خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / ازدواج زرتشتیان / ازدواج زرتشتیان با محارم / کرتیر ـ موبد برجسته و پرنفوذ عصر ساسانی ـ ترویج دهنده ی ازدواج با محارم

کرتیر ـ موبد برجسته و پرنفوذ عصر ساسانی ـ ترویج دهنده ی ازدواج با محارم

به قلم مری بویس (درگذشت: ۲۰۰۶ م)

خود کردیر از جمله دستاوردهای دینی متعددش ، تقویت آن چیزی چیزی را ذکر می کند که بازیل غیر شرعی دانسته است و آن همانا زناشویی خوئتودثه است که به فارسی میانه خوِدُدَه گفته می شود (کتیبه سر مشهد سطر ۴۵) و این زناشویی ها را اعضای خاندان سلطنتی ساسانی، و ظاهرا حتی پیش از به قدرت رسیدن ، انجام می دادند. از این رو اردشیر بابکان با دِنَک ، دختر بابک زناشویی کرد و شاپور اول هم دختر خویش آدور آناهید را شهبانوی خویش خواست.
کردیر این عمل را که موجب برآشفتگی بازیل شده ، نه تنها نیک می شمارد ، بلکه همچون آن قدیس ، اعتقاد داشت که پیروان ادیان دیگر، اسیر دست شیطان بوده اند.

منبع: زردشتیان باورها و آداب دینی آنها، ص ۱۴۱