خانه / احکام / احکام زرتشتی / برده داری در زرتشتی / اسفندیار زرتشتی در جنگ کنیز گرفت!
اسفندیار

اسفندیار زرتشتی در جنگ کنیز گرفت!

به قلم سیاوش امیرشاهی
از بس می گویند: مسلمانان در جنگ با ایران، زنان ایرانی را به کنیزی گرفتند، ناچاریم از به کنیزی گرفتن زرتشتیان نیز نمونه ای بیاوریم.
به گواهی شاهنامه، اسفندیار زرتشتی در جنگ دینی با ارجاسب، با شکست دادن او در حمله به ترکستان، علاوه بر غارت گنجینه های او، دو گروه دختر کمرباریک و خواهران و دختران و مادر ارجاسب را با خود به ایران آورد.
حکیم فردوسی در شاهنامه می گوید:

همه گنج ارجاسپ در باز کرد
بکپّان درم سختن آغاز کرد

هزار اشتر از گنج دینار شاه
چو سیصد زِ دیبا و تخت و کلاه‏

صد از مشک، وَ ز عنبر و گوهران
صد از تاج، وَ ز نامدار افسران‏

از افگندنی هاى دیبا هزار
بفرمود تا برنهادند بار

چو سیصد شتر جامه چینیان
ز منسوج و زربفت و ز پرنیان‏

عمارى بسیچید و دیبا جلیل
کنیزک ببردند چینى دو خیل‏

برخ چون بهار و ببالا چو سرو
میان ها چو غرو و برفتن تذرو

ابا خواهران یل اسفندیار
برفتند بت روى صد نامدار

زپوشیده رویان ارجاسپ پنج
ببردند با مویه و درد و رنج‏

دو خواهر دو دختر یکى مادرش
پر از درد و با سوک و خسته برش

منبع: شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مس