خانه / سایر مطالب / نسخه های خطی زرتشتی(۱)

نسخه های خطی زرتشتی(۱)

تهیه: مدیر سایت
نظر به اهمیت آگاهی از نسخه های خطی موجود در مورد زرتشتیان و دین آنها بر آن شدیم این دست از نسخه هایی که به صورت خطی هستند (خواه خود زرتشتی ها نوشته باشند یا دیگران در مورد دین زرتشتی و پیروانش نوشته باشند) معرفی کنیم.
چه بسا همه یا بخشی از آنها هنوز چاپ نشده باشند. این نوشته برای کسانی که دنبال چاپ و نشر این قبیل نوشته ها هستند، می تواند سودمند باشد.

دستوراتی به زرتشتیان در مورد دین زرتشت (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸] .
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۱ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) ( فارسی و سانسکریت )
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه
۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای (برزنت ) ، مشکی ، عطف و
گوشه تیماج .
۵۵۳ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ – ۲۳ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۸] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۵تا۲۷۵
ردیف کتاب : ۴۳
کد دستیابی کتاب: “۴۸۷ پ – ۴۸۸ ”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۴۳- دستوراتی به زرتشتیان در مورد دین زرتشت “۴۸۷ پ – ۴۸۸ ”

آفرین نامه زرتشت که بوشتاسپ شاه کرده بود (کتابت: ۱۱۹۰ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
تاریخ کتابت: ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۷] .
بخش بندی: نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است
آسیب دیدگی: ازآغاز ۱۷
برگ افتادگی دارد
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) ( فارسی وسانسکریت )
نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ازآغاز ۱۷
برگ افتادگی دارد . جلد دوم آن در شماره قبلی معرفی گردید.
مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، بی کا ، ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای ، مشکی ،
عطف و گوشه تیماج .
۲۵۵ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۹تا۲۷۹
ردیف کتاب : ۱۵
کد دستیابی کتاب: “۱۷۹ پ – ۲۱۷ ر”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۱۵- آفرین نامه زرتشت که بوشتاسپ شاه کرده بود “۱۷۹ پ – ۲۱۷ ر”
آغاز : “اندر دین به چنین پیداست که شاه طهمورث تا سی سال کجسته اهریمن را به
بند داشته بود و هر روزی سه بار بر وی سوار شدی و به چنیو پول رفتی و باز آمدی ” .
انجام : “پس این آفرین برساد اوی شما و هان آن پشوم اخانان اشوان روشن هما
خارهی ایدون رساد ایدون باد این آفرین “.

منتخباتی از اردای ویراف تصنیف زرتشت بهرام و صددر و گرشاسب نامه ، و مینوخرد (کتابت: ۱۱۹۰ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
تاریخ کتابت: ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۷] .
بخش بندی: نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است
آسیب دیدگی: ازآغاز ۱۷
برگ افتادگی دارد
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) ( فارسی وسانسکریت )
نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ازآغاز ۱۷
برگ افتادگی دارد . جلد دوم آن در شماره قبلی معرفی گردید.
مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، بی کا ، ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای ، مشکی ،
عطف و گوشه تیماج .
۲۵۵ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
ردیف کتاب : ۱۴
کد دستیابی کتاب: “۹۸ ر – ۱۷۹ پ ”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۱۴- منتخباتی از اردای ویراف تصنیف زرتشت بهرام و صددر و گرشاسب نامه ، و
مینوخرد “۹۸ ر – ۱۷۹ پ ”
آغاز :
چنین گوید همی ویراف دیندار که در مینو چو دیدم اینچنین کار
یکایک حالها معلوم کردم همان پاداشها مفهوم کردم

کتاب وصف امشاسفندان از زندجد دیوداد که دادار اورفرد به زرتشت فرموده است (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷] .
همه اطلاعات: ( ۱۳۸۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان ( فارسی وسانسکریت )
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که
قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور ، ۹ آذر ۹۱۶
یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : مقوایی ، آبی ، عطف
پارچه .
۲۶۷ برگ ، ۱۸ × ۲۳ سانتی متر ، ۱۸ سطر ، [ثبت ۸۷۹۴۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۳
ردیف کتاب : ۱۱
کد دستیابی کتاب: “۹۲ ر – ۱۰۵ ر”
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
موضوعات: شعر
همه اطلاعات: ۱۱- کتاب وصف امشاسفندان از زندجد دیوداد که دادار اورفرد به زرتشت فرموده
است “۹۲ ر – ۱۰۵ ر” ( شعر – فارسی )
آغاز :
بنام خداوند روزی رسان که هست آگه اندر دل بندگان

مطالبی درباره زرتشت وآئین او (کتابت: ۱۰۳۶ ق)

اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷] .
همه اطلاعات: ( ۱۳۸۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان ( فارسی وسانسکریت )
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که
قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور ، ۹ آذر ۹۱۶
یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : مقوایی ، آبی ، عطف
پارچه .
۲۶۷ برگ ، ۱۸ × ۲۳ سانتی متر ، ۱۸ سطر ، [ثبت ۸۷۹۴۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۳
ردیف کتاب : ۲
کد دستیابی کتاب: “۴ ر – ۳۵ پ ”
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
بخش بندی: در این بخش بندهای زیر به چشم می خورد :
پرسش و پاسخ هایی از روایت کامدین شاپور ، منظومه در عقاید زردتشت ، پرسش و
پاسخ باز از کامدین شاپور در مورد بنای آتش گاه ، از روایت بهمن بونجیه ، کرسی
زرتشت پیامبر به لغت سانسکریت هندی ، از روایت کامد بهره ، ازکتاب علمای اسلام ،
از روایت شاپور بروچی ، از روایت دستور برزو.
همه اطلاعات: ۲- مطالبی درباره زرتشت وآئین او “۴ ر – ۳۵ پ ” ( فارسی )
در این بخش بندهای زیر به چشم می خورد :
پرسش و پاسخ هایی از روایت کامدین شاپور ، منظومه در عقاید زردتشت ، پرسش و
پاسخ باز از کامدین شاپور در مورد بنای آتش گاه ، از روایت بهمن بونجیه ، کرسی
زرتشت پیامبر به لغت سانسکریت هندی ، از روایت کامد بهره ، ازکتاب علمای اسلام ،
از روایت شاپور بروچی ، از روایت دستور برزو.

کرسی زرتشت پیغمبر و حقیقت های او (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸] .
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۱ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) ( فارسی و سانسکریت )
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه
۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای (برزنت ) ، مشکی ، عطف و
گوشه تیماج .
۵۵۳ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ – ۲۳ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۸] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۱
ردیف کتاب : ۱۱
کد دستیابی کتاب: “۳۳۰ ر – ۳۳۱ پ ”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۱۱- کرسی زرتشت پیغمبر و حقیقت های او “۳۳۰ ر – ۳۳۱ پ ”
در آن از کتاب صد در بندهش نقل شده است .

دستورات زرتشت به نقل از روایت بهمن ونریمان هوشنگ وکاوس و… (کتابت: ۱۱۹۰ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۹
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
تاریخ کتابت: ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۷] .
بخش بندی: نسخه حاضر جلداول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است
آسیب دیدگی: ازآغاز ۱۷
برگ افتادگی دارد
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۱) ( فارسی وسانسکریت )
نسخه حاضر جلد اول مجموعه است و از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ازآغاز ۱۷ برگ افتادگی دارد . جلد دوم آن در شماره قبلی معرفی گردید.
مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، بی کا ، ۱۱۹۰ ق [۵۴ ر] ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای ، مشکی ،
عطف و گوشه تیماج .
۲۵۵ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۷تا۲۷۷
ردیف کتاب : ۹
کد دستیابی کتاب: “۲۸ ر – ۳۱ ر”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۹- دستورات زرتشت به نقل از روایت بهمن ونریمان هوشنگ وکاوس و… “۲۸ ر
– ۳۱ ر”

نامه شت و خشور زرتشت و غیر آن (کتابت: ۱۲۷۹ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۵۹تا۲۶۷
کد دستیابی کتاب: ۱۲۲۴ / ف
تاریخ کتابت: قرن سیزدهم ه.ق.
محل کتابت: محتملا شیراز و تهران
موضوعات: مطالب گوناگون
شماره پیشین: ۱۶۹۵ / د
همه اطلاعات: ۱۲۲۴ / ف ( مطالب گوناگون )
مجموعه
درین مجموعه کتب زیر آمده و هر یک با شماره فرعی مشخص شده است.
نستعلیق و نسخ ، قرن سیزدهم ه.ق. ، محتملا شیراز و تهران ،
بعضی از سرفصلها با مرکب قرمز. – جلد: تیماج، ماشی مقوائی، ۱۷۰ × ۲۲۰ .-
کاغذ: فرنگی، الوان، ۸۰ × ۱۴۰، ۳۹۶ برگ، ۱۶ سطر کامل ، ۱۶۹۵ / د
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – جلد۳
در صفحات: ۲۶۳تا۲۶۳
ردیف کتاب : ۵
کد دستیابی کتاب: ۵ / ۱۲۲۴ / ف – صفحه ۲۹۰ تا ۳۹۰
نام کتابخانه: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شهر: تهران
موضوعات: دینی
متن ترقیمه: این گرامی رازنامه یزدانی بید فقیر الجانی محمد هاشم الکاشانی
فی سنه تسعه و سبعون و مائیتن بعد الف من هجره النبویه صلی اله علیه و اله سمت
اختتام پذیرفت در یوم پنجشنبه ۲۷ شهر شوال المکرم در دار الخلافه طهران بعون
ایزد منان والسلام .
همه اطلاعات: ۵ / ۱۲۲۴ / ف ( دینی )
نامه شت و خشور زرتشت و غیر آن
این نامه که بزبان فارسی کهن و ترجمه آن بفارسی روز است حاوی پندها و
اندرزهای مذهبی و اطلاعات دینی و فلسفه دینی است، علاوه برین نامه نامه دیگری در
آنست ( صفحه ۳۲۵ ) که از مباحث ماوراء الطبیعی بحث می کند و کاتب با تعبیر این”
راز یزدانی ” از آن یاد می نماید ولی ظاهراقول کاتب حجت برای نام این نامه نیست
و بظاهر آن وصفی است از متن نامه. جای آن درین مجموعه از صفحه ۲۹۰ تا ۳۹۰
می باشد.
آغاز: نامه شت و خشور زرتشت، هوزامنم فمزدان هر هر …
پایان: دیدم در دریای گوهر یزدانی انجام یافت.
پایان نسخه: این گرامی رازنامه یزدانی بید فقیر الجانی محمد هاشم الکاشانی
فی سنه تسعه و سبعون و مائیتن بعد الف من هجره النبویه صلی اله علیه و اله سمت
اختتام پذیرفت در یوم پنجشنبه ۲۷ شهر شوال المکرم در دار الخلافه طهران بعون
ایزد منان والسلام .

زرتشت نامه (کتابت: ۱۸۴۷ م)
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – دفتر۴
در صفحات: ۴تا۴
کد دستیابی کتاب: ۱۶ . Pers .Ms
نام کتابخانه: کتابخانه دانشگاه هاروارد(مجموعه هوتن) شهر: ماساچوست
مولف: زرتشت بهرام پژدو
همه اطلاعات: زرتشت نامه : زرتشت بهرام پژدو.
۱۶ . Pers .Ms … ورق ، ۱۱ سطر، ۲/۵ × ۳/۸ ، نستعلیق ، عطف چرم رویه کاغذ .
( این نسخه بهمان خط و شکل قصه سنجان است و ظاهرا در همان تاریخ ۱۸۴۷ تحریر شده است ] .

پرسش های زرتشت از اورمزد (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸] .
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۱ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) ( فارسی و سانسکریت )
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه
۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای (برزنت ) ، مشکی ، عطف و
گوشه تیماج .
۵۵۳ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ – ۲۳ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۸] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۵تا۲۷۵
ردیف کتاب : ۳۸
کد دستیابی کتاب: “۴۷۲ پ – ۴۷۵ ر”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۳۸- پرسش های زرتشت از اورمزد “۴۷۲ پ – ۴۷۵ ر”

پرسش زرتشت (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۷۴۱
زبان کتاب: فارسی و سانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۶۹۰۸] .
بخش بندی: این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
همه اطلاعات: ( ۱۳۷۴۱ )
مجموعه آثار زرتشتیان (ج ۲) ( فارسی و سانسکریت )
این شماره و شماره بعدی شامل آثار زرتشتیان است . این دو جلد برگ شمارمشترک
دارند . نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ ۲۷۳ تا ۵۵۳ و شماره بعدی
که جلد اول است از برگ ۱۷ تا ۲۷۲ را شامل است و ۱۷ برگ افتادگی دارد.
مجموعه مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان ۱۱ بهمن ماه الهی ۹۹۶ یزدجرد بن شهریار سنه
۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : پارچه ای (برزنت ) ، مشکی ، عطف و
گوشه تیماج .
۵۵۳ برگ ، ۱۹ × ۲۶ سانتی متر ، ۲۱ – ۲۳ سطر ، [ثبت ۸۶۹۰۸] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۲۷۱تا۲۷۱
ردیف کتاب : ۳
کد دستیابی کتاب: “۳۱۳ ر – ۳۱۶ ر”
زبان کتاب: فارسی
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
موضوعات: شعر
همه اطلاعات: ۳- پرسش زرتشت از جهت یوزداثرکر وبرشنوم و پاسخ یزدان از فرکرد نهم از
روایت بهمن پونجیه “۳۱۳ ر – ۳۱۶ ر” ( شعر – فارسی )
آغاز :
بپرسید زرتشت از غیبدان که ای دادگستر خدای جهان
بخواهم که دانم همه رازها یکایک بگویم همه خلق را
انجام :
اگر نام کاتب بخواهی بدان انوشیروان پوران مرزبان
انوشیروان کرد این را به نظم که خلقان بخوانند یابند بزم

زرتشت نامه
ماخذ کتاب: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران – دفتر۳
در صفحات: ۹۳تا۹۳
کد دستیابی کتاب: ش ۳۰
همه اطلاعات: زرتشت نامه : ش ۳۰

پرسش زرتشت از اورمزد و پاسخ دادن آن (کتابت: ۱۰۳۶ ق)
اطلاعات مجموعه:
در صفحات: ۴۰۳تا۴۰۷
کد دستیابی کتاب: ۱۳۸۴۲
زبان کتاب: فارسی وسانسکریت
کاتب: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور
تاریخ کتابت: ۹ آذر ۹۱۶ یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری
شماره پیشین: [ثبت ۸۷۹۴۷] .
همه اطلاعات: ( ۱۳۸۴۲ )
مجموعه آثار زرتشتیان ( فارسی وسانسکریت )
مجموعه آثار زرتشتیان است نظیر مجموعه های شماره های [۱۳۷۴۱] و [۱۳۷۴۲] که
قبل از این معرفی گردید. مطالب موجود در این مجموعه عبارتند از :
نستعلیق ، فریدون بن مرزبان و رستم بن دستورنوشیروان بن مرزبان دستور ، ۹ آذر ۹۱۶
یزدجردی برابربا ۱۰۳۶ هجری ، عناوین و نشانی ها شنگرف ، جلد : مقوایی ، آبی ، عطف
پارچه .
۲۶۷ برگ ، ۱۸ × ۲۳ سانتی متر ، ۱۸ سطر ، [ثبت ۸۷۹۴۷] .
تمام مجلدات این مجموعه
ماخذ کتاب: کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – جلد ۳۷
در صفحات: ۴۰۵تا۴۰۵
ردیف کتاب : ۲۳
کد دستیابی کتاب: “۱۵۱ پ ”
نام کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره یک) شهر: تهران
همه اطلاعات: ۲۳- پرستش زرتشت از اورمزد و پاسخ دادن آن “۱۵۱ پ ”
آغاز :
تو بشنو همین گفته از راه دین که نوشیروان نظم کرد اینچنین

همچنین ببینید

بارگاه حضرت معصومه(س)، بارگاه حضرت معصومه(س) است (قسمت هشتم ـ پایانی)

آخرین دلیل استاد جواد مفرد کهلان در باره ی اینکه مزار حضرت معصومه(س) در قم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code