خانه / احکام / احکام زرتشتی / زن زرتشتی / دیگر مطالب زنانه / زرتشتیان چه بر سر زنی می آوردند که جنینش سقط شده؟!

زرتشتیان چه بر سر زنی می آوردند که جنینش سقط شده؟!

به قلم مدیر سایت

زنی که جنین او سقط می شود، درد زایمان او بسی شدید است و بیشتر نیازمند رسیدگی و محبت است. اما طبق دستور وندیداد ـ بخشی از اوستا که در زمان ساسانیان به آن عمل می شد ـ با چنین زنی رفتارهایی بسیار ناشایست انجام می دادند. بخشی از آنها عبارت است از:

ـ به بی آب و گیاه ترین جا برود و مؤمنان زرتشتی کمتر از آنجا بگذرند.

ـ سی گام دور از آب و آتش و برسم و سه گام دورتر از مؤمنان زرتشتی باشد.

ـ برگرد او حصاری بکشند و آب و لباس را در درون آن به او بدهند.

ـ نخستین خوراکی که به این زن داده می شود عبارت است از: سه یا شش یا نه جام ادرار گاو آمیخته به خاکستر. سپس می تواند شیر گرم یا گوشت پخته و نان و شراب ناب بیاشامد. اما از خوردن آب ممنوع است.

ـ تا سه شب این برنامه ادامه می یابد. سپس تن و جامه ی خویش را با ادرار گاو و آب در کنار نه گودال بشوید و بدین سان پاک شود.

ـ پس از سپری شدن آن سه شب، نه شب دیگر نیز باید به تنهایی و جدا از دیگران زندگی کند و جا و غذا و لباس او جدا باشد و بعد از نه شب، تن و جامه ی خویش را با ادرار گاو و آب بشوید.

متن وندیداد

عبارت وندیداد، ترجمه دوستخواه، ج ۲، ص ۷۱۳ ـ ۷۱۶ (فرگرد پنجم) چنین است:

«۴۵

ای دادار جهان استومند ! ای اشون !

هرگاه در خانه ی مزداپرستان زن آبستنی پس از بارداری یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج یا شش یا هفت یا هشت یا نه یا ده ماهه، کودکی مرده بزاید، مزداپرستان آن زن را به کجا باید ببرند؟

۴۶

اهوره مزدا پاسخ داد :

به جایی در آن خانه ی زرتشتی که زمین آن بی آب و گیاه ترین جا باشد؛ گله های گاوان و گوسفندان کمتر از آن بگذرند؛ آتش ـ پسر اهوره مزدا ـ کمتر در آن برافروخته شود؛ دسته های برسم ویژه ی آیین کمتر بدان برده شود و مردم اشون کمتر از آن بگذرند.

۴۷

ای دادار جهان استومند ! ای اشون !

چه اندازه دور از آتش؟

چه اندازه دور از آب؟

چه اندازه دور از دسته های برسم ویژه ی آیین؟

چه اندازه دور از مردم اشون؟

۴۸

اهوره مزدا پاسخ داد :

سی گام دور از آتش.

سی گام دور از آب.

سی گام دور از دسته های برسم ویژه ی آیین.

سه گام دور از مردم اشون.

۴۹

مزدا پرستان باید گرداگرد آن جا چینه ای برآورند و در درون آن، او را خوراک و جامه دهند.

۵۰

ای دادار جهان استومند ! ای اشون !

نخستین خوراکی که بدان زن باید داده شود، چیست؟

۵۱

اهوره مزدا پاسخ داد :

باید سه یا شش یا نُه جام “گـُمیز” آمیخته با خاکستر بیاشامد تا گور درون زهدان وی شسته شود.

۵۲

پس آنگاه می تواند شیر گرم مادیان یا گاو یا میش یا بز یا گوشت پخته و نان و شراب ناب بیاشامد و بخورد؛ اما نوشیدن آب بر او روا نیست.

۵۳

ای دادار جهان استومند ! ای اشون !

چنین زنی تا چه هنگام باید بدین سان بماند و تا چه هنگام باید تنها با این گونه گوشت و نان و شراب زندگی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد؟

۵۴

اهوره مزدا پاسخ داد :

باید تا سه شب بدین سان بماند. باید تا سه شب با این گونه گوشت و نان و شراب زندگی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد. پس هنگامی که این سه شب سپری شد، تن و جامه ی خویش را با “گمیز” و آب در کنار نه گودال بشوید و بدین سان پاک شود.

۵۵

ای دادار جهان استومند ! ای اشون !

چنین زنی تا چه هنگام باید بدین سان بماند؟

پس از سپری شدن آن سه شب، تا چه هنگام باید تنها بماند و جدا از دیگران زندگی کند و جا و خوراک و جامه اش جدا باشد؟

۵۶

اهوره مزدا پاسخ داد :

باید تا نه شب بدین سان بماند. باید تا نه شب پس از سپری شدن آن سه شب تنها بماند و جدا از دیگر مزداپرستان زندگی کند و جا و خوراک و جامه ی او جدا باشد.

پس هنگامی که این نه شب سپری شد، تن و جامه ی خویش را با گمیز و آب بشوید و پاک کند».

وندیداد، دوستخواه، ج ۲ ص ۷۱۳ ـ ۷۱۶
اسفند ۱۳۹۷

همچنین ببینید

مهران غیبی

روز زن میان زرتشتیان / جشن اسفندگان (سپندارمذگان) ۲۹ بهمن یا ۵ اسفند؟

موبدیار مهران غیبی (درگذشت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵) تاریخ ارسال: بهمن ۱۳۹۴ «گاهشمار یزدگردی (زرتشتی) ۱۲ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code