خانه / حیوانات / قربانی / روش قربانی کردن زرتشتیان / کوبیدن بر سر گاو تا بمیرد

روش قربانی کردن زرتشتیان / کوبیدن بر سر گاو تا بمیرد

به قلم مدیر سایت
قربانی کردن حیوانات، در میان زرتشتیان مرسوم بوده و هنوز هم هست. آنچه عجیب می نماید، روش قربانی کردن گاو بوده است. با چوب دستی به قدری بر سرش می کوبیدند تا بمیرد!
در ترجمه و شرح وندیداد، ج ۲، ص ۶۱۳ (قسمت شرح) می خوانیم:
«عده ای از مغان مأمور اجرای امر قربانی بودند. قربانی کردن بدین صورت انجام می گرفت که با این چوب دستی ها (به نام اوروَرَ) آنقدر به سر گاو مورد قربانی می کوفتند تا گاو می مرد.»

وندیداد ج 2 ص 613

ترجمه و شرح وندیداد، هاشم رضی، ج ۲، ص ۶۱۳

شناسنامه وندیداد