره کرده است؟
آیا صاحب نظران ازدواج زرتشتیان با محارم را تأیید کرده اند؟
آیا صرفاً ازدواج با محارم میان زرتشتیان رواج داشته یا اینکه آن را مقدس نیز می دانستند؟
چه مجازاتی در انتظار کسی بود که مانع ازدواج با محارم می شد؟
چرا ازدواج با محارم صورت می گرفت؟
آیا ازدواج با محارم جزء دین زرتشتی بوده یا اینکه از تحریفاتِ راه یافته در این دین است؟
آیا در این زمان زرتشتی ها ازدواج با محارم دارند؟
ازدواج استقراضی چیست؟
آیا نام گذاری ازدواج استقراضی درست است؟
در کدام کتاب کهن زرتشتی سخن از ازدواج استقراضی شده است؟
نظر اسلام در مورد ازدواج استقراضی چیست؟
آیا ازدواج استقراضی همان صیغه در اسلام نیست؟
آیا نسبت دادن ازدواج استقراضی و ازدواج با محارم و امثال آنها به زرتشتی ها توهین به حساب نمی آید؟
بسیاری از احکامی که به عنوان ایراد به زرتشتی ها مطرح می شود، از تحریفات است…

بخش هفتم: ایران باستان
چرا برخی در تلاشند ایران باستان را دورانی طلایی و بسیار مترقی معرفی کنند؟
چه فرق است میان انتخاب رئیس حکومت در ایران باستان و حکومت اسلامی؟
آیا اعلام جانشینی امام علی(ع) از سوی پیامبر اسلام(ص) برای این نبود که پیامبر پسر نداشت؟
آیا ازدواج با محارم میان هخامنشیان بوده است؟
آیا مدرکی از پیش از میلاد مسیح(ع) در مورد ازدواج با محارم وجود دارد؟
آیا هخامنشیان در پرداخت دستمزدها عدالت را رعایت می کردند؟
آیا پادشاهان ایران، رفتاری مشابه فتح ایران از سوی مسلمانان، نداشته اند؟
آیا کمبوجیه قاتل برادرش بود؟ چرا؟
آیا مدرکی در مورد رفتارهای ظالمانه ی داریوش در دست است؟
آیا در مورد انوشیروان و عصر حکومت او می توان نمونه هایی از ظلم را نشان داد؟
آیا حدیثی که انوشیروان را عادل خوانده، معتبر است و می توان او را عادل دانست؟
آیا در میان پادشاهان ایران باستان، اظهار ارادت و علاقه به پیامبر اسلام(ص) دیده می شود؟
ایران قبل از ورود اسلام از نظر علمی در چه وضعیتی بود؟
آیا دانشگاه جندی شاپور نشانه ی عظمت علمی ایران باستان نیست؟

بخش هشتم: اسلام و ایران
آیا در ایران باستان به ظهور پیامبر اسلام(ص) خبر داده بودند؟
آیا زرتشتیان آمدن پیامبر اسلام(ص) را پیشگویی کرده بودند؟
آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ اعراب با ایران حضور داشتند؟
آیا عرب ها صد میلیون زن و بچه و مرد ایرانی را به بردگی گرفتند؟
آیا جزیه عامل فشار به زرتشتیان برای گرویدن به اسلام بود؟
آیا مهاجرت پارسیان به هند به دلیل ستم مسلمانان بود؟
پس از ورود اسلام، چرا شورش های پراکنده در ایران صورت می گرفت؟
آیا به محض شکست ساسانیان به وسیله ی اعراب، ایرانی ها مسلمان شدند؟
آیا آنان که قائلند ایرانیان به اجبار اسلام را پذیرفتند، به ملت خود توهین نمی کنند؟
آیا صاحب نظران، اسلام آوردن اختیاری ایرانیان را تأیید کرده اند؟
آیا اسلام اجباری نشانه ی ناحق بودن اسلام است؟
اگر اسلام به ایران نمی آمد آیا دین زرتشتی همچنان تداوم می یافت؟
آیا سخن ابن خلدون در مورد کتاب سوزی مسلمانان در ایران قابل قبول است؟
آیا مسلمانان کتاب های خوارزم را به آتش کشیدند؟
چرا بیشتر اوستا پس از ورود اسلام به ایران، از بین رفت؟
چه شد که در ایران، اسلام جای دین زرتشتی را گرفت و جمعیت زرتشتی رو به افول نهاد؟
در میان ایرانیان برجسته، چه افرادی از دین زرتشتی به اسلام گرویدند؟
ایرانی ها چه خدماتی به اسلام کرده اند؟
ایرانیان در نشر اسلام در دنیا چه نقشی داشتند؟
اسلام چه خدماتی به ایران داشته است؟
آیا قرآن از ایرانی ها تجلیل و تمجید کرده است؟
واژه ی «مجوس» در متون اسلامی به چه معناست؟
ایرانیان در احادیث چگونه معرفی شده اند؟
آیا اسلام مانع ترقی و پیش رفت است؟
کسی که می خواهد از ایران و ایرانی گری حمایت کند، چه کند؟
فردوسی چه دین و مذهبی داشت؟
آیا در شاهنامه شعری در فضیلت اهل بیت(ع) به ویژه امام علی(ع) وجود دارد؟
آیا عطار نیشابوری، فردوسی را زرتشتی می دانست؟
آیا فردوسی عرب ستیز و نژادپرست بود؟
چه شعرهایی را به فردوسی نسبت می دهند اما در شاهنامه وجود ندارد؟
شعرهای منسوب به فردوسی که در شاهنامه نیست آیا در بخش های مفقود آن نیست؟

بخش نهم: برده و برده داری
آیا در عصر هخامنشی برده داری در ایران بوده است؟
آیا پیش از اسلام در عصر ساسانی، میان زرتشتیان برده داری بوده است؟
در عصر ساسانی یک انسان چگونه به بردگی در می آمد؟
تفاوت برده داری در اسلام با برده داری میان زرتشتی ها و غرب چیست؟
اسلام برای آزادسازی بردگان، چه تدبیری اندیشیده است؟
آیا قرآن در مورد رفتار انسانی با بردگان و آزاد ساختن آنها سفارش کرده است؟
اجازه ی اسلام به آمیزش با زنی که به اسارت در آمده (کنیز)، آیا به معنای اجازه به آمیزش با زنان…
آیا نبودن واژه ی برده در گات ها به معنای این نیست که برده داری مورد تأیید دین زرتشتی نیست؟

بخش دهم: حیوانات
خْرَفْسْتْرَ یعنی چه؟
زرتشتیان با حیوانات چگونه رفتار می کردند؟
آیا توضیح موبد شهزادی در مورد فلسفه ی بها دادن به برخی حیوانات و کشتار برخی دیگر…
فرق کشتار حیوانات در عید قربان با کشتار حیوانات از سوی زرتشتی ها چیست؟
آیا در منابع زرتشتی سخنی از قربانی گوسفند شده است؟
آیا زرتشتی ها در زمان ما نیز قربانی می کنند؟
برای اذیت و آزار سگ، چه مجازات هایی در اوستا مطرح است؟
به جز مجازات ها برای کشتن و آزار دادن سگ، چه کارهای دیگر حکایت از قداست دادن افراطی…
از نظر زرتشتیان، اهمیت انسان بیشتر بوده است یا سگ؟
اسلام چه برخوردی را با حیوانات سفارش کرده است؟
چه حدیث هایی رعایت حقوق حیوانات و ترحم به آنها را سفارش کرده اند؟

بخش یازدهم: مردگان
دخمه چیست؟
از کجا خوراندن اجساد انسان به لاشخورها، به دلیل اعتقادی خرافی است؟
با توجه به اینکه آب دهان لاشخورها، ویروس ها و میکروب ها در بدن اموات را از بین می برند…
چه فرق است بین اینکه بدن انسان، خوراک پرنده شود یا طعمه ی مار و عقرب در زیر خاک؟
جسد انسان مرده، بی ارزش است؛ مثل ناخن و مو. چرا باز هم به آن حساسیت نشان دهیم؟
آیا سگ دید کردن مرده برای این نبوده که سگ، زنده بودن شخص را تشخیص دهد؟
امروزه زرتشتیان با امواتشان چه می کنند؟
بهترین راه برای از بین بردن جنازه ی انسان چیست؟
حکم اسلام و زرتشتیان هنگام تماس با مرده چیست؟
شخص خطاکار در ارتباط با مردگان، چه مجازات هایی در انتظارش بود؟
آیا گریه برای اموات، شایسته است؟
آیا تأخیر ازدواج برای اموات، کاری شایسته است؟

بخش دوازدهم: گوناگون
چگونه امام رضا(ع) از زرتشتیان حمایت کرد؟
آیا موبدان در عصر ساسانی به فساد کشیده شدند؟
موقعیت مالی موبدان در گذشته، چگونه بود؟
آیا زرتشتیان دو شهید داوطلب در جنگ با عراق داشتند؟
توجیه زرتشتی ها برای حضور نیافتن داوطلبانه در جنگ با عراق چیست؟
عامل اصلی در نقش داوطلبانه ی کم رنگ زرتشتی ها در جنگ ایران و عراق چیست؟
آیا می توان زرتشتیان را موحد و یکتاپرست دانست؟
آیا دینی که زرتشت آورد، ثنوی بود یا بعداً در اثر انحراف، ثنوی شدند؟
چرا زرتشتیان برای زندگی در کشور آبا و اجدادی شان، باید به حکومت اسلامی جزیه بپردازند؟
با توجه به کتاب های کهن زرتشتی، چه جرم هایی موجب اعدام بود؟
زرتشتیان به چه روش هایی شکنجه و اعدام می کردند؟
جمعیت زرتشتیان چقدر است؟
آینده ی جمعیت زرتشتیان هند چقدر پیش بینی می شود؟
آیا اهریمن همان شیطان است؟
زرتشتیان با کسانی که از دین زرتشتی دست بر می داشتند (مرتدان)، چه می کردند؟
چه فرق است بین کفاره ی گناهان از نظر اسلام و زرتشتیان؟
چرا برخی به دین زرتشتی تمایل پیدا کرده اند؟
منابع

شناسنامه راه راستیخرداد ۱۳۹۶

همچنین ببینید

مقدمه کتاب راه راستی

دَستجِردوک روستایی کهن در جوار روستای حسن آباد جَرقویه ـ ۱۱۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان …

۳ نظر

  1. باسلام وعرض ادب خدمت مدیریت محترم سایت.و نویسنده کتاب راه راستی و تمامی عزیزان
    من کتاب (راه راستی) را خواندم. راه راستی کتابی کامل وجامع و اینکه قابل فهم برای هرکسی با هر سطح معلوماتی میباشه بشرطی که مطالعه کنندگان عزیز دیده تعصب وعادت رابسته و با نظر انصاف و علم و منطق مطالعه کنند و مجادلات و تعصبات قومی را کنار بگذارند
    باتشکر

  2. سلام من می خوام زرتشتی بشم باید چکار کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code