خانه / ایران / ایران باستان / ساسانیان / قتل و غارت گیلانیان به دست انوشیروان
انوشیروان

قتل و غارت گیلانیان به دست انوشیروان

به قلم مدیر سایت
سپاه انوشیروان پس از کشتار بلوچیان سراغ گیلانیان آمدند. دستور آمد چنان کشتاری در آنجا راه بیندازند که حتی هیچ میش و گرگی باقی نماند (ظاهرا کنایه از این که بالادست و پایین دست همه باید کشته شوند).
چنان کشتار  و غارت و سوزاندن راه انداختند که ناله ها بلند شد و همه جا آغشته به خون و مغز سر شده بود:

پراکنده بر گرد گیلان سپاه
بشد روشنایى ز خورشید و ماه

چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
نباید که ماند یکى میش و گرگ

چنان شد ز کشته همه کوه و دشت
که خون در همه روى کشور بگشت

ز بس کشتن و غارت و سوختن
خروش آمد و ناله مرد و زن

ز کشته بهر سو یکى توده بود
گیاها بمغز سر آلوده بود

آبان ۱۳۹۶

۱۷۷۰