خانه / خداشناسی / ثنویت / توحید زرتشتیان ناقص است
فرهنگ مهر

توحید زرتشتیان ناقص است

به قلم مدیر سایت
دکتر فرهنگ مهر ـ پژوهشگر زرتشتی ـ در کتاب “دیدی نو از دینی کهن” صفحه ۴۲ می نویسد:
«خداوند تنها خوبی را آفریده است. بدی ساخته و داده خدا نیست.»
وی در همین کتاب، صفحه ۴۴ نیز چنین نوشته است:دیدی نو از دینی کهن
«دومین تفاوت (میان ادیان ابراهیمی و زرتشتی) این است که خدای زرتشت، آفریننده بدی و ابلیس نیست.»

اگر از دکتر فرهنگ مهر پرسیده شود: آفریننده ی بدی ها کیست؟ با توجه به نوشته های او، خواهد گفت: بدی ها امر وجودی نیستند تا نیازمند خالق باشند. مثلا مرگ یعنی نبود حیات، بیماری یعنی نبود سلامتی.
اما ایشان توجه ندارد که در نگاه دین زرتشتی، «شرور» منحصر در این موارد نیست. زرتشتیان، بسیاری از حیوانات از قبیل درندگان و گزندگان و… مانند مار، عقرب، سوسک، مورچه، لاکپشت و… را در زمره ی شرور می دانند. اینها امور عدمی نیستند. خالق اینها اگر خدا نباشد، کیست؟
بنابراین زرتشتی ها قائل به توحید افعالی نیستند!

دیدی نو از دینی کهن
دیدی نو از دینی کهن
دیدی نو از دینی کهن<