خانه / شخصیت ها / شاعران / قرن پنجم / فردوسی / فردوسی در بیان مقام معظم رهبری

فردوسی در بیان مقام معظم رهبری

گوشه ای از بیانات رهبری در دیدار اعضاى انجمن اهل قلم  در سال ۱۳۸۱:
«بله؛ من موافقم که از فردوسى تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسى استخراج گردد تا همه بدانند که این حکمت، اسلامى است یا غیر اسلامى.
… به آقاى مهندس «حجت» گفتم که دنبال نمایید و فردوسى را بزرگ کنید. فردوسى باید هم بزرگ شود. فردوسى در قلّه است.
… ما هستیم که اسم او را “حکیم ابو القاسم فردوسى” گذاشتیم؛ دشمنان دین که این اسم را نگذاشته اند. خوب؛ این حکیم چه کسى است و حکمت او چیست؟ آیا حکمت زردشتى است، حکمت بى دینى است، حکمت پادشاهى است یا حکمت اسلامى؟ این را مى شود در آورد. اگر کسى به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که یک جریانِ گاهى باریک و پنهان و گاهى وسیع، از روح توحید، توکّل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جارى است. این را مى شود استخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصاً بعضى از شخصیتهاى شاهنامه خیلى برجسته هستند که این ها را باید شناخت و استخراج کرد. من یک وقت گفتم که «اسفندیار» مثل این بچه حزب اللّهى هاى امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یک حزب اللّهى غیورِ دین خواهِ مبارز وجود دارد. بله؛ این کارها را شما بکنید تا دیگران نکنند. شما که نک