+
خانه / اعتبار دین زرتشتی / مشروعیت اعمال زرتشتی ها در امروز
مشروعیت اعمال زرتشتی ها در امروز

مشروعیت اعمال زرتشتی ها در امروز

به قلم سیاوش امیرشاهی
زرتشتیها می گویند: تنها گات ها مورد تأیید ماست و محتوای بقیه ی آثار زرتشتی ـ اعم از بخش های دیگر اوستا و متون پهلوی ـ هر آنچه را مطابق عقل باشد، می پذیریم و الا کنار می گذاریم.
امروزه رفتارهایی میان زرتشتیان رواج دارد که نه در گاتها است و نه با عقل جور در می آید و تنها در صورتی قابل توجیهند که معلوم شود مورد تأیید پیامبری الهی است، تا تعبد به آنها معنا پیدا کند هرچند با عقل ما مطابق نباشد.

سؤال: زرتشتیان عزیز چگونه این اعمال را به زرتشت و دینی که او آورده، نسبت می دهند؟

چند نمونه:
یک) زرتشتیان در مراسم خود به غیر زرتشتبان اجازه نزدیک شدن به آتش را نمی دهند بلکه غیر زرتشتیان فقط اجازه دارند از پشت محفظه ای شیشه ای به آتش نگاه کنند. این مسئله هیچ توجیه عقلی ندارد. (با توجه به اینکه زرتشتیان برخلاف متن اوستا، نجس پنداشتن پیروان دیگر ادیان را انکار می کنند.)

دو) موبدان در مراسم بر دهان خود پنام می بندند تا آلودگی دهان به آتش منتقل نشود. در حالی که عقل نمی پذیرد که آتش، آلوده به تنفس انسان شود بلکه بعکس، آتش یکی از بهترین از بین برندگان میکروب و آلودگی است.

سه) نمازها و نیایشهای خود را به زبانی می خوانند که متوجه مفهوم آنها نمی شوند و حتی در خواندن به زبان اصلی به منابع وحیانی هم مراجعه نمی کنند. اگر بسیاری از مسلمانان، زبان نماز را متوجه نمی شوند، به خاطر تعبدی است که از اسلام به دست آورده اند نه بخاطر عقل خودشان. اما زرتشتیان چرا چنین می کنند؟

چهار) زرتشتیان برای اعلان زرتشتی بودن، به خودشان کمربند گشتی (متشکل از ۷۲ نخ که نماد ۷۲ سروده ی یسنا) می بندند که هیچ توجیه عقلی ندارد و از طرفی آنان ۷۲ سروده ی یسنا را حجت نمی دانند! بلکه فقط ۱۷ تا از این ۷۲ را حجت می دانند.

پنج) موبدی در دین زرتشتی مقامی ارثی و خونی است. به همین دلیل کسانی که موبدزاده نیستند هرچند باسواد باشند نمی توانند موبد شوند بلکه بالاترین مقام آنها موبدیاری است. این رفتار در کجای گاتها آمده است؟

شش) اکثر زیاتگاه هایشان هیچ دلیل روشنی برای قداستشان وجود ندارد جز افسانه های ساختگی. چرا باید این زیارت گاه ها قداست داشته باشند؟

هفت) امروزه زرتشتیان مرده را با آب و شوینده (صابون و شامپو) می شویند و خشک می کنند. با یک شلوار و پیراهن و سر پوش و یک روپوش سراسری (همگی پارچه نخی سفید) سرتاسر تن مرده را می پوشانند و در یک تابوت فلزی می گذارند.
این کار چه پشتوانه ی عقلی و نقلی معتبر دارد؟

۲۸۰ نظر

 1. ۴.در انجیل یوحنا آمده است:«وحیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.»(۹) یعنی عیسی که جزء خداست نه تمام خدا که با ۷۳ مائده قران همخوانی دارد .
  و نیز داریم : یکی از علمای دین یهود از عیسی پرسید: “کدام حکم شریعت، مهمترین همه است؟ عیسی به او فرمود، مهمترین حکم این است، بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما، خداوند یکتاست” (انجیل مرقس ٢٨:١٢ و ٢٩).
  در حقیقیت اکثر مسیحیان به وحدت مرکب معتقدند نه سه خدا
  واژه ( الوهیم ) در زبان عبری جمع الوه هست که جمعش میشه الوهیم و این واژه برای خدا در تورات و انجیل استفاده شده برای یک موجود یک واژه جمع استفاده شده برای همین ذات او را مسیحیان جمع و مرکب میدانند نه اینکه سه خدایی داشته باشند ، همانطور که گفتم دایره ای را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کنید دایره همان دایره است نه سه دایره !

  ۵. اگر غربیها قوم لوط شده اند پس اینهمه دستاورد علمی شان رو چگونه وقت می کنند کشف و اختراع کنند ! قوم لوط زمانی برای رسیدگی به امور دیگر پیدا نمی کردند. این تصور شما غلط هست ، دنیای غرب به دو قسمت سرمایه داری و سوسیالیستی تقسیم میشود ، آمریکا : سرمایه داری و مثلا آلمان سوسیالیستی اداره میشود هر دو جامعه باز هستند و مکانهای مشخصی برای تفریح و عیاشی ، اجتماع مردم آمریکا مذهبی هستند نه ولنگار که ایالت به ایالت مثلا فرق میکنه قوانینی که مردم تصویب میکنن در جهت تامین خواسته های شهرشون و ایالتشون مثلا تگزاس جامعه بشدت مذهبی داره
  ۶. لوط در رسالت خود، با ۳ ویژگی منفی قوم خود مبارزه می‌کند: همجنس‌گرایی، غارت اموال مردم و انجام اعمال ناپسند در مجامع عمومی ، قوم لوط از خیلی جهات مشکل داشتند نه فقط اون مورد خاص
  ۷. طراز مرا شما مشخص نمی کنید معیار من نزد خداست و بس ! در مورد بت الله که مشخص کرده در کتاب الاصنام و اشعار اعراب جاهلی نگرششون درمورد الله قبل از بعثت پیامبر اسلام چگونه بود و الله بعد از بعثت زمین تا آسمون با الله قبلی متفاوت شده و تبدیل شده به الله بدون رقیب و یکتا که خدایان زیردست هم ندارد .
  ۸. سوال از شما : نیک آیا از منظر اسلام و ادیان الهی دیگر تفاوت پیدا کرده که مثلا گفتار نیک در هر دینی یک معنی را بدهد ؟ جواب ندادید
  آیا نیک از منظر شیطان با نیک از منظر عیسی پسر مریم یکیست که نیک از نظر مسیحیان را به نیکی مورد نظر شیطان نسبت میدهید ؟ ! آیا نیکی از منظر شیطان با عقل شما ، ذات شما و کتاب شما همخوانی دارد ؟ کار عقلی که خدا به شما داده چیست ؟

 2. ۴. یکی از علمای دین یهود از عیسی بن مریم پرسید: “کدام حکم شریعت، مهمترین همه است؟ عیسی بن مریم به او فرمود، مهمترین حکم این است، بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما، خداوند یکتاست” (انجیل مرقس ٢٨:١٢ و ٢٩).
  نیز داریم :در حدود سه هزار و پانصد سال قبل، موسی پیامبر از طرف خدا به بنی‌اسرائیل فرمود: “ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است” (عهد عتیق، تثنیه ۴:۶)
  مسیحیان به وحدت مرکب معتقدند نه سه خدا ، واژه الوهیم جمع واژه الوه هست در عبری که من بلد نیستم اما این جمع برای خدا در تورات و انجیل اورده شده یعنی واژه جمع برای خدای واحد ! یعنی ذات او در نظر مسیحیان وحدت مرکب است نه اینکه سه خدا داشته باشند ، یک خدا دارند که ذاتش سه قسمت است درست مثل دایره ای که به سه قسمت تقسیم شده است نه اینکه سه دایره ایجاد کنیم .
  ۵. اگرغرب قوم لوط شدند پس اینهمه تکنولوژی پیشرفته و مخترعین و مکتشفین کی وقت میکنند به این موارد برسند ، قوم لوط وقت سر خاراندن نداشتند ! دید شما غلطه غرب به دو بخش سرمایه داری و سوسیالیستی تقسیم میشه نمونه بارز سرمایه داری آمریکا و نمونه سوسیالیستی آلمان هست ، در آمریکا ایالت به ایالت فرق میکنه ! مثلا ایالت تگزاس بشدت مردم مذهبی داره ! بستگی به شما داره که چطور زندگی کنید و پایبند چه پرنسیپی باشید ! اختیار با شماست
  ۶. لوط در رسالت خود، با ۳ ویژگی منفی قوم خود مبارزه می‌کند: همجنس‌گرایی، غارت اموال مردم و انجام اعمال ناپسند در مجامع عمومی.پس این قوم ها فقط در یک موضوع بد نبودند ‌مجموعه بدیها بوده اما بارزش همان مورد خاصه
  ۷. آیا نیک از نظر شیطان با نیک از نظر عیسی بن مریم یکیست که شما نیک مسیحیان رو با نیک شیطان یکی کردید و تشخیص نمیدید ؟ آیا گفتارو پندار و کردار نیک در ذات شما و با عقل شما و از نظر کتاب شما با بقیه ادیان الهی تفاوت پیدا کرده است ؟ نیک از نظر شیطان چه اعمالی است ؟ و عقل را برای چه خدا به شما عطا کرد ؟ برای یادگاری یا برای تشخیص ! در قران بارها به تعقل اشاره شده و اصلا آیاتش همین رو گوشزد کرده !هر کس اعتقاد به یک خدا ، یک آفریننده ، یک مددکار ، یک خالق ، یک نجات دهنده ، یک قاضی داشته باشد موحد است خواه این خدا را به گونه ای متفاوت تخیل کند و ذات او را به هر چند قسمت کند باز در ذات یگانه او خللی وارد نمیشود که این کوتاهی تصور و عقل ضعیف بشر است .

 3. با سلام , و اما بعد :
  درباره شیعه و سنی هم کتاب معرفی کردم پس تا وقتی که آنرا نخواندید جوابی در این مورد نمیدهم .
  دین مسیحیت اصلی و یهودیت اصلی با اسلام الآن مو نمیزده است مگر در برخی موارد جزئی در احکام و همه انها دین حضرت ابراهیم (ع) اند اما تحریفات شدیدی گریبانگیر همه آنها شده بجز اسلام .
  خانم پگی دوباره لینکها را بخوانید من که گفتم تا حدی تدریجی بوده اما نه اینطور . لینکها را دوباره بخوانید .

  … . من لینک حرفهای دکتر ذاکر نایک رو … چطور درباره امت برتر اسلام سخن میگویید درحالیکه برتریت فقط به تقوی است …
  تقوا : بر رضای خدا بودن … این رضای خدا در ادیان مختلف …

  خانم پگی اگر مسیحی بودید میدانستم چه بگویم ، این بحثها را این جا باز نکنید بروید و آیات قرآن را بخوانید و سپس مکاشفه یوحنا را و بعد نامه های پولس را چرا پای قرآن که می آید یک آیه را گرفته و بقیه را رها میکنید و حال نیزز پای مسیحیت هم چند قسمت را گرفته و بقیه را من جمله نامه های پولس را رها کردید ؟ مسیحیان الآن اکثرا پولس را بعضا قدیسه ای میدانند در حد حواریون ، بنده خدا خود مسیحیان هم نمیتوانند تثلیث سه تا یکی و یکی سه تا را کامل توضیح بدهند برخی از مردم مسیحیشان بخاطر همین قید این دین را میزنند . اینها را که گفتید چیز تازه ای نیست به لطف خدا من بیشتر از اینها را نیز میدانم . مورد ۴ و از این دست هم کم نیست و در ایراداتی است که ما به مسیحیان میگیریم که شبیه و بیشتر آن را در سایتها و کتب نقد مسیحیت دیدم . پس به انان بگو چرا بازهم عیسی را پسر خدا میخوانند . خانم پگی اکثر مسیحیان میگویند عیسی پسر خدا است . خانم پگی اکثر مسیحیان میگویند عیسی پسر خدا است . خانم پگی اکثر مسیحیان عیسی را مخلوق و پیامبری عین حضرت موسی و … نمیدانند … خانم پگی مباحث مختلف را باهم خلط نکنید .

  الاصنام … من نام تمامی بتهای این کتاب را گذاشتم در دو کامنت ، و اثری از این بت ا… نبود . خانم پگی مگر ندیدی این کتاب را ؟ نگرش اعراب جاهلی به الله افتضاح بود ( داشتن شریک و دختر و … ) اما بتی برای او قائل نشدند . اگر در الاصنام جایی از این بت حرف زده است بگویید ، من که هرچه دیدم اثری از این بت در آن کتاب نبود شاید شما چشمهایی دارید که من ندارم . خانم پگی بی منبع حرف نزنید وگرنه ارزش جواب دادن ندارید . اگر راست میگویی بگو در کجای این کتاب از بتی به نام ا… حرف زده است ؟ اگر دروغ میگویی که هیچ .

  شما معیار نیکی را نگفتید ؟ :
  و عقل را برای چه خدا به شما عطا کرد ؟ …
  آیا معیار نیکی عقل من است ؟ بگویید معیار نیکی چیست ؟ چرا از جواب دادن طفره میروید ؟ و مدام حرفهایی بیهوده میزنید؟ من یک سؤال کردم همین … معیار نیکی چه هست ؟ .

  اگرغرب قوم لوط شدند … غرب به دو بخش سرمایه داری و سوسیالیستی … مثلا ایالت تگزاس بشدت مردم مذهبی داره ! .
  حرف من اکثر غربیان بود … و اما قوم عاد هم از نظر تکنولوژی و پیشرف کم نبودند و سر آمد روزگار خویش بودند و البته با عشق هم زندگی میکردند ( اثری از بدبختی و … میان آنان نیست ) بیشتر دقت کنید . اینها ملاک نیست .
  در ضمن درباره حجاب هم اینجا جای بحث نیست اما اگر نظری مغایر علمای شیعه دارید حاضر به بحث در وبلاگ خودم یا وبلاگ شما و یا با ایمیل هستم .

  • آقای فاطمی ببخشید … تنها راه ارتباط با خانم پگی در اینجاست برای همین ناچار شدم این پیام را اینجا بگذارم .
   خانم پگی تا به الآن که کامنت دیشب من پخش نشده است و به احتمال زیاد تا مدتی نمیتوانم کامنت بگذارم برای همین اگر کامنت گذاشتید ممکن است مدتی طول بکشد تا جواب بدهم .
   با تشکر .

 4. ۱. بیشتر مسیحیان معتقدند که مریم باکره ازدواج نکرد که پسری داشته باشد اما توسط روح القدس از نور خداوند سرشار گردید و عیسی بن مریم به دنیا امد چیزی که در هیچ یک از انبیاء و اوصیاء و انسانهای دیگر اتفاق نیفتاده مگر شاید در افسانه های یونانی که افسانه است! تمام احوالات این پیامبر از مدل تولد تا مدل مرگ و در روز سوم عروجش به آسمان و بازگشت دوباره اش در بین انبیاء دیگر بی نظیر است . چرا مسلمانان عیسی را روح الله می خوانند ؟ در قران داریم :
  اِنَـما المَسیحُ عیسَی ابنُ مَریَم رَسوُلُ الله وَ کـَلِمَته اَلقاها الی مَریَم نساء۱۷۱
  جز این نیست که مسیح ، عیسی بن مریم ، فرستاده خدا و کلمه اوست که به مریم القاء کرده است ».مگر دیگر کلمات و صفات صفت او نیستند که در اینجا کلمه موکد بکار برده ؟
  . ولی کلمه در آیه فوق ، از مقوله لفظ نیست ، بلکه از مقوله اعیان خارجی و جوهر است . لینک :
  https://article.tebyan.net/1221/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%83%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-
  آنها ذات خدا را به ۳ قسمت کرده اند که یکی از آنها عیسی بن مریم است نه اینکه خداوند مانند انسانها با مریم باکره ازدواج کرده و حضرت عیسی شده پسر خدا ، این نگاه آنها نیست. مثل اینست که بگویم کعبه خانه خداست ! مگر خدا استغفرالله بی خانمان بوده که کعبه را بعنوان خانه خودش درنظر گرفته و غیر از ان جایی سکونت ندارد . کعبه نماد است .به هر سو رو کنی روی او همان سوی است . پولس و دیگران نه خدایند نه پیامبری که وحی اورده باشد ، درست مثل علمای دینهای دیگر ممکن است خطا کنند .
  ۲. تمامی ادیان الهی در اصول با هم یکیند ، توحید ، نبوت ، معاد از این رو این خط مستقیم یکیست اما در فروع و شرایعی متفاوت چنانکه چند بار ایه قرانی ان را نوشتم :
  ما برای هر قومی از شما شریعت و طریقه‌ای مقرّر داشتیم، و اگر خدا می‌خواست همه شما را یک امت می‌گردانید ولیکن نکرد ( مائده ۴۸ .
  ۳. تقوی چیست ؟ از امام هشتم شیعیان است که :
  ایمان یک درجه برتر از اسلام است و تقوا یک درجه برتر از ایمان است و یقین یک درجه برتر از تقواست و خدا چیزی را کمتر از یقین، بین بندگان تقسیم نکرده است.
  این روایت خطاب به تمامی بندگان است نه فقط مسلمانان جناب offer
  ۴. بیشتر غربیان یعنی ۸۰ یا ۹۰ درصد آنان که این معیار درست نیست ، سیاستهای آنها رو با مردم عادی و روزمرشون اشتباه نگیرید !بیشتر انها اهل کار و فعالیت هستند و وقتی برای عیاشی پیدا نمی کنند اما خوب مکانهایی برای تفریح یا عیاشی دارند که کسی که نمی تواند از پس مهار خودش بربیاید یا آدم ناجوری هست آنجا برود و کمتر به بقیه صدمه بزند . همین گروهای نفوذ و لابیهای اسلحه سازی صهیونیسم و آمریکایی پدر آمریکا و خاورمیانه را دراورده اند نه مردم عادیش که با شما تفاوتشان شاید فقط نوع پوشش باشد . من با حجاب اجباری مخالفم نه حجاب . چون اجباری در قران برای دین ادم وجود ندارد چه برسد به حجاب . تعریف از یک بیحجاب هم غلط است . حد میانه ای برای ان تعریف نشده . در نگاه شما بیحجابی یعنی عریانی ، پس زن عریان را چگونه معنا میکنید ؟

  • با سلام ؛ خانم پگی مسئله مشرک بودن مسیحیان همین است که ذات خدا را سه تا میدانند . خانم پگی حضرت عیسی (ع) یک پیامبر است عین حضرت موسی (ع) و … اما اکثر مسیحیان ابدا این چنین چیزی را قبول نداشته و این یعنی شرک محض . خانم پگی تاوقتی مسیحیان پیامبرشان را پیامبری عین پیامبر یهودیان قبول نداشته باشند و او را از مخلوق فراتر بدانند پس مشرک اند . خانم پگی مسیحیان عیسی را پسر خدا میخوانند … چند بار بگویم ؟ این یعنی عین شرک … خانم پگی قرآن میگوید هرکسی … هر چیزی را [ چه سپنته آرمیتی چه آذر چه اشه وهیشته و چه عیسی ] را فرزند خدا خطاب کند خواه برای علو مقام [ هماننده زرتشتیان ] و خواه برای چیزی بیشتر از علو مقام [ هماننده مسیحیان ] مشرک است ، خانم پگی ذات اقدس الهی یک ذات است [ قل هو الله أحد ] و هیچ کس دخیل در آن نیست . خانم پگی همین کار مسیحیان که خودتان به ان اشاره کردید یعنی شرک ، اینرا قرآن صراحتا بیان میکند در لینکها بود اگر دیده باشید که گمان نمیکنم . این حرف در اسلام عین شرک است و فردی که قبول داشته باشد مشرک است :
   آنها ذات خدا را به ۳ قسمت کرده اند … [خانم پگی شرک بودن این حرف در قرآن بصورت واضح بیان شده است ]
   خانم پگی تقوا یعنی بطور کل فرد بر رضای خدا باشد و خداوند از او راضی باشد ، خانم پگی این رضای خدا در تمام ادیان بجز اسلام یا معلوم نیست و یا تحریف شده است . [ در بیست صفحه گاتها که چیزی معلوم نیست و انجیل و تورات هم که تحریفات شدیدی شده اند ] پس خانم پگی وقتی معلوم نیست خداوند از بنده اش چه میخواهد پس رضای خدایی هم در ان دین یا نیست و یا اندکی در ان معلوم است [ هماننده تحریم شراب در آیین یهود و مسیحیت ] پس تقوا در آن ادیان محو شده است و نمیتوان آنان را با تقوا دانست .

  • با سلام ؛ خانم پگی ما یک بد حجاب داریم و یک بی حجاب ، این دو از هم کاملا جدایند ، یکی از مصادیق شرک که یادم رفت بگویم این بود :
   منکر ضروری دین در صورتی که بداند ان مسئله ضروری دین است . [ طبق تحریر الوسیله ]

   خانم پگی به لطف و توفیق خداوند جزء پرسنل مراسم اعتکاف شده ام [ اگر خدا قبول کند ] در آن مراسم هستند و می بینم زنانی که بد حجاب اند و آرایش میکنند اما من یقین دارم چه بسا با همین اعتکاف و روزه گرفتن و نماز خواندنشان و حب اهل بیتی که دارند مورد شفاعت قرار بگیرند و بسیاری از گناهان آنان بخشیده شود و بهشتی شوند اما گناه آن کسی که سجاده آب میکشد و ریا کار است نه و قعر جهنم برود .
   خانم پگی اما بی حجاب یعنی آن فردی که کشف حجاب میکند و یا کلا با حجاب بیگانه است و نیمه برهنه و یا بعضا برهنه ظاهر میشود نه ، این فرد ابدا مورد رحمت خدا نخواهد بود و مثال همان هایی است که از موهایشان آویزان میشوند .
   در یک مستند دیدم خانم ایرانی را در اروپا [ یا دانشجوی دکتری بود و یا دکتری داشت ] که بی حجاب بود [ روسری نداشت ] اما نیمه برهنه هم نبود و نماز میخواند و روزه میگرفت و میگفت بخاطر این بی حجابی از خدا طلب بخشش میکنم [ به احتمال زیاد بدلیل شرایط آنجا و به احتمال قوی دید اروپاییان به حجاب آن خانم اعتماد به نفس کافی و شجاعت لازم را نداشته است ] خانم پگی خداوند غفور و رحیم است اما برای کسی که اشتباه خویش را قبول دارد و نه کسی که به حجاب کلا بی تفاوت است . خانم پگی حرف من حرف رهبرم است که او رهبر من و چندین میلیون شیعه است :

   https://film.tebyan.net/film/183616

   در ضمن خانم پگی من هیچ وقت منکر دختران خدا نشده ام بلکه در کامنتهای قبلی نیز به آنان اشاره کرده ام و اعراب این بتها را از برای علو مقام این بتان دختر خدا میخواندند .
   خانم پگی مستندهای انقلاب جنسی و بازگشت گمورا را ببینید تا بدانید اکثر غربیان به چه فلاکت و بی بند و باری رسیده اند [ البته نسخه رایگان آنها را دانلود نکنید ، یک مسلمان شیعه آنها را ساخته برای همین اشکال شرعی دارد]
   و ایضا ببینید رابطه با روبات های جنسی که میخواهند آنان را هم کم کم مد کنند و بسیاری از مسائل دیگر . خانم پگی با این اوصاف اینان دست کمی از قوم لوط ندارند .
   در ضمن خانم پگی کلوپ شبانه رفتن جزء برنامه بسیاری از اروپاییان است و این حرف که وقت ندارند بله برای مسلمانان و ایرانیان مقید به آیین حق درست است [ مصاحبه یکی شان را دیده بودم که میگفت اکثر اوقاتش در بیمارستان (یا پژوهشکده) است ] اما آنان خود اینطور میخواهند و بسیاری از غربیان از همان کارگر معدن تا پروفسورشان هم اگر بخواهند وقت آنرا نیز دارند که عیاشی بکنند ، شما تولیدات شراب را میدانستید چقدر زیاد است؟ تمام اینها باید مصرف بشود .

 5. من در کتاب الاصنام نگفتم نوشته شده بت الله که نوشته نشده بت لات یا بت عزی یا بت منات ، این کتاب نگرش اعراب را به این خدایان بیان کرده قسم به الله و عزی و منات !که شما قبول نداشتید دختران الله رو ! الله پیامبر اسلام نه بت بود نه شریک داشت نه دختر و همسر نه دارای خدایان زیردست بود درحالیکه الله پیش از او این موارد را دارا بود حال بعضی از مسلمانان در شکل بت بودن او نظر مخالف دارند باید دلیلی بیاورند چون اعراب معمولا برای خدایان خود بت میساختند . شاید در ابتدای پیامبری حضرت محمد این دیدگاه شکل گرفته باشد .اما
  Allah in Archeology الله در باستان شناسی :
  During the 1950′s, Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower and others excavated sites at Qataban, Timna, and Marib (the ancient capital of Sheba). Thousands of inscriptions on walls and rocks in Northern Arabia have also been collected. Reliefs and votive bowls used in worship of the “daughters of Allah” have also been discovered. The WIFE, al-Lat and the 2 daughters al-Uzza and Manat are sometimes depicted together with Allah the Moon-god represented by a crescent moon above them.
  تصویر دختران الله بهمراه خدای ماه در بالای سر آنها چه معنایی میدهد ؟ در فلسطین هم علاوه بر قسمت شمالی عربستان و جنوبی عربستان و همچین در سومر و ترکیه امروزی و اکثر خاورمیانه هم یافت شده اند . وقتی هالیوود فیلم محمدرسول الله رو ساخت برای پخشش از همه کشورهای مسلمان اجازه گرفت ، من قبل از انقلاب هنوز دنیا نیامده بودم اما میدانم که قبل از اکران عمومی نقایصش برطرف شد مثلا اجازه ندادند صورت پیامبر دیده شود . در جایی از این فیلم ابوسفیان میگوید : ای محمد چگونه به خدای نادیده تو ایمان بیاورم ، اعراب خدایی نادیده را نمی پرستیدند !

  • با سلام ؛ خانم پگی مدرکی برای وجود چنین بتی ارائه نکردید . لطفا سندی معتبر ارائه بدهید . اعراب جاهلی ابدا برای خالقشان بت نداشته اند برای این که او را برتر از داشتن بت میدانستند . خانم پگی من منبعی معتبر میخواهم .
   خانم پگی خبری از خدای ماه در بین اعراب جاهلی نبوده است … من سندی معتبر میخواهم :

   کتیبه یا سنگ نبشته ای .
   بت کشف شده ای به نام ا… که در موزه یا همچین جایی نگهداری میشود .
   کتابی در قدمت الاصنام در تأیید وجود پنین بتی . [ اگر چه برخی اعتبار این کتاب را زیر سؤال برده اند اما به نظر من وقتی منبع دیگری نیست میتوان به این کتاب استناد کرد ]
   سخن از بت ا… در اشعار اعراب جاهلی .
   روایت از پیامبر و یا ائمه و یا اجداد او هماننده عبد المطلب و هاشم بن عبد مناف که از بزرگان قریش بوده اند دال بر وجود این چنین بتی .

   خانم پگی من اگر میخواستم به این اسناد بی اعتبار شما تکیه کنم همان اول حرف لاندو را که لطف کردید و تحقیق کردید قبول میکردم .
   خانم پگی آیات قرآن گواه بر این اند که اعراب جاهلی خالقشان را الله میدانستند ، خانم پگی آیا منبعی معتبر تر از قرآن است ؟ اگر قرآن به وجود بتهایی در میان اعراب جاهلی اشاره کرده و حتی نام برخی از آنان را گفته پس شایسته نبود اعراب جاهلی را سرزنش میکرد بخاطر اینکه بتی برای او تراشیدند ؟ پس وقتی نه قرآن چیزی گفته و نه سند تاریخی نیست در نتیجه بتی به این نام وجود ندارد .
   خانم پگی خوب جست و جو میکنید اما در این بحث و با این معیار من که سندی در حد و اندازه وجود بت لات [ که هیچ کس نمیتواند منکر آن بشود ] برای بت ا… میخواهم قابل قبول نیست . در وبلاگ خودم هم گفته ام مکتب من به لطف خداوند مکتب رئالیسم است که علامه طباطبایی در این مکتب بوده است و در این مکتب سندی معتبر لازم است .

 6. ۱.کسی ذات خدا را به هزار قسمت هم بکند تغییری در وحدانیت او ایجاد نکرده و نمیتوان او را مشرک خواند ! مگر اینکه دو خدا را برای خود ایجاد کند دو خدای جدا از هم .بنابراین مسیحیان تفاوتشان با شما اینست که به خدای واحد اعتقاد دارند اما جوهر و ذات او را تقسیم میکنند اما شما جوهر و ذات او را تقسیم نمی کنید . حضرت عیسی را پسر انسان نیز می گویند یعنی پسر آدم در حالیکه او خلقتی همانند آدم ندارد . او را پادشاه یهودیان خوانده اند ، او نامهای بسیاری دارد .
  ۲. درمورد تقوی توضیح دادم مراجعه کنید و روایت امام را سعی کنید بدون جهت و فقط بعنوان یک انسان با لوح پاک و مثل یک کودک بخوانید .
  ۳. دید شما رو درمورد حجاب را قبول ندارم ، اگر بی حجابی هم همانند شراب بصورت مطلق در دین اسلام حرمت داشت اصلا بحثی با شما نداشتم اما نه تنها نشده بلکه کلمه بهتر است در قران امده که نه امری است نه اجباری ، خداوند خواسته به بانوان نشان دهد در جاهایی که امن نیست بهتر است پوشیده بگردید ! نه اجباری است نه حرمتی نه روایتی محکم در حجاب است . یک روایت محکم در حرمت بی حجاب بیاورید که موافق قران است ؟ ندارید
  در اروپا کلوپهای مختلفی هست که بازش نمی کنم اما افراد تحصیلکرده جامعه اروپایی هم در کنفرانسهای خود مشروب یا آب سرو میکنند یا برنامه های مفرح دارند رقص و آواز ولی نه آن رقص و آوازهای شهوانی ! کلوپ هم می روند و می رقصند .برنامه هایی که باعث شادی میشود نه تحریک !حتی برنامه های تفریحی بعد از فارغ التحصیلی مخصوص یک فارغ التحصیل دکترا دارند .حجاب عقیده شخصی است نه اجباری چون بین علمای شیعه هم از ابتدا احکامی یکسان نبود که مقالش هست ، چیزی که نظر یکسانی درمورد ان نباشد برداشت است نه نص صریح قران مثل شراب .
  بدحجابی شاید بدتر از بی حجابی هم باشد ، جایش نیست بازش کنم ، اما در این بین مردان کجای قصه هستند که همه چیز برای تحریک نشدن آنان است ؟ مردی که مدام تحریک میشود باید فکری بحال خودش کند .انسان که از حیوان آفرینش پست تری ندارد . کتاب آخرین وسوسه مسیح کازانتزاکیس رابخوانید که چگونه از بعد یک انسان به مسیح ع نگاه کرده و چگونه او خود را تادیب میکند ! نه این نگرش خداوند نیست چون بی حجابی حرمت هم ندارد و حجاب به عهده زن گذاشته شده نه مرد .اون مستندی که گفتید مثل اینست که کسی بیاید و از منطقه ای محروم از ایران مستند تهیه کند و ادعا کند مردم ایران کپر نشین هستند و در فقر مطلق زندگی میکنند که درست نیست گرچه مردم دارن روزبروز فقیرتر میشوند ، یا با همه تبلیغات منفی غرب وقتی یک اروپایی به ایران میاد دیدش درمورد مردم ایران و فرهنگ ایران عوض میشود ! من هرگز ادعا نکردم در غرب فساد نیست گفتم آنقدری که شما آمار میدهید واقعیت ندارد !مگر شما همین تفریحات ساده رو هم فساد بدانید. شادی بخشی جدایی ناپذیر از احساسات انسانی است و ارتباط انسانی زن و مرد همچنین در حد میانه !
  این را هم باید بگویم خداوند از اساس با شراب مشکل ندارد و گرنه از اول در دین اسلام حرام مطلقش میکرد و خلاص ، این آدمها هستند که حد و میانه را رعایت نمی کنند نه آفرینش خدا چون در مسیحیت حرام نشد .

  • با سلام ؛ خانم پگی آیه قرآن میگوید مسیحیانی که عیسی را پسر خدا خواندند مشرک اند . اکثر مسیحیان میگویند عیسی پسر خداست … خانم پگی خداوند درباره ذات و … حرف نمیزند ( در آن آیه ) فقط میگوید همین … همین که گفتند عیسی پسر خداست یعنی مشرک اند . خانم پگی بد نیست دو ایمیل به کلیسای کاتولیک بفرستید و در یکی تمام این حرفهای بی ربط را بزنید و در دیگری فقط بگویید آیا شما عیسی را پسر خدا میخوانید ؟ در نهایت یک جواب به شما میدهند : بلی .
   سپس مکاشفه یوحنا نیز در تأیید گفته های انان میتوانید ببینید … خانم پگی مهم نیست و عامیانه بگویم اصلا ربطی به بحث نداشت و ندارد که چرا عیسی را پسر خدا میخوانند همین که پسر خدا خواندند یعنی شرک … چرا با قرآن بیگانه اید؟
   خانم پگی چرا بی ربط حرف میزنید ؟ خدای پسر … همین جواب شماست … خدای پدر … همین جواب شماست .

   خانم پگی قل هو الله أحد … ذات خدا را اگر بیش از یک قسمت کنید یعنی عین شرک ، ذات خدا نه قسمت شدنی است و نه چند قسمت است … واحد است و تقسیم شدنی هم نیست … چرا من با قرآن حرف میزنم اما شما از خودتان؟
   خانم پگی شما درباره حجاب هم کامنت مرا یا کامل نمیخوانید و یا سرسری میگیرید … من جواب شما را در همان کامنتهای قبلی دادم. حجاب برای مسلمان واجب است و شکل آن طبق آیات قرآن و سنت معصوم باید باشد. اختلاف در مسائلی است که در ثقلین نیست . اما همین ثقلین هم بسیاری به آن عمل نمیکند .
   بی حجاب در صورتی که مسلمان باشد و از عمد این کار را کند و حکم حجاب را بداند مشرک و نجس است و اگر هم نداند یقینا گناهش بیشتر از بد حجاب است .
   شاید و … برای بد حجابی نداریم ، ان بد حجابی که شما میگویید بدتر است همان بی حجاب است که بخاطر قوانین ایران بد حجاب بیرون می آید .

  • با سلام ؛ خانم پگی تا الآن که کامنتهای دیروز من پخش نشده اما مطالبی را … :

   تثلیث گفتاری شرک آلود است و هرکسی که انرا قبول داشته باشد مشرک است این حکم خداوند است که تثلیث شرک است ، تثلیث یعنی همین سه قسمت کردن ذات خداوند که اکثر مسیحیان الآن و زمان پیامبر آنرا قبول داشته و دارند ، خانم پگی تمام توضیحاتی که شما دادید قسمتی از تثلیث بود .

   آقای فاطمی کامنتها طولانی بود اما دوتا و یا سه تا گذاشتم ، فکر کنم بیشتر از پنج تا شد ، ببخشید اما به هر حال شما صاحب اختیارید ، از خوانندگان هم عذر خواهی میکنم اما کمتر از این نمیشد بگذارم .

   راستی خانم پگی مرد ها هم باید عفاف و حیا را رعایت کنند اما بخاطر وظایف آنان حجابشان نسبت به زنان کمتر است و البته جذابیت زن هم کم نیست و تأثیرش بر جامعه یقینا بیشتر از مردان است ، در اندلس نیز فتنه زنان بود و در قرآن نیز به این فتنه اشاره شده است ، خلقت زن طوری است که باید عفاف را رعایت کند . و حکم پوشاندن شرمگاه اجباری و حجاب هم کاملا واجب است اما مقدار آن اختلاف است ، بگذریم ، تفریحات غربیان عین عیاشی و فساد است ، شراب چه یک قطره چه یک لیوان ، نجس است . خانم پگی کم نبودند احکامی که از اول در اسلام حرام نشدند ، خداوند هم گفت که بت پرستانی که مسلمان شوند را می بخشد ، خب این یعنی خداوند با بت پرستی مشکلی ندارد وگرنه میگفت نمی بخشد ؟؟
   شراب حرام است و خداوند حکمی صریح و واضح برای آن داده است ، خانم پگی قران کلمه به کلمه اش وحی است و وقتی خداوند میگوید حرام است یعنی حرام است مگر این که خود خداوند بگوید حرام نیست ، ارتباط میانه و از این دست حرفها هم نداریم ، به سنت معصوم رجوع کنید ، خانم پگی ثقلین با هم اند از قرآن به تنهایی نمیتوانید انتظار رضای خدا را داشته باشید ، شما شیعه هستید یا نه ؟ .
   خانم پگی حجاب تا حدی باید اجباری باشد برای اینکه آن مردی که میخواهد بر رضای خدا باشد و نگاه شهوانی و حرام نکند ، اوست که باید در جامعه اسلامی در رفاه فرهنگی باشد و نه کسی که حکم حجاب در قران را قبول ندارد ، حکومت اسلامی باید بر رضای کسانی باشد که بر رضای خداوند اند نه کسانیکه بر رضای دشمن خدا اند ، پیشتر هم گفتم بسیاری از بد حجابان بعضا از با حجابان هم اعمالشان در دین بهتر است اما بی حجاب نه .
   خانم پگی تقوا یعنی بر رضای خدا بودن … خانم پگی قرآن یعنی رضا و خواست خدا از بنده اش ، خانم پگی روایات را خودتان بخوانید و بعد بگویید این رضای خدا در ادیان مختلف چیست ؟ این یعنی تقوا ، وقتی دینی تحریف شده رضا و حکم خدا هم در ان تحریف شده پس تقوایی در آن وجود ندارد ، خانم پگی روایات را خودتان بخوانید و بعد بگویید چه کسانی این تقوا را دارند ؟ .
   چون در مسیحیت حرام نشد ؟؟ … انجیل حضرت عیسی (ع) کو تا ببینیم حرام شد یا نه ؟ .

 7. ۴. اقای offer طبق اسناد باستان شناسی صدها لوح و کتیبه از خدای ماه در عربستان کشف شده ، نوشته لاتینی که برایتان آوردم حاصل کشف باستان شناسان غربی در عربستان سعودی و مناطق مختلفی در خاورمیانه است که شامل کتبیه ها و الواح گلی و کاسه ها میشود که تصویر یکی از انها هم زده شده ، در کتاب حتما با جزییات کامل هست ، دختران الله در کنار هم و در جلویشان مردی نشسته با هلال ماهی در بالای سر که خدای ماه هست و چون این تصاویر در صدها کاسه و لوح گلی در عربستان کشف شده و کنارش نوشته ای به زبان نبطی احتمالا هست باید خود کتاب را دقیقا دید ! اما با مقایسه تطبیقی با اشعار عرب و این لوایح عده ای بت الله را خدای ماه میدانند این یکی از نظریات تا حدی مستحکم است اما اگر جز این باشد دلیل بیاورید ؟!
  ۵. باستان شناسی این نیست که شما شی پیدا کنید که همه اطلاعی که میخواهید را بدست دهد ، باید ردپاها را دنبال کنید و اشعار و کتبیه و سنگ نوشته و فرهنگ و زمان را همه را با هم تطبیق دهید و یک نتیجه بگیرید که ممکن است دهها سال بعد کاملتر شود یا رد شود . یک نمونه از نظریات مثلا :
  http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/cultural_heritage/c5c1268300621_join_p1.php/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%87-%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86
  من نگفتم خالق خود راالله ندانستند گفتم الله را خدای ماه یا خدای زیارتگاهان یا … میدانند طبق کشفیات باستان شناسی و برای آن بت و همسر و دختر قایل شدند ، الله عملا کاره ای نبوده جز خلق و تمام مسئولیت بدوش خدایان زیردست بوده و مقام او بتدریج بالا رفته تا زمان محمد امین ، چون در بعضی ترجمه ها دخترانش از او بالاترند ! همه کتابها جایگاه یکسانی برای الله قبل از اسلام نیست . اگر مدرک محکمی دارید بسم الله با کمال میل گوش میدم .

  • با سلام ؛ خانم پگی من منبعی معتبر برای وجود ایزد ماه در بین اعراب جاهلی میخواهم و سپس منبعی معتبر برای انیکه نام آن ایزد الله بوده است ، وقت من و خودتان را با این حرفها تلف نکنید .

   من را مسخره کردید ؟ منبعی که گذاشتید از وندل فیلیپس بوده که اصلا حتی مورخ هم نبوده است ، کسی که مورخ نیست اصلا نظرش راجع به مسائل تاریخی قابل قبول نیست . تازه اگر مورخ هم میبود باید دید در چه سطحی بوده و سپس باید دید چه منبعی برای گفته های خود ذکر میکند .

   خانم پگی اما فکر کنم فهمیدم شما این حرفها را از کجا گرفته اید :

   https://biblicalfoundations.weebly.com/allah-in-history.html

   در لینک فوق و در این قسمت :
   Allah in Archeology
   همین حرفهای خانم پگی را میزند البته کمی تفصیل تر ، اما جالبتر آنکه نام وندل فیلیپس هم در میان این متن است در حالیکه اصلا این فرد مورخ و باستان پژوه نبوده است . من اثری از وندل فیلیپسی که مورخ باشد ندیدم پس این سایت فوق و خانم پگی به چه حقی از فردی که وجود خارجی ندارد نقل میکنند ؟ .

   لینک فوق اما میگوید :

   During the nineteenth century, Amaud, Halevy and Glaser went to Southern Arabia and dug up thousands of Sabean, Minaean, and Qatabanian inscriptions which were subsequently translated. During the 1950′s, Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower and others excavated sites at Qataban, Timna, and Marib (the ancient capital of Sheba). Thousands of inscriptions on walls and rocks in Northern Arabia have also been collected. Reliefs and votive bowls used in worship of the “daughters of Allah” have also been discovered. The WIFE, al-Lat and the 2 daughters al-Uzza and Manat are sometimes depicted together with Allah the Moon-god represented by a crescent moon above them.

   [ اشاره : در طول قرن نوزدهم افرادی با نامهای Amaud، Halevy و Glaser به جنوب عربستان رفتند و هزاران کتیبه پیدا کردند و در طول دهه ۱۹۵۰، وندل فیلیپس. آلبرایت، ریچارد بویه و دیگران سایت های حفاری در قطبان، تیمنا و مریب (پایتخت باستانی شبا) را کاوش می کنند. هزاران کتیبه بر روی دیوارها و سنگها در شمال عربستان نیز جمع آوری شده است. کاسه هایی که برای عبادت “دختران الله” استفاده می شود نیز کشف شده است. همسر ، لات و دو دختر عزی و منات گاهی اوقات همراه با خدا ماه خورشید به تصویر کشیده شده و هلال ماه بالای آنها است. [ ببخشید ، وقت ترجمه ای دقیقتر نداشتم ]

   و اما نقد این حرفها در کامنت بعد .

  • با سلام ؛ و اما بعد :

   ۱ : این سایت از کسانی نام میبرد اما اسم آنان را کامل نقل نمیکند تا بتوان تحقیق کرد که چه کسانی بودند :

   … افرادی با نامهای Amaud، Halevy و Glaser به جنوب عربستان رفتند …
   و در طول دهه ۱۹۵۰ آلبرایت، و … دیگران .
   نقد : عین این می ماند که من در وبلاگم بگویم آرش و سارا و ناهید به شمال رفتند .
   نقد : این دیگران چه کسانی اند ؟ یعنی چه که دیگران ؟ این یعنی چه ؟ .
   تحلیل : خب این آرش و ناهید کی اند ؟ چه کسانی اند ؟ مگر من یا شما و یا چند نفر اینان را میشناسد که فقط اسمشان را گفته ؟ چرا نامه آنها را کامل نگفته است تا بتوانیم درباره آنان اطلاعات کسب کنیم ؟ اگر این چنین شخصیتهایی وجود دارند پس چرا نامشان را کامل نگفته است ؟ چرا پاورقی نداده و کمی از سوابقشان نگفته است ؟ این افراد که فقط یک اسم ساده از آنان است چه کسانی اند ؟ این دیگران که بدتر از قبلی است ، یعنی چه که دیگران؟.

   ۲ : اما اسم دو نفر را فقط کامل میگوید :
   وندل فیلیپس و ریچارد بور [ در ترجمه اشتباها بویه نوشته شده است ]
   نقد و تحلیل : من اثری از وندل فیلیپس و ریچارد بوری که مورخ و باستان شناس باشند ندیدم چه رسد به اینکه حفاری کنند و سفر به جنوب عربستان داشته باشند . پس این ها چه کسانی اند ؟ چرا وجود خارجی ندارند ؟ خانم پگی چرا من را مسخره میکنید ؟ .

   ۳ : و هزاران کتیبه …
   نقد : با چه استنادی سخن از هزاران کتیبه میکند ؟ منبعش چیست ؟ کجاست ؟ .
   تحلیل : این هزاران کتیبه در کجا اند ؟ این هزاران کتیبه در کجا نگهداری میشوند ؟ این هزاران کتیبه در کجای این دنیا اند ؟ در کدام موزه ؟ در کدام دانشگاه ؟ در کدام همایش از آنان رونمایی شده است ؟ چرا این سایت هیچ چیزی در این باره نمیگوید ؟ این هزاران کتیبه کجاست ؟ .

   ۴ : … دیوارها و سنگها در شمال عربستان …
   نقد : کدام دیوارها و در کجای شمال عربستان ؟ .
   تحلیل : این دیوارها کجایند ؟ کجا ؟ این سنگها در کجا اند در کجا ؟ یعنی چه که دیوارها و سنگها ؟ خب این دیوارها چیست ؟ این سنگها چیست ؟ در کجاست ؟ .

   ۵ : همسر ، لات
   اولا که لات دختر خدا است و اینرا همه میدانند و دوماً نویسنده مطلب فوق در آن سایت نمیدانسته که الله ، اهورامزدا نیست که با دختر خود ازدواج کند .

   ۶ : … کاسه هایی که برای عبادت “دختران الله” استفاده می شود نیز کشف شده است. …
   نقد و تحلیل : این کاسه ها کجاند ؟ این کاسه ها چرا در هیچ موزه ای نیستند ؟ چرا در هیچ دانشگاهی و یا پژوهش سرایی برای تحقیق و اثبات قدمت و … نرفته و نیستند ؟ این کاسه کجاست ؟ در کجا نگهداری میوشد ؟ چرا نمیگوید تا ما هم بدانیم ؟ مگر میخواهیم کاسه ها را بخوریم ؟ فقط میخواهیم بدانیم این کاسه ها که میگوید در کجاست ، کدام دانشجویانی مثلا در بازدید خود و یا پژوهشگرانی آنرا دیده و سپس تأیید کرده اند … کدام پژوهشسرا ؟ کدام موزه ؟ کدام دانشگاه ؟ آخر این کاسه ها چه هستند که اثری از آنان در دنیا نیست ؟ چرا نمیگوید تا ما هم بدانیم … آخر این کاسه چه هست ؟ کجاست ؟ .

   خانم پگی ، مگر من مسخره شما هستم که اینطور با من بحث میکنید ؟ چرا به مکتب رئالیسم من توجه نکرده و اینطور بحث را ادامه میدهید ؟ من که گفتم ، من منبعی معتبر میخواهم .

   درباره مسیحیت من از شما توجیه نخواستم ، عین گفته شان را بیاورید که میگویند خداوند أحد و واحد است و عیسی مخلوق و پیامبر او بوده ، همین و بس ، چرا عین این عبارت را نمی آورید ؟ به من بگویید عین این عبارت در کجای مسیحیت کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان است ؟ در کجا ؟ چرا من را مدام بازی میدهید با حرفهای بیهوده ؟ هرچه که غیر از این باشد یعنی شـــــرک ، چرا متوجه نمیشوید ؟ این عین صریح قرآن است ، مگر مسلمان نیستید ؟ . گفتم عیسی را پسر خدا میخوانند و چرا و … اش که مهم نیست اصلا ربطی به بحث ندارد … خانم پگی عیسی را پسر خدا میخوانند این یعنی شرک ، چون میخواهند دخیل در ذات خدایش کنند پس پسر خدا میخوانند … خانم پگی شما بهتر میدانید یا قرآن ؟ خانم پگی مسیحیان آن زمان نیز میگفتند عیسی پسر خداست … خداوند هم گفت این عین شرک است … مسیحیان الآن هم میگویند عیسی پسر خداست … قبلاً هم گفتم اعتراضی دارید به خود خدا بگویید ، خانم پگی کدام مسیحی کاتولیک و یا ارتدوکس و یا پروتستان [ اکثر مسیحیان الآن ] است که عیسی را فرزند آدم میداند ؟ چرا به مسیحیان دروغ می بندید ؟ . پسر انسان و … ربطی ندارد ، این مربوط به جسمش است که یک اسپرم و تخمک بوده ، مسئله خود عیسی است که پسر خدا میخوانندش … این یعنی شرک … عیسی الآن کجاست ؟ همان جایی که حضرت موسی است ؟ بروید ازشان بپرسید خواهند گفت که او پسر خدا است مگر میشود در همانجایی باشد که انسانهای دیگر اند … این یعنی چه ؟ این یعنی چه ؟ اگر عین من است که پس همانجایی است که بقیه اند و اگر نیست پس چیست ؟ اگر مخلوق نیست پس چیست ؟ خانم پگی این یعنی شـــــرک … .

  • آقای فاطمی قسمت آخر کامنت فوق را در اینجا می آورم ، طولانی شد :

   خانم پگی ، مگر من مسخره شما هستم که اینطور با من بحث میکنید ؟ چرا به مکتب رئالیسم من توجه نکرده و اینطور بحث را ادامه میدهید ؟ من که گفتم ، من منبعی معتبر میخواهم .

   درباره مسیحیت من از شما توجیه نخواستم ، عین گفته شان را بیاورید که میگویند خداوند أحد و واحد است و عیسی مخلوق و پیامبر او بوده ، همین و بس ، چرا عین این عبارت را نمی آورید ؟ به من بگویید عین این عبارت در کجای مسیحیت کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان است ؟ در کجا ؟ چرا من را مدام بازی میدهید با حرفهای بیهوده ؟ هرچه که غیر از این باشد یعنی شـــــرک ، چرا متوجه نمیشوید ؟ این عین صریح قرآن است ، مگر مسلمان نیستید ؟ . گفتم عیسی را پسر خدا میخوانند و چرا و … اش که مهم نیست اصلا ربطی به بحث ندارد … خانم پگی عیسی را پسر خدا میخوانند این یعنی شرک ، چون میخواهند دخیل در ذات خدایش کنند پس پسر خدا میخوانند … خانم پگی شما بهتر میدانید یا قرآن ؟ خانم پگی مسیحیان آن زمان نیز میگفتند عیسی پسر خداست … خداوند هم گفت این عین شرک است … مسیحیان الآن هم میگویند عیسی پسر خداست … قبلاً هم گفتم اعتراضی دارید به خود خدا بگویید ، خانم پگی کدام مسیحی کاتولیک و یا ارتدوکس و یا پروتستان [ اکثر مسیحیان الآن ] است که عیسی را فرزند آدم میداند ؟ چرا به مسیحیان دروغ می بندید ؟ . پسر انسان و … ربطی ندارد ، این مربوط به جسمش است که یک اسپرم و تخمک بوده ، مسئله خود عیسی است که پسر خدا میخوانندش … این یعنی شرک … عیسی الآن کجاست ؟ همان جایی که حضرت موسی است ؟ بروید ازشان بپرسید خواهند گفت که او پسر خدا است مگر میشود در همانجایی باشد که انسانهای دیگر اند … این یعنی چه ؟ این یعنی چه ؟ اگر عین من است که پس همانجایی است که بقیه اند و اگر نیست پس چیست ؟ اگر مخلوق نیست پس چیست ؟ خانم پگی این یعنی شـــــرک … .

 8. Mr . Offer
  متاسفانه شما نرفتید و نوشته کامل این کتابها رو ببینید ، این متن مربوط به کتابهای :
  ۲۲] R. Morey, The Islamic Invasion: Confronting The World’s Fastest-Growing Religion, 1992, op. cit., pp. 213-215; idem., The Moon-God Allah In The Archeology Of The Middle East, 1994, op. cit., pp. 7-10.
  من مقاله ای برای شما لینک میدم با ۱۷۹ منبع و رفرنس در همین مورد بت الله و خدای ماه که همین کتابها هم در ان هست:
  http://www.islamic-awareness.org/Quran/Sources/Allah/moongod.html
  لطفا آرامش داشته باشین من گفتم این نظریه تاحدی مستحکم هست نگفتم ۱۰۰ درصد که اگر بعدا دلیلی براش پیدا شد حتما نقض میشود . ظاهرا من مسخره شما شده ام نه شما .
  در مورد وندل فیلیپس که رفته مگه قرار هست کسی چیزی کشف میکنه فقط باستان شناس باشه یا باستان پژوه ؟ عجبا به شما ایشون وکیل تحصیلکرده هاروارد بود و یک سخنور و مدافع برابری مثل اینکه بگیم کریستوف کلمب از اول کاشف بود که بعد رفته قاره آمریکا رو پیدا کرده ؟ اینهمه مطلبتون تو دو تا کامنتم جا میشد .
  در مورد مسیحیان هر مسیحی که عیسی بن مریم رو برابر با خدا یا در کنار خدا قرار بدهد یعنی دو خدا برای خود ایجاد کند مشرک است اما عقیده انها این نیست انها همانند یهودیان به خدای واحد اعتقاد دارند اما ذات و جوهرش را تقسیم میکنند ! پسر خدا پسر انسان هم نامیده میشود ، شما این نام را اشتباه برداشت میکنید که توضیح دادم .
  برای فهمیدن عقیده ادیان الهی به علمای انها رجوع کنید نه بعضی از مردمی که شاید هیچ چیز درمورد دین پدرانشون نمیدونن ! در انجیل متی داریم :
  انجیل متی ( ۳/۱۷) خداوند به عیسی می فرماید : (( این پسر دوست داشتنی من است ، کسی که بخاطر او بسیار مسرور گشتم .
  انجیل مرقص آمده است که عیسی علیه السلام می فرماید : (( پروردگار ، خدای یکتای ماست ، و غیر از او کسی نیست )) (۱۲/۳۰-۳۱) اینها متن صریح انجیل است !
  مگر خدا از روح خود در ادم ندمید ؟ روحت از کیست ؟ ظاهرا شما اعتراض دارید به ادیان الهی نه من …
  درمورد هر چیزی من با شما از متن قران حرف میزنم متن صریح و بدون حاشیه و کلام خداوند در قران که امیدوارم قبولش داشته باشید نه متون کتب الهی دیگر ، در متن صریح قران ایات حرمت بی حجابی نداریم و اجباری هم نیست و درموردش هم فقها در طول تاریخ نظرات متناقض و غیر یکسانی داشته اند !!

  • و به مسلمانان بگو شرمگاهشان را بپوشانند .
   زنان پیامبر هماننده دوران جاهلیت بیرون نیایید . [ البته خلاصه و تا حدی عامیانه گفتم ]

   خانم پگی شما به این دو آیه چه میگویید ؟ خانم پگی من شما را تا حدی منطقی می بینم اما در بحث حجاب و مسیحیت حرفهایی میزنید که در منطق نمی گنجد . کم نیست از این دست آیات … روایات از معصومین هم هست .

   ۱ : شیعه هستید یا نه ؟
   ۲ : ثقلین .

   اگر فقط قرآن را قبول دارید پس رکعات نمازتان هم اختیاری است و سگ هم نجس نیست و البته ایمانتان ناقص است .
   ثقلین .

  • با سلام ؛ کتبی که گفتید نیز بی منبع و سند حرف میزنند ، جواب سؤال مرا نه آن کتب و نه شما تابحال ندادید :

   ۱ : وجود ایزد ماه بین اعراب جاهلی .
   ۲ : وجود بتی برای آن ایزد در میان ۳۶۰ بتشان .
   ۳ : نام ان ایزد ا… باشد .
   ۴ : وجود بتی به نام ا… در میان اعراب جاهلی .

   خانم پگی این حرف که وقتی از چیزی سند و منبعی ندارید بگویید خب پس معلوم نیست هست یا نه ، من هم میگویم :

   بتی به نام پگی در میان اعراب بوده که همان ایزد خورشید بوده است و برای سند هم از تقدس خورشید در میان زرتشتیان منبع میگذارم .

   نقد حرف خودم : اولا در کجا ایزد خورشید پگی خوانده شده است ؟ و دوما در کجا اصلا این ایزد خورشید بت داشته است ؟ [ و درباره اعراب جاهلی اصلا ایزد ماه نداشته اند ]

   منطق خانم پگی : نمیشود دقیق گفت معلوم نیست شاید هم باشد !!!! [ خانم پگی این طرز بحث کردن درست نیست ]

   هیچ یک از اسناد مربوط به ایزد ماه برای اعراب جاهلی نبوده است .
   بنده خدا رفته و یک هلال ماه آنهم نه بین اعراب که خالقشان الله بود بلکه در جایی دیگر دیده و گفته پس این خدای ماه است !!! واعجبا ، پس زرتشتیان نیز که ماه و خورشید را تقدیس میکردند اهورامزدایشان همان ماه و خورشید بوده است !!! پس این هلال پرچ پاکستان هم یعنی خدایشان ماه است !!!! جواب مرا ندادید ، نه شما و نه هیچ یک از کسانی که از بت ا… حرف میزنند :

   وجود بتی به نام ا… در میان اعراب جاهلی و یا در هر جای دیگری در دنیا .
   وجود ایزد ماه در بین اعراب جاهلی .
   وجود بت ایزد ماه در میان ۳۶۰ بت اعراب .
   سندی دال بر اینکه نام آن ایزد ماه ا… باشد .

   خانم پگی وقتی منبعی موثق برای پرسش های فوق ارائه دادید بعد بحث را ادامه دهید .
   من هم منبعی موثق برای این سؤالات ندارم :

   وجود بتی به نام پگی در میان ایرانیان جاهلی [ قبل از فتح ایران ]
   وجود ایزد مریخ در میان ایرانیان جاهلی .
   وجود بت ایزد مریخ در آتشکده هاشان .
   سندی دال بر اینکه ایزد مریخ نامش پگی باشد .

   خانم پگی ناراحت نشوید اما من با منطق خودتان با شما حرف زدم .

   • بحث بت را تمومش کنید

    • اگر بخواهیم طبق نظرات شما باشیم که هیچ اندیشمند و عالم و کاشفی نباید نظریه ای که شواهدی دال بر ان است را ارایه کند چون هنوز به قطعیت نرسیده ، نظر شما صحیح نیست نظریات و تئوریها باید ارایه شوند هر چند صددرصد به درستی اش نرسیده باشیم چون شواهدی دال بر وجود چنین نظر و حرفی موجود بوده که تئوری شکل گرفته مثل همین بت الله و خدای ماه ، نظر شما که وجود ندارد یک نظر بدون دلیل است
     اما طبق حرف مدیر محترم من این بحثو ادامه نمیدم .

    • با سلام ؛ آقای فاطمی این بحث نبود من فقط یک منبع معتبر خواستم که نه ایشان و نه هیچ کس دیگری نتوانست ارائه دهد . همین .
     من فقط یک سند معتبر خواستم ، همین . چکار کنم وقتی حاضر به بحث با ایمیل و یا در وبلاگ نیستند ؟ چکار کنم وقتی یک سند معتبر ارائه نمیدهند ؟ .

   • تکلمه :
    من گفتم اگر هست کو سندش ؟
    هیچ شواهدی دال بر این حرف موجود نیست … به من بگو آن شواهد را چرا جواب سؤالات مرا نمیتوانی بدهی ؟
    offer13.blog.ir
    به من نشان بده شواهد و مدارک را … یا علی … به من نشان بده .
    با منطق تو فرگشت هم شواهد و مدارک دارد … اینها که نشد شواهد و مدارک … چرا مدام با من عین یک انسان مسخره حرف میزنی ؟ .
    نظریه و … به درک … من اصل میخواهم …. سند میخواهم … مدرکی معتبر میخواهم …. با اینها با من حرف بزن .
    کو خدای ماه ؟ کو بت ا… ؟ کو ؟ کجاست ؟ کتیبه ها کجاند ؟ سنگ نبشته ها کجاند ؟ مگر نگفتی کاسه و … ؟ کجا اند آن کاسه ها ؟ چرا نمیتوانی بگویی آن کاسه ها کجا اند ؟ این چه طرز بحث کردن است ؟ من هم نمیتوانم بگویم بت ایزد پگی کجاست . جواب مرا در وبلاگ بده یا خودت وبلاگ بساز و جواب مرا بده … آن کاسه ها کجا اند ؟ سند و مدرکها کجاست ؟ .

  • با سلام ؛ ببخشید آقای فاطمی ، اگر میشود این کامنت را فردا پخش کنید اما پخش کنید ، نوشتنش راحت نبود .
   ۱ : وندل فیلیپسی که من گفتم در سال ۱۸۸۴ فوت کرده است و اصلا در تاریخ و باستان شناسی و … هم نبوده است و فعالیتی نداشته و این در حالیست که وندل فیلیپسی که شما خانم پگی از آن حرف میزنید در سال ۱۹۲۰ کاوش کرده بود اما اثری از آن نیست که کی هست و … یک شخصیت مجهول الهویه است پس کاملا حرف شما در آن مورد باطل میشود .
   ۲ : میرسیم به آن دو کتاب ، هر دو کتاب نوشته کشیشی مسیحی [ در چند جا این فرد را دکتر نیز خطاب کرده بودند اما جایی ندیدم دکترای چه چیزی دارد ] از یکی از فرقه های پروتستان به نام Robert A. Morey است . این یعنی آن هزاران کتیبه و … تبدیل شدند به دو کتاب نوشته یک نفر !!!! . نکته جالب اما اینجاست که این فرد را میتوان اولین فردی دانست که این نظریه را مطرح کرد و ریشه تمام شبهات به این فرد و کتابش با عنوان خدای ماه الله در باستان‌شناسی خاورمیانه بر میگردد و این یعنی اگر این کتاب رد شود بطور کامل وجود بت ا… باطل میشود .

   کتاب اول :
   نام : The Moon-god Allah: In the Archeology of the Middle East [ خدای ماه ، ا... : خدای ماه ا... در باستان‌شناسی خاورمیانه ]
   نویسنده : Robert A. Morey
   ویرایشگر : Rudolf J. Michalke
   سال انتشار : ۱۹۹۴ میلادی
   تعداد صفحات : ۲۰ صفحه !! .
   زبان : انگلیسی

   کتاب دوم :
   نام : The Islamic Invasion: Confronting the World’s Fastest Growing Religion [ این کتاب اساساً ربطی به بت ا... ندارد ، در بخشی از آن مطالبی آمده است که اصل آن در کتاب اول است ، به عبارتی بعد از این کتاب ، در کتاب اول است که نظریه بت ا... مطرح میشود ]
   نویسنده : Robert A. Morey
   سال انتشار : ۱۹۹۲ میلادی
   تعداد صفحات : ۱۸۷ صفحه .
   زبان : انگلیسی

   نویسنده کتب فوق اصلا نظر مساعدی نسبت به اسلام نداشته و غرض ورزی نسبت به اسلام دارد تا جایی که این دو کتاب را نیز او نوشته است :

   نام : The Islamic Invasion [ تهاجم اسلامی ]
   نویسنده : Robert A. Morey
   سال انتشار : ۲۰۱۱
   تعداد صفحات : ۳۴۰ صفحه .

   نام : Islam Unveiled: The True Desert Storm [ اسلام آشکار شد : طوفان بیابان حقیقی ]
   نویسنده : Robert A. Morey
   سال انتشار : ۱۹۹۱
   تعداد صفحات : ۱۷۹ صفحه .

   آیا از فردی که نسبت به اسلام غرض ورزی دارد میتوان انتظار تحقیقی منصفانه داشت ؟ . خانم پگی چطور است از دو کتاب فوق این نویسنده نیز میگذاشتید !! … به یقین این چنین کسی هدفی ندارد جز تخریب اسلام و از همین اول انتظار بی مدرک و سند حرف زدن را از او دارم .
   کتاب لاندو و آن راهبه مسیحی را اثبات کردم که بی اعتبار بود و بی منبع ؛ و حال ، ریشه این شبهه معرفی شده است . دو کتاب دیگر نیز معرفی شده که کتاب اول در این بحث است و کتاب دوم نه ، چرا که تمام منابع در کتاب اول است و کتاب دوم بحثش سر مسئله ی دیگری است . این مسئله بت ا… را برای اولین بار مسیحیان مطرح کردند [ به طور خاص ، نویسنده کتب فوق ] و دو هدف داشتند :
   ۱ : اینکه بگویند خدای اسلام خدای مسیحیان نیست .
   ۲ : زیر سؤال بردن خدای اسلام ، از این جهت که یک بت بوده است که اسلام آنرا بدین جا رساند . [ حتی موبد یار غیبی هم در یکی از کامنتهایش از همین کانال تلویحا به اسلام خرده میگیرد که اما اشتباهاً مینویسد بت لاه و من هم آن موقع فکر کردم منظورش بت لات است ، اما حال می فهمم منظورش بت ا... بوده است ] یکی از ایرادات عمده ای که به زرتشتیان می گیریم این است که اهورامزدا خدای قادری نبود تا وقتی که گاتها آمدند و از همین راه خدشه ای جدی میتوان به این آیین وارد کرد ، البته در همین گاتها و اوستا هم به عباراتی بر میخوریم که قدرت امشاسپندان را در حد اهورامزدا نشان داده است .
   عمده بحث سر کتاب اول است و رد کتاب اول کلا کتاب دوم را هم باطل میسازد . نکته عجیب اما اینجاست که کتاب اول در ویکی پدیا انگلیسی و فارسی نیز استفاده شده و حرفهای خانم پگی نیز بی شباهت به ویکی پدیا نیست .
   خدا و ایزد ماهی در بین اعراب نبوده است اما در بین مردم سومر، اکد، بابل، آشور ، کنعان و فنیقیه بوده است و کسانی که میخواهند بت ا… را اثبات کنند از اعراب جاهلی حرف نمیزنند بلکه خدای ماه تمدنهای فوق را [ اگر اشتباه نکنم معمولا سومر را ] به ا… ربط داده و سپس بت آنرا نیز به ا… ربط میدهند .
   نقد : إلا بماشاءالله بزودی در وبلاگ میگذارم … گفتم که سند معتبری نیست .

   • مدیر محترم درمورد بت بحث نمی کنم اما اطلاعات ایشون رو که غلط هست تصحیح میکنم : رابرت موری بزنید ویکی پدیا اطلاعات کامل و بیوگرافی ایشون موجوده :
    ایشون دکترای الهیات با تخصص اسلام شناسی داره از دانشگاه از دانشگاه لوییزیانا ! عجبا به شما
    باید دقت کنید که اینجا غرض شخصی مطرح نیست من نمیدونم ایشون چه نظری به اسلام داشته ،کسی هم به اغراض ایشون وقعی نمی گذارد به علم ایشون و مستنداتش نگاه می کنند ،اطلاعاتی که در کتاب امده و شواهدی که در این کتابها امده که مقالشو فرستادم این تئوری رو شکل داده مثل تئوریهای دیگر و اگر شما بخواهید خط بطلان بکشید باید شواهد مستحکم ارایه بدید ، این نظریه است ، هنوز اثبات صددرصدی در کار نیست . این نظریه ربطی به خدای مسیحیان ندارد چون قبل از مسیح انها بت پرست نبودند .
    در مورد وندل فیلیپس هم بزنید ویکی پدیا :
    فیلیپس (به انگلیسی: Wendell Phillips) (زادهٔ ۲۹ نوامبر ۱۸۱۱- مرگ ۲ فوریه۱۸۸۴) مخالف برده‌داری، پشتیبان بومیان آمریکا و سخنران آمریکایی بود. او سخنران برجسته‌ای بود که با سخنانش آشوب برپا می‌ساخت. وی همچنین سخن‌رانی توانا و وکیل بود .
    هر شخصی که مطالب کتابش علمی باشه به علمش نگاه میکنند نه به دین و مذهبش ! اطلاعات ویکی پدیا اطلاعات جامعی نیست و کاملم نیست که بخواد برای مقالات علمی استفاده بشه اما برای شناسایی افراد کفایت میکند .
    شما هیچ کتابی رو قبول نمی کنن بغیر از انچه میگید ! اقای offer توجه کنید که همه ادیان الهی هم مثل اسلام عالم و نقاد و مطلع و محقق دارند

   • و نیز وندل فیلیپسی که در ۱۹۵۰ کاوش کرده ( با عکس )در عربستان ، اون وندل فیلیپس بالایی نیست که سرچ کردم و به تاریخ وفاتش توجه نکردم ، لینک :
    https://www.si.edu/Exhibitions/Unearthing-Arabia-The-Archaeological-Adventures-of-Wendell-Phillips-5311
    Wendell Phillips, a young, dashing paleontologist and geologist, headed the largest archaeological expedition to remote South Arabia (present-day Yemen) from 1949 to 1951

  • با سلام ؛ درباره آن وندل فیلیپسی که مورخ هم نبود فقط ویکی پدیا نیست بقیه جاها هم از او حرف زده اند ، شخصیت نسبتا مشهوری بوده است . قبلاً هم گفتم من ویکی پدیا را معتبر نمیدانم .
   خانم پگی گفتید نظریه ؟ من هم میگویم نظریه خلق الساعه و فرگشت !! نظریه سند نیست و ابدا نمیتوان به آن استناد کرد و همین که نظریه است یعنی باطل است تا وقتی اصل و اثبات نشده است ، با منطق شما فرگشت و خلق الساعه هم معلوم نیست وجود دارند یا نه در حالیکه این حرف کذب محض است و نظریه را هرکسی با هر استنادی میتواند بدهد اما اثبات آن چه ؟ پس تا وقتی اثبات نشده است کسی حق ندارد به آن استناد کند ، چطور است به فرگشت نیز استناد کنید ، ان نیز نظریه است . پس حرف از نظریه نزنید با اصل و سند حرف بزنید . در ضمن این کشیش مسیحی نظریه نمیدهد بلکه واقعا میخواهد از این بت حرف بزند و آنرا اثبات کند . بت ا… رمز گشایی شد و معلوم شد اولین بار چه کسی این نظریه را مطرح ساخته و نکته جالب اینجاست که در هیچ سایت یا وبلاگ فارسی زبانی نظریه این کشیش مسیحی را نقد نکرده اند به جز همان لینک انگلیسی که شما ارائه دادید . لاندو و راهبه کارن آمسترانگ هم به یقین با استناد به همین از وجود این بت حرف میزدند .
   متأسفم ، نه این عکس سند است و نه وندل فیلیپسی که مورخ باشد داریم . وقتی در همین سایت به اطلاعات بیشتر مرویم تا بفهمیم وندل فیلیپس کیست :

   https://www.freersackler.si.edu/unearthingarabia

   پیغام خطا میدهد ، هیچ اثری از وندل فیلیپس مورخ وجود ندارد … این سایت هیچ توضیحی درباره وندل فیلیپس و شناسه اش ، سوابقش و … نمیدهد ، یک عکس که معلوم نیست برای چه کسی است و از کجا است آورده و به نام فیلیپس زده و بعد هم در توضیحات بیشتر هیچ اثری نیست و هیچ چیزی ننوشته تا بدانیم این وندل فیلیپس کیست پس :
   ۱ : وندل فیلیپس شخصیتی است که وجود خارجی ندارد و خانم پگی مرا بازی داده .
   ۲ : خانم پگی ، با این طرز سرچ در اینترنت به جایی نمیرسید ، نمونه اش همین وندل فیلیپس که معلوم شده است دروغی بیش نبوده . کاوشهای او در هیچ منبع معتبری ثبت نشده و کشف هایش در هیچ موزه ای ، پژوهشکده ای و … ای به ثبت نرسیده و ارزیابی نشده است ، معلوم نیست اصلا در کدام دانشگاه تحصیل میکرده و یا حتی معلوم نیست چه کسی هست ، همین سایت هم اگر وندل فیلیپسی وجود داشت در توضیحات چیزی مینوشت اما هیچ چیزی در توضیحات ننوشته و سوابق این فرد را با منبع نگفته است .
   خانم پگی میخواهید من هم با استناد به یک عکس وجود بت پگی را اثبات کنم ؟
   کاوشگری نیز به نام دیوید فیلیپس بوده و این مهم فوق را اثبات کرده است البته من فقط یک عکس از او دارم .

   • اگر زحمت بکشید لینک کامل با جزییات تحصیلات و کل زندگیش هست در نت که لینک میدم :
    https://mobile.nytimes.com/1975/12/05/archives/wendell-phillips-oilmanarcheologist-the-american-lawrence.html
    من شما چرا باید بازی بدهم ؟!ایشون کاملا وجود خارجی در روزنامه ها و زندگیش هم از ابتدا نوشته شده و دانشگاهی که خونده رجوع کنید و بخوانید من گفتم نظریه نگفتم نظریه اثبات شده خدای ماه و بت الله ، نظریه ای بر پایه شواهد باستان شناسی موجود در این کتابها نه فقط کتاب موری اون ۱۷۹ منبع باید بررسی بشه !
    نظریات و تئوریها وقتی شکا میگیرند که شواهدی بدست بیاد بجای بحث در عدم صحت این ادمها که از اساس حرفتون غلطه بدنبال منابع و شواهد معتبر باشید . با رد کردن هویت اشخاص موجود و حقیقی چیزی حاصل نمیشود . شما بت مرا اثبات نکنید مطلب خودتون رو اثبات کنید و دقیق بگردید در نت . به مدیر محترم احترام بزارین و این بحثو تمام کنید چون با رد کردن هویت ادمها این بحث به هیچ نتیجه ای نمیرسه
    مطلب پایینی رو هم خوانایی نداره خواستید پایین صفحه مطلب بگذارید .

    • اصلاح میکنم ، آقای فاطمی این کامنت را با کامنت دیگر یکی بگیرید ، مطلبی را اشتباه نوشته بودم :
     مجسمه های کشف شده مربوط به شهر تاریخی هازور در فلسطین است و ربطی به فیلیپس ندارد و معبد ماه در جنوب عربستان و در یمن و احتمالا وندل فیلیپس در کشف این معبد کاری کرده است .

    • دارویی برای درمان درد تعصب وجود ندارد . روز روشن را هم ثابت کنید می گویند شب است :
     این لینکها در مورد وندال فیلیپس از سایتهای معتبر :
     https://www.nytimes.com/1975/12/05/archives/wendell-phillips-oilmanarcheologist-the-american-lawrence.html
     https://thediplomat.com/2014/10/unearthing-arabia-the-archaeological-adventures-of-wendell-phillips/
     https://www.thenational.ae/uae/life-and-discoveries-of-american-archaeologist-wendell-phillips-in-pictures-1.658043
     http://www.bbc.com/news/av/magazine-29546161/wendell-phillips-s-extraordinary-quest
     لینک کنفرانسی در مورد او در سایت معتبر انجمن باستان شناسی ملی آمریکا
     https://www.archaeological.org/events/17193
     لینک موزه اسمیتسونین که محل نگهداری برخی از آثار کشف شده فیلیپس و گروهش بوده :
     Smithsonian’s Museums of Asian Art
     http://archive.asia.si.edu/press/2014/phillips.asp
     لینک معرفی برنامه نمایشگاه آثار باستان شناسی یمن و ماریب در سایت معروف هریتاژ
     https://www.heritagedaily.com/2014/10/uncovering-yemen/105180
     بی بی سی مستندی یک ساعته در مورد زندگی و اکتشافات باستان شناسی او در یمن و عربستان ارایه داده که از نظر تدارکات و حجم حفاری بزرگ ترین اکتشافات باستان شناسی شبه جزیره نام گرفته است .
     https://www.youtube.com/watch?v=bgxDzUUtuzY

     آن وقت کسی که خود را مرکز هستی و عقاید خود را عین حقیقت می داند می گوید :
     “خانم پگی ، با این طرز سرچ در اینترنت به جایی نمیرسید ، نمونه اش همین وندل فیلیپس که معلوم شده است دروغی بیش نبوده . کاوشهای او در هیچ منبع معتبری ثبت نشده و کشف هایش در هیچ موزه ای ، پژوهشکده ای و … ای به ثبت نرسیده و ارزیابی نشده است ، معلوم نیست اصلا در کدام دانشگاه تحصیل میکرده و یا حتی معلوم نیست چه کسی هست”

     هنوز مدت زمان زیادی از مرگ پورپیرار نگذشته ، کسی که تمام آثار باستانی هخامنشی و ساسانی را جعلی می دانست و تمام موسسات و دانشگاههای غربی را مزدور یهودیان تا مطالب تورات را اثبات کنند . تاریخ ایران تا قبل از دوره زندیه را جعلی می دانست و کسیکه معتقد بود ایران تا سیصد سال قبل بیابان لم یزرعی با مردمانی متوحش بوده و با ورود اعراب متمدن به آن صاحب تمدن شده !!! حافظ و مولوی و فردوسی و همه اینها را جعلی می دانست .

     نمونه پورپیرار کم نیستند و معتقدند هر سند و واقعیتی که مطابق عقاید ما نیست لاجرم جعلی است و وجود خارجی ندارد .

   • با سلام ؛ اون ۱۷۹ منبع درباره بت ا… نیست ، درباره رد آن است که آن سایت انگلیسی خطاب به رابرت موری گفته بود ، خانم پگی شما اگر آن ۱۷۹ منبع را دیده بودید اصلا این حرفها را نمیزنید ، برخی از آنها اصلا منبع هم نبودند یک رفرنس به برخی جاها برای نقد بت ا… بوده اند . هیچ پژوهشکده و مورخی معتبر و دانشگاهی هم بت ا… تأیید نکرده است ، این یعنی بازی دادن ، تمام منبعشان یک کتاب ۲۰ صفحه ای و آن دو عکس است . اولین کسی که این نظریه را ارائه داد آنهم با آن دو عکس کشیش مسیحی بود .
    خانم پگی این منبع را باید زودتر میگذاشتید ، من داشتم دنبال ریشه آن دو عکس میگشتم ، حال فهمیدم :
    he convinced the King of Yemen that he should be allowed to excavate Marib, said to be the Queen of Sheba’s capital. His excavation of Marib’s circular moon temple
    آن دو عکس مربوط به معبدی در یمن است و نه شمال عربستان ، بلکه جنوب عربستان ، البته هنوز هم کاملا مطمئن نیستم اما باید همینطور باشد ، و رابرت موری این دو عکس را برداشته و از آنان درباره بت ا… استفاده کرده و این در حالیست که خود فیلیپس اشاره ای به این مسئله نمیکند ، آن سایتی هم که بی منبع درباره کاوشهای فیلیپس حرف زده بود نه از قول فیلیپس بلکه خود ، این حرفها را زده بود که ریشه این حرفها و حرفهای مورخی چون لاندو و راهبه کارن آمسترانگ و سایتهای ضد اسلامی معلوم شد کتاب بیست صفحه ای رابرت موری بوده است. حال که اطلاعات پیش نیاز کامل شد ، تمام این شبهه را در وبلاگ به لطف خدا رد خواهم کرد .
    در ضمن ، در بحثهای قبلی این بت ا… هم ظاهرا آقای مدیوماه برای همین از خدای ماه و … حرف میزد البته فقط یک سایت فیلتر شده را ارائه داد اما من جوابی هم در آن پست ارائه دادم و حال ، خانم پگی شما همان حرفهای مدیوماه را منتها با ریشه آن حرفها گفتید .
    معلوم شد وندل فیلیپسی وجود دارد اما هنوز هم مبهم است ، توضیحات نیویورک تایمز کافی نبود و محل ابهام بزرگی درباره اعتبار این فرد باقی گذاشته است .

    • صرفا جهت اطلاع :چون من بحثی در مورد بت الله دیگر نمی کنم و ظاهرا شما برای مدیرم احترام قایل نیستین
     ۱. در نوشته های لاتین امده شمال و جنوب عربستان این بنده خدا جنوبش را بررسی کرده فقط این کاشف نبوده و سرپرست بزرگترین کشف در عربستان بوده پس حرف حناب offer غلط هست
     بقیه کاشفان رو ندیده می گیرید ؟ اونها هم مثل ایشون بیوگرافی دارن چه بسا معتبرتر۲. اقای وندل فیلیپس خودش کتاب نوشته دراین مورداون لینک رو میدید جز چندین کتاب برتر سال ۱۹۵۵ شده در روزنامه ها اسم و رسم داره ، اصلا طی سفرهایی که داشته به عربستان ثروتمند شده بعد میگویید وجود خارجی نداره !ایشون دانشگاه کالیفرنیا درس خونده بعد میگید تحصیلات نداره ! خیلی از سایتها اسم ایشون هست ممنون از جناب مدیوماه سرچ کردن ! برای کاملتر شدن اطلاعاتتان میتونید سرچ کنید هملنطور که از بایگانی نیورک تایمز سرداوردید اسمشون در خیلی از سایتها دیده میشه ! اقای offer سعی کنید تعصب رو کنار بزارین کسی چیزی رو به کسی نمیخواد ثابت کنه و غرضی هم در کار نیست اما واقعیتها و اشخاص واقعی رو هم نمیشه روش رو پوشوند بحث رو تموم کنید

    • با سلام ؛ من سر حرفم هستم ، وندل فیلیپس نه بخاطر باستان شناسی بلکه بخاطر مسائلی دیگر و مربوط به نفت مشهور و ثروتمند شد ، نیویورک تایمز اینرا به خوبی توضیح میدهد لینک خودتان را کامل بخوانید . وندل فیلیپس ابدا بخاطر باستان شناسی مشهور نشده و باستان شناسی معتبر هم نبوده است ، بله ، وجود داشت و من هماننده بعضی نیستم که تا چیزی برای گفتن ندارند در سکوت بروند [ موحد بودن و واژه عقل و ... ] در کامنت قبل گفتم .
     خانم پگی شما کتاب رابرت موری را نخواندید و کلا بی اطلاع هستید ، در شمال عربستان نه بنده خدا ، در شهر هزاره در فلسطین ، و در جنوب شبه جزیره عربستان هم در یمن . من کل این حرفها را در وبلاگ به لطف خدا رد کردم و اما ریشه این حرف را به اختصار در اینجا می آورم :
     بتی به نام ا… نبوده ، بلکه رابرت موری خدای ماه تمدن بین النهرین یعنی sin را میخواسته به معبد ماه در یمن ربط داده و سپس بگوید این ایزد که در آن زمان بت و معبد داشته ، بعد از مدت زمانی و از بین رفتن تمدن سبا و … شده است ا… در نزد اعراب ، اما میدانید استدلالش چه بود ؟ این بود:
     دین اصلی مردم عربستان در قدیم آیین خدای ماه بوده است !!!

     هر انسان منصفی که تحقیق کند می فهمد که ابدا در هیچ زمانی اعراب منطقه حجاز ماه پرست نبوده اند بلکه فقط یک معبد ماه در یمن پیدا شده است و همین کل حرفهای این فرد را باطل میکند .
     http://offer13.blog.ir/post/35
     کل حرفهای رابرت مور کذب محض بود ، برای همین هیچ مورخ و باستان شناس معتبری اینرا تأیید نمیکند .

    • اینکه اصلا خصلت خوبی نیست که شما سر اشتباهات خود مصر باشید شما از اساس منکر وجود چنین اشخاصی شدید من نگفتم بخاطر باستان شناسی ثروتمند شده اما بخاطر نفت عربستان و حفاریهای نفتی و … . چرا حرفها رو مخلوط میکنید !شما منکر این گروه باستان شناسی در شمال و جنوب عربستان نه فقط منطقه یمن شدید ! این بحث بدون رفتن و دیدن موزه هایی که این آثار در ان وجود داره و کمک گرفتن از چندین کارشناس از چندین زمینه فنی قابل اثبات شدن نیست چون این مطالب تئوری نیست که روی کاغذ حل بشه کاشفانی رفتن و اشیایی پیدا کردن که با تئوری نمیشه غلط بودنشون رو ثابت کرد

    • با سلام ؛ خانم پگی نه کل و نه اصل ، بلکه تمام شبهه ابن بت در کتابچه ۲۰ صفحه ای رابرت موری است و هرکسی که حرفی میزند ریشه اش به آن کتابچه بر میگردد که به لطف خدا کاملا آنرا رد کردم ، من هم با سند و مدرک حرف زدم ، وبلاگ و خلاصه نویسی را کامل بخوانید .
     در ضمن اساس این ادعا بر روی این بود که دین اصلی مردم عربستان ماه پرستی بوده است و … وقتی این معلوم شود کذب است بقیه ادعا ها بخودی خود خدشه دار میشوند ، روی حرفها و ادعاهای رابرت موری بیشتر دقت کنید . نه کسی اضافه تر گفته و نه شواهد رابرت موری ناقص است اگر به یمن و … هم بروید جز این چیز دیگری نیست ، رابرت موری بطور کامل شواهد را ارائه داده است . بیشتر دقت کنید .
     وندل فیلیپس هم بعد از دیدن روزنامه نیویورک تایمز و خواندن کتاب رابرت موری فهمیدم که این چنین مورخی وجود دارد به علاوه چند مورخ دیگر ، که این اعتراف را در کامنتهای قبل کردم . اما هیچ کدام باستان شناس معتبری نبوده اند منظورم از « حرفم » این بود .
     خانم پگی این حرف که باید به موزه رفت … کلی گویی و باطل است ، چند پژوهشگر و باستان شناس رفته اند و رابرت موری هم تمام شواهد را ارائه داده است . مگر شما برای پی بردن به تخت جمشید إلاً باید شیراز بروید ؟ مورخین و پژوهشگران گفتند و عکس آن نیز موجود است . و من هم به لطف خدا بطور کامل این نظریه را باطل کردم [ اگر جایی اش ایراد دارد در وبلاگ ذیل آن بگویید که البته هیچ ایرادی ندارد چون مستند است ] .

    • بله برای رفتن و دیدن انچه در تخت جمشید رخ داده باید رفت و چندین کارشناس زبانهای باستان و دیرینه شناس و باستان شناس را با خوپ برد تا بشود کتبیه ها را دید ! صددرصد با نظرتان مخالفم چون این قضیه اصلا تئوری نیست که شما ثابت کنید خدای ماهی در عربستان پرستش نمیشده وقتی هزاران ظرف و کتبیه و لوح در انجا کشف شده ! لطفا این بحث رو ببندید خوانندگان دوست داشتند پیگیری میکنند

 9. ۱. این مقاله تازه در جواب و نقد به نظریه خدای ماه و بت الله هست و ایرادات رو گرفته اما اثبات اینکه چنین چیزی نیست نشده و این نظریات همچنان هست مگر کسی بیاید و چیزی محکم ارایه کند اما حرف شما که با قطعیت درمورد عدم انطباق خدای ماه و بت الله سخن می گویید هم یک نظریه است بدون دلیل . این مطالب در این کتابها با ذکر عکس و منبع امده چه بخواهید و چه نخواهید اما من که دربست قبول نکردم گفتم نظریه تاحدی مستحکم ‌مثل چندین نظریه دیگر !
  ۲. اجباری در دین برای یک فرد وجود ندارد و این آیه صریح و بدون خدشه قران است لااکراه فی الدین ! چه برسد به بقیه اش ! مگر حرف قران رو قبول نداشته باشید که ان بحثی جداست و مختارید ، پوشاندن شرمگاه رو انسانهای اولیه هم بدون دین و کتاب اموختند که اصلا ربطی به این بحث ندارد . چرا شما کلی گویی میکنید ؟ کجا در قران نوشته شده بی حجابی شرک است ؟ آیاتش را نشان بدهید ؟ صفحه و ذکر ایه ؟ چرا از خودتون ایه درمیارید ؟
  ۲. در مورد رضای خدا در قران ایات صریحی داریم که در قران پخش هستند ، در هر سوره ای ممکن است قسمتی رو در همین مورد داشته باشیم مجموع آنها میشود رضای خدا ( نه برداشتها بلکه نص صریح قران با شان نزولش)
  انیشتن از سورئال به رئال رسید گاهی هم میشه و باید از وقایع دور شد . حقیقت سورئال شده واقعیت رئال .
  درمورد شراب هم من نگفتم حرام نیست گفتم چرا از اول حرام نبوده ؟ اگر ذات شراب مشکل داشت باید از اول خدا حرامش میکرد ! اینها دو تا مقوله جدا از همه که خودتان هم متوجه شدید .

  • با سلام ؛ من اشاعه فحشا نمیخواهم بکنم اما خانم پگی کمبود اطلاعاتشان را با این حرف که « پوشاندن شرمگاه رو انسانهای اولیه هم بدون دین و کتاب اموختند … » نشان دادند :

   دوچرخه سواری برهنگان .

   خانم پگی مگر زنا از اول حرام بود ؟ یا نماز از اول واجب ؟ مگر خوک از اول حرام و نجس بود ؟ .
   خانم پگی یعنی چه که اگر ذاتش فلان بود … خانم پگی حواستان کجاست ؟ در یک سوره و به یکباره خدا بیاید و تمام قرآن را بگوید ؟ چه میگویید ؟ اینها دیگر چیست که میگویید ؟ بروید و سوره هایی که اوایل نازل شدند را ببینید ، بروید و سوره های مدنی را از قران حذف کنید ، دیگر چه چیزی باقی می ماند ؟ چه چیزی ؟ بازهم از آن حرفها زدید … اینها ربطی ندارد ، خداوند هر وقت اراده کند میگوید حرام است و وقتی گفت حرام یعنی حرام است ، اگر ذاتش مشکل نداشت نمیگفت در حال مستی به نماز نزدیک نشوید . یک فردی گناهش را کرد و اما بازهم تا در این حال است نمیتواند به نماز نزدیک شود ، اگر ذاتش مشکل نداشت آنرا مقابل و در خلاف رزق نیکو قرار نمیداد اگر ذاتش مشکل نداشت این مقدار روایت در نهی از شرابخواری نداشتیم .

   • مگر از اول کلمه زنا اصلا وجود داشته که بخواهد حرام باشد یا حلال ؟ مگر محرم و نامحرمی وجود داشته ؟ هابیل و قابیل با چه کسانی ازدواج کردند ؟چه می گویید جناب offer
    مگر نمازی بوده که واجب باشد یا نباشد ؟انسانهای اولیه خودشان خیلی چیزها رو اموختند . دینی برای انها نبوده ! الان هم قاتل هست ، در هزاران سال پیش هم بوده ، دوچرخه سواری برهنگان چه چیزی را اثبات کرده ؟ فهم و شعور عده ای را نشان داده که بازگشتی به دوران اولیه خود کرده اند حالا چون اونا بازگشت کردند دلیل اینه که کل بشر در فساد رفت و تمام ! این که حرف معقولی نیست.
    گوشت خوک در قران از اول حرام شده چون بقول خودتان اراده خدا از اول همین بوده اما درمورد شراب اراده خدا از اول همین نبوده ! اگر ذات شراب مشکل داشت چرا مثل خوک از اول حرام نشده ! اینقدر فهمش سخته ! بروید و به شان نزول ایات مربوط به تدریجی شدن ان مراجعه کنید . در هر صورت بحثی در حرام بودن ان در دین اسلام نیست ، بحث سر تدریجی بودن حرمت شراب در دین اسلام است !روایات بعد از حرمت شراب امده نه قبل از ان . چرا شما زمانها رو با هم خلط میکنید ؟

   • ۱ : نماز در ادیان قبل هم بوده و به یقین در میان اعراب جاهلی هم از زمان بعد از حضرت ابراهیم (ع) بوده است . خانم پگی چرا وقتی اطلاعی ندارید این حرفها را میزنید ؟ نماز در مسیحیت و یهودیت هم بوده است و واجب .
    ۲ : من کی گفتم گوشت خوک از اول حرام شده ؟ گوشت خوک از اول حرام نشد من تازه میگفتم از اول حرام نشد برای اینکه حرف شما را زیر سؤال ببرم درباره شراب . من دارم گفته شما را با استناد به قرآن رد میکنم که میگویید چون از اول حرام نشده پس ذاتش مشکل ندارد . این بر خلاف قرآن است … اصلا ربطی به ذاتش ندارد . کم نبودند چیزهایی که از اول حرام نبوده اند … عین گوشت خوک .
    حضرت آدم (ع) نه انسانهای اولیه … احکام دینی را خداوند باید بگوید .
    سوره ای که گوشت خوک برای اولین بار در آن حرام شد … اولین سوره ای نبود که بر پیامبر نازل شد … چه میگویید ؟ . جواب مرا ندادید :

    ۱ : گوشت خوک و زنا و برهنگی و … در همان سوره اول حرام نشدند پس این دلیلی بر مشکل نداشتن ذات شراب نیست . برهنگی در طول تاریخ وجود داشته است پس انسانها نبودند که به عقب برگشتند بلکه همیشه کسانی بودند که برهنه بودند و هیچ چیزی از اول نبوده . هماننده زنای با محارم که قطعا در زمان ساسانیان بوده است . پس هیچ چیزی از اول نبوده که بگوییم در فلان زمان کسی این گناه ها را نمیکرده است .

    ۲ : از کامنت قبل :
    اگر ذاتش مشکل نداشت نمیگفت در حال مستی به نماز نزدیک نشوید . یک فردی گناهش را کرد و اما بازهم تا در این حال است نمیتواند به نماز نزدیک شود ، اگر ذاتش مشکل نداشت آنرا مقابل و در خلاف رزق نیکو قرار نمیداد اگر ذاتش مشکل نداشت این مقدار روایت در نهی از شرابخواری نداشتیم .

    شما جواب حرفهای مرا ندادید .

    • خودتون دارید میگید ادیان ! کدام ادیان رو داشتند بشر اولیه ؟ نماز در ادیان الهی دیگه موجوده اما نمازی برای بشر اولیه نبوده !چرا به حرفهای نوشته شده توجه نمی کنید که دوباره نویسی نشه
     در دین اسلام خوردن گوشت خوک تدریجی حرام شده مثل شراب بوده حکمش ؟ خیر
     از همان ابتدایی که خدا در مورد گوشت خوک سخن گفته حرامش کرده اما درمورد شراب از همان ابتدایی که درموردش صحبت کرده حرامش نکرده ! آیه ای از حلال بودن گوشت خوک در قران بیاورید ؟ نداریم
     اما حکم حرمت شراب از اول نبوده در قران چندین ایه داریم درموردش ! ایه ای در مورد حلال بودن زنا بیاورید ؟ نداریم چون وقتی سخن خدا در ان مورد شروع میشود در ابتدای امر حرام مطلق است ! وقتی خدا سخنی رو در مورد چیزی در قران اغاز کرده اراده اش را نمایان کرده نه قبل از ان که اصلا دین اسلامی نبوده که بخواهد حکمی باشد برای مسلمان !

     • بشر اولیه یعنی حضرت آدم که اتفاقا دارای علم و حکمت بوده است و بسیاری از مسائل را میدانسته است .
      آن بشری که شما از آن حرف میزنید مربوط به فرگشت و حرفهای مشرکین است و نه قران . در طول زمان همیشه برهنگی و بی بند و باری و … بوده است.

      آیه ای درباره حلال بودن شراب مگر داریم ؟ .
      حکمی بوده است برای مسلمانان ، برای همین خداوند گفت پس از توبه از بت پرستی گناهانشان را می بخشد ، بنده خدا این یعنی گناه بوده است ، برای اینکه حق نداشتند بت پرست باشند و شراب بخورند و … .
      درباره تحریم شراب هم لینکی از حوزه نت گذاشتم همان را بروید بخوانید.
      جواب مرا بازهم ندادید :

      اگر ذاتش مشکل نداشت نمیگفت در حال مستی به نماز نزدیک نشوید . یک فردی گناهش را کرد و اما بازهم تا در این حال است نمیتواند به نماز نزدیک شود ، اگر ذاتش مشکل نداشت آنرا مقابل و در خلاف رزق نیکو قرار نمیداد اگر ذاتش مشکل نداشت این مقدار روایت در نهی از شرابخواری نداشتیم .

      و این بازهم بی جواب ماند … .

 10. ۳. در مورد پسر انسان بودن مسیح ع هم کافیست هم به کتاب انجیل مراجعه کنید هم به فیلمهایی که درباره حضرت عیسی ساخته اند بوفور هم نام او را پسر انسان میگویند هم پسر خدا هم پادشاه یهودیان ! حضرت عیسی از یک اسپرم و تخمک بوجود نیامده !! او اصلا تولدی مشابه حضرت ادم و نسلش که شامل همه پیامبران هم میشود ندارد !! او از یک زن و مرد بوجود نیامد او مخلوقی است اما متفاوت از خلقت ما .

  • با سلام ؛ خانم پگی من کامنتی مفصل گذاشته بودم که چون تعداد ۶ تا شده بود و حواسم نبود پخش نشد اما به هر حال اشتباه از من بود اما جواب شما را بطور خلاصه تر در اینجا میدهم :
   ۱ : به یقین خدا انقدر توانا است که یک اسپرم در رحم کسی جای دهد .
   ۲ : اگر عیسی پدر نداشت حضرت آدم پدر و مادر نداشت اما او را هیچ گاه پسر خدا نمیخوانند . پس بیهوده توجیه نکنید .
   ۳ : جبرئیل را نیز در او غلو کردند ، خانم پگی اینکار مسیحیان یعنی تثلیث ، خودشان هم میدانند ، تثلیث یعنی شرک .
   ۴ : خانم پگی جواب مرا بدهید :
   اینکار مسیحیان تثلیث است یا نه ؟ اگر نیست که پس خود مسیحیان تثلیث را قبول دارند و همین خدای پسر یعنی تثلیث . خانم پگی : خدای پسر و روح القدس یعنی تثلیث . خانم پگی بازهم رفتید و از اناجیل دیگر حرف زدید ؟ مگر نگفتم مسیحیان تمام اناجیل را قبول دارند و مکاشفه یوحنا هم که عیسی را پسر خدا میخواند قبول دارند ؟ پس شما باید جمع چهار انجیل را سند قرار بدهید اما مدام آمده و از اناجیل دیگر استفاده میکنید .
   حال اینکار مسیحیان یعنی تثلیث چه ذات خدا را تقسیم کرده باشند چه خدای پسر جدای از ذات باشد و قرآن صراحتا این تثلیث را شرک میخواند . خانم پگی وقتی این موارد حاصل شود تثلیث در کار نخواهد بود و بالای یک میلیارد نفر از شرک و نجاست در خواهند آمد :
   ۱ : منکر مکاشفه یوحنا و نامه های پولس شوند .
   ۲ : عیسی را پیامبری عین حضرت آدم و حضرت ابراهیم و … بدانند … عین آنها [ معجزات پیامبر ما و ائمه و کسانی چون حضرت ابراهیم (ع) دست کمی از معجزات حضرت عیسی نداشت ، أحدی از پیامبران به معراج نرفت إلا پیامبر ما ]
   ۳ : خدا را یک وجود [ یعنی یک ذات ، قل هو الله أحد ] بدانند و از بیخ منکر تثلیث بشوند .
   = نه کاتولیک و نه ارتدوکس و نه پروتستان هیچ یک نه منکر مکاشفه یوحنا اند و عیسی را پسر خدا میخوانند و آدم (ع) را نه ، و همگی تثلیث را قبول دارند : متوجه میشوید : تــــثــــلــــیــــث را قبول دارند … کامنتهای خانم پگی که سعی در توجیه مسیحیان داشت توضیح تثلیث بود و قرآن هم آب پاکی را روی دست خانم پگی ریخته و تثلیث را کاملا شرک میداند. خانم پگی شما سندی برای من ارائه ندادید که مسیحیان عیسی را پسر خدا نمیخوانند و قران هم تثلیث را شرک نمیداند . پس تا وقتی تثلیث هست بالای یک میلیارد نفر هم مشرک اند .
   با سند با من حرف بزنید .

 11. با سلام ؛ خانم پگی شما من را یک بچه ی احمق گرفته اید تا جایی که از فیلم سینمایی برای من سند میگذارید . اینطور بحث نکنید درست نیست .
  قرآن میگوید تثلیث یعنی شرک چرا متوجه نمیشوید ؟ چند بار باید بگویم اگر عیسی را عین من و عین آدم میدانستند که این یعنی روح و این شرک نیست بنده خدا ، بنده خدا عیسی را فراتر از ما میدانند و این یعنی شرک … چرا وقتی قرآن نمیخوانی با من حرف میزنی ؟ چرا ؟ این لینک را ببین و وقتی قرآن خواندی و این لینک را دیدی بعد با من بحث کن:

  https://www.aparat.com/v/m2fMV

  خانم پگی چرا متوجه نمیشوید ؟ مسیحیان فقط عیسی را پسر خدا میخوانند چند بار بگویم شما در کدام دنیا زندگی میکنید ؟ در کدام دنیا ؟ .
  خانم پگی شما بارها مباحث مختلف را باهم خلط کردید ، مگر در کامنتهای قبل نگفتم :
  عیسی الآن کجاست ؟ همان جایی که حضرت موسی است ؟
  خانم پگی مطالعه شما بشدت ضعیف است .
  بت ا… هم وجود ندارد بازهم مرا به بازیچه گرفتید ، نقد آن لینک را إلا بما شاءالله بزودی خواهم گذاشت .
  خانم پگی جواب مرا بدهید :
  خدای پسر حضرت عیس است و این یعنی شرک …
  مخلوق است یا نه ؟ با سند جواب مرا بدهید …
  من با انجیل یوحنا و نامه های پولس حرف میزنم و با گفته ها و عقاید کلیسای کاتولثیک و شما با فیلم سینمایی !!
  حضرت آدم مگر پدر و مادر داشت ؟ اما مسیحیان او را نه خدای پسر و یا ذات خدا میخوانند ، چرا ؟ چرا او را نمیخوانند ؟ چرا متوجه نمیشوید ؟ غلو کردند در عیسی و فرق گذاشتند بین او و تمام مخلوقات تا جایی که او اصلا در عقاید اکثر مسیحیان مخلوق نیست ، چرا بحث با من را باد هوا گرفتید و مدام حرفهای بیهوده وبی سند میزنید ؟ چرا خلاف عقاید مسیحیان حرف میزنید ؟ حواستان کجاست ؟ حجت و سند در این بحث گفته های خود مسیحیان و اناجیل است ، با اینان با من حرف بزنید . در کجای اناجیل گفته عیسی مخلوق و پیامبری است عین موسی .
  جواب مرا ندادید ؟ یک خدا فقط هست و این یعنی یک ذات ، خلاف این یعنی شرک ، من با قرآن حرف میزنم و شما از خودتان .
  مثل اینکه شما باید به انجیل مراجعه کنید … چرا متوجه نمیشوید این یعنی شرک به خداوند :
  خدای پسر …
  خوب بود آن دو ایمیلی که میگفتم را به کلیسای کاتولیک میزدید .
  خداوند میگوید تثلیث شرک است و خدای پسر و روح القدس یعنی تثلیث ، اگر ذات خدا را سه قسمت کنید میشود تثلیث ، اگر دو قسمت میشود ثنوی ( هماننده برخی از یهودیان) و اگر چهار قسمت کنید میشود تربیع (هماننده زرتشتیان قدیم) ، خانم پگی چرا وقتی نمیدانید تثلیث یعنی شرک ، بازهم این حرفها را میزنید و بحث میکنید ؟ چرا وقتی انجیل یوحنا را نخواندید به من میگویید انجیل بخوان ؟ چرا وقتی در اناجیل ، عیسی مخلوق و کسی عین حضرت ابراهیم (ع) خوانده نشده بیهوده میگویید انجیل بخوان ؟ .
  خدای شما اینقدر ناتوان است خانم پگی که نتواند یک اسپرم را در رحم بانویی جای دهد ؟ اینقدر ناتوان ؟ .

 12. ۱. آدم قبلش انسانی نبود که بخواهد متفاوت باشد بالاخره نسل آدم از یک جا باید شروع بشود ،افرینش ادم با حضرت عیسی متفاوت است اما نسلش چه ؟ همگی از یک پدر و مادرند
  اگر خدا رو به بزرگی و توانایی هر کاری قبول کنید پس برای او خلقت متفاوت عیسی که شبیه آدمیان دیگر نبوده کاری ندارد او برخلاف انچه شما گفتید از یک اسپرم و تخمک انسانی بوجود نیامده که اگر میخواست توسط یک مرد و زن بطور طبیعی صورت میگرفت ! مانند همه انسانهای دیگر نه اینطور غیرطبیعی و سوال برانگیز !
  ۲. شخصی به شما می گوید : پسرم فلان کار را بکن ! آیا شما پسر واقعی او هستید ( منظورم از لحاظ بیولوژیکی است ؟ خیر ) پس پسر خدا بودن معنای بیولوژیکی انسانی ندارد قران هم به این موضوع اشاره دارد و از ان نهی کرده .
  ۳. قبل از اناجیل انجیل واحدی بوده بنام انجیل دیاتسارون به زبان سریانی که نسخه های عربی دارد : لینک
  https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
  در این نسخ آمده : بسم الله الواحد الاب و ابن و الاروح القدس له المجد دایما
  آنها به وحدتی مرکب معتقدند نه ۳ خدای مستقل از هم ( استقلال ۳ خدا ندارند ). اگر مسیحیان مسیح ع را خدایی جدا بدانند مشرکند اگر تثلیث را ۳ خدای مستقل بدانند که هم ذات نیستند مشرکند اما تفاسیرشان بیشترشان اینگونه نیست مگر انها که در دینشان بگفته قران غلو کرده اند .
  ترجمه الهی قمشه ای از نساء۱۷۱
  به تثلیث قائل نشوید (اب و ابن و روح القدس را خدا نخوانید)، از این گفتار شرک باز ایستید که برای شما بهتر است، جز خدای یکتا خدایی نیست و منزّه و برتر از آن است که او را فرزندی باشد، هر چه در آسمان و زمین است همه ملک او است و خدا تنها به نگهبانی (همه موجودات) کافی است.
  گفتار من هم همین بود اگر پسر خدا رو بیولوژیکی بدانیم یا تثلیث را سه خداباوری بگوییم شرک است چون در ابتدای همین ایه هست که اهل کتاب در دین خود غلو مکنید !ق هو الله احد یعنی بگو خدا یکتاست انها هم خدا را یکتا میدانند اما ذات خدای واحد را تفسیم میکنند
  سوال : یک دایره را با سه شعاع به سه قسمت کنید ، چند دایره وجود دارد ؟ باز هم یک دایره
  حالا یک دایره را تقسیم نکنید ، چند دایره وجود دارد ؟ یک دایره
  یک دایره = یک دایره
  فرق شما و مسیحیان !
  اگر بالای یک میلیارد نفر که نه دومیلیارد و خورده ای میلیون نفر مشرکند چرا دینشان رو به رسمیت میشناسید ؟ یهودیان چه ؟ کجای کار خدای آنان مشکل دارد ؟
  ۴. شما هم سند و مدرکی برای انچه که خدای ماه و الله پیش از اسلام یکی نیست ارایه ندادید لااقل من شواهد زیادی ارایه دادم که قطعیتشان ۱۰۰ درصد نبود .
  ۵. قصد من توجیه اشتباهات ادیان دیگر نیست که وجود دارند ، همه ادیان دستخوش خرافات شده اند قصد من کم کردن شکاف هاست و برداشت های غلط .

  • جواب مرا ندادید :

   اگر عیسی پسر خداست پس من و آدم و همه باید پسر خدا باشیم و اگر ما را نمیخوانند پس غلو در حق عیسی کرده اند. و این یعنی شرک طبق ایه صریح قرآن .
   اگر بخاطر پدر نداشتن است پس حضرت آدم پدر و مادر نداشت پس او را باید پسر بزرگ تر خدا بخوانند .
   تثلیث یعنی تقسیم کردن ذات خدا به سه قسمت ، تثلیث یعنی وجود خدای پسر و قران اینرا صراحتا شرک خوانده است .
   نه انجیل واحدی بوده و نه این انجیل مورد تاأیید اکثر مسیحیان الآن است ، میخواهید من هم با انجیل برنابا حرف بزنم ؟
   بازهم از سایتی بی اعتبار با من حرف زد ، این انجیل را اصلا قبول ندارند ، ما چندین انجیل داریم ، چرا متوجه نمیشوید سند در این بحث ۴ انجیل و نامه های پولس با هم است که مسیحیان قبول دارند .
   بنده خدا ، لفظ أحد و واحد که می ایند یعنی یک ذات چه میگویی ؟ ، بنده خدا عیسی را پسر خدا خواندند ، بیولوژیکی دیگر چه صیغه ای است ؟ مگر خدا انسان است و …. که بخواهد فرزند بدنیا بیاورد ، نکند … خانم پگی چرا متوجه نمیشوید ؟ عیسی بنده ای بوده عین پیامبر ما ، نه پسر خدا ، بنده خدا عیسی را دخیل در ذات خدا کردند خدا اینرا شرک میداند خدا اینرا تثلیث میداند چرا آیه را درست نمیخوانی ؟ ، خدا میگوید ندارد ، پسر ندارد ، شریک ندارد ، همتا ندارد ، دخیل در ذات ندارد ، تثلیث موجود نیست خدا أحد و واحد است ، عیسی کاره ای نیست ، هیچ کاره است فقط یک پیامبر بود و نه ذات دوم خدا و نه پسر خدا ، تا کی بگویم ؟ همین که عیسی را پسر خدا میخوانند یعهنی شرک ، چرا و … اش به درک ، همین یعنی شرک ، همین یعنی تثلیث . از کامنت قبلی ام میگذارم شما که همیشه ره افسانه میزدید این بار هم زدی :

   ۲ : عیسی را پیامبری عین حضرت آدم و حضرت ابراهیم و … بدانند … عین آنها [ معجزات پیامبر ما و ائمه و کسانی چون حضرت ابراهیم (ع) دست کمی از معجزات حضرت عیسی نداشت ، أحدی از پیامبران به معراج نرفت إلا پیامبر ما ]

   تا وقتی مهم بالا حاصل نشود تک تک مسیحیان مشرک و نجس اند طبق آیه صریح قرآن .
   تثلیث یعنی خدای پدر و پسر و روح القدس ، من با قران حرف زدم و شما هم با قران در کامنت خودت جواب خودت را میدهی .
   بنده خدا ، عیسی را خدای پسر نمیخوانند ؟ آیه قران چه گفت ؟ حضرت عیسی انسانی است عین بقیه خلاف این یعنی عین شرک . خدای پسر یعنی عین تثلیث و شرک ، وقتی جواب مرا نمیدهی برای چه بحث را عوض میکنی ؟ جواب سرال مرا بده ، اگر عیسی عین حضرت ابراهیم است که پس دخیل در ذات خدا و … تثلیث نیست ، اگر هم خدای پسر است که یعنی تثلیث و عین شرک . مکاشفه یوحنا معتبر تر است یا این انجیلی که مسیحیان به رسمیت نمی شناسند ؟ .

   شواهد زیادی که در نهایت شد یک کتاب بیست صفحه ای !!! جالب اینجاست که شما نتوانستید نشانی از آن کاسه ها و … بدهید … گفتم : با سند با من حرف بزن ، وقتی از چیزی مدرک نداری پس باطل است .

 13. با سلام ؛ اشتباهات بزرگ خانم پگی :

  ۱ : از انجیل مرقس برای خدای یکتا استفاده کردند اما انجیل مرقس نه تنها درباره خدای یکتا نیست بلکه :

  مرقس هدف خود از تالیف انجیل را در ابتدای نوشته خویش بیان می کند که عبارت است از اعلان «مژده (انجیل) عیسی مسیح، پسر خدا»
  گرد آوری از کتاب: کلام مسیحی ، توماس میشل ، ترجمه ی حسن توفیقی ، ص ۴۵
  البته : در میان اناجیل چهارگانه، سه انجیل اول(انجیل متی ،انجیل مرقس، انجیل لوقا ) با انجیل یوحنا اختلاف فاحشی دارند. برخلاف انجیل یوحنا، در هیچ یک از اناجیل سه گانه با صراحت الهیات عیسی ـ خدایی مطرح نشده است.
  اما به یقین میتوان دید که انجیل مرقس هم راه شرک را در پیش گرفته است و آنهم در ابتدا کاملا بیان کرده است ، مسیحیان از آنجا که هر چهار انجیل را باهم قبول دارند پس این متن در این انجیل را میتوان با متنهای انجیل یوحنا تطابق داد .

  ۲ : خانم پگی گفتند :
  … یک خدا دارند که ذاتش سه قسمت است …
  نه میتوان هیچ ذاتی را به سه قسمت تقسیم کرد و نه مسیحیان ذات خدا را سه قسمت کردند ، این برداشت خانم پگی از دایره بود که کاملا اشتباه و سطحی است . آن دایره در حقیقت بیان میکند که مسیحیان سه ذات [ وجود ] را به عنوان خدای خود قبول دارند و نه سه خدا ، بلکه سه ذات باهم را به عنوان خدا قبول دارند و میگویند این سه یعنی خدای پدر [ خالق ] خدای پسر [ پسر خالق ] و روح القدس [ جبرئیل ] هر سه میشوند خدای ما ، برای همین است که هیچ گاه خدای پسر را خالق نمیخوانند چون ذاتش و وجودش جدا است اما خدای پدر خالق است ، خانم پگی ، ذات من یعنی خود من ، یعنی این روح من ، این که تقسیم شدنی نیست ، ذات خدا را که نمیشود تقسیم کرد ، چه میگویید ؟. لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا اِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَه ، مسیحیان خدای پدر را سومین ذات میدانند و خداوند هم در این آیه کفر آنان را بیان میکند ، در همین دایره ای که خانم پگی میگوید این نکته کاملا مشهود است . و درباره واژه أحد یعنی چیزى که دومى ندارد در باب اعداد داخل نمى شود و چه ذات جدا و چه تقسیم ذات برای او امکان پذیر نبوده و شرک محض است . و اما از علل دیگری که عیسی مسیح (ع) را پسر خدا خوانده و ذات او را خدای پسر کرده اند :
  در مورد آموزه ی تجسّد که در مسیحیت عبارت است از تجسّد یک مسیح از پیش موجود تولد یافته، در مسیح به دنیا آمده، که بنابر صورت بندی شورایی این آموزه مشتمل بر دو طبیعت الهی و بشری است. بنابر آنچه در قرآن آمده است، مسیحیان بر این اعتقاد بودند که عیسی(علیه السلام) خود از خدا تولد یافته و پسر متولد از خداست و اینکه به عنوان پسر خدا همچون پدر خود، خدا، یعنی خدای کامل است .
  العیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۳۵۵، ح ۱۶۱، ذیل آیه ی ۸۲ سوره ی مائده؛ محمد بن الحسین الصدوق، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۴۳، ح ۱ .
  مسیحیان به طریق فوق مشکل بدنیا آمدن خدای پسر را حل کرده اند .
  جان الدر، تاریخ اصلاحات کلیسا، ص ۵۱ :
  … در قرن دوازدهم، جمعی از معلمان مدعی بودند که نطفه ی وی بدون گناه و خالی از هرگونه لغزشی بسته شده است. [ منظور نطفه حضرت عیسی (ع) است ، پس نطفه و اسپرم و ... را مسیحیان هم بر آن عقیده داشته اند ]
  … برناردینوس در قرن پانزدهم میلادی در این خصوص مبنای تعلیمات خود را این طور قرار داده بود که مادر برتر از پسر است، پس مریم(سلام الله علیها) برتر از خداست .
  پس خبری از تقسیم ذات نبوده است ، چرا که در تقسیم ذات نه خبری از نطفه است و نه بحث سر مادر فرد ، چرا که تقسیم ذات یعنی عیسی همان خدای پدر است و یقینا دیگر مادر او مهم نیست چون خدای پدر که مادر ندارد ، پس سه ذات جدا اند که مسیحیان برای حضرت عیسی مادر قائل شده و تقدس وی را پذیرفته اند .
  ادامه در کامنت بعد .

 14. در کلیسای غرب، مریم(سلام الله علیها) را از آن جهت احترام می گذارند که مادری است عذرا و دارای احساسات و عواطف مادری نسبت به فرزند خود، در حالی که در کلیساهای شرق مریم(سلام الله علیها) را مانند خدای متعال پرستش می کنند و او را موجودی فوق بشری می دانند که در رحم او بشریت و الوهیت در پیکر جنین عیسی(علیه السلام) امتزاج یافت .
  جانی بی ناس، تاریخ جامع ادیان، صفحه ۶۵۰
  [ قطعا یک سوم ذات مادر وعواطف و ... ندارد ، این یک ذات جدا یعنی عیسی است که مادر میخواهد ]
  مغایرت آیه سوره توحید با تثلیث :
  در این سوره واژه ی «احد» معنایی از وحدت را به دست می دهد که واژه «واحد» رساننده ی آن نیست. لفظ احد که کاربرد اصلی آن در جملات منفی است، در کلام ایجابی تنها در مورد خداوند استعمال شده است و بر وجودی دلالت می کند که نه در عالم خارج و نه در عالم ذهن، کثرت پذیر نیست. [ تقسیم ذات نیز در عالم ذهن است که خانم پگی میگفت و وجود سه ذات باهم که عقیده مسیحیان است تثلیث در خارج از ذهن است و در هر دو مورد خداوند صراحتا آنرا شرک میخواند ، چه نظر خانم پگی و چه عقیده مسیحیان ] برخلاف واژه ی واحد، که در موردی قابل استفاده است که فرض وجود نظایری حتی در ذهن، موجود باشد. از این رو می توان گفت که در فرهنگ اسلامی خداوند دارای بساطت ذهنی و خارجی است و هیچ ترکیبی در وی راه ندارد، حال آن که تثلیث مسیحی با گونه ای از ترکیب سازگار است. [ چه وجود سه ذات و چه تقسیم ]
  در روایتی، علی(علیه السلام) در پاسخ شخصی که از وحدت خداوند پرسیده بود، فرمود: «اعتقاد به وحدانیت خداوند به چهار شکل بیان می گردد که دو تقریر آن زیبنده ی خداوند نیست و دو صورت دیگر سزاست. صورت اول آن است که از وحدانیت خداوند، واحد بودن در باباعداد ارائه شود. چنین تفسیری از وحدانیت زیبنده ی خداوند نیست. چون وجودی که دوّمی (و سوّمی) ندارد، در باب اعداد وارد نمی شود، (در باب اعداد «یک» را زمانی اطلاق می کنیم که دو و سه و اعداد دیگر هم قابل تصور باشند) وجه دوم آن است که از وحدانیت خداوند، وحدت در جنس را اراده کنیم. چنان که می گوئیم این شخص یک نفر از جنس انسان است که در این صورت برای وی نظایری تصویر کرده ایم. چنین تفسیری از وحدت هم شایسته ی خداوند نیست. صورت سوّم آن است که از وحدانیت یگانگی و بی همتایی او را اراده کنیم؛ شخصی یکتا که هیچ شبیهی در اشیای جهان ندارد. وجه چهارم آن است که وحدانیت را به احدی المعنی بودن خداوند تفسیرکنیم، به این معنا که خداوند قابل انقسام و تفکیک نیست و نه در وجود و نه در عقل و نه در وهم. این دو تفسیر از وحدانیت شایسته ی ذات خداوند است.
  سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۱، صفحه ۴۰۸، ذیل آیه ی ۱۶۷
  محمد بن الحسین الصدوق، الخصال، جلد ۱، حدیث ۱؛
  خانم پگی ، حتی در همین تقسیم ذات هم که البته وجود ندارد ، بازهم طبق آیه صریح قرآن و گفتار معصوم (ع) شرک مشهود است .
  عبارت «لم یلد و لم یولد» که در تفسیر واژه ی «الصمد» وارد شده، تولّد چیزی از خداوند که تجزیه در نفس الهی و انفصال چیزی همانند از وی را نتیجه می دهد نفی می کند. بنابراین، خدای پسر به هر معنایی که از تولد اراده شود مورد تایید قرآننیست. به علاوه، تولد یافتن خداوند از چیزی دیگر را نیز مردود می شمارد. بنابراین، خدای اسلام نه خداوند پدر است که از وی کلمه تولیدشود، نه خدای پسر است که از خدای بشر تولید شده است و نه روح القدس که از خدای پدر و پسر صادر شده است. عبارت «و لم یکن له کفواً احد» نیز بر این نکته تاکید می کند که نباید هیچ چیزی را در کنار الله و همتای وی قرار داد و بنابراین هم ذاتی و همتایی شخصیت های تثلیث را انکار می کند .
  [ در تقسیم ذات خانم پگی نیز ، ذات حضرت عیسی را همتای ذات خدا قرار داده و با ذات خدا و روح القدس یک ذات سه قسمتی دانسته اند و اما مسیحیان کلا سه ذات را کنار هم قرار داده اند و در هر دو صورت شرک مشهود است ]
  سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۳۸۷، ذیل سوره ی توحید.
  الفضل بن الحسن الطبری، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۵۶۴، ذیل سوره ی توحید.
  مسیحیت شناسی مقایسه ای، محمد رضا زیبائی نژاد، ص ۳۵۸.
  چون محدودیت کامنت دارم بیشتر از این و کامنتهای قبل نمیگویم ، همین مقدار برای اثبات شرک و نجاست بیش از یک میلیارد نفر کفایت میکند . خانم پگی اگر میخواهید نقد کنید در حقیقت خود مسیحیان را نقد کرده اید ، چون حرفهای من عقاید خود مسیحیان است و به لطف خدا خود من هم منتقد مسیحیان هستم ، پس نقد کنید چرا که عقاید مسیحیان شرک گونه است و هر حرف شما خلاف این کامنتها در حقیقت نقد مسیحیان کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان مشرک است .

 15. مسیحیانی که مشرک نیستند :
  به نقل از makarem.ir :
  قدیمی ترین فرقه های مسیحی، که اَبیون نام دارند، از موحدین اولیه محسوب می شوند. آنان عیسی(علیه السلام) را فقط رسول خداوند دانسته و مقام الوهیت را به ذات مقدس الهی منحصر می کنند. قرائن متعددی در دست است که مسیحیت اصیل، دینی بر اساس توحید و یگانگی حقیقی خداوند بوده است. رساله های متعددی که در قرون ابتدایی در دسترس مردم قرار داشتند اغلب عیسی(علیه السلام) را پیامبری چون پیامبران دیگر و خداوند را واحد واحد می دانستند. دو نکته بسیار جالب در این رسالات متروک شده جلب توجه می کند: اول آن که اغلب عیسی(علیه السلام) به صورت رسول و نبیّ خداوند مطرح می شود و نه ربّ و خداوند خالق. ثانیاً در آغاز مسیحیت رسالاتی مورد توجه مردم قرار می گرفت که از مایه های مردمی و انقلابی، ضد اشرافیت و سرمایه داری، مخالفت با قدرت و حکومت و تشریفات برخوردار بود. [ جلال الدین آشتیانی، تحقیقی در دین مسیح، ص ۵۲ ]
  در چند قرن اخیر هم نهضت توحیدی در اروپا احیا شده است. در سال ۱۶۰۰ یک مکتب پروتستانی افراطی به وجود آمد که به راست دینی مسیحی حمله کرد. نام این مکتب سوسیانیزم بود. زیرا موسس آن سوسیونوس نام داشت. این نهضت مقدمه ظهور یونیتاریانیزم (یگانه انگاری خدا و نفی الوهیت از مسیح و روح القدس) و آزاد اندیشی بود. پیروان سوسینوس کتاب مقدس را قبول داشتند ولی آن را بی نقص نمی دانستند و اشتباهات زیادی در آن می دیدند. آنها تاکید می کردند که هرچه مخالف عقل یا منطق معمولی و یا از نظر اخلاقی بی فایده باشد، نمی تواند الهامالهی داشته باشد. آنها اعتقاد به تثلیث را که به عقیده ی آنان به علت تاثیر عقاید ناقص فلاسفه یونان در نوشته شدن اعتقادنامه ها به وجود آمده بود، رد می کردند. الوهیت عیسی(علیه السلام) را قبول نداشند اما او را انسانی برتر می دانستند. [ ویلیام هورن، راهنمای الهیات پروتستان، ص ۳۴ ]
  نخستین کلیسای ضد تثلیث در حدود سال ۱۵۵۶ میلادی در لهستان تشکیل شد. یکتاپرستی مسیحی در انگلستان جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر و در آمریکا قریب به ۷۰ هزار نفر و در رومانی بیش از ۷۵ هزار پیرو دارد. [ اینار مولند، جهان مسیحیت، ص ۳۱۰ – ۳۱۵ ]
  آدولف فن هارناک از دانشمندان عالی مقام الهیات یکتاپرستانه است. کتاب وی به نام مسیحیت چیست که در سال ۱۹۰۱ انتشار یافت از پرفروش ترین کتاب ها بود. یکی از علل موفقیت ایت کتاب این بود که مسیحیت را بسیار ساده کرد. وی معجزات عیسی(علیه السلام) را انکار کرد و تاکید کرد که عیسی(علیه السلام) ادعا نکرده که مسیح موعود خداست و الوهیت دارد. بلکه بعداً پولس و عقائد یونانی باعث شدند که انجیل ساده ی عیسی(علیه السلام) به الهیات پیچیده ای درباره ی وی تبدیل شود که در اعتقاد نامه های بعدی منعکس است . [ ویلیام هورن، راهنمای الهیات پروتستان، ص ۴۴ . مسیحیت شناسی مقایسه ای، محمد رضا زیبائی نژاد، صفحه ۳۳۵. ]
  [ الوهیت عیسی یعنی شرک و چه تقسیم ذات و چه سه ذات جدا ، اما فرق فوق نه قسمت کردند و نه ذاتی جدا کردند ، آنها اند که مشرک نیستند که عقایدشان با توجیهات خانم پگی کاملا مغایرت و مخالفت داشته و با قرآن منطبق است ]

 16. ۱. مگر مسلمانان فرقه ها و شعب مختلف ندارند ؟ مگر بعضی از انها خرافات و انحراف پیدا نکردند ؟ چطور میشود آدمها خودشون رو نمی بینند دندان کج همسایه خودشون رو می بینند ؟سخنان شما مثل اینست که یک داعشی یا طالبانی یا بوکوحرامی یا القاعده ای رو مردم غرب یا آسیای دور تعمیم بدن به همه مسلمانان و بگویند راه و روش آنها رو همه مسلمانان دارند ! این حرف و استدلالهای شما کاملا یکطرفه است کمااینکه بعضی از انها هم استدلالهای یکطرفه و نقدهای یکطرفه قوی نسبت به مسلمانان دارند !
  ۲. شما رفتید از اناجیل صحبت کردید و خودتون بمن میگید نرو از اناجیل صحبت کن ! من درمورد پسر خدا توضیح دادم ! که اگر معنای بیولوژیکی داشته باشد شرک است که در قران هم از ان نهی شده ، پسر خدا پسر بیولوژیکی نیست !
  ۳. برداشت شما سطحی است !! اگر بخواهیم راجع بهش بحث کنیم میره در فلسفه و خداشناسی و جاهایی که پیچیده میشه و حلش دشوار ! شما از چه هستید ! ؟ جواب بدید ؟ چرا در قران امده : انا لله و انا الیه راجعون !
  روح تو از کیست ! اگر از غیر خداست پس چیست ؟ یعنی ذات و روح تو فقط مالکش خداست ؟ پس ذاتش از کیست روحش از کیست ؟ مگر گفته نشده خدا از روح خود در ادم دمید ؟ ذات این عالم از کیست اگر از خدا نیست ؟ تمام این عالم از خدا تجزیه نشده که بخواهد فیزیکی وصل گردد که اگر به ان معتقد باشید پس تمام عالم را جدا از خدا میدانید
  در نسخ دیاتسارون بوضوح میگوید :بسم الله الواحد
  آنها عیسی ع را خالق نمیدانند چون خودش مخلوق پدر است ! گفتم که عیسی بن مریم مخلوقی است اما متفاوت از خلقت ما که اگر شبیه بود باید مثل همه نسل ادم از یک پدر و مادر باشد که نیست !چرا خدا او را مثل آدمیان از یک پدر ومادر نیافریده را نمیدانم و کسی هم دلیلش را نخواهد فهمید .روح شما تقسیم نشدنی است چون مخلوقید و اختیار روح شما با خالق است نه خودتان هر وقت بخواهد جانتان رو میگیرد ( ان شاالله سالم باشید ) . اگر شما جدا از خدا و فقط مملوک او هستید و همه عالم نیز و به سوی او بازگشت میکنید ( اگر انا لله و انا الیه راجعون را اینگونه تفسیر کنیم ) طبق نظریه شما پس عالم ذات خدایی ندارد و جدا از اوست و در اخرت به او برمی گردد ! غیر از اینست ؟ فرقه های متعددی در مسیحیت هست که میگویند مریم دختر عمران با یوسف نجار ازدواج کرده ( مثلا ) من به فرقه ها کاری ندارم ! چون در اسلام هم فرق متعدد داریم و خرافات !تمرکز باید روی دین مسیحیت باشد نه فرق یا کتب دست نویس شخصی !

  • با سلام ؛ کامنتها را دوباره بخوانید ، شما حتی کامنتهای مرا هم درست نخواندید وگرنه این حرفها را تکرار نمیکردید ، من با عقاید مسیحیان حرف زدم ، اگر میتوانید هر کدام از حرفهایم را رد کنید و بگویید مسیحیان قبول ندارند . اگر میتوانید . ذات را سه قسمت نکردند بلکه سه ذات را خدا نامیدند ، بنده خدا ، حضرت عیسی را ندیدی که بدنیا آمد ؟ او که یک سوم ذات خدا نبود ، او را خدای پسر خواندند و این یعنی شرک . تقسیم سه ذات یعنی تقسیم خدا در ذهن که در خارج از ذهن یک خداست اما در داخل ذهن سه ذات و این یعنی شرک [ در کامنت دوم توضیح دادم با استناد به قرآن ] وجود سه ذات یعنی تقسیم خدا در خارج از ذهن که میشود همین تثلیث مسیحیان … روح القدس برای که از خدای پدر وحی می آورد ؟ خدا که به خودش وحی نمیکند بنده خدا ، سه ذات را خدا نامیدند و نه تقسیم .
   اگر میتوانی گفته های مرا رد کن و بگو مکاشفه یوحنا را قبول نداری تا بگویم این انجیل از نظر یک میلیارد انسان مشرک معتبر است و صراحتا عیسی را پسر خدا خوانده است .
   خانم پگی شما بشدت در مسائل خداشناسی دچار کج فهمی شده اید :
   https://www.aparat.com/v/osGRi
   https://www.aparat.com/v/mOv7L
   دو لینک فوق را ببینید که البته من حرفهای آنان در تا حد زیادی در کامنتهای فوق زدم ، تا بفهمید چرا یک میلیارد نفر به بالا مشرک اند و بفهمید عیب کار مسیحیان کجاست حال که کامنتهای مرا کامل نمیخوانید شاید این دو ویدیو را درست ببینید .
   من با قرآن و انجیل و کتب معتبر حرف زدم اما شما از خودتان !!! …

   • در ضمن ، از انجیلی که نزد مسیحیان اعتبار ندارد حرف نزنید و همینطور عین عبارتی را بیاورید که در اناجیل اربعه میگوید عیسی مخلوق است ، که این چنین عبارتی نیست . پس بی سند حرف نزنید ، بنده خدا ، انجیل برنابا هم تثلیث را رد میکند و پولس را آدمی منحرف معرفی میکند ، اما مسیحیان نه تنها تثلیث را قبول دارند بلکه این انجیل را قبول نداشته و تازه پولس را قدیس هم میخوانند . پس بیهوده از انجیلی بی اعتبار سخن نگویید .
    اگر بنا به این طرز نقل قول از این اناجیل بی اعتبار نزد مسیحیان است که شما در بحث با یک مسیحی آبروی خودتان را برده اید . فقط ۴ انجیل و نامه های پولس ، همین را قبول دارند و من با استناد به اینان و قرآن و روایت معصوم مشرک بودنشان را اثبات کردم . شما هم اگر میتوانی با استناد به اینان مشرک بودنشان را رد کن که ابدا نه شما و نه هیچ کس دیگری نمیتواند ، چرا که خود مسیحیان این حرفهای مرا قبول دارند ، به شما گفتم جواب کامنت من یعنی نقد خود مسیحیان ! .

   • متاسفانه تا جواب سوالات رو ندیدن که منظور از انا لله و انا الیه راجعون از دیدگاه شما چیست این بحث روی هوا معطل خواهد ماند ! چون بالاخره شما هم باید پاسخگوی اندیشه هایتان باشید ! لطفا از تکرار مکررات بپرهیزید تا زیاده گویی نشه و منم مجبور به دوباره گویی نشم !تا اینکه بحث به نتیجه برسه که بعید میدونم !
    چرا ادم به زمین امد از دیدگاه دینی ؟ چرا از بهشت امد ؟ مگر چکار کرد ؟شما پاسخ سوالات رو نمیدین ! از نگاه مذهب شیعه پیامبران و امامان شیعه معصوم هستند اگر شما هم طبق نوشتان باید پسر خدا باشید ( نقد پسر خدا بودن عیسی بن مریم ، در صورتیکه مسیحیان عقیده ندارد خداوند استغفرالله زاییده و فرزندش شده پسر خدا )پس از دیدگاهتان معصوم هستید چون انسانها اشتباه می کنند ادم بخاطر اشتباهش از بهشت به زمین امد غیر از اینست ؟

 17. به حرفهای دکتر ذاکر نایک گوش دادم بشدت دیدگاهی که دارد با من منطبق است و من هم همین را میگویم عین حرفهای ایشان رو . اگر عیسی ع را پسر بیولوژیکی خدا بدانیم یعنی بگوییم که او از خدا زاییده شده این شرک است ، شما خودتان که لینک میدید حرفهای ایشون رو گوش هم میکنید ؟ ایشون یک موحد واقعی است ! ظاهرا من در خداپرستی مشکلی ندارم . برداشت شما از پسرخدای انجیل غلطه ‌و شاید برداشت عده ای دیگری که دکتر نایک اشاره کرد و من هم قبلا گفتم . درانجیل پیامبران دیگری هم که در لینکی که از دکتر نایک فرستادید هم پسرخدا خوانده شده اند . عجیب است حرفهای من رو از زبان دکتر نایک میفرستید !

  • خانم پگی حرفهای دکتر را دوباره گوش بدهید ، بخصوص لینک دوم را . دارد اینرا اثبات میکند که در حق حضرت عیسی غلو کرده اند . این طبق آیه صریح قرآن یعنی شرک . بیشتر دقت کنید . برداشت شما سطحی بود در حقیقت این گفته شما را نقد کرده است که میگویید حضرت عیسی به فلان دلیل فرق دارد و … در حقیقت تثلیث مسیحیان را اثبات و آنرا زیر سؤال میبرد و این یعنی مسیحیانی که تثلیث را قبول دارند مشرک اند .
   آقای ذاکر نایک برادر من است [ اگر چه که ما شیعیان را تلویحاً رافضی میخواند ] .
   در ضمن حرفهایی که ذاکر نایک گفته است پیشتر هم زده شده و البته توسط علما و مبلغین شیعه هم گفته شده است اما من چون ویدیو بود [ آنچه که من دیدم این است که کامنتهای طولانی مرا معمولا نمیخوانند برای همین ویدیو را گذاشتم] و به نسبت به بقیه ویدیوهایی که دیدم کمی بهتر بود از این فرد گذاشتم .
   شما در خداشناسی مشکل داشتید چون بحث حضرت عیسی را با علو مقامی که مسیحیان برای او قائل بودند اشتباه گرفته بودید . بیشتر دقت کنید .

   • بدون غلو عیسی بن مریم انسان هست اما کاملا خلقتی متفاوت از نسل آدم دارد و این یک حقیقت هست و روحی بسیار بزرگ آنقدر که لقب روح الله گرفته . چرا واقعیتها را غلو میپندارید این چیزی از ارزش آخرین پیام آور خدا و یا پیامبران دیگر کم نمی کند چون همه انها در یک خط مستقیم پیام آورده اند .

   • با سلام .
    اما کاملا خلقتی متفاوت از نسل آدم دارد …
    این حرف شما بر خلاف آیه صریح قرآن است ، بیشتر دقت کنید ، دکتر ذاکر نایک با انجیل و منطق ، این گفته شما را رد میکند .
    مقامی که پیامبر ما و ائمه دارند را برای آن حضرت قائل نیستیم ، این عقیده شیعه است که البته دلیل هم دارد .
    حضرت عیسی مخلوقی است عــــیــــن من ، طبق آیه قرآن ، بیشتر دقت کنید .
    پیامبر ما با همین قرآن میتوانید ببینید مقامش را که میتوان یقیناً گفت از حضرت عیسی بالاتر است . بیشتر دقت کنید . و همین پیامبر هم میگوید من بشری هستم هماننده شما ، پس وقتی پیامبر ما اینرا میگوید حضرت عیسی که جای خود دارد .

   • خیر اتفاقا بصورت تقریبا مفصلی قران چگونگی خلقت عیسی ع را شرح داده که چگونه بصورت معجزه وار بدون ازدواج یک زن و مرد که تمام نسل ادم همین گونه متولد شده اند بدنیا امده که بی نظیر است ! تنها پیامبر با لقب روح الله عیسی بن مریم هست اما تثلیث مسیحیان رو قبول ندارم و بهش معتقد نیستم ، هم قران و هم انجیل بصورت کامل این معجزه افرینش رو نقل کردند ! همه قران دارن میتونن بخونن . خودتان میگید عقیده شیعه ! بجز شما هفت میلیارد عقیده دیگه هم وجود دارند که شاید عقاید دیگری دارن . من مطالبم طبق نص صریح کتابهای الهی ادیان هست یعنی کلام خدا .

 18. آقای offer:
  شما وقتی می گید مسیحیان یعنی همه مسیحیان ! توجه کنید اینها بار معنایی داره ! من مطالب شما رو میخونم در مسیحیت مانند اسلام فرق بسیار متعددی وجود دارد با عقاید منشعب شده از دین مسیحی در اسلام هم ما دین اسلامی داریم که به مذاهب و فرق زیادی تقسیم شده اند اگر فرقه ای قایل به زاییده شدن باشد(خرافات و شرک ) نباید گفت مسیحیان ! چنانکه اگر دیدگاههای آنها رو درباره فرق اسلام بگم هم به مواردی شبیه برمیخوریم . اگر مسیحیانی کریسمس را بخاطر تولد عیسی جشن میگیرند که پدر بیولوژیکی اش خدا نیست ، من میلاد مسیح رو مبارک میگم ! اما من خلقت مسیح رو مثل نسل آدم از یک پدر و مادر نمیدونم ! او خلقتی متفاوت داشته گرچه انسانه و پر رمز و رازترین پیامبر

 19. این بحث جالبی است اقای offer : من مستندات شما درباره کلیسای مختلف هیچ گاه رو نفی نکردم گفتم جمع نبندید به کل مسیحیان چون آنها هم با فرقه های خود مثلا شاهدان یهوه هم اختلاف دارند و آنها رو رد میکنند ( دیدگاه شاهدان یهوه و دیگر فرق مشابه مسیحی مثل شماست که عیسی بن مریم رو برگزیده و پیامبر میدانند نه یکی از سه ذات ) :چند نکته را بطور خلاصه مینویسم که باید گفته بشود :
  ۱. روح انسان و بشر از کیست ؟ انا لله و انا الیه راجعون که مسلمانان ( شیعه ،سنی رو نمیدونم ) ترجمه می کنند : ما برای خداییم بخاطر اون لام اولش ! یعنی مملوک خداییم پس ذاتمان از کیست ؟ خرده میگیرند به کسانی که می گویند : ما از خداییم . این بسیار مساله کلیدی است .
  ۲. عموما در مسیحیت اینکه خدا برسه اقنوم پدر(ذات خدا)،فرزند(صفت کلام خدا) و روح القدس(صفت محبت خدا)مشتمل است،و هر کدام یک خدا است ولی هر سه با هم جمع شوند سه خدا نمی شوند بلکه باز هم یک خدا است.(هر کدام یک خداولی مجموعاً سه خدا نیست بلکه مجموع یک خدا رو شکل میدهند .( همان چیزی که گفتم )
  ۳. متشابهات اموری هستندکه عقل آنها را درک نمی کند(ماورای عقل هستند)ولی خلاف عقل نیستند و متشابهات دو نوع اند:نوع اول:متشابهاتی که هیچ مطلبی از آنها درک نمی شود،مثل حروف مقطعات.و نوع دوم آنکه مفهوم ظاهری آنها فهمیده می شود ولی آن مفهوم خلاف عقل عمومی است ( در اینجا بستگی دارد چه مفهومی از تثلیث را معنا کنیم چون فرق میکنند اگر ذات و روح ما هم از خدا باشد حضرت عیسی که قطعا برتر از ماست روحش ) لذا گفته می شود این معنای ظاهری مراد نیست ومفهوم اصلی آن معلوم نیست. واضح است که تثلیث در نوع اول داخل نیست چون معنای ظاهری آن معلوم است لذا اگر مسیحیان معتقد به تثلیث بگویند که معنای ظاهری که خلاف عقل عمومی است منظور نظر ما نیست بلکه معنایی دیگر مراد است اشکالی نبود( مولانا محمد تقی عثمانی ، نویسنده کتاب (ماهی النصرانیه). اما بنظر من چون این مفهوم ریشه خداشناسی است پس مهمترین مورد است ، پس اشکال دارد . بهرحال مسلمانان و مسیحیان باید بگویند انسانها روحشان از خدا هست یا نه ؟ اگر نیست پس از کیست ؟چون اگر خدا از روحش در ادم دمیده پس روحش در همه ما هست که شما قایلید روح خدا تقسیم نشده .چرا از بین پیامبران فقط عیسی ع را روح الله میخوانند ؟ بقیه پیامبران چه ؟ وانسانهای دیگر ؟ کلمه خدا چیست و کیست ؟کلمه خدا خداست ؟ چون خدا خودش یک کلمه است .کلمه هم در انجیل امده هم در قران بیشتر شبیه یک رمز است و معلوم نیست در قران . گفتم که مطلب پیچیده میشود . در نسخ قدیمی انجیل این سه ذات بهم وصلند در قالب خدایی واحد که شرک نیست . با استادان خودتان هم درباره این مبحث مشورت کنید ( هم سنی هم شیعه چون دیدگاه هر دو روی این قضیه جالب هست ). من نمی توانم بطور قطع بعضی از انها رو مشرک بدونم بخاط همین سوالاتی که پرسیدم .

 20. با سلام ؛ خانم پگی بحث من این بود :

  بالای یک میلیارد مسیحی پروتستان و ارتدوکس و کاتولیک که تثلیث را قبول دارند مشرک اند . همین . بحث سر این بود ، اما شما اشتباها بحث را سر چیز دیگری کشاندید .
  لینکها و کامنتها را خواندید ؟ فهمیدید که مشرک اند ؟ فهمیدید که غلو کردن در حضرت عیسی از بیخ اشتباه و شرک است ؟ کامنت را دیدید ؟ فهمیدید که طبق آیه صریح قرآن تقسیم ذات شرک است ؟ کامنتها را خواندید ؟ فهمیدید که مسیحیان اصلا ذات را به سه قسمت تقسیم نکردند ؟ و سه ذات را خدا میخوانند ؟ ، خانم پگی بحث این بود :
  مسیحیانی که تثلیث را قبول دارند طبق آیات صریح قران مشرک و نجس اند و اکثریت مسیحیان الآن تثلیث را قبول دارند.
  و :
  ۱ : تا وقتی مکاشفه یوحنا را قبول دارند مشرک اند .
  ۲ : تا وقتی پیامبر خود را پیامبری عین حضرت موسی ندانند طبق آیه صریح قران مشرک اند . [ در قرآن و لینکها و کامنتها بخوبی توضیح داده شده است ]
  ۳ : تا وقتی نامه های پولس را قبول دارند مشرک اند ، پولس یک مشرک تمام عیار بود که این بخوبی در نامه هایش مشهود است .

  پس : بالای یک میلیارد نفر مشرک اند در دنیا . شما نتوانستی این گفته ها را رد کنید چون من با سند حرف میزدم و نهایت سند شما انجیلی بود که از نظر مسیحیان همچو انجیل برنابا بی اعتبار است . خانم پگی مسیحیان این انجیل را قبول ندارند پس فایده ای ندارد از آن نقل کنید .

  و اما کامنت سوم من :
  مسیحیانی که مشرک نیستند .
  خانم پگی یعنی چه که به من میگویید :
  گفتم جمع نبندید به کل مسیحیان چون آنها هم با فرقه های خود مثلا شاهدان یهوه هم اختلاف دارند و آنها رو رد میکنند
  اولا تا جایی که در همین سایت هم است اولین بار من نام این فرقه را بردم و گفتم تثلیث را قبول ندارند و مشرک نیستند و ثانیاً من هم آن کامنت را برای همین گذاشتم که بگویم برخی از فرق مسیحیت مشرک نبوده و تثلیث را قبول ندارند . البته به نسبت به بقیه فرق بخصوص کاتولیک و ارتدوکس در اقلیت اند .

  و اما بازهم درباره آیات قرآن شما یک آیه را گرفته و بقیه را رها کردید ، در هر کامنت جداگانه مطرح کنید تا به لطف خدا پاسخ دهم ، إنا لله و … را هم در هر کامنت بطور جداگانه .
  و البته ابتدا معلوم کنید :
  از خواهران سنی ما هستید و یا از شیعیان ، تا من بدانم چطور و با کدام سند و مدرک حرف بزنم .

 21. Mr.offer
  باز هم شما یکطرفه به قاضی رفتید ! من اصلا نگفتم مشرکند چون طبق سوالاتی که پرسیدم قضیه تثلیث پیچیده است و آنرا میتوان بصورتی هم تعبیر کرد که شرک نباشد ،تا قضیه ذات و روح یک ادم حل نشود نمی توان درمورد کلیسای کاتولیک نظر داد و خود انها هم باز فرقه فرقه شده اند . من سوالاتم رو نوشتم و امیدوارم هر شخصی منجمله خود شما اطلاعاتی در این زمینه دارد به بهبود این وضعیت کمک کند ( گفتم قضیه پیچیده میشود )اگر این سه ذات واحد باشند خدا اراده کرده به اینصورت با بشرش گفتگو کند ، نمیشود ؟! بدون تعصب باید قضاوت کرد اما اگر عیسی بن مریم را خالق بدانند که مثل خدای پدر خلق میکند پس دیگر مخلوق نیست و قضیه کلا متفاوت میشود ، آیا فرقه ای از انها عیسی ع را خالق میدانند ؟ چون تا جایی که من میدانم او را هم انسان هم یکی از سه ذات میدانند اما برای او ویژگی خلق قایل نمیشوند .چقدر کنجکاو روش فکری من هستید از کامنتهایم چیزی معلوم نشده درست است ؟ چرا برای شما فرق میکند من به چه روشی باشم ؟شما بدون تعصب و جهت گیری دینی و بروش انسانیت پیامبران با من حرف بزنید .
  ذات و روح ما از کیست ؟ این سوال اساسی است (حداقل از نظر دین اسلام )

  • با سلام .
   آیه قرآن :
   همین که عیسی را پسر خدا خواندند به هر دلیلی شرک است .

   دکتر نایک : اگر تمام انسانها را پسر خدا بخوانند شرک نیست اما فقط عیسی را پسر خدا میخوانند .

   آیه قرآن :
   تثلیث عین شرک است به هر شکلی و نوعی ، من با قرآن اثبات کردم به هر شکلی تثلیث شرک است .

   بالای یک میلیارد نفر مشرک اند … طبق گفته خداوند در قرآن .

   برای تأکید :
   تثلیث یعنی شرک …. شــــــرک . بنده خدا ، فقط دو ذات را با خدا یکی دانسته اند و این یعنی شرک .

   فکر کردی چرا دکتر نایک گفت اگر همه انسانها را پسر خدا بخوانند مشکلی ندارد ؟ بخاطر همین روح بود .

   آیا فرقه ای از انها عیسی ع را خالق میدانند ؟ …
   در اناجیل اربعه عیسی مخلوق نیست ، و اما :
   سه ذات اند : خدای پدر که خالق است و خدای پسر که پسر اوست و روح القدس . من در کامنتهای قبل توضیح دادم ، عیسی را پسر این خالق میخوانند حتی برای مشکل بدنیا آمدنش هم چاره جستند که او را فراتر از انسان نشان دهند و اینرا هم باز در کامنتهای قبل گفتم و این عین شرک است . رجوع شود به مکاشفه یوحنا و نامه های پولس ، و البته کامنتهای من .
   و اما تقسیم یک ذات :
   برای چندمین بار :
   تقسیم یک ذات هم شرک است طبق آیه قران و اینرا توضیح دادم . اگر آن آیه را قبول ندارید بگویید ! .
   و اما روش فکری :
   برای من مهم نیست ، برای من این مهم است که اگر سنی هستید پس قران و تفاسیر فخر رازی و طبری و … و اگر شیعه هستید ثقلین و المیزان و … ، بیشتر دقت کنید .

   • با همه این تفاسیر من نظر دکتر نایک رو با ترجمه اش نوشتم که مبلغ دین اسلام هست ، در انجیل چندین پیامبر دیگه پسر خدا خوانده شده اند ؟ چرا ؟ شما حرفهای این مبلغ رو هم قبول نمی کنید
    چرا جواب سوال رو ندادین
    از نظر شما ذات من و شما از خدا هست یا نه ؟
    روح مااز که آفریده شده و ماهیت خدایی دارد یا نه ؟ این سوال ساده و بسیار سختی است ، دوباره نویسی هم نکنید ! عیسی ع را هم یکی از سه ذات میدانند هم انسان یعنی نقش هر دو را دارد ! خودم خواندم برای همین قضیه تثلیث به این سادگیها نیست ! اگر تقسیم ذات شرک هست پس ذات شما از چه کسی میباشد ؟ یک کلمه جواب بدهید ! شما حرفهای دکتر نایک رو هم قبول ندارید ! اگر سه ذات جدا از هم باشند شرک است نه سه ذات واحد و یکی ! اگر جوابش رو ندارید ادامه ندید این بحث رو چون کاملا بیفایده است ، گفتم تثلیث پیچیده است

    • با سلام ؛ خانم پگی :
     خدای پسر ، این عقیده مسیحیان یعنی تثلیث و شرک .
     دکتر نایک این عقیده و توجیهات شما را ابطال میکند و بیان میکند که عقاید مسیحیان اشتباه است .
     بیشتر دقت کنید ، من جواب حرفهای شما را دادم اما شما نه ، فقط بازهم حرفهای خود را تکرار میکنید .
     فقط عیسی نه ، عیسی پیامبری است عین پیامبران دیگر اما مسیحیان فقط او را خدای پسر میخوانند این یعنی شرک ، شما بشدت در خواندن کامنتهای من مشکل دارید .

 22. من به تثلیث معتقد نبوده و نیستم و خدای من خدای یگانه همه پیامبران و موحدان است اما بخاطر حرفهای شما و وضعیت برخی از مسیحیان که تثلیث رو قبول دارن سرچ کردم تا نظر دکتر ذاکر نایک رو بدونم :
  ؟Is the concept of trinity scientifically proven
  آیا مفهوم تثلیث از لحاظ علمی ثابت میشود ؟ ایشون با لهجه غلیظ هندی و اردویی انگلیسی صحبت میکنه اما مفهومه ، دختری مثال میزنه آیا نمیشود خدا در سه ذات یکسان باشد مثلا آب در سه حالت یخ و مایع و بخار ذاتش همان آب با فرمول H20 هست آیا این نمیشود از لحاظ علمی که خدا در سه ذات یکسان باشد دقیقا همان چیزی که من گفتم ! میگه چرا تا اینجا اشکالی ندارد آنها همه H20 هستن و بهم تبدیل میشن ، خدا میتواند در سه ذات یکسان باشد ( همان چیزی که منم گفتم شرک نیست ) اما بیایید تا خدا و مسیح و روح مقدس را مقایسه کنیم ، مسیح از پوست و گوشت و استخوان تشکیل شده و غذا میخورد درحالیکه خدابرای بقایش غذا نمیخورد و همچنین روح القدس !! پس دلیلی ندارد که عیسی بن مریم خدای پسر باشد ! اما در انجیل های اخیر تثلیث رو در قسمت کوچکی که ذکر کرد انجیل فکر کنم یوحنا بود کشیشان عالی و اسقف ها وارد کردند و انجیل ها تغییر یافته که جعلی است و انجیلهای قدیم معتبره که در هیچ کدام تثلیث وجود نداره ( به این شکل کنونی چون در انجیل دیاتسارون که همان سه نام بود ) . او عیسی بن مریم رو مسلمان هم نامید و خودش رو عاشق عیسی ! جوابهایی که داد تا حد زیادی قانع کننده بود حالا باید رجوع کرد به انجیلهای تغییر نیافته ای که میگه و دید که گیراوردنشون هم سخته اما او داشت . اگر برخی از مسیحیان هم به تثلیث قایل باشن که هستن و مفهومی که از تثلیث برداشت کردن هم سه ذات یکسان نیست نا آگاهن چون بهشون همین اموزشها داده شده سخته آدمها از اون چیزی که همیشه بهشون گفته شده از بچگی بیرون بیان اگر آگاه نشده باشن نباید آنها رو مشرک دانست چون دین حضرت عیسی یگانه پرستیه . من هم چیزی که از بچگی از دین مسیحیت : شنیدم همینه پدر پسر روح القدس که همشون مقدس هستند .من حرف شما در این مورد رد نکردم فقط در مشرک بودن انها با هم اختلاف داشتیم و الان هم اگه نادان باشن در این مورد من اونا رو مشرک نمیدونم . الیت جامعه مسیحی اگر قایل به متشابهات این سه ذات هم بشه و معنای باطنی براش درنظر بگیره که مفهوم ظاهری مد نظر نیست هم طبق گفته عده ای اشکالی نداره .

  • آقای فاطمی ، ببخشید ، این کامنت را با کامنت دیگری که گذاشتم بدلیل اشتباه شدن نشد ، یکی حساب کنید ، نمیدانم اما باید همیشه در سایت شما دوبار کامنت بگذارم و همیشه بار اول پیغام خطا میدهد . اگر بقثیه این مشکل را ندارند مشکل از من است .
   این گفته خانم پگی :
   همان چیزی که منم گفتم شرک نیست …

   خدا نمیتواند در سه ذات یکسان باشد ، ابداً اینطور نیست و مسیحیان هم البته سه ذات را خدای خود میدانند که اینهم پیشتر گفتم ، خدا آب نیست ، ماده نیست ، بیشتر دقت کنید ، خداوند برای خودش تمثیلی از نور میزند ، نور نه بخار میشود و نه تغییر و نه سه ذاتی است که بخواهد یکی باشد ، بیشتر دقت کنید ، دلیل آوردن حرفهای ذاکر نایک را گفتم . طبق قرآن خداوند ابدا تقسیم شدنی نیست ، این آب هم همان آب است شکلش عوض شده است و نه ذاتش و نه تقسیم شده است ، از لحاظ علمی هم بیشتر دقت کنید :
   فیزیک ذرات بنیادی .
   از نظر علمی هم آب ذاتش همان است و نه تقسیم میشود و نه سه ذات یک ذات اند شکل بخار برای ما با یخ فرق دارد وگرنه از نظر علمی فقط کشش مولکولی و برخی خواص هماننده چگالی عوض شده است که اینهم درباره خداوند مطلقا نمیتواند وجود داشته باشد و خداوند در قرآن صریحا همینرا شرک میداند ، این کذب محض است . چه درباره آب و چه درباره خدا .
   من با آیه قرآن گفتم این حرف شما شرک است ، اما شما با گفته های یک انسان میخواهید گفته خدا را رد کنید ؟ .

   • دکتر نایک نگفته که خدا آب است مثال است وگرنه ماهیت خدا بر همه نامعلوم است ، اینها هم حرف من نبود ،، دوستان میتونن در نت سرچ کنن و شخصا حرفهای دکتر نایک رو گوش کنن ! آب در سه شکل در طبیعت وجود دارد ! شما اصلا مطلب رو نگرفتید
    ذات آب فرمولش H20 هست یعنی دو اتم هیدوژن و یک اتم اکسیژن که در بخار و یخ هم همین H20 هست یعنی دو اتم هیدوژن و یک اتک اکسیژن یعنی سه شکل مختلفی که داری یک ذات یعنی H20 هستند ، اتفاقا این مثال زده شده که چون سکلها فرق کرده و ماهیتها یکی هست بهترین مثال هست برای تثلیث و این هوشمندی طرف رو رسونده چون شکل روح مقدس با حضرت عیسی یکی نیست !پس حرف شما در این مورد کاملا غلطه .
    اگر ذات خدا نمی تواند تقسیم شود پس ذات و روح شما از کیست ؟

   • نور چیست و آیا تبدیل میشود ؟
    نور در واقع نوعی از انرژی است. و یا به عبارت دیگر تابش و تشعشعی از امواج الکترومغناطیسی
    قانون پایستگی انرژی می‌گوید که مقدار انرژی در یک سیستم تک‌افتاده (ایزوله، منزوی) ثابت می‌ماند. پیامد این قانون این است، که انرژی از بین نمی‌رود و به وجود نمی‌آید. تنها چیزی که در سیستم تک‌افتاده رخ می‌دهد، تبدیل شکل انرژی است؛ مثلاً انرژی جنبشی به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.
    پس انرژی میتواند به ماده ‌تبدیل شود و ماده هم به انرژی !
    الله نور السماوات و الارض
    ذات آب چیست ؟ ذات انسان از چیست ؟ ذات حیوان از چیست ؟ خودتان متوجه میشید که اگر از غیر خدا باشد پس افریننده غیر دارد و جدا از خداست و لاجرم از دایره ذات خدا خارج است !

   • خانم پگی نور بوسیله بوزون هیگز در خلقت تبدیل شده است به ماده , این نظریه است که من دیدم . بیشتر مطالعه بکنید و نه خود به خود . بیشتر دقت کنید و نه خود به خود .
    خداوند میگوید نور هم آسمان و هم زمین است و این یعنی نور تبدیل نشدنی و نه نور زمین به تنهایی . باید چیزی بر روی نور تأثیر گذارد تا تبدیل شود . اما خداوند اکبر است و منزه است که چیزی بتواند بر او تأثیر بگذارد ، سبحان الله .
    درباره ذات و روح هم ، زمانی من هم مشکل داشتم و درست نمی فهمیدم اما به لطف خدا و بعد صاحب الزمان (عج) فهمیدم . اما باید ابتدا بدانم شیعه هستید یا سنی چون تفسیر قرآن نیاز است .

   • به لطف وجود فناوری “شتابگر فوتون – فوتون می توان مستقیما نور را به ماده تبدیل کرد و نیازی به آزمایش دو مرحله ای نیست که دو دانشمند به نام های “جی بریت” و “جان ویلر” در سال ۱۹۳۴ نظریه ای را مطرح کردند .

    • با سلام ؛ نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود . همین نظریه را با دقت مطالعه کنید تا متوجه شوید چرا بعد از این همه سال قانون نشده و نظریه مانده است .
     تمام دانشمندان فیزیک میدانند که نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود ، لطفا بیشتر مطالعه کنید . در آغاز جهان اجماع اکثر دانشمندان بر این است که بدون بوزون هیگز که ماده است محال ممکن است جهان از انرژی به تنهایی بوجود امده باشد بلکه این خدا است که میتواند هرچه را که بخواهد خلق و یا تبدیل کند و نه خود به خود ، پس اگر خدا را انرژی به تنهایی یعنی نور تمثیل کنید که بالادستی و خالقی نداشته باشد خود به خود ابداً تبدیل نمیتواند بشود .

    • عجیب سخنی گفتید اولا این نظریه نیست و اثبات شدست و کار تمام است ( در ازمایشگاه ثابت شده )ثانیا :‌‌بشر میتواند نور را به ماده تبدیل کند بدون اضافه کردن ذره ای به ان خدا نمی تواند ذراتش را به ماده تبدیل کند ؟ پس این جهان ذاتش از کیست و چیست ؟

    • نخیر ، قانون نشده است . تمام نظریات در آزمایشگاه آزمایش میشوند اما وقتی قانون میشوند که به تأیید رسیده و اجماع دانشمندان به آن باشد و دیگر به ان نظریه نمیگویند بلکه میگویند قانون . اما این هنوز قانون نشده و این یعنی ابدا مورد اعتبار نیست یک نظریه عین نظریات دیگر …. .

     حرف من چه بود ؟
     وقتی خداوند میگوید نور است و این یعنی نور خود به خود نمیتواند تبدیل به ماده شود و این یعنی یک ماده خارجی و یا یک نیرویی خارجی میخواهد تا تبدیل به ماده شود و خداوند هم که أحدی همتای او نیست پس نمیتواند یک ذات بر سه قسمت تقسیم شود چون نیروی خارجی نیست که بخواهد روی خداوند تأثیر بگذارد …
     این که بشر میتواند … خب حرف من هم همین بود که نور خود به خود نمیتواند تبدیل به ماده شود بلکه اثر خارجی میخواهد و نه خود به خود .

 23. اما تنها نقدی که به سخن ایشون وارد بود در همان ذات و روح آدم از کیست شکل میگیرد که جواب درستی بهش داده نمیشود چون اگر ذات انسان الهی باشد که خوب انسان غذا میخورد پس ایرادی به غذا خوردن حضرت عیسی درحالیکه دارای یکی از سه ذات الهی متصور نیست و اگر ذات انسان الهی نباشد پس ذات و روح انسان خارج از ذات الهی است و آفریننده غیر دارد ! برای همین گفتم که سخن ایشون تا حد زیادی قانع کننده بود و نه کاملا قانع کننده ! ( پیچیدگیهای تثلیث)
  سوال : ذات و روح انسان از کیست ؟

  • با سلام ؛ جواب دو کامنت شما را در اینجا میدهد [ خودتان میدانید در جای دیگری هم بحث دارم ] .
   معجزه …. یا خدای پسر ؟ خداوند به هر پیامبری معجزه داده اما مسیحیان غلو کرده و عیسی را خدای پسر خواندند .
   آیا خداوند توانایی ندارد یک اسپرم را در رحم جای دهد ؟
   آیا حضرت آدم پدر و مادر داشت ؟
   آیا سرد شدن آتش معجزه اش بزرگ نبود ؟

   و :
   حدیث شریف کسا .
   اگر عیسی پسر خداست با همین استدلال پیامبر ما باید برادر خدا باشد ( أعوذ بالله ) . مقام پیامبر ما از حضرت عیسی در نزد خدا بالاتر است بیشتر دقت کنید .

   خانم پگی من هم همین را میگویم که نادان اند ، نظر شما درباره نجاست مشرکین شبیه نظر آیت الله صانعی است .
   خانم پگی جواب نقدهایی که به تثلیثشان میشود را ندارند که بدهند برای همین وقتی کسی نمیتواند جوابی بدهد اما پافشاری میکند این یعنی این فرد یقیناً نجس است ، اما بسیاری شان بخصوص مردم عادی شان شاید تایحال به این مسئله فکر نکرده باشند اما عُقلایشان همگی مسلمان شدند . برای نمونه :
   https://www.aparat.com/v/1sI5j
   https://www.aparat.com/v/19Ctv
   مسئله روح و … نیست مسئله این است که :
   قرآن میگوید خداوند یک ذات است و تقسیم شدنی هم نیست و ذات و همتای دیگری هم ابدا ندارد [ که پیشتر توضیح دادم ]
   قرآن میگوید عیسی مسیح عین حضرت ابراهیم (ع) بوده و اینها معجزه اوست که ما به او عطا کردیم .
   مسیحیان میگویند :
   نخیر ، سه ذات اند که میشوند یک خدا در نزد ما .
   نخیر ، عیسی مسیح پسر خداوند است و مخلوق نیست بلکه خدای پسر است .
   نخیر ، جبرئیل یعنی روح القدس یکی از ذاتهایی است که با دو ذات دیگر میشود خدای ما .
   به عقیده فوق که اکثر مسیحیان دنیا دارند میگویند تثلیث .
   قرآن میگوید تثلیث عین شرک است .
   در تأیید بخشی از حرفهای شما :
   اگر دقت کرده باشید از آیات قرآن مذمت و لعن کشیشان و رهبران مسیحیان و یهودیان بر می آید و نه مردم عادی ، چرا که یقینا کشیشان و رهبرانشان آگاهترند و کذب عقاید خویش را بهتر میدانند اما لجاجت میکنند .
   البته آیه قرآن مسیحیان عادی را از شرک رها نکرده و هرکسی که تثلیث را قبول داشته باشد مشرک میداند اما عذاب بسیار بدتری برای رهبرانشان را وعده داده تا مردم عادی .
   درباره نجاست و عذاب ابدی مردم عادی در آخرت هم که اطلاعی ندارند و صرفا از بچگی این عقاید با آنان بوده و آنطور که کشیشان و رهبرانشان میدانستند اطلاع درستی از تثلیث و … نداشتند ، اختلاف است اما در شرکشان نه . مثلا یک سخنرانی در جایی حتی اشاره به زنده شدن آنان و کسانی که در بچگی مردند و … بعد از ظهور امام زمان (عج) داشت [ یعنی موقعی که تمام دنیا مسلمان میشوند ] که من در این باره نظری ندارم .
   برای ذات و … هم گفتم :
   برای من این مهم است که اگر سنی هستید پس قران و تفاسیر فخر رازی و طبری و … و اگر شیعه هستید ثقلین و المیزان و … ،
   من باید بدانم شما تفسیر المیزان را قبول دارید و یا فخر رازی . تفاسیر شیعه و سنی در برخی مواقع ۱۸۰ درجه باهم اختلاف دارند و همدیگر را نفی میکنند . من باید تکلیف خودم را بدانم .

   • خیر من نمیدانم در کجاها بحث دارید و مضیقه وقت دارید من هم بیکار نیستم پس کوتاه بنویسید و اضافات رو حذف کنید .
    ۱. خداوند انقدر توانایی و قدرت دارد که عیسی ع را بدون ازدواج یک مرد و زن بیافریند ( نسل آدم همگی از یک پدر و مادر بوجود امدند غیر از مسیح
    اگر معجزات پیامبران رو بخواهید ردیف کنید که حضرت عیسی چها که نکرده ! اصلا بحث سر مقایسه معجزات پیامبران نبود که هر کدام بنابه شرایط معجزه داشته اند .
    ۲.پسر خدا رو به چندین پیامبر دیگه هم گفته اند تعبیر از این اسامی نباید به بیراهه یا شرک برود که مسیح بشود پسر بیولوژیکی خدا که شرک است
    ۳. همه ما عین همیم انسان و از یک پدر و مادر و مثل همه پیامبران از حضرت محمد تا مسیح تا یوسف تا … فرقی با هم نداریم اما عیسی مثل همه ما از یک پدر و مادر نیست چرا با این معجزه مشکل دارید ؟
    ۴. معنای تثلیث اگر سه ذات مستقل باشد شرک است نه سه ذات واحد ! سه ذات که به تنهایی خودشان همه کاره اند و خلق میکنند و عذاب میدهند و خلاصه سه خدای مستقل که خودشان تصمیم میگیرند
    مردم عادی و غیر عادی هم ندارد و شرک بیشتر و کمتر هم نداریم اما به یقین کسی که اگاهتراست مقصرتر است .
    ۵. شما مسلمان شیعه اید هر دینی پیامبر خودش و محبان خودش را بالاتر میداند ! این مقیاس برای هفت میلیارد دیگر نیست وقتی از موضوعی دفاع میکنید باید بین الطرفینی باشد نه در جهت مذهب خودتان ( دکتر نایک همین گونه است )

   • با سلام ؛ خانم پگی شما از حرفهای من بد برداشت نکنید . چشم ، فهمیدم بیکار نیستید.
    من درباره آیه قرآن و اهمیت مسلمانان پیشتر گفته بودم . درباره تحریفی شدن ادیان دیگر هم پیشتر گفته بودم . که البته اسناد آن محکم است ، رضای خدا هم در ادیان دیگر معلوم نیست و یا ناقص است که اینرا هم پیشتر گفته بودم .
    حضرت عیسی هم مادر داشت ، دقت کنید ، خانم پگی معجزات عیسی کم نیست اما معجزات پیامبران دیگر هم بوده است . و اما :
    همه ما عین همیم انسان و از یک پدر و مادر و مثل همه پیامبران از حضرت محمد تا مسیح تا یوسف تا … فرقی با هم نداریم .
    خانم پگی خب ، این حرف قرآن است ، اما مسیحیان چه میگویند :
    بالای یک میلیارد مسیحی تثلیث را قبول دارند و طبق تثلیث عیسی خدای پسر است و با دو ذات دیگر میشوند خدای مسیحیان ، حتی اگر ذات خدا را سه قسمت بکنند [ که نمیکنند ] بازهم یعنی عیسی جزئی از ذات خداست و یکی از سه قسمت است . فکر کردید چرا قرآن مشرک خطابشان کرد ؟ کامنتهای اول مرا بخوانید ، در عیسی غلو کردند و او را خدای پسر خواندند ، الآن بالای یک میلیارد نفر در عیسی و جبرئیل غلو کرده اند و این یعنی شرک . مسئله همین است ، غلو کردن در ذات یک پیامبر و یک فرشته . این طبق آیه صریح قرآن یعنی شرک و فرقی از مسیحیان که گفتم ابدا این غلو را ندارند و در این مورد مشرک هم نیستند [ البته شرک ، شرایط دیگری هم دارد هماننده قبول نداشتن پیامبر اسلام ] پس بیشتر دقت کنید ، ذاکر نایک هم همین را میگفت که به جز الله هیچ ذات و وجود دیگری نه خالق است و نه همتای او و نه پسر و … بلکه میتوان تمام انسانها را پسر خدا خواند ، اما مسیحیان برای خدا همتایی از انس و فرشته قرار دادند و این یعنی شرک .
    خانم پگی شما جزء آن دسته ای هستید که میگویند نه شیعه ایم نه سنی ؟ میخواهید با یک سؤال ضربه فنی شوید ؟ هیچ کس نمیتواند بگوید نه شیعه ام و نه سنی چون اگر اینطور باشد نه تنها در قرآن مشکل پیدا میکند بلکه ایمانش هم ناقص میشود .
    پس اگر شیعه نیستید جزء خواهران اهل تسنن ما هستید و اگر آنهم نیستید … فقط با یک سؤال ضربه فنی میشوید .

 24. اقای offer :
  ۱. در مورد خدای ماه و بت الله تا شواهدی که باستان شناسان پیدا کرده اند توسط یک متخصص زبان نبطی و سریانی و یک متخصص باستان سناسی با گرایش خاورمیانه یا عربستان و یک تاریخ دان و مورخ ترجیحا عرب زبان مسلط به عربستان سعودی شواهد و کتیبه ها و ظروف و نگاره ها را بررسی نکنند هیچ چیز اثبات نمیشود
  ۲. در مورد شراب هم نظرم همان بود در قران از ابتدایی که در مورد شراب سخن گفته شده حرام نشده ! اما بعد از چندین ایه در زمانهای دورتر حرام مطلق گشت اما در مورد مثلا خوک اینطور نبوده .
  ۳. در مورد تثلیث که به ان معتقد نیستم هم بر طبق نظراتی که از چند عالم سنی دیدم اگر متشابهاتی برایش درنظر بگیرند یا معنای دیگری کنند در مورد انهایی که به تثلیث اعتقاد دارند اشکالی وارد نیست اگر سه ذات واحد باشند اما در غیر از ان متاسفانه شرک است طبق ایه قران
  شما جواب این سوال رو بدید که ذات و روح ما از کیست خودبخود تثلیث حل میشود با همین کلید اگر جوابی متصور نیست پس بگید نمیدانم که این بهترین جواب هست . گفتم این بحث رو سالهاست خود کشیشان نتوانسته اند حل کنند .

  • شما نه وبلاگ مرا خوانده اید و نه حرفهای رابرت موری را .
   آن لینک انگلیسی هم که گذاشتید از زبان باستان شناسان و مورخان این گفته ها را رد میکند ولی من سعی کردم از خود قرآن و اسناد معتبر تاریخی و فلسفه و منطق وارد شوم .
   شما نه آن لینک را که خود گذاشتید خواندید و نه کامنتهای مرا و نه وبلاگ مرا ، هیچ کدام را نخواندید .

   درباره شراب هم جواب کامنتهای قبل مرا ندادید .

 25. قران مگر در مورد خدای ماه حرف زده ؟ اتفاقا من دانسته اون لینک رو دادم که در رد موری بود نه در قبولش ! و درباره اش هم نوشتم که این مقاله در نقد موری هست خوبه که مطلب من هست در این صفحه . درمورد شراب هم نوشتم در پایین مطلب بنویسید چون خوانایی نداره در دستگاه من . شما بدون خواندن کتابهایی که خدای ماه در شمال و جنوب عربستان رو بررسی کردن نمی توانید و کمک گرفتن از اهل فن اینکار نمی توانید تئوری چیزی رو رد کنید چون این مبحث عملی بوده و کاشفانی اشیا و نگاره ها و کتیبه هایی به زبانهای نبطی و غیره کشف کردن ، این بحث همینجا تموم میشه ادامه ندید چون تکرار مکررات هست .
  مقاله ای دادم و ۱۷۹ منبع هست فقط در موری خلاصه شده ؟ ! عجبا !حداقل چند تا کتابش رو سرچ میکردید :
  http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195065121.001.0001/acref-9780195065121
  کتاب دیگری از ان ۱۷۹ مورد به زبان المانی که هست :
  Die altarabische Mondreligion und die mosaische Ueberlieferung
  ترجمه : دین ماه باستانی عربستان و سنت مسیحی اثر : دیتلف نیلسن
  https://books.google.com/books/about/Die_altarabis
  che_Mondreligion_und_die_mo.html?id=cMsOAAAAYAAJ

  • با سلام ؛ قرآن درباره ماه پرستان و به طبع خدای آنان که باید ماه باشد حرف زده است . خانم پگی گفتم شما نه کتاب موری را خواندید و نه رد من را . درباره کتیبه و … هم بیشتر مطالعه کنید نه خبری از هزاران کتیبه بود و نه چیز دیگری ، استدلال رابرت موری در کتابش چیز دیگری بود ، رد مرا بخوانید تا متوجه بشوید و هرجایش را نفهمیدید یا بنظرتان مبهم بود در وبلاگ کامنت بگذارید ، من با دلایلی محکم ادعای موری را رد کرده ام .
   تمام دلایل ، کتابچه بیست صفحه ای رابرت موری است ، بنده خدا نیلسن دانمارکی و کسان دیگر فقط درباره یک ایزد ماه حرف زدند و بذری پاشیدند ، اما رابرت موری آمد و آنرا به ا… ربط داد ، بیشتر مطالعه کن . کتبی که ارائه دادی اصلا ربطی به بحث ندارد ، آن ۱۷۹ رفرنس بسیاری اش مربوط به چند کتاب و اکثرا مربوط به کتاب خود رابرت موری و نظر پژوهشگران در نقد رابرت موری است و تازه بسیاری از آن مربوط به ایزد ماه است ، خانم پگی بیشتر دقت کنید :
   کتبی که شما ارائه دادید نه تنها بی ربط اند بلکه از همین کتب برای رد نظریه رابرت موری به جز کتاب نیلسن استفاده میشود دلیلش این است که تمام شواهد و مدارک موجود فقط در کتاب رابرت موری اند و تمام دلایل هم در آن کتاب اند ، خوب بود در سایتهای مختلف لاتین می گشتید تا بفهمید اصلی ترین حرفشان را از کتاب رابرت موری نقل میکنند و خود رابرت موری ایده اولیه را از نیلسن دانمارکی گرفت اما خود نیلسن به این شکل رابرت موری مطرح نکرد و پی گیر نبود ، نقد وبلاگ مرا بخوانید . جز کتاب و دلایل موری هیچ دلیل دیگری نیست ، موری تمام شواهد و دلایل را جمع آوری کرده است حتی در بحثی که در کامنتهای یکی از وبسایتهای خارجی بود ، یک بنده خدایی از همین لینک نقد انگلیسی برای بحث استفاده کرده بود . نه در کل وب ، بلکه بطور کل فقط دلایل و کتابچه رابرت موری است .
   درباره شراب هم نفهمیدم یعنی در انتهای کامنتم بنویسم ؟ یعنی شما حتی این حرفهایی را هم که در بالا زدم و در کامنتهای قبل را نمیتوانید بخوانید ؟ خانم پگی اینطوری که هم برای شما و هم برای من سخت است .

 26. Mr.offer
  ۱. ذات و روح شما از کیست ؟ این سوال ساده ای بود که جواب ندادید پس چرا ازمسیحیان انتظار دارید که حضرت عیسی را ذات خدا ندانند ؟ شما بمن چیزی را ثابت نکنید چون من معتقد به تثلیث نیستم به یک دلیل ساده که دلیلی نداشته خدا در هزار و چندصد سال پیش یگانگی و خداییش را طوری به بشرش نشان دهد که بشر ان دوره را دچار سردرگمی و کج فهمی کند چون معنای تثلیث آسان نیست و احتمال شرک بالا میرود البته معتقدم که تثلیث را میشود معنایی کرد که شرک نباشد .
  ۲. خدا قادر به هر کاریست از جمله تقیسم ذات خودش و این تفیسم باز هم در دایره ذات خودش است که اگر نیست پس ذات و روح شما از کیست ؟ جواب بدهید ! گفتم که بجایی میرسیم که سخت میشود
  ۳. خدا درباره ماه پرستان گفته نه خدای ماه ما اطلاعاتی در قران درباره خدای ماه و چگونگی وجودش و قدرتش نمیدانیم . با کلمات بازی نکنید
  ۴. برای چند ده بار بعضی از این کتب معرفی شده دایره المعارف هستند شما بدون مطالعه این کتابها و کوشش عملی نه تئوری نمی توانید این تئوری را رد کنید ، چرا ؟ چون نویسنده هر کدام از این کتابها ممکن است خودش به عربستان سفر کرده و یا خودش اثری از شکل خدای ماه در انجا پیدا کرده باشد و مگر نویسندگان بیکارند که بیایند مداوم درمورد کتاب موری بنویسند اون کتابش رو نوشته بقیه هم کتاب خودشان رو ، این قضیه شما مثل پیدا کردن اتم در زیرزمین خانه که دختربچه ۱۶ ساله است ! تحقیق باید دقیق باشه تا کسی نتونه روی نظر شما حرف بزنه یعنی من مثلا نتونم بگم شما کتاب فلان رو چرا نخووندید اونجا چیز دیگری گفته ! شما تمام این منابع رو یک به یک باید بررسی کنید و خودتان هم میدانید که با زمان کوتاه نمیشود . میتوانید از بقیه همفکران خودتون هم کمک بگیرید اگر مشتاق رد کردن این نظر هستید .

  • عقاید مسیحیان :
   عیسی عزیزترین پسر یَهُوَه است زیرا به نوشتهٔ کتاب مقدّس او نخستین موجودی بود که یَهُوَه خلق کرد.‏ * (‏کُولُسیان ۱:‏۱۵‏)‏ همچنین تنها او در کتاب مقدّس ‹پسر یگانهٔ خدا› نامیده شده است.‏ (‏یوحنّا ۳:‏۱۶‏)‏ زیرا یَهُوَه مستقیماً او را خلق نمود و تنها مخلوقی است که یَهُوَه در آفرینش موجودات دیگر از او استفاده کرد.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۶‏)‏ علاوه بر این،‏ یَهُوَه پیام‌ها و فرمان‌های خویش را از طریق او به فرشتگان دیگر و انسان‌ها می‌رسانید.‏ به همین سبب عنوان دیگری که کتاب مقدّس به عیسی مسیح می‌دهد «کلمه» است.‏—‏یوحنّا ۱:‏۱۴‏.‏
   .‏ چرا عیسی با خدا برابر نیست؟‏
   ۱۲ برخی معتقدند که عیسی با خدا برابر است.‏ این اعتقاد بر خلاف کتاب مقدّس است.‏ همان طور که پیش از این گفتیم یَهُوَه خالق عیساست.‏ پس زندگی عیسی نیز مانند هر مخلوق دیگری که یَهُوَه خلق کرده زمانی آغاز شده است.‏ فقط خداست که آغازی ندارد و همیشه بوده و هست و خواهد بود.‏ (‏مزمور ۹۰:‏۲‏)‏ آیا ممکن است که خالق و مخلوق یکی باشند؟‏ قطعاً خیر.‏ عیسی نیز هیچ گاه ادعای برابری با خدا نکرد و همیشه یَهُوَه را بسیار والاتر و برتر از خود می‌شمرد.‏ در کتاب مقدّس با صراحت بر این موضوع تأکید شده است.‏ ‏(‏یوحنّا ۱۴:‏۲۸ خوانده شود؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ آری یَهُوَه،‏ «قادر مطلق» و خدای متعال ست و همتایی ندارد پیدایش ۱:۱۷
   پسر یگانهٔ یَهُوَه با کمال میل آسمان را ترک گفت و به صورت انسان متولّد شد.‏ ولی شاید از خود بپرسید که چگونه ممکن است یک فرشته به صورت انسان تولّد یابد؟‏ یَهُوَه برای انجام این کار دست به معجزه زد.‏ او کاری کرد که زندگی نخست‌زاده‌اش به رحم دوشیزه‌ای یهودی به نام مریم منتقل شود. *

   از این نوشتار چند نکته بدست می اید :
   ۱. عیسی ع برابر با خدا نیست بلکه یکی از سه ذات تقسیم شده است
   ۲. بجز مسیح خدا پسران دیگری هم دارد که عزیزترینشان عیسی بن مریم است پس فقط مسیح را پسر خدا نمیدانند و این معنای زایش ندارد
   ۳. مسیح مخلوق است و خلق نمی کند .
   ۴. به فرشته بودن او قبل از خلقتش بصورت آدم اعتقاد دارند .
   ۵. او از ازدواج یک زن و مرد نیست ولی نسل آدم از ازدواج یک زن و مرد بوجود امده اند .
   درمورد شراب هم بعد از تعداد متعددی سوال و جواب کامنتی که میگذارید در دستگاه من بصورت نوار باریکی درمیاد و اشکال از سایت نیست چون بقیه دارن میخونن . در یک جمله خلاصه همینجا بنویسید

  • با سلام ؛ بازهم اشتباهات بزرگ خانم پگی :
   ۱ : صد بار به شما گفتیم از این و آن نقل کنید ، مسیحیان تمام اناجیل اربع را به انضمام نامه های پولس قبول دارند که صراحتا تثلیث را اثبات و تمام این حرفهای شما را رد میکند پس بیهوده تلاش نکیند ، واعجبا ! از مکاشفه یوحنا عبارت گذاشتید ؟ همین مکاشفه تمام این حرفهای شمات را رد و تثلیث را اثبات میکند ، چه میگویید ؟ بحث سر عقیده بالای یک میلیارد مسیحی است که تثلیث را قبول داشته و عیسی را خدای سر میخوانند چرا روی به مقایسه اناجیل و کتب عهد عتیق آورده اید ؟ چرا منحرف شدید ؟ این یعنی عین شرک و من با عقثیده مسیحیان و تمام اناجیلشان باهم گفتم :
   خدای پسر . همی یعنی شرک . این دیگر جای بحث ندارد ، خدای پسر یعنی شرک . در کجای عقایدشان پیامبران دیگر را هم رده حضرت عیسی قرار دادند ؟ این در حالیست که خود خداوند هیچ گاه مقام حضرت عیسی را از پیامبر ما بالاتر نبرد . در کجای عقاید این مسیحیانی که من میگویم مشرک اند حضرت مسیح را عین حضرت ابراهیم دانسته اند ؟ چرا بیهوده حرف میزنید ، بحث چه بود ؟ بحث سر عقاید مسیحیانی بود که تثلیث را قبول دارند اما شما دارید اناجیل را باهم مقایسه میکنید ، منحرف شده اید .
   ۲ : درباره تقسیم یک ذات هم من با آیه قرآن اثبات کردم که عین شرک است و از دو تفسیر یکی شیعه و دیگری سنی گذاشتم پس وقتی خداوند میگوید شرک است یعنی شرک است و جای بحث را خود خداوند می بندد .
   در کجای عقایدشان گفته شده است که مسیح مخلوق است ؟ . فقط آن مسیحیانی که تثلیث را قبول ندارند و پیشتر فرقشان را گفتم مسیح را مخلوق میدانند و نه بقیه .
   این عزیزترین پیامبر و مخلوق بودن برای آن مسیحیانی است که تثلیث را قبول ندارند و نه آنتان که مکاشفه یوحنا را کاملاً قبول دارند ، چرا مدام این حرفها را میزنید وقتی خود مسیحیانی که مشرک و نجس اند قبولش ندارند ؟ .
   زین پس بدانید برای نقل کردن از اناجیل تمام اناجیل اربعه به انضمام نامه های پولس مورد تأیید و قبول این مسیحانی است که مشرک اند پس … بیشتر دقت کنید .
   ۳ : و اما درباره زاده شدن :
   شما حرفی بس پرت میزنید ، حال شما بازهم اشتباهی بزرگ مرتکب شده اید :
   نه زرتشتیان قدیم ، نه اعراب جاهلی و نه همین مسیحیان :
   نگفتند که سپنته آرمیتی زاده اهورامزداست .
   نگفتند که بتهای منات و عزی را الله زاییده است ( أعوذ بالله )
   نگفتند که خدای پدر ، خدای پسر را زاییده است .
   تمام آنها برای علو مقام و بالا بردن مقام این رتبه را دادند و قرآن هم صراحتا هم اعراب و هم مسیحیان و هم تمام کسانی که فرزند خدا خواندند فرشته و یا انسان و یا هر چیز دیگری را مشرک خوانده است . بیشتر دقت کنید و قران را بیشتر مطالعه کنید . آخر کدام احمقی است که میگوید خدای اصلی اش و خالقش زاییده است ؟ فقط درباره زروان و خدای هندوها میتوانیم مشابه اینرا ببینیم که آن هم یک چیزی بین بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی بوده است . کاملا بیولوژیکی را ندیدم فرقه ای باور داشته باشد . ذاکر نایک چه گفت ؟ :
   اگر تمام انسانهای دنیا را پسر خدا بخوانند هیچ ایرادی ندارد . اما نه وقتی که یک نفر را پسر خدا میخوانند ، و همان پیامبرانی هم که در کتابشان پسر خدا خوانده شده است را هم رده همین عیسی قرار نمیدهند و … خدای پسر .

  • با سلام دوباره :
   درباره ذات خدا و شراب و … :
   شما شیعه نیستید ، پس آیا سنی هستید ؟ جواب من ساده است ، تکلیف مرا مشخص کنید تا بدانم سراغ کدام تفاسیر بروم و کدام روایات [ برای تأکید دوباره : کدام تفاسیر و کدام روایات ، من باید تکلیف خودم را بدانم ] . پس تا وقتی مشخص نکرده اید بحث سر این موارد بی فایده است .

   و اما :
   اشتباه بزرگ شما :
   خدا درباره ماه پرستان گفته نه خدای ماه …
   بنده خدا ، خانم پگی ، ماه پرستان خدای ماه داشته اند ، به گفته حضرت ابراهیم (ع) در قرآن و کشف معبد ماه در یمن توجه کنید . بیشتر دقت کنید : ماه پرستان خدایشان ماه بوده است و ایزد و نامی هم برای او قائل بوده اند در تمدنهای مختلف هم حضور داشتند ، قرآن فقط درباره بت مربوط به خدای ماه حرف نمیزند همین که این هم در کشفیاتی که انجام دادند محل خدشه است که آیا خدای ماه واقعا بتی داشته یا نه .
   و اما مخلوط کردن دو مبحث باهم :
   پیشتر هم گفتم این کتبی که شما ارائه میکنید اکثرا درباره خدای ماه و ماه پرستی است که اتفاقا در یمن ، من هم آنرا قبول دارم چرا که حضرت ابراهیم نیز با ماه پرستان روبرو شده است . فکر کردید ماه پرستی یعنی چه ؟ یعنی همین معبد ماه وجود داشتن و قرآن هم وقتی میگوید ماه پرست یعنی وجود داشتند ، بدون معبد ماه اتفاقا کسی می آمد و میگفت که این قرآن رو چه حساب گفته است ماه پرستی ؟ . و اما مسئله ای که شما آن را با این یکی گرفته اید مسئله ربط دادن این ماه پرستی به دین تمام مردم عربستان و سپس ربط دادن آن به ا… است که اینرا فقط و فقط رابرت موری برای اولین بار آنهم بعد از یک نظریه ای که نیلسن دانمارکی داد مطرح کرد و تمام شواهد برای اینکار را رابرت موری در کتابچه اش ارائه داد بطوری که هر جا میخواهند حرفی بزنند از کتاب رابرت موری و دلایل اوست و نه چیز دیگری .
   برای تأکید بیشتر :
   ۱ : وجود ماه پرستی : که در کتب مختلف و دایره المعارف و … است و در تمدنهای مختلف هم بوده است .
   ۲ : ربط دادن ماه پرستی به خدای اعراب حجاز و به طبع ربط دادن بت آن به ا… : که در کتابچه رابرت موری است و غیر از ان دلیل و شواهد دیگری نیست .
   پس بیشتر دقت کنید ، الحمد لله من تمام حرفهای رابرت موری را رد کرده ام و دیگر چیزی نمی بینم در گفته هایش که بخواهد کاری کند ، این بحث تمام شده و این نظریه رابرت موری به کل باطل شده است .

   • Mr.offer
    اتفاقا چون بحث سر تعداد زیادی انسان هست نمی توان براحتی نظر داد ، خوب اگر مسیح را پسر بیولوژیکی نمی دانند یعنی قایل به لم یلد و لم یولد هستند .
    این واژه ها بشر را به گمراهی کشانده در ۲۰۰۰ سال پیش هم اگر در رابطه مسیح با خدا چنین الفاظی بکار رفته بشر عام برداشتی دیگر همانند وضعیت خودش داشته شما دقت کنید ! وقتی هنوز جوابی برای ذات و روحتان از کیست ندارید چگونه میتوانم قایل به شرک الود بودن بعضی از انها شوم ؟وقتی انها هم میگویند خدا یکیست و همتا ندارد اما ذاتش را تقسیم میکنند
    اگر ذات خدا تقسیم نمیشود شما ذاتتان از کیست ؟ چرا جواب سوال مرا نمیدهید جناب offer
    من قران رو چندین بار خواندم و ایاتش را میدانم تنها گناهی که خداوند نمی بخشد شرک است ! معنی تثلیث را هم میدانم لازم به تکرار نیست . اما تثلیث را به صورتهای مختلفی میتوان تعبیر کرد که بعضی از انها شرک است نه همه انها چرا ؟ به همان سوال من میرسید ! آیا خداوند فقط مالک ذات شماست انا لله را چگونه معنی میکنید ؟ یا شما از خدایید و ذاتتان نیز از اوست و به او بر میگردید!
    من جوابی از شما نگرفتم

   • با سلام ؛ و اما بعد :
    قل هو الله أحد … کفواً أحد : خدای پسر و روح القدس نقض أحد [ من با دلایلی محکم در کامنتی لفظ أحد را با دلایلی قابل استناد و محکم گفته بودم که نقض صریح تثلیث و همینطور تقسیم یک ذات است ] و همتا داشتن خداوند است چرا که سه ذات را خدا میخوانند و این یعنی خارج شدن از أحد و خدای پسر را با خدای پدر و روح القدس باهم خدا میخوانند و این هم یعنی همتا قائل شدن برای خداوند ، در ضمن بازهم میگویم :
    در هیچ کجای عقاید این اکثر مسیحیان ، عیسی را ابدا مخلوق نمیدانند .

    خدای پسر و همین مخلوق نداسنتن عیسی یعنی تثلیثی که قرآن صراحتا آنرا شرک میخواند .
    باید تمام انسانها و تمام ۱۲۴ هزار پیامبر را پسر خدا بخوانند و عیسی را مخلوقی عین آنان و جبرئیل را یک حامل وحی و خدای پدر را تناه خدا و فقط ذات او را خدا بدانند که در این صورت یعنی نفی کامل تثلیث که این مهم را برخی از فرقشان دارند اما در اقلیت اند . پس بالای یک میلیارد نفر مشرک و نجس اند .

    و اما درباره ذات :
    بحث را بطور کامل بر سر ذات ببرید و از حیطه مسیحیان خارج شوید که البته دیگر حرفی نمانده است و سپس به لطف خدا بیان خواهم کرد . برای تأکید :
    اگر تمام انسانها را پسر خدا بخوانند ایرادی ندارد اما وقتی فقط یک ذات را میخوانند و بعد هم از لفظی کاملا شرک گونه یعنی خدای پسر برای او استفاده میکند این یعنی شرک محض .

  • با سلام ؛ خانم پگی شاهدان یهوه در اقلیت اند و به احتمال قریب به یقین مشرک نیستند. خانم پگی بحث سر عقاید بالای یک میلیارد مسیحی است که در مذاهب کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان اند . خانم پگی بیشتر دقت کنید :
   آنها عیسی را پسر بیولوژیکی نمیدانند همانطور که اعراب جاهلی بتهاب لات و … را دختر بیولوژیکی نمیدانند و همانطور که خداوند در قرآن هم نگفت که پسر بیولوژیکی میدانند ، خداوند ابدا از این چنین لفظی استفاده نکرد بلکه گفت او را خدای پدر میخوانند و عیسی را خدای پسر و این یعنی تثلیث و شرک ، چرا دقت نمیکنید ؟.
   آیثه صریح قرآن میگوید همین تثلیث به هر روشی و به هر عقیده ای ، فقط میگوید همین تثلیث یعنی شرک ، بر رعالم و آدم پوشیده نیبست که الله همان خدای مسیحیان یعنی خدای پدر است اما پیالمبرش عیسی را همتا و فرزند او خواندند و جبرئیل را نیز و او را با خود خداوند یکی شمرده و سه ذات را خدا کردند ، این یعنی تثلیث :
   خدای پسر … الوهیت عیسی ، این آیه صریح قرآن است که تمامشان را مشرک خواند و شما نتوانستی یک کلمه از حرفهایشان را توجیه کنی . من به شما گفتم مسئله عقاید مسیحیان است و قبول داشتن مکاشفه یوحنا اما شما کار را به جایی رساندی که از فرقه شاهدان یهوه میگویی ، اینها در اقلیت اند و عقایدشان با مسیحیان مورد بحث بسیار فرق دارد ، شما به مقایسه اناجیل ذوی آوردید در حالیکه کاملا اشتباه بود ، برای تأکید :
   آیه قرآن میگوید تثلیسث عین شرک است و در تثلیث هیچ کس نگفت پسر بیولوژیکی ، هیچ کس نگفت ، قرآن هم این چنین چیزی نگفت ، شما ابدا دقت نکردید ، آنها ذات عیسی را با ذات خدا شریک قرار داده و پسر او خواندند ، او را مخلوق نمیدانند ، او را پیامبری عین حضرت ابراهیم (ع) نمیدانند ، من پیشتر گفتم تمام اینها یعنی شرک …
   خدای مستقل چیست ؟ چرا آیه قرآن را متوجه نمیشوید ؟ یک ذات خداست و نه تقسیم میشود و نه دو ذات میشود ، بنده خدا میگویند خدا پسرش را به زمین فرستاد . خداوند از لفظ أحد استفاده میکند یعنی یک ذات … یک وجود …. یک خدا است که هیچ فرزندی هم ندارد … هیچ همتایی هم ندارد ، مسیحیان اما سه ذات دارند که با هم میگویند اینان خدای ما است ، کامنتی را که از تفسیر قرآن گذاشتم برو و بخوان ، لفظ أحد یعنی یک وجود و یک ذات أحد خداوند است و باز همان قرآن میگوید که تثلیث عین شرک است ، آیه قرآن چه گفت ؟ چرا دقت نمیکنی ؟ گفت که خدا را به همراه دو وجود دیگر خدا میدانند و این یعنی شرک . عیسی پیامبر و مخلوقی بود اما او را تا خدایی بالا بردند و این یعنی شرک ، یعنی چه که خدای مستقل ندانند ؟ همین که او را با خداوند و جبرئیل با هم خدا دانستند یعنی شرک ، همین که مقامی بالاتر از یک مخلوق عین حضرت ابراهیم (ع) به او دادند یعنی شرک یعنی شرک ، خداوند اینرا در قرآن صراحتا بیان میکند . چرا دقت نمیکنید ؟ .

 27. Mr. offer
  ۱. مگر ذات خدا در ادیان فرق میکند که بخواهد در مذاهبش فرق کند ؟ ما درباره ذات خدا داریم صحبت میکنیم نه روش فکری من . من به هر روشی باشم چه ربطی به ذات خدا دارد ؟
  ذات خدا که با طرز فکر کن متغیر نمیشود و تغییر ماهیت نمیدهد این بشر هست که خدا را انگونه که میخواهد می بیند ذات و روح شما از کیست ؟( لااقل از نظر مذهب شیعه ) چون از نظر من این یک جواب بیشتر ندارد و ربطی هم به دین و مذهب و فرقه ندارد .
  ۲. ماهیت خدای ماه در قران معلوم ایت ؟ خدای چه بوده خدای ماه و چه قدرتی داشته و چه خدایانی داشته ؟ چه می گویید ! مثل اینکه بگوییم آقای افر مسلمان است . آیا این تعریف مسلمانی را میکند که مسلمانی چیست ؟ قران هیچ اطلاعاتی درباره خدای ماه نداده است
  ۳. خدای ماه در همه منطقه خاورمیانه کشف شده شواهدش هم در شمال و هم در جنوب عربستان فقط منطقه یمن نیست از ترکیه و سومر یا عراق امروزی بگیرید تا فلسطین و اسراییل و عربستان و یمن … کتابهایی که گفتم این مطالب رو بررسی کرده اند . من نگفتم تمام مردم عربستان گفتم این نظریه ای است که در عربستان عده ای خدای ماه را پرستش میکردند علاوه بر خدایان دیگری که پرستش میکردند که عده ای بر پایه این نظریه آنرا منطبق بر بت الله میدانند بر پایه شواهدی که در این ۱۷۹ منبع و هم قرائنی دیگر از خود اعراب : لینک رو با پاورقی اش
  http://rasekhoon.net/article/show/1104197/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
  این افراد خارجی فقط کشفیات کردند و چیزی اضافه کردند نه اینکه چیزی وجود نداشته . ماه پرستی مانند خورشیدپرستی در خاورمیانه و عربستان هم در شمال و هم در جنوبش رایج بوده اما در جنوب ماه را برتر از خورشید میدانستند در شمال خورشید را و نامهایی هم که بر روی انها گذاشته اند مشخص است . اصلا خود سه الهه لات و منات عزی رو سه شکل ماه هلال و نیمه و کامل میدانستند که سه جنبه از ماه را نسان میدهد و برای همین در این جامها شکل ماه در کنار این سه اله بفور یافت میشود و این برگرفته از سه الهه ماه یونان هست و ربطی به کشفیات موری نداشته آنها فقط شکل اینها رو در این مناطق در کتبیه ها و جامها و غیره کشف کرده اند ( عملی نه تئوری ) مسئله اینست که این سه الهه که سه شکل ماه هست رو اعراب دختران الله قبل از اسلام میدانستند ( بنات الله ) . بهرحال این نظریه تا حدی محکم هست و صرفا تئوری حل نمیشود این بحث رو در وبلاگ خودتون دنبال کنید چون چند بار هم تذکر دادن توضیحات بیشتر:
  http://sakina.wikidot.com/arabian-deities

  • با سلام ؛ بله ، ذات خدا در ادیان فرق میکند ، هماننده مسیحیان که سه ذات را خدا میخوانند . بله خدای یهودیان نیز تفاوت دارد چرا که آن خدا دیده میشود که در تورات مشهود است . خدای زرتشتیان هم خالق نیست و بازهم تفاوت دارد . و اما در اسلام ، از آنجایی که اگر سنی باشید نمیتوان به روایات ائمه استناد کرد چرا که در شیعه سخن معصوم خود حجت و سند است اما اهل تسنن نه و سخنان اما باقر (ع) را در حد سخنان پیامبر قبول ندارند و البته بر طبق تفاسیر شیعیان نیز نمیتوان حرف زد . پس مذهب خود را مشخص کنید .

   درباره … :
   ۱ : من در وبلاگ خود نیز گفتم بحث سر وجود ماه پرستی نیست ، بحث سر ربط دادن این ماه پرستی به خداوند است :
   حضرا ابراهیم (ع) در زمانی میزیست که طبق نظریاتن خود رابرت موری و تمام شواهد خدای ماه پرستیده میشده و انتقال ابدا نمیتوانسته صورت بگیرد ، خود رابرت موری هم اینرا میداند اما قبول نمیکند که خدای اسلام همان خدای حضرت ابراهیم است چرا که خدای حضرت ابراهیم همان خدای مسیحیان است ، اما انگار آیه قرآن را ندیده که میگوید خدا و دین حضرت ابراهیم همین خدا و دین پیامبر ما است .
   ۲ : در وبسایت فارسی زبانی که ارائه دادید ، از وجود بتی درباره خورشید حرف میبزد آنهم با استناد به یک آیه قران و روایتهایی کاملا بی اعتبار . تمام آیات قران ابدا مختص اعراب حجاز نبوده که بگوییم اگر گفته ماه پرستی پس یقینا منظورش منطقه حجاز است ! این باطل است ، چرا که خود قرآن برای انها نیست بلکه برای تمام دنیا است و قران از مکانها و زمانهایی نیز حرف زده که هیچ ربطی به حجاز ندارد ، به علاوه اینکه ماه پرستان ماه را میپرستیده اند اما سجده بر ماه و خورشید شامل ایزدیان هم میشود که خورشید پرست نیستند . بیشتر دقت کنید .
   ۳ : سایت انگلیسی زبانی هم که گذاشتید در حقیقت بیشتر معرفی ایزد ماه و خورشید و نمادهای او بود ، مثلا نماد دو شاخ گاو که مربوط به ایزد ماه یعنی سین است ، و یا بررسی ماه پرستی و … در میان اعراب ، من که گفتم :
   بیشتر از کتابچه رابرت موری هیچ دلیل و شواهد دیگری برای ربط دادن این ماه پرستی و … به ا… نیست و وقتی ان رد شود کل این نظریه باطل میشود .
   از دلایل و حرفهای آن دو سایت در همان سایت انگلیسی که برای رد این نظریه بود و گذاشته بودید موجود بود و التفاقا برای رد این نظریه استفاده کرده بود و البته با منابع متعدد ، اما من با دلایلی دیگر و بخصوص خود قرآن و فلسفه و منطق وارد شده امن .

   چرا مدام میگویید ۱۷۹ منبع و … من به شما گفتم آن ۱۷۹ منبع نیست و بسیاری اش از کتاب خود رابرت موری و … است و چند تایش هم اصلا منبع نیستند و ارجاع اند مثلا به سخن فلان پژوهشگرو …. که تازه برای رد حرفهای رابرت موری است و بسیاری دیگرش هم برای رد این نظریه است ، در حقیقت ۱۷۹ منبع یعنی رد این نظریه ، چرا اینطور سخن میگویید ؟ .

  • مسئله اینست که این سه الهه که سه شکل ماه هست رو اعراب دختران الله قبل از اسلام میدانستند ( بنات الله ) …

   بازهم بی سند حرف زدید ؟ هیچ سندی دال بر ربط داشتن ماه به بتهای لات و منات و عزی به ماه نیست ، در هیچ کاسه و بشقابی هم عکس دختران ا… را با هلال ماه نگذاشته اند ، در هیچ کتیبه ای هم نام دختران الله را با ماه و یا ایزد ماه نیاورده اند . با سند حرف بزنید ، رابرت موری هم مشابه همین حرف را زد اما هیچ سندی ارائه ندارد ، با سند حرف بزنید ، در سایتی هم که گذاشتید هیچ سندی دال بر وجود داشتن این هلال ماه برای این بتان یعنی دختران ا… نیست ، این بتان برای منطقه حجاز بودند در آنجا هم هیچ هلال ماهی برای این بتها کشف نشده است .

   از کی تابحال یک نظریه بی پایه و اساس معتبر شده ؟ . از کی تابحال بدون وجود داشتن هیچ گونه مدرکی همینطوری و دل بخواهی بتهای عزی و … را به ماه ربط میدهید ؟ . با یک لینک گذاشتن حرف شما اثبات شد ؟ خوب بود لینک را کامل میخواندید … در مسائل تاریخی با سند حرف بزنید ، هرکسی که تحقیق کند میفهمد که سه بت لات و منات و عزی هیچ ربطی به ماه ندارند و در هیچ کجا هلال ماه با آنان نبوده مگر در اینترنت !!! .

 28. خیر ذات خدا یکیست و ذارات و محتویاتش هم زیاد و کم نمیشود بلکه این انسانها هستند که خدا را بنا بر تفکر و تجربیات و احساس و برداشتهای خود معنی کردند اما ماهیت خدا بر همگان نامعلوم است و ما چیزهای کمی درباره این وجود میدانیم هر دینی بنابر وحی پیامبرش و روش زندگی مردمش خدا رو از دریچه خود شناخت و به او دل بست بینشان اختلاف افتاد و مذاهب شکل گرفت ( بنا بر تفاسیر یا خرافات یا جعلیاتی که در مسایلشون راه یافت ) و این مذاهب هم بینشان اختلاف افتاد و فرقه فرقه شدند اما ذات خدا که فرقه فرقه نشد . هر کس با توجه به زمان و مکان و شرایط زندگیش او را تجسم کرد .
  هر کسی از ظن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من
  توجه داشته باشید که خدا قادر به هر کاریست ! حضرت موسی تنها پیامبری بود که بی واسطه کلام خدا را میشنید صدای او را ! پس بگوییم مگر خدا حرف میزند ؟ شما از خداوند یک موجودی ساختید که نه قادر به دیده شدن است نه شنیده شدن نه تقسیم شدن ! چرا خدا قادر به انجام این امور نیست ؟!
  ۲. این حرف شما درست که ایات قران مختص فقط اعراب حجاز نبوده و منم قبول دارم این ایات مختص تمامی کسانی بوده که پذیرای شنیدنش بودند اما این ایات برای تمام عربهای حجاز قطعا بوده و در انجا امده پس احتمال وجود ماه پرستی را بالا میبرد در این آیه در حجاز .برای همین این نظریه قطعی نیست اما میتوان برای بالابردنش به خود قران هم تکیه کرد . شجره نامه هایی هست که باز هم نظریه است که خلاف گفته شماست یک نمونش را قبلا در اینجا گذاشتم ، اینها هم نظریه هست بر پایه شواهد .
  ۳. قسمتی از اون سایت به سه الله با سه شکل از ماه دلالت دارد ماه هلال نیمه و کامل یا همون بنات الله برای همین اون رو لینک دادم تا بدانید فقط نظر موری نیست ، چگونه سخن بگم ؟ شما بگویید ؟
  ۴. در مورد شتابگر فوتون فوتون و غیره هم سری به انجمن ها یا فروم های دوستانی که فیزیک یا فیزیک هسته ای خواندند بزنید و بیبینید ! که نور به ماده تبدیل میشود یا خیر . و در مورد موجودی بنام خدا صحبت میکنیم که قطعا ماهیت نورش کارایی بسیار بیشتری از نور موجود هم دارد و این نور قسمتی از ذات اوست .
  چه بگویم که تو را نازکی طبع لطیف
  آن چنان است که آهسته دعا نتوان کرد !

  • با سلام دوباره :

   ۱ : محالهای ذاتی کارهایی اند که خداوند هم نمیتواند آنان را انجام دهد ، بله ، این چنین اموری وجود دارد و ما به آنان محال ذاتی میگوییم یعنی ذاتشان محال و نشدنی است .
   ۲ : خداوند حرف میزند و این هیچ منافاتی با هیچ چیزی ندارد ، اگر علمی نگاه میگردید این گونه سخن نمیگفتید ، صوت در حقیقت همان هوا است و حال آیا خداوند قاهر نمیتواند همان گونه که حنجره ما که آفریده اوست عمل میکند او فرمان دهد به ملوکولهای هوا تا به شکل دلخواه او در آیند ؟ همان گونه که دستگاه صوتی ما عمل میکند خب خداوند با اراده خویش اینکار را انجام دهد .
   ۳ : درباره آن آیه قرآن نه سند تاریخی است و نه حتی شأن نزول معتبری که بگوید اعراب حجاز ولو در زمانی دور بر ماه سجده میکردند ، زمخشری هم با اطمینان حرف نمیزند و این یک احتمال است که البته از نظر من احتمال هم نیست اما بهر حال از همین اول باطل است .
   ۴ : در آن سایت هیچ سند معتبری دال بر ربط دادن بنات ا… به ماه و خورشید و ستاره نیست ، بیشتر دقت کنید ، نه تنها در ان سایت بلکه در کل تاریخ هم هیچ اثری از ربط دادن اینان به ماه و … نیست ، درباره بتهای عرب الأصنام را میتوان معتبر ترین منابع دانست ، هیچ اثری از ایزد ماه و یا بتی مربوط به ماه و یا ربط دادن این سه بت دختران خدا به ماه نیست . هم شما و هم قبل تر از شما رابرت موری از کشف مجسمه های دختران خدا با هلال ماه و کاسه ها و … با نقش بنات ا… و هلال ماه حرف میزد ، اما نه شما و نه رابرت موری و نه همین سایت منبع و سندی ذکر نمیکنید پس این باطل است . متأسفانه باید بدانید در کل کشفیات و کل دنیا و موزه ها و پژوهشها هیچ اثری از مجسمه و یا کاسه و کتیبه و … نیست که لات و منات و عزی را به ماه و خورشید و … ربط داده باشد ، فقط یک عکس نقاشی شده بود که در ویکی پدیا ( من به این سایت میگویم دم روباه چون مطالبی بعضا بی منبع و سند دارد ) آنرا دیدم و بالای سر سه عکس زن ، خورشید و هلال ماه و … گذاشته بود اما همان ویکی پدیا هم به علاوه اینکه منبعی برای این عکس ذکر نمیکرد بلکه حتی اخیرا هم دیدم انگار در صفحه های فارسی مربوط به این بتان آن عکس برداشته شده است . پس اینهم دلیلی دیگر بر باطل بودن این حرف ، بنات ا… هیچ ربطی به ماه و … ندارند . البته ریشه ی این حرف را نیز میتوان در غرانیق دید که خدا را شکر تا دلتان بخواهد بر رد این فرضیه غرانیق چه مطالب محکمی که نوشته نشده است . پیشتر هم گفتم دو مسئله خدشه ای جدی به این مسئله وارد میکند :
   الف : موحد بودن اجداد پیامبر
   ب : این که خدای اسلام همان خدای حضرت ابراهیم (ع) است . [ من پیشتر گفتم ، طبق همین نظریه و تمام اسناد و شواهد اصلا در زمان حضرت ابراهیم (ع) ماه پرستی وجود داشته و ماه را میپرستیده اند ، تازه تمام اینها در صورتی است که همان معبد ماه و بتها هم برای زمان بعد از حضرت سلیمان (ع) بوده اند [ در تمدن سبا ] اما مشکل اینجاست که رابرت موری یا ندیده است و یا نمیخواهد ببیند آیات قرآن مبنی بر یکی بودن آیین حضرت ابراهیم باپیامبر ما ، میدانید چرا ؟ چون خدای حضرت ابراهیم خدای مسیحیان و یهودیان بوده است و اینرا خود نیز میدانند .
   ۵ : … که نور به ماده تبدیل میشود یا خیر …

   کامنت من در تاریخ فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۷ ق.ظ :

   خانم پگی نور بوسیله بوزون هیگز در خلقت تبدیل شده است به ماده , این نظریه است که من دیدم . بیشتر مطالعه بکنید و نه خود به خود . بیشتر دقت کنید و نه خود به خود .

   من چه میگفتم ؟ : نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود . بیشتر دقت کنید . در تمام منابع قابل استناد و اجماع دانشمندان هم هیچ گاه نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود . این حرف من بود که نظر علم فیزیک است .
   نتیجه گیری از اینکه نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود و خداوند هم در قران از تمثیل نور برای خود استفاده کرده است :
   وقتی خداوند میگوید نور است و این یعنی نور خود به خود نمیتواند تبدیل به ماده شود و این یعنی یک ماده خارجی و یا یک نیرویی خارجی میخواهد تا تبدیل به ماده شود و خداوند هم که أحدی همتای او نیست پس نمیتواند یک ذات بر سه قسمت تقسیم شود چون نیروی خارجی نیست که بخواهد روی خداوند تأثیر بگذارد ( سبحان الله ) …
   ۶ : خداوند و البته ذاتش و حتی قدرت و اختیاراتش هم در تمام ادیان حال حاضر باهم فرق دارد که پیشتر گفتم مگر کسانیکه قائل به تحریف تورات بوده [ در واقعیت خداوند دیده نمیشود اما در تورات چرا ! ] و مسیحیانی که تثلیث را قبول نداشته باشند و قائل به تحریف اموزه های حضرت عیسی (ع) توسط پولس و انجیل یوحنا باشند . حتی در عقاید وهابیون نیز بعضا تفاوتی با خدای اسلام می بینیم . پس :
   بنا به دو دلیلی که گفتم برای ذات و شراب و … مذهب خود را لطف کنید و بگویید .

  • آقای فاطمی ببخشید ، کامنت فوق طولانی شد ، نیمی از آنرا در این کامنت می اورم :

   الف : موحد بودن اجداد پیامبر
   ب : این که خدای اسلام همان خدای حضرت ابراهیم (ع) است . [ من پیشتر گفتم ، طبق همین نظریه و تمام اسناد و شواهد اصلا در زمان حضرت ابراهیم (ع) ماه پرستی وجود داشته و ماه را میپرستیده اند ، تازه تمام اینها در صورتی است که همان معبد ماه و بتها هم برای زمان بعد از حضرت سلیمان (ع) بوده اند [ در تمدن سبا ] اما مشکل اینجاست که رابرت موری یا ندیده است و یا نمیخواهد ببیند آیات قرآن مبنی بر یکی بودن آیین حضرت ابراهیم باپیامبر ما ، میدانید چرا ؟ چون خدای حضرت ابراهیم خدای مسیحیان و یهودیان بوده است و اینرا خود نیز میدانند .
   ۵ : … که نور به ماده تبدیل میشود یا خیر …

   کامنت من در تاریخ فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۷ ق.ظ :

   خانم پگی نور بوسیله بوزون هیگز در خلقت تبدیل شده است به ماده , این نظریه است که من دیدم . بیشتر مطالعه بکنید و نه خود به خود . بیشتر دقت کنید و نه خود به خود .

   من چه میگفتم ؟ : نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود . بیشتر دقت کنید . در تمام منابع قابل استناد و اجماع دانشمندان هم هیچ گاه نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود . این حرف من بود که نظر علم فیزیک است .
   نتیجه گیری از اینکه نور خود به خود به ماده تبدیل نمیشود و خداوند هم در قران از تمثیل نور برای خود استفاده کرده است :
   وقتی خداوند میگوید نور است و این یعنی نور خود به خود نمیتواند تبدیل به ماده شود و این یعنی یک ماده خارجی و یا یک نیرویی خارجی میخواهد تا تبدیل به ماده شود و خداوند هم که أحدی همتای او نیست پس نمیتواند یک ذات بر سه قسمت تقسیم شود چون نیروی خارجی نیست که بخواهد روی خداوند تأثیر بگذارد ( سبحان الله ) …
   ۶ : خداوند و البته ذاتش و حتی قدرت و اختیاراتش هم در تمام ادیان حال حاضر باهم فرق دارد که پیشتر گفتم مگر کسانیکه قائل به تحریف تورات بوده [ در واقعیت خداوند دیده نمیشود اما در تورات چرا ! ] و مسیحیانی که تثلیث را قبول نداشته باشند و قائل به تحریف اموزه های حضرت عیسی (ع) توسط پولس و انجیل یوحنا باشند . حتی در عقاید وهابیون نیز بعضا تفاوتی با خدای اسلام می بینیم . پس :
   بنا به دو دلیلی که گفتم برای ذات و شراب و … مذهب خود را لطف کنید و بگویید .

 29. Mr.Offer
  ۱. محال ذاتی در ذات خدا وجود ندارد . شما از ذات خدا بطور کامل آگاهی نداشته ندارید و نخواهید داشت پس نمی توانید محال ذاتی برای این وجود تعیین کنید چون اساسا از ذاتش خبر چندانی ندارید . خداوندی اگر قادر به انجام محال نباشد پس ناقص است اما خداوند قادر مطلق است و قادر به هر نوع محالی از جمله دیده شدن ، شنیدن شدن و تقسیم شدن و غیره اگر بخواهد و اینکار را گاه با اموری مثل معجزات نشان داده که در حق پیامبرانش و انسانهایش انجام داده که آنها را از خواب خرگوشی بیدار کند که نظم طبیعی را من بر هم میزنم چون همین نظم هم معجزه است اما عادی و تکراری در چشم ما . محال ذاتی در ذات خدا محال است .
  ۲. در مطلب بنات الله و سه شکل ماه کافیست سرچ کنید و ببینید که این کشفیات حفاریهای ان دوره عربستان در کدام موزه های امریکا نگهداری میشوند اگر ویزا بدهند بروید و از نزدیک ببینید . اگر این نظریه بر پایه شواهد نبود ادعا و حرف پوچی بود که کسی یا کسانی هم به انها استناد نمی کردند و اسم خودشون رو خراب نمی کردند ، نظریات وقتی نظریه گفته میشوند که شواهدی باشد و گرنه میشود حرف پوچ و اصلا خنده دار است که کسی نظر شخصی کسی را در جمع علمی مطرح کند که ارزشی هم ندارد .
  ۳. درمورد نور هم بروید و تحقیق کنید که میشود یا نمیشود . خداوند بزرگتر از ان است که نتواند ذراتش را به ماده تبدیل کند و برعکس ، وقتی ما می میریم ذرات ماده ما تجذیه شده و به خاک برمیگردد و گیاه از ذرات ما تغذیه کرده و ان به انرژی گرمایی تبدیل میشود که گیاه را زنده نگه میدارد تمام طبیعیت مدام در حال تبدیل شدن انرژیها و ماده بهم هستند انوقت خدایی که خودش این مکانیسم را داده ذرات خودش را نمی تواند به ماده تبدیل کند ؟ مگر دنیا از دایره ذات خدا خارج است ؟

  • با سلام ؛

   ۱ : بله ؛ کارهایی هستند که خداوند هم نمیتواند انجام دهد و محال ذاتی اند . این چنین کارهایی وجود دارد . خداوند را نمیتوان دید . خودش میگوید .

   ۲ : نه تنها در نت ، بلکه خود رابرت موری هم نمیگود اینها در کجا اند ، و نه تنها در آمریکا بلکه در کل دنیا این چنین چیزی وجود ندارد و بنات ا… هیچ ربطی به ماه و خورشید نداشته و ندارند ، خانم پگی اگر هست از سایت آن موزه و یا سایت دانشگاه و پزوهشکده ای منبعش را بگذارید که البته میدانم که نیست ، حتی ویکی پدیا فارسی هم دیگر ان عکس را ندارد .
   ۳ : این حرف شما که : نظریات وقتی نظریه گفته میشوند که شواهدی باشد …
   خانم پگی آیا خلق الساعه شواهد نداشت ؟ آیا فرگشت شواهد نداشت ؟ آیا اینها نظریه نبودند ؟ خانم پگی یک نظریه را یک محقق با کمترین و بی اعتبار ترین شواهد هم میتواند بدهد اما مسئله اثبات و اصل و قانون شدن آن است که نه رابرت موری و نه داروین و نه ون هلمونت نتوانستند نظریات خود را اثبات کنند . صرف نظریه بودن دلیل بر هیچ چیزی نیست ، حتی قانون نیوتون درباره جاذبه هم با این که اصل شده بود و نظریه ای اثبات شده بود اما با نظریه انیشتین درباره جاذبه به چالش کشیده شد . پس صرف نظریه دادن دلیل هیچ چیزی نیست …

   • ۱. خداوند را نمی توان دید و خودش گفته چون چشمان بشر را طوری آفریده که یک رنج خاصی از نور را میتواند تحمل کند نه بیشتر از آن ، اگر دقت کرده باشید اسکی بازان روی برف از عینک مخصوصی استفاده میکنند چون نور آبی ساطع شده از خورشید که برف منعکس میکند را بلوکه کند ! خدا قادر به دیده شدن هست و میتواند این کار را انجام دهد شما قادر به حضور و تحمل آن وجود روشن نیستید چون ظرفیت چشم و بدن شما محدود است ! و همچنین گوش شما فرکانس های بالا را نمیشود و فرکانسهای پایین تر میزانی رو ! پس بگوییم مثلا مورچه صدا ندارد !؟ چرا او صدا دارد اما شما نمیشنوید در مورد خدا هم او قادر به شنیده شدن هست اما شما قادر به شنیدن او نیستید مگر او بخواهد ! که فرکانس صدایش را در حد شنیدن شما پایین بیاورد . محال ذاتی برای خداوند نیست او قادر به انجام هر فعلی است و ناتوان از این محالهای ذاتی نیست .
    ۲. چرا تمام اینهایی که گفتید نظریه بودند برخی هنوزم هستند چون دلیلی برای ردشان یا قبولشون نبوده نظریه باقی ماندند ، اینهم یک نظریه بر پایه شواهد است و من غیر از این چیزی نگفتم نگفتم نظریه اثبات شده !بله صرف نظریه بودن هم دلیل چیزی نیست اما این نظریه چه بخواهید و چه نخواهید در حد یک نظریه کماکان هست ، من منظورم همین بود و غیر از این نبود .

   • با سلام ؛ اگر شما هنوز هم خلق الساعه و فرگشت را نظریه میدانید ، من ، هم انها و هم نظریه بت ا… را یک نظریه باطل شده و کذب میدانم .
    خانم پگی حرف شما این است که محال ذاتی وجود ندارد اما من میگویم وجود دارد ، هنوز هم سر حرفتان هستید ؟ من دو مورد کار را مثال زدم از محالهای ذاتی ، پس محالهای ذاتی وجود دارند .
    و اما :
    خانم پگی شنیده شدن را که حرفی در آن نیست چرا که حضرت موسی (ع) هم خداوند با آن حرف زد ، اما هیچ گاه صدای خدا را نشنید ، اصولا داشتن یک صوت مشخص برای کسی است که حنجره دارد و یا هماننده ملائکه محدود است و نه خداوند . و اما مسئله دیده شدن : محال ممکن است وقتی اشرف مخلوقات نتواند خدا را ببیند هیچ مخلوق دیگری بتواند ، اما درباره دیده شدن توسط روح نیز [ چرا که روح ، محدودیتهای جسم را ندارد ] یکی از عیبهایی که ما به وهابیان میگیریم این است که خدای آنان در قیامت والبته به احتمال قوی توسط روح دیده میشود اما این هم محال ذاتی است و نمیتوان خدا را دید ، خانم پگی خدایی که بتوان او را دید محدود است و الله اکبر نیست . درباره شنیدن هم با علم توضیح دادم که خدای هستی الله براحتی میتواند کاری که حنجره ما میکند را با اراده و قدرت بی پایانش انجام دهد و صوت را از مولکولهای هوا تولید کند . خانم پگی من یقین دارم شما وهابی نیستی و تا حدی هم منطقی هستید ، اما این حرفهایی که میزنید را رد پایش را در میان حرفهای وهابیون میتوان دید ، اینها محال ذاتیست .

    • مگر کسی که صدا دارد باید حنجره داشته باشد ؟ شما چگونه امکانات محدود بشر را با امکانات خدا مقایسه میکنید ؟ خیر خدایی که بتوان دید محدود نیست شما قسمت کوچکی از آسمان که قسمتی بسیار کوچکی از جهان هست را می بینید آیا شما کل جهان را دیده اید که ابعادش را تشخیص دهید ؟ خیر من وهابی نیستم و بشدت هم از گروههای تندرو بدم میاد یقینتان درست است ، من تا حدی منطقی نیستم من کاملا منطقی هستم . نظر مرا خیلی از متفکرین اسلامی هم دارند ، بگردید میابید .

    • با سلام دوباره ؛ خانم پگی بیشتر دقت کنید :
     در بحث عیسی گفتم که آیا خدا نمیتواند یک اسپرم را در رحم یک زن جای دهد ؟ پاسخ معلوم بود ، بلی یقیناً خدا میتواند .
     در این بحث هم گفتم ایا خدا نمیتواند مولکولهای هوا را وادار به حرکت و جنبش کند تا به شکل صوت در آیند ؟ پاسخ اینهم یقینا مثبت است .
     و اما درباره متفکرین اسلامی :
     من نمیدانم منظور شما چه جیزی است ، ما متفکرین با عقاید مختلف و … زیاد داریم ، منظور شما کدام یک از متفکرین اند ، مثلا فلاسفه شیعه یا معتزلیان .
     آسمان را که میتوانیم ببینیم یقیناً محدود است و ما محدودیتش را میتوانیم بفهمیم چون دیگر همه جا نیست و دیگر از رگ گردن به ما نزدیکتر نیست ، آسمانی را که بتوان دید میتوان آنرا ندید فقط کافیست چشمهای خود را ببندیم اما خداوند چشمان ما را می بیند [ آیه قرآن] پس خدا را نمیتوان دید .
     اگر کاملا منطقی هستید پس امیدوارم إلا بما شاء الله روزی شیعه شوید.

 30. ۴. در مورد تثلیث اگر از زاویه دید شما و بسیاری از مسلمانان نگاه کنیم و آیات قران رو روتین و کلمه به کلمه نگاه کنیم حرف شما منطقی و درست است اما مسئله تثلیث پیچیده است بطور نمونه برخی تناقضاتی که پیش می آید را مطرح میکنم :
  ۱. اگر ذات خدا تقسیم نمیشود پس خداوند قادر به انجام این فعل نیست و نتیجه میشود که او ناتوان از انجام بعضی امور است .
  ۲. اگر ذات خداوند قادر به تقسیم ذات خود نیست پس ذات این موجوداتی که میگوید آفریده از کیست ؟ فقط صاحبشان است ! پس یعنی موجودات دنیا فقط صاحب و مالکشان خداست و ذاتشان و روحشان غیر خداییست .
  ۳. اگر ذات خدا قادر به تقسیم شدن نیست جهانهایی که می افریند بعد از افرینش به کس دیگری برای جان بخشی واگذار میشوند چون فقط مالکشان اوست .
  ۴. زمینی که ما در ان زندگی میکنیم از دایره ذات خدا خارج است و ما وقتی مردیم از جایی خارج از ذات او به او مراجعت خواهیم کرد اگر انا لله و انا الیه راجعون را اینگونه معنا کنیم که فقط مالک ما خداست و ما برای خداییم نه اینکه ما از خداییم و ذاتمان هم اوست
  و تناقضاتی مشابه اینها ، برای همین من نمی توانم دیدگاه مسیحیان معتقد به تثلیث را درصورتیکه پدر و پسر و روح القدس را سه ذات واحدنه سه ذات مستقل میدانند قاطعانه شرک آلود بنامم .

  • با سلام دوباره ؛

   ۱ : او ناتوان از انجام بعضی امور است .
   بکار بردن لفظ ناتوان صحیح نیست اما بجز این ، این حرف درست است و کارهایی است که محال است که انجام شوند هماننده همین تقسیم ذات و یا اینکه خداوند خودش را بکشد و یا اینکه سنگی بیافریند که نتواند آنرا بلند کند ، اینها از جمله کارهای محال ذاتی اند که خداوند هم نمیتواند انجام دهد .

   ۲ : خلقت از ذات خالق جداست . خیلی از چیزها را در کامنت نمیتوان گفت بشدت طولانی اند و هرکادم یک بحث جدا میطلبند اما این در قران مشهود است که ذات خدا تقسیم شدنی نیست .
   ۳ : مسئله حیات از جمله دلایل برای اثبات خداوند و رد فرگشت بی خدایی اند [ فرگشت با خدایی نیز هست ] اما این که خداوند ذات خود را تقسیم بکند محال ذاتی است و البته این میشود همه خدایی یا پان‌ تئیسم ، خدایی که ذاتش را تقسیم بکند وجود ندارد و نمیشود چرا که باید یک شخصیت و یک ذات جدا و برتر از تمام مخلوقات باشد تا بتواند انها را کنترل کرده و سیطره بر آنان داشته باشد ، خدا نمیتواند بر قسمتی از ذات خودش سیطره مطلق داشته باشد چون عین خودش است ….

 31. ۱. چرا بکار بردن این لفظ صحیح نیست ؟ اگر خداوند قادر به انجام فعلی نباشد پس ناتوان است ! چرا باید خدا خودش را‌بکشد ؟ که بگوییم او قادر به انجام فعل کشتن است ؟ او هر صدم ثانیه جان افرادی را که آفریده میگیرد چطور قادر به انجام فعل کشتن نیست ؟ اما دلیلی برای کشتن ندارد ! اصلا مقوله او علت و معلولی نیست . اراده او بر هر فعلی تواناست . کشتن یعنی معدوم شدن ، عدم شدن ، در عدم هم حضور او موجود است پس عدم سرشار از وجود خود اوست همانطور که وجود سرشار از اوست .
  ۲. اگر خلقت ذاتش از خالق جداست پس نتیجه میشود که ذات خلقت غیرخداییست پس تکلیف خدا از روح خود در آدم دمید چه میشود ؟
  ۳. ذات خدا در دایره ذات خودش تقسیم شدنی است نه در خارج از ان که اگر غیر از این باشد تناقضات رو چگونه جواب میدهید ؟
  ۴. ارواح امکانات متفاوتی دارند ، آدم شریر هم روح دارد ، وسعت ارواح با هم متفاوت است ، آیا روح شما و پیامبر اسلام بطور مثال از لحاظ درک و وسعت و فهم و برداشت و عمل یکیست ؟ چرا خدا از میان بندگانش مثلا ابراهیم رو برگزیده ؟ یا یوسف رو ؟ ارواح بشر یکسان نیستن و این ارواح کاراییهای متفاوت دارن و هیچ وقت تا اندازه خالق خود رشد نمی کنند اما ذاتشان از اوست نه غیر از او .
  ۵. اگر ما ذات او را نداریم و فقط سیطره او شامل حال ماست ، پس خداوند با کس دیگری که ما ذاتمان از اوست در خلقت ما شریک میشود

  • با سلام دوباره ؛ خانم پگی بیشتر دقت کنید :

   …اگر خداوند قادر به انجام فعلی نباشد پس ناتوان است !…

   خانم پگی ، محال ذاتی کارهایی اند که ذاتشان محال است و ناشدنی ، ربطی به توانایی و … ندارند ، این که خداودن خودش را بکشد محال ذاتی است ، اصولا این چنین کارهایی را محال ذاتی میگویند ، محال ذاتی یعنی کارهایی که اگر انجام شوند نقیض یک امر دیگر اند ، خود خداوند زنده میکند و می میراند و نامیراست که این در قران هم مشهود است پس اگر کشته شود در حقیقت قدرت او و خالق بودنش نقض میشود چرا که خالق هستی هیچ گاه نمی میرد ، بنابراین این محال ذاتی نقیض یک امر دیگر است و یا مثلا آفریدن سنگی که نتوان آنرا بلند کرد محال ذاتیست چون نقیض تسلط کامل و همه جانبه خداوند بر مخلوقاتش است ، در حقیقت محال ذاتی یعنی کارهایی که نقض میکنند امر دیگری را . مثلا شما تصمیم میگیرید که با تاکسی بجایی بروید ، در این کار اینکه شما با اتوبوس به آنجا بروید ، تا وقتی تصمیم شما بر ان است که با تاکسی بروید محال ذاتی است ، چرا که نقض تصمیم شماست و نمیتوان در آن واحد شما هم با تاکسی بروید و هم با اتوبوس ! ، اما درباره خداوند ، وقتی خودش میگوید خالق است و وقتی میگوید بر جمیع مخلوقات تسلط کامل دارد و نامیراست پس هر امری که خلاف اینها بشود محال ذاتی است و خداوند هم نمیتواند آن را انجام دهد ….

   • Mr.offer
    ۱. مسئله انجام ندادن کاری از طرف خدا با مسئله قادر نبودن و ناتوان بودن خدا در انجام کاری دو مسئله کاملا جداست ، اینکه خداوند خودش را نمی کشد امری است تا حالا شاهدش هستیم او زنده و نامیراست چون در مرگ هم او وجود دارد ، این دوگانگی دنیوی برای او نیست او فاقد علت و معلولی من و شماست ! خداوند قادر به کشتن خودش است و اتفاقی مثل ما برای او رخ نمیدهد چون وجود او در مرگ هم جاریست همانطور که در زندگی جاری ست ، در هر دو صورت وجود اوست ، اتفاقی برای خداوند رخ نمیدهد این تفکر محدود بشر هست که امکانات محدود و سوالات بشر گونه اش را با خدا قیاس میکند . مثلا خدا قادر هست سنگی بزرگتر از توان خود خلق کند چون هم در قادر بودن به خلق سنگ بزرگتر از توانش قادر است هم در توان بزرگتر از خودش دوباره خودش وجود دارد و نه شخص بزرگتری از خدا . چطور میشود من بتوانم سنگی یا چیزی بسازم که بلند کردنش از توان من خارج باشد اما خدا این عملی را که من بنده قادر به انجام آن هستم را نتواند انجام دهد در اینصورت امور زیادی هستند که خداوند قادر به انجام آنها نیست !! که این با قادر مطلق بودن خدا کاملا در تضاد است . او قادر به هر نوع عملی است چون در هر کلمه بهتر و بهترین و پایین تر و بالاتر و … وجود خودش جاریست .
    ۲. این تناقضاتی که مثال زدم همچنان وجود دارند برای همین گفتم که تثلیث پیچیده است .

   • با سلام ؛ فکر کنم دو سه تا از کامنتهای من کوتاه شدند آقای فاطمی ، اما مشکل از من بود و نباید طولانی مینوشتم ، بگذریم :

    http://offer13.blog.ir/post/41

    خانم پگی میخواستم مقاله بنویسم اما دیدم گرد آوری کنم کفایت میکند .

  • با سلام ؛ و اما بعد :
   در جلسه ای مأمون به امام رضا علیه السلام گفت: مگر شما نمی گویید انبیا معصوم هستند. پس چرا موسی رؤیت الاهی را از خداوند درخواست کرد؟ «أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیک» آیا موسی نمی دانست که خداوند قابل دیدن نیست؟ امام علیه السلام در جواب او فرمودند: حضرت موسی علیه السلام می دانست که خداوند قابل دیدن با چشم نیست، امّا هنگامی که خدا با موسی سخن گفت و آن حضرت به مردم اعلام نمود؛ مردم گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم؛ مگر این که کلام الهی را بشنویم.

   هفتاد نفر از بنی اسرائیل برگزیده شدند و به میعادگاه کوه طور آمدند. حضرت موسی علیه السلام سؤال آنان را از خدا درخواست نمود. در این هنگام آنان کلام الاهی را از تمام جهات شنیدند. ولی گفتند ایمان نمی آوریم مگر این که سخن گفتن خدا را خود ببینیم. صاعقه ای از آسمان آمد و همه ی آنان هلاک شدند. حضرت موسی گفت: اگر با چنین وضعی برگردم؛ مردم خواهند گفت: تو در ادّعایت راستگو نیستی که دیگران را به قتل رساندی. به اذن الاهی دوباره همه زنده شدند. این بار گفتند: اگر تنها خودت نیز خدا را ببینی؛ ما به تو ایمان می آوریم.
   موسی گفت: «ان الله لا یری بالابصار و لا کیفیه له و انما یعرف بآیاته و یکلم باعلامه؛ خدا را تنها با نشانه ها و آیاتش می توان درک کرد» امّا آنان لجاجت کردند. خطاب آمد: موسی بپرس؛ آنچه می پرسند و تو را به خاطر جهالت آنان مؤاخذه نمی کنم. حضرت موسی علیه السلام گفت: «رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیک» خطاب آمد: «لَنْ تَرانِی» هرگز، امّا نگاه کن به کوه، اگر پایدار ماند؛ تو نیز خواهی دید.
   با اشاره ی الاهی کوه متلاشی و به زمینی صاف تبدیل شد و موسی پس از به هوش آمدن گفت: «سُبْحانَک تُبْتُ إِلَیک؛ خدایا! از جهل و غفلت مردم، به شناخت و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اوّلین کسی هستم که اعتراف می کنم خدا را نمی توان با چشم سر دید» مأمون با این پاسخ شرمنده شد»
   به نقل از تفسیر نورالثقلین ؛ نویسنده : عبد علی بن جمعه العروسی حویزی .
   عبد السلام بن صالح هروى می‌گوید «به امام رضا(ع) گفتم یا ابن رسول‌الله درباره اینکه اهل حدیث می‌گویند مؤمنان پروردگار خود را در منازل بهشتى خودشان زیارت کنند چیست؟ فرمود اى ابا صلت به راستى خداى تبارک و تعالى پیغمبر خود را بر همه خلقش از انبیاء و ملائکه برترى داد و طاعتش را طاعت خود مقرر کرد و متابعتش را متابعت خود و زیارتش را زیارت خود در دنیا و آخرت فرمود: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‏؛ هر که رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است» و فرمود: «إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ؛ به راستى کسانى که با تو بیعت کنند همانا با خدا بیعت کرده‌‏اند، دست خدا بالاى دست آنها است» (فتح۱۰) پیغمبر هم فرمود هر که مرا در زندگى یا پس از مرگ زیارت کند، خداى جل جلاله را زیارت کرده است. درجه پیغمبر در بهشت بالاترین درجه است، هر که او را در درجه بهشتى زیارت کند، خدا را زیارت کرده است. [ پس در حقیقت منظور از دیدن خدا در قرآن همان دیدن چهارده معصوم (ع) است ] » . الأمالی ؛ شیخ صدوق ؛ النص ؛ صفحه ۴۶۱
   خانم پگی ، چیزی با عنوان دیدن خداوند وجود ندارد و نمیتوان خدا را دید . اما هرچه میگذرد من به این نتیجه میرسم که شما از خواهران اهل تسنن هستید :

   http://vaislamah.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/

 32. Mr. offer
  ۱. درمورد مسیح چه بگوییم او مانند نسل آدم از یک پدرو مادر نیست یا ازدواج یک زن و مرد نیست یا خدا از روح خود در رحم مریم دختر عمران دمیده توسط جبرییل یا اصلا بقول شما اسپرم رو خدا قرار داده تغییری در این موضوع ندارد که عیسی بن مریم کاملا متفاوت از نسل آدم در این دنیا قدم گذاشته ! خلقتی مشابه آدم و نسلش را ندارد.
  ۲. درمورد صدا و غیره منم همین رو گفتم خدا قادر به شنیدن هست اما شما قادر به شنیدنش نیستید مگر او بخواهد که ارتعاشاتی در حد شنوایی شما ایجاد کند ، خداوند به مفهوم انسانی بشر کار انجام نمیدهد نه اینکه قادر به انجامش نباشد .مفاهیم بشر در مقیاس خدایی گونه ای دیگر است نه اینکه او قادر نباشد .
  ۳. آسمان محدود را ببینید چون مرز دارد با زمین اما جهان محدود را هم با نگاه به آسمان تشخیص میدهید ؟ خیر ! اگر میدهید بمن بگویید مرز محدودیت جهان کجاست تا من هم ببینم ؟
  ۴. تمام داستان قرانی که در مورد حضرت موسی بیان کردید در همان قسمت من خلاصه میشود که خداوند قادر به شنیده شدن و دیده شدن هست اما بشر ظرفیت ساختاری اش محدود و تحمل آنرا ندارد مگر خداوند بخواهد در حد ظرفیت بشر خودش را نشان دهد که در این داستان هم مشهود بود .من مغایر این داستان قرانی حرف نزدم.
  نوشته گرداوریتان رو خواندم نکات زیر رو مینویسم :
  ۱. اگر ذات خلقت از خدا نیست پس جن و انس و موجودات فضایی دیگر و حیوانات و گیاه و هر جنبده و غیرجنبنده ای که با چشم مسلح و غیرمسلح وجود دارد و قابل درک برای همه ماست ذاتش غیرخداییست ! این ذات غیرخدایی که فقط به تملک خدا درامده از کیست ؟!
  ۲. شاید مقصود امامان شیعه از تشریح من روحی این باشد که خدا مستقیما خودش روحش را در بشر ندمیده و روحی آفریده که هم ذات اوست و فرشته ای که آن روح را در بدن بی جان انسان قرار دهد !(این عمل به فرشته واگذار گردیده )
  ۳. نوشته اید که خدا منزه از انست که مرکب از اجزای مختلف مثل روح باشدو تکه ای از ان را در ادم دمیده باشد من هم نگفتم که خدا مرکب از اجزای مختلفی است که یکی از انها روح است چون ذات خدا برهمگان نامعلوم است اما با توجه به داده های موجود ما یک آفریننده داریم و اگر قرار باشد که ذات ما هویتی غیر از او داشته باشد هویت شخص یا موجود یا موجودات دیگری هم دربین خواهد بود ( شرک ). من گفتم ذرات افرینش جزیی از ذرات بی نهایت اوست که نه کم میشود نه زیاد بلکه فقط تبدیل انرژی ها و ماده صورت میگیرد بدون کسر شدن یا افزایش ذرات .

  • با سلام ؛ و اما بعد :
   ۱ : خلقتی مشابه آدم و نسلش را ندارد.
   این حرف اشتباه است ، آیه قرآن صراحتا بیان میکند که خلقت و درجه حضرت عیسی (ع) عین بقیه انسانها و پیامبران است . این حرف من درباره اسپرم همین معنا را میداد که خب فقط یک مرد اینجا نبود و خداوند کاری را که آن باید میکرد را با اراده خود انجام داد تا هم معجزه ای باشد و هم قدرت خود را نشان دهد که بر هرکاری تواناست .
   ۲ : خدا قادر به شنیدن هست اما شما قادر به شنیدنش نیستید …
   این حرف را روشن تر بیان کنید ، فکر کنم منظور از شنیدن اول حرف زدن بوده . من میگویم خداوند نه حرف میزند و نه دیده میشود بلکه این حرف زدن او همان تولید صوت از مولکولهای هوا بوده است که با قدرت خویش انجام داده است ، اصولاً حرف زدن برای برقراری ارتباط با وجودی خارج از خود است و نه داخل خود و این در حالیست که ما همه داخل و تحت سیطره ملک خداوندیم و جز ملک او چیز دیگری وجود ندارد .
   ۳ : جهان محدود است :
   برای یک مورچه کره زمین نامحدود است .
   برای یک انسان تا کهکشانها قابل حد و محدود اند .
   برای یک جن و یا ملائکه این جهان نامحدود است [ و نه هستی ] همانطور که جنیان تا سر حد جایی که وحی از آن می آمده توانستند بالا بروند و نیازی به اکسیژن و … هم نداشتند .
   برای خداوند ، کل هستی [ هر چه که هست ] محدود است و او بزرگتر از آن است ، الله اکبر ؛ لازمه الله اکبر یعنی همین .
   ۴ : به شنیده شدن و دیده شدن هست …
   گفتم که خداوند نه دیده میشود و نه شنیده ، درباره دیده شدن هم خداوند جلوه ای را به کوه نازل کرد و نه خود را ، این امکان پذیر نیست در حدیث و آیه قرآن هم مشهود است که حضرت موسی (ع) میگوید : ان الله لا یری بالابصار و لا کیفیه له و انما یعرف بآیاته و یکلم باعلامه [ خدا را تنها با نشانه ها و آیاتش می توان درک کرد» ] و بعد هم خداوند گفت : قَالَ لَنْ تَرَانِی [ یعنی هرگز خدا را نخواهی دید ] و سپس نگفت که بر کوه می اید و … یهودیان این ماجرا را تحریف کردند بلکه فقط گفت : وَلَٰکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی [ ولکن : از لفظ اما استفاده کرد و گفت اگر این کوه پایدار ماند تو هم میتوانی که یقیناً اشاره به محال بودن اینکار دارد ] پس نه کوه و نه هیچ چیز دیگری نه خدا را میتوانند ببینند و نه اصلا امکانش است این محال ذاتیست چون خود خداوند میگوید که مرا هرگز نمیتوانی ببینی . درباره شنیده شدن هم که پیشتر توضیح دادم ، اگر علمی نگاه کنید تمام اینها حل میشود .

  • با سلام دوباره ؛ و اما نکاتی را که بیان کردید :
   ۱ و ۳ : اگر ذات خلقت از خدا نیست … من گفتم ذرات افرینش جزیی از ذرات بی نهایت اوست که نه کم میشود نه زیاد [ این حرف شما خانم پگی ، عین گفته های فرهنگ مهر است ، آنجا که میگوید : آفرینش با خدا و هماننده او قدیم است ]
   آیت الله جوادی آملی وقتی از خداوند حرف میزنند از یک ذات و با نام ذات اقدس الهی استفاده میکنند ، این یعنی یک ذات جدا و مشخص . رابطه ذات خداوند با مخلوقاتش را هماننده رابطه روح ما با جسم ما است اما با این تفاوت که بسیار بیشتر و تسلطی محض دارد خداوند ، یعنی شبیه این که ما بتوانیم مثلا تارهای مویمان را یکی در میان رنگ آنها را کنترل کنیم و یا یک تار مو در فلان قسمت به هر اندازه که ما بخواهیم رشد کند ، تسلط خداوند از اینهم بیشتر است . من پیشتر هم گفتم خداوند با جنبش خود خلقت را بنیان نهاد ، اگر خداوند نمیگفت خلقت ، حرف شما درست بود ولی چون گفته خلقت این یعنی ذاتش جدا از آفرینش است . خداوند آفرینش را خلق کرده است آنهم از عدم ، بله از عدم و این یعنی هیچ چیزی جز ذات او نبوده است و او از عدم اینها را خلق کرده است . البته این گفته شما بسیار شبیه به گفته فرهنگ مهر که برگرفته از گاتها و آیین زرتشت بود است :
   آفرینش همیشه با اهورا مزدا و در اهورا مزدا و در سپنتامینیو نماد آفرینش اهورا مزدا بوده است. آفرینش در خدا و هماننده او قدیم است. … خلق کردن در ذات خداوند است. خلقت آدمی هم جزئی از خلقت کلی است … کهن بودن آفرینش، نخستین تفاوت دین زرتشتی با دین های ابراهیمی در زمینه آفرینش است [ چرا که در ادیان ابراهیمی آفرینش از عدم است و کهن نیست اما در آیین زرتشت آفرینش از عدم نبوده و همیشه مثلا ذرات بنیادی از ازل وجود داشتند ] … و البته بعد هم میگوید که خلقت از عدم در آیین زرتشت وجود ندارد .
   خانم پگی وقتی آفرینش از عدم باشد و خلقت درکار باشد این یعنی آفرینش از ذات خدا جداست ، من پیشتر هم گفتم که ریشه این آفرینش همان انرژی و جنبش اولیه ای بود که خداوند ایجاد و خالق کرد و سپس با آن هر کاری خواست کرد ، همان انرژی و جنبش هم خلق و ایجاد کرد و وجود نداشتند و سپس با آنان خلقت را ادامه داد و ماده و … .
   ۲ : روحی آفریده که هم ذات اوست …
   [ از وبلاگ ] :
   اضافه «روح» به «خدا» به اصطلاح «اضافه تشریفى» است، یعنى یک روح گرانقدر و پر شرافت که سزاوار است روح خدا نامیده شود در انسان دمیده شد مثل خانه خدا، دست خدا، خون خدا، راه خدا، وجه خدا، و … و گرنه خداوند جسم و روحی ندارد که قابل تجزیه و تفکیک باشد که خداوند بی نیاز از هر جزئی است . .
   اضافه تشریفی است یعنی روح هم یک آفریده عین بقیه آفریده هاست اما به سبب عظمتش خداوند او را به خود منتسب میکند هماننده ماه خدا که در قرآن است .
   متوجه می شویم که «ی» در «روحی»، « یای مالکیت» است و چنین نیست که خداوند قطعه ای از وجود خود را کنده باشد و در وجود آدم قرار داده باشد. بلکه خداوند موجودی را خلق فرموده به نام «روح» و از آن مخلوق – یعنی روح – در کالبد آدم دمیده شده است.
   بحارالأنوار، ج ۴، ص ۱۳ حدیث ۱۱ : امام باقر علیه السلام – امام پنجم شیعیان و مبیّن قرآن – درباره ی آیه ی مذکور می فرمایند: “خداوند روحی را خلق فرموده و از آن در آدم علیه السلام دمید” .
   اصول کافی، ج ۱، ص ۱۳۳ [ از معتبرترین کتب ] : آن روح، مخلوق است همان طور که روحى که در عیسى بود مخلوق بود . [ وقتی لفظ مخلوق می آید ، یعنی چه پرنده ، چه جن و چه همه چیز که مخلوق اند ، روح نیز مخلوق است اما به سبب عظمت و بزرگی این مخلوق این چنین مقامی به او داده شده است ] .

 33. آیا خدا منزه از آفرینش هم بوده است ؟ اگر بوده چرا آفریده است ؟ اگر آفرینش غیرخدایی و نجس است و ذره ای و قطره ای از او در وجود آفرینش نیست ، ذرات این آفرینش متعلق به کیست ؟ که آفریده آفرینش و مالک آن یعنی خدا با کسی که ذرات و محتویات آفرینش از اوست شریکند .
  ۴. مسلمانان عیسی را روح الله میگویند چرا ؟ مگر بقیه انسانها روح من دون الله هستند ؟! اینجا مقصود روحی بسیار بزرگ از خداست
  ۵. منظورم از متفکرین هم متفکرین مسلمان شیعه دوازده امامیست هم سنیان هم غیر مسلم ها و فرق دیگر ! نزدیک بودید به فهم اینها .

  • با سلام ؛ بله ، خدا منزه از آفرینش است . دلیل آفرینش هم که در قرآن مشهود است . و اما :
   اگر آفرینش غیرخدایی و نجس است و ذره ای و قطره ای از او در وجود آفرینش نیست ، ذرات این آفرینش متعلق به کیست ؟ که آفریده آفرینش و مالک آن یعنی خدا با کسی که ذرات و محتویات آفرینش از اوست شر یکند .
   ۱ : آفرینش بالفطرت نجس نیست ، ابداً نجس نیست بلکه نجس میشود آنهم بخاطر اعمال و ذات خود و نه فطرت ، فطرت کاملا پاک است این ذات بد است که پس از بد شدن و عقاید شرک ، نجس میشود .
   ۲ : پیشتر هم گفتم تمام آفرینش وقتی از عدم است یعنی از هیچ آفریده شده است و خداوند آغاز کننده و خلق کننده آن است ، پس متعلق به خداوند است و او مالک آنهاست اما مالک است و نه جزئی از ذات او ، بلکه او اینها را خلق کرده است آنهم از عدم .
   ۳ : درباره شر :
   بله ، همین که آفرینش از ذات خدا نیست برای همین شر میکند ، البته در کامنتی از شما دیدم که میگفتید مسئله شر در هیچ یک از ادیان حل نشده است ، نمیدانم ، آیا شما این چنین نظری دارید ؟ یا من اشتباه دیدم . در کامنتهای فردی با نام بهنام در همین سایت و فکر کنم در همین پست ، برهان شر تا حدی بیان شده بود ، شما آن کامنتها را دیدید و خواندید ؟ . فکر کنم با خواندن انها برهان شر برایتان حل شود .
   نکته چهارم : مسلمانان بین حضرات عیسی و ابراهیم (علیهما السلام ) هیچ فرقی نمیگذارند ، روح الله هم یک اسم است همانطور که اسم امام خمینی (ره) بود و اما به حضرت ابراهیم (ع) هم میگویند خلیل الله ، و آیا این معنی اش این است که حضرت ابراهیم و خداوند با هم رفیق و همرده اند ؟ خیر ، بلکه حضرت ابراهیم دوست خداوند است آنچنان که مؤمنین نیز دوست خداوند اند [ و آنان که هم خدا آنان را دوست دارد و هم آنان خدا را ... ] البته که مقام حضرت ابراهیم از آنان بیشتر است ، حضرت عیسی هم انسان است و اشرف مخلوقات عین من و بقیه انسانها .
   أسد الله هم است ، و آیا یعنی خداوند یک شیر دارد ؟ البته که نه ، بلکه اینها صرفا القاب و صفات و اسم اند .

 34. Mr.Offer
  ۱. در اینکه مسیح مخلوق است شکی نیست اما شما انسانی را بمن نشان دهید که مادرش با مردی نبوده و بچه آورده باشد ؟ در کره زمین از بدو خلقت نداریم تنها بعضی از گیاهان هستند بنام هرمافرودیت که نروماده توامان در یک گیاه است و احتیاج به نر و ماده جدا نیست ، از این لحاظ تولد مسیح منحصربفرد است و قران هم انرا شرح داده ،چرا تقلیلش میکنید ؟
  ۲. خدا قادر به شنیده شدن و دیده شدن هست یعنی خداوند میتواند خود را نشان دهد و قادر است و ناتوان از این کار نیست ، شمایی که بنده ای میتوانی خود را بمن نشان دهی و این عمل ساده از شما برمی اید ، آیا این عمل ساده از خدا بر نمی آید ؟ این که خیلی ابتداییست اما : چون خدا میداند مکانیسم بدن شما را چطور آفریده و میداند که شما ظرفیت دیدنش را ندارید و از هم متلاشی و نابود میشوید میگوید خدا دیده نمیشود اما این به این معنی نیست که خدا قادر نیست به دیده شدن خدا قادر به انجام این اعمال نیست خدا ناتوان از این اعمال است ، من دارم هر ثانیه خود را به خدا نشان میدهم او همیشه در حال دیدن و نظاره من است ، آیا این عملی را که من هر روز انجام میدهم رو او قادر نیست به انجامش ؟ قادر هست اما نمی کند چون من از بین می روم !اگر اینطور باشد که خیلی از اعمالی که من انجام میدهم را خدا نمی تواند انجام دهد ! این با قادر مطلق بودن خداوند جور در نمی آید ، من هم نگفتم که حرف زدن او انسانی و مانند بشر است .
  ۳. خداوند را به چه میشناسید ؟ به خالق بودن ! حالا این صفت را از خدا بگیرید چه باقی میماند ؟ بقیه صفاتش مثل رحمان و رحیم و کریم و غفور و مکار و اول و آخر و …
  این صفات باقی مانده برای کیست ؟ چون دیگر خلقتی هم نیست که این صفات برای او معنا پیدا کند ! این صفات باقی مانده برای خودش میماند و خلقتی هم اتفاق نمی افتد اما خلقتی اتفاق افتاده و صفاتش در خلقت معنی خود را نشان ما داده اند . اگر او منزه از خلقت است پس صفت خالق بودن چگونه متصل به او شده و در ذاتش رفته است ؟ چون لازمه خلقت خالق بودن است . آیا عدم را خدا نیافریده است ؟ آیا عدم تنها جایی است که خدا در ان حضور ندارد ؟ پس مکانی بنام عدم وجود دارد که خدا در ان حضور ندارد ! این با تسلط خدا در هر مکانی همخوانی ندارد . عدم و وجود هر دو از خداست و در هر دو حضور او موجود است نه اینکه مکان یا مفهومی بنام عدم باشد که خالی از خدا باشد .
  صفت بارز خدا » خالق بودن و آفریدن ! » آفرینش همه چیز
  حالا از این سه مورد مورد آخر را حذف کنید میشود
  صفت بارز خدا خالق بودن ! خالق بودن چه ؟ چون او که دیگر چیزی را خلق نکرده که این صفت ذاتی اش نمود داشته باشد بالاخره باید خلقتی باشد که او لاجرم خالقش باشد
  خدا و خالق بودن و افریدن افرینش رابطه ای تنگاتنگ دارند که اگر افرینش همه چیز را برداریم صفت ذاتی خدا لنگ می ماند

 35. ۴. طبق متون دینی خداوند لوسیفر را خودش آفرید . لوسیفر فرشته ای عابد بود اما از فرمان الهی سرپیچی کرد چون به انسان افریده شده سجده نکرد ! اما خدا او را مامور انحراف انسان کرد . چرا ؟!خداوند خودش این ماموریت را به شیطان داد و شیطان ماموریت خدا را اجرا میکند ، اینار او از دستور خدا سرپیچی نکرد .ماموریت او همین است .بله مسئله شر در هیچ دینی حل نشده که چرا خداوند این ماموریت رو به شیطان داده ‌واصلا چرا این دوگانه خیر و شر را شکل داده که اگر میخواست میتوانست این دوگانه شر و خیر نباشد غیر از اینست ؟اگر غلطه بگویید !
  ۵. آیا مسلمانان بین حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت محمد فرق میگذارند؟ اگر میگذارند مسیحیان هم میگذارند یهودیان هم میگذارند ! فرای اختلافات ادیان اگر فکر کنیم : این القاب هر کدام مشخصه بارز هر کدام از این پیامبران بوده است و من هم همین رو گفتم
  ۶. من هم حرف شما رو گفتم که روح رو خدا آفریده و به فرشته دستور داده آنرا در بدن انسان بی جان بگذارد . اما ذات این روح و ذرات تشکیل دهنده این روحی که خدا آفریده و در تملک خداست ، از چه شخصی است و با چه موجودی همخوانی دارد ؟ نمیشود که ذرات افرینش که خدا افریده و متعلق به اوست ، ول باشند و ماهیت و هویتی نداشته باشند ! من حرفم این بود که ذرات آفرینش ماهیتش از کیست ؟

  • با سلام ؛ خانم پگی شما منطقی هستید اما گاهی از منطق صحیح و کامل دور میشوید ، شما بدنبال اصرار بیجا نیستید و تمایلی به تراشیدن بت در ذهن خود هم ندارید و این یعنی منطقی درست اما گاهی از این راه منحرف میشوید :
   ۱ : خانم پگی شما انسانی را به من نشان بدهید که آتش بر او سرد شود ؟ شما انسانی را به من نشان بدهید که نه پدر داشته باشد و نه مادر ، شما انسانی را به من نشان بدهید که به معراج رفته باشد . شما انسانی را به من نشان بدهید که بالای ۹۵۰ سال عمر کرده باشد ، اینها همه معجزه اند ، خانم پگی من ابداً نمیخواهم معجزه حضرت عیسی (ع) را پایین بیاورم ، من اینرا میگویم که این دلیلی بر تفاوت داشتن حضرت عیسی با حضرت ابراهیم و بقیه پیامبران نیست .
   ۲ : خانم پگی در این دیده شدن اختلاف است و مراد از آن آیه را برخی هرگز دیده نشدن در این دنیا و برخی دیده نشدن بطور کل بیان کرده اند ، من فکر میکنم شما از خواهران اهل تسنن ما هستید و احادیثی هم فکر کنم در صحیحین بود که من لینک آنرا گذاشتم پس این عقیده شما طبق مذهبتان است و از مسائل اختلافیست ، اما اگر فارغ از آیه و روایت و بطور فلسفی و منطقی میخواهید بحث کنید بگویید .
   ۳ : خانم پگی ، من ابتدای این مورد را درست متوجه نشدم ، روشن تر بیان کنید ، بسیاری از صفات خدا برای بتان و ایزدان دیگر هم در طول تاریخ و تمدن های مختلف بوده اند اما خالق بودن نه و مختص الله است که در قرآن مشهود است . خانم پگی وقتی میگوییم عدم یعنی هیچ چیزی جز ذات خدا نبوده است نه این که مکانی باشد که هیچ چیزی در آن نباشد نه ، این از محال های ذاتی است ، بلکه یعنی جز خود خداوند هیچ چیزی نبوده است چه ماده و چه انرژی و خلاصه هرچیزی و این در قرآن مشهود است پس وقتی میگوییم از عدم آفرید یعنی هیچ چیزی نبود و وجود نداشت و او خلقت را از عدم آغاز کرد اما دیدگاه شما و فرهنگ مهر میگوید که بالأخره یک چیزی به جز ذات خداوند باید باشد عین ذرات بنیادی اما این خلاف قرآن است اما با گاتها منطبق است . و اما اگر میخواهید در اینجا گفته های فرهنگ مهر با دلایلی منطقی و فلسفی رد بشود بگویید .
   ۴ : خانم پگی من نمیدانم منظور شما از این متون دینی چیست ، ابلیس یک جن بود که اجنه هم ملائکه نیستند که خطا نکنند و ابلیس هم ممکن الخطا بود عین انسانها و اجنه و گناه کرد و رانده شد . این لوسیفر واقعیت ندارد و خلاف قرآن است . راستی ، کامنتهای آقای بهنام را توانستید پیدا کنید ؟ . خانم پگی شما مسلمانید پس این دیدگاهتان را درباره ابلیس اصلاح کنید ، با قرآن تناقض دارد ؛ ابلیس فرشته نیست .

   • در ادامه مورد سوم و رد گفته های فرهنگ مهر و این که آفرینش با خدا باشد با فلسفه و منطق :

    «وحدانیهالله و تناهی الجرم العالم» نویسنده : ابویوسف یعقوب بن اسحق بن صباح بن عمران بن اسمعیل بن الاشعث بن قیس الکندی [ از فیلسوفان بزرگ اسلامی ] . بحث در این رساله این است که جرم جهان مانند حرکت و زمان آن متناهی است. پس جهان حادث است و حادث کننده ای دارد که خداست. و حال چهار برهان از این رساله :
    ۱- در دو بُعد از یک نوع، اگر یکی از آن دو بزرگتر از دیگری نباشد برابر خوانده می شوند.
    [ اگر خدا و آفرینش از ازل باشند و بزرگتر از هم نباشند برابر خوانده می شوند ] .
    ۲- اگر بُعدی بر یکی از دو بُعد متجانس خود افزوده شود، آن دو برابر خواهند بود.
    [ اگر آفرینش بر خدا افزوده شود و یا بالعکس ، آفرینش و خدا با هم برابر خواهند بود ] .
    ۳-دو بُعد از یک نوع، که یکی کمتر از دیگری باشد نمی توانند نامتناهی باشند، زیرا که بُعد کمتر یا به اندازه ای بزرگتر است یا بخشی از آن.
    ۴- مجموع دو جرم همجنس هم که یکی از آن دو متناهی است، باید متناهی باشد. با ارایه این اصول بدیهی قدس سره می توان گفت که [ هر جرمی که مرکب از ماده و صورت و محدود به مکان و متحرک در زمان باشد، متناهی است؛ حتی اگر جرم عالم باشد. و چون متناهی است، قدیم نیست. پس تنها، خدا قدیم است.
    [ و این یعنی آفرینش مخلوق است و خلقت از عدم است پس ابدا هیچ چیز با خداوند از ازل نبوده است ولو یک ذره بنیادی و ذات الهی تنها از ازل بوده است ]
    [ و این رد نظریه فرهنگ مهر و خدای گاتها است که فرهنگ مهر طبق گاتها میگفت آفرینش با خدا و در او و هماننده او قدیم است .]

    به نقل و تلخیص از حوزه نت . البته داخل کروشه از حوزه نت نیست .

  • ۵ : خانم پگی ، یک وقتی است که من میگویم این خودکار قرمز است و این آبی ، اینرا در طرف راست جیبم میگذارم و آن یکی را در طرف چپ جیبم ، این ایرادی ندارد جز اینکه من خودم بدون روایات و دلیل و منطق قبول نکردم که پیامبر ما مقامش از حضرت عیسی (ع) نزد خداوند بالاتر است پس وقتی روایت و دلیل هست مسیحیان و یهودیان در همین حد هم حق ندارند که پیامبر خود را کورکورانه بالاتر از پیامبر ما بدانند . اما یک نوع بالا بردن است و آن این است که یک وقتی من میگویم این خودکار است و آن خود نویس ، این یک پیامبر است اما آن خدای پسر ، این ایراد دارد و شرک است .
   ۶ : خانم پگی روح واحد است و از ذرات تشکیل نشده است . و اما این مخلوقات که ول نیستند بلکه در مالکیت خداوند اند اما در ذات او نیستند ، من مثال رابطه روح و جسم را زدم ، پیشتر هم گفتم آن جنبش اولیه ای که خداوند ایجاد و خلق کرد و ریشه تمام مخلوقات است همین یعنی سیطره مطلق خداوند چرا که اگر همان جنبش را بگیرد این خلقت محو و نابود میشود ، این نظریه من بود که به لطف خداوند در کتابم شرح دادم . مثلا من یک نیرویی چون انرژی تولید میکنم و آنرا تبدیل به ماده میکنم ، پس در اینجا ان ماده از من است اما دخیل در ذات من ابداً نیست ، البته که من تولید کننده انرژی نیستم و قدرتی ندارم اما خداوند قدرت خلقت دارد پس میتواند . برای همین است که خداوند ورای درک بشر است ، این برمیگردد به درک نکردن کامل خالق توسط مخلوق .

 36. Mr. Offer:
  ۱. من هم نگفتم برتریتی میان پیامبران و انسانها است مگر به ایمان و تقوی شان که بالطبع پیامبران نشان داده اند که بشری لایق ترند که برگزیده شده اند برای رساندن پیام خدا وگرنه خدا آنها را انتخاب نمی کرد و توجه کنید که بعد از آخرین پیامبر هم پیامبری نیامد . چرا نیامد ؟ چون چیزی که باید گفته میشد گفته شد و مغز بشر رشد کافی کرد که قادر به تحلیل و انتخاب درست تر باشد .
  ۲.من هرگز روش فکری ام را بیان نکردم این تفکر خداشناسی است که در بسیاری از ادیان از جمله اسلام شیعه و سنی هم وجود دارد و ربطی به دین ندارد . قبل از آن از خدایی واحد و جداگانه حرف زده بودید من به ان ایمان دارم اما ذرات هستی و افرینش را ذراتی از خدا میدانم که جدا از او نیست اما کارایی او را ندارد در مقیاس بسیار نازل ما قطره ای از…

 37. ۵. با نوشته قسمت ۵ شما مخالفم ، اگر شما پیامبر اسلام را بالاتر از پیامبران دیگر نمی دانستید نقد شما به آنها صحیح و عادلانه بود اما چنین نیست . آنها کتابها و روایات خود را دارند شما هم همین طور ! شما نمی توانید افرادی را که خداوند رو قبول دارند پیامبر دارند کتاب دارند ، علمای فرهیخته و بزرگ دارند رو خوار بدانید اگر قران رو قبول داشته باشید .
  ۶. روح از ذرات تشکیل شده و جرم و وزن دارد ، رجوع شود به
  http://mind-physic.blogsky.com/1389/04/16/post-135/
  افراد بسیاری رو چند ثانیه قبل از مرگ و بعد از ان وزن کرده اند .روح وزن هم دارد .
  ارواح از لحاظ وسعت و درک و توانایی هم متفاوت اند و طریقه ارتباط گیری با آنها هم متفاوت اند .
  ۷. اگر با دیگران هم که عقاید بسیار دوری از شما دارند نگاه درستی داشته باشین از شما دورتر نخواهند شد و اگر نه دیگر حتی حرف هم را هم به فارسی نخواهید فهمید . آنها هم دلایلی برای خودشان دارند اگر پای حرفهایشان بنشینید .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار