خانه / اعتبار دین زرتشتی / نمادها و آیین ها / اندیشه و گفتار و کردار نیک / پوک ترین و بی مغزترین حرف: اندیشه و گفتار و کردار نیک

پوک ترین و بی مغزترین حرف: اندیشه و گفتار و کردار نیک

به قلم شهید مطهری
«پوک ترین و بى مغزترین حرف ها همین حرف منسوب به زردشت است که مى گوید:
گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. آخر نیکى چه هست؟ مثل این است که از مهندسى براى ساختمان یک مسجد طرح بخواهند، به او بگویند: طرح شما چیست؟ بگوید: یک ساختمان خوب. اول باید دید «خوب» و «ساختمان» در نظر او چیست. یا به یک خیاطى بگویند: چه مدل لباس مى دوزى؟ بگوید: یک مدل خوب، ولى معلوم نباشد خوب او چگونه است .»

منبع: مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۲۲، ص ۶۴۵

مرداد ۱۳۹۳