دختر

آرایش دختران

به قلم مدیر سایت

فرهنگ ایرانی
طبق فرهنگ ایرانی دختران تا پیش از ازدواج نباید هیچگونه آرایش کنند. پایبندی به آن، در مناطق مختلف، متفاوت است. بعضی جاها «آرایش دخترانه» انجام می دهند که غلظت کمتر نسبت به آرایش زنان دارد.
طبق فرهنگی ایرانی، آرایش بیوه زنان در هر سن و سالی، مجاز است.

فرهنگ اسلامی
از نظر فرهنگ اسلامی، اگر خانم ها آرایش خود را نشان نامحرم ندهد، فرقی میان دختر و زن شوهردار و بیوه زنآیت الله سید صادق روحانی نیست. هرگونه آرایش که برای زنان جایز است برای دختران هم جایز است و چیزی به عنوان «آرایش دخترانه» نداریم.
دختر و بیوه زن هیچ کدام شوهر ندارند. چرا باید میان آنها فرق گذاشت؟
هیچ آیه، روایت و هیچ مجتهدی، از آرایش دختران منع نکرده است.
متن استفتای اینجانب از آیت الله العظمی سید صادق روحانی:

آرایش دختران