خانه / احکام / احکام زرتشتی / برده داری در زرتشتی / برده داری در عصر ساسانیان میان زرتشتیان(۴)
برده داری

برده داری در عصر ساسانیان میان زرتشتیان(۴)

به قلم مدیر سایت

در جای جای کتاب “مادیان هزار دادستان” (احکام حقوقی در عصر ساسانیان) احکام مربوط به برده بیان شده که به روشنی حکایت از آن دارد که قبل از اسلام در ایران برده داری رواج داشته است و نبود برده داری در ایران پیش از اسلام، دروغی بیش نیست. چند نمونه:

 مادیان هزار دادستانصفح ۳۱۴

مادیان هزار دادستانصفحه ۲۸۸

مادیان هزار دادستانصفحه ۲۷۱

مادیان هزار دادستانصفحه ۲۴۳

مادیان هزار دادستانصفحه ۳۵۹

مادیان هزار دادستانصفحه ۳۶۰

مادیان هزار دادستانصفحه ۳۶۲

شناسنامه مادیان هزار دادستانشناسنامه کتاب

شهریور ۱۳۹۳