خانه / ایران / ایران پرستی / “چو ایران نباشد تن من مباد” برای فردوسی نیست!
فردوسی شاهنامه

“چو ایران نباشد تن من مباد” برای فردوسی نیست!

به قلم مدیر سایت

بیت زیر در نرم افزار شاهنامه، مؤسسه نور، برگرفته از چاپ مسکو و چند نسخه معروف دیگر و نیز در سایت گنجور نیست:

چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

چو ایران نباشد تن من مباد

چو ایران نباشد تن من مبادچو ایران نباشد تن من مباد چو ایران نباشد تن من مباد چو ایران نباشد تن من مباد چو ایران نباشد تن من مباد چو ایران نباشد تن من مباد