خانه / ایران / ایران باستان / ظلم در ایران باستان / فیش حقوقی زنان در عصر هخامنیشیان / نصف نان دستمزد یک روز کار زنان!
زن زرتشتی

فیش حقوقی زنان در عصر هخامنیشیان / نصف نان دستمزد یک روز کار زنان!

به قلم مدیر سایت
در سایت ها به استناد لوح های به دست آمده از تخت جمشید، چنان در مورد حقوق ماهیانه ی زن ها در عصر هخامنشی سخن می گویند که انسان تصور می کند… اما وقتی میزان حقوق آنها را ملاحظه می کنیم…
در اینجا با توجه به این لوح ها، مقدار دستمزد زنان در عصر داریوش را از کتاب «از زبان داریوش»، صفحه ۶۰ ـ ۶۵ می آوریم:

ـ بانوان خیاط: هر سی نفر ماهیانه یک بز یا گوسفند. (ص ۶۱) اگر یک گوسفند یا بز سی کیلو گوشت داشته باشد، دستمزد هر زن روزی ۳۳ گرم گوشت بوده است.

ـ دو زن دوزنده ی پالتوهای ظریف: ماهانه ۲۰ لیتر جو. زنی دیگر با همین شغل: ۲۵ لیتر جو. هفت زن دیگر: سی لیتر جو. ۲۱ بانوی دوزنده ی لباس ظریف: سی لیتر جو. هجده زن دوزنده ی لحاف: سی لیتر جو. (ص ۶۴) در صفحه ی ۶۱ توضیح داده با هر لیتر جو به سختی نیم کیلو نان می پختند. بنابراین حداکثر روزی نیم کیلو نان به عنوان دستمزد دریافت می کرده اند.

ـ کارگران زن در شیراز و رخا: هرکدام ماهانه سی لیتر جو (ص ۶۵) روزی نصف نان جو.

ـ بالاترین حقوق برای زنهای سرپرست بوده: پنجاه لیتر جو در ماه و سی لیتر شراب و یک سوم بز یا گوسفند (ص ۶۵) روزی کمتر از یک نان و یک لیتر شراب و ۳۳۰ گرم گوشت.

ـ جیره ی مخصوص زنان زائو به مدت پنج ماه: بابت نوزاد پسر: ماهیانه ده لیتر شراب یا آبجو و دو بن جو، گندم و گاه آرد. نصف این مقدار بابت نوزاد دختر (ص ۶۲) یعنی اگر نوزاد پسر بوده تقریبا روزی یک لیوان آبجو. معلوم نشد آیا مراد این است که جو و گندم را با هم می دادند یا یکی از آنها. بهرحال طبق توضیح در صفحه ۶۱ هر «بن» برابر پنج نان بوده و اگر هر سه را می گرفته یعنی روزی یک نان می گرفته و اگر فقط یکی از آنها را به او می دادند، زن زائوی پسر روزی یک لیوان آبجو و یک سوم نان، اضافه دستمزد داشته است.

از زبان داریوش ص 60از زبان داریوش، ص ۶۰

از زبان داریوش، ص 61از زبان داریوش، ص ۶۱

از زبان داریوش، ص 64از زبان داریوش، ص ۶۴

از زبان داریوش، ص 65از زبان داریوش، ص ۶۵

از زبان داریوش، ص 65از زبان داریوش، ص ۶۵

از زبان داریوش، ص 62از زبان داریوش، ص ۶۲

شناسنامه از زبان داریوش

همچنین ببینید

انوشیروان

عدالت انوشیروان در نظر شریعتی

آقای عبدالعلی بازرگان می گوید: انوشیروان زنجیری را به در کاخش بند کرده بود که …

۱۲ نظر

 1. فدایی اشو زرتشت

  ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ‏( ﻉ ‏) :ﮔﻮﺵ ﻓﺮﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﻻﺕ
  ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﮐﺒﯿﺮﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺴﺘﺮﮎ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎﺏ
  ۷۹ ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﯿﻌﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎﺏ ۱۰۰
  ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ‏( ﻉ ‏) : ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ‏( ﻉ‏) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ
  ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺻﻮﺕ ﺷﺨﺺ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ
  ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺁﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺳﺮﯼ ﺁﯾﻪ
  ۱۷ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﺸﻢ ﻭﮔﻮﺵ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ .ﭘﺲ ﮔﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
  ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ
  ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﯽ . ﻣﺴﺘﺪﺭﮎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  ﺟﻠﺪ ۱۳ ﺑﺎﺏ ۸۰ ﺣﺪﯾﺚ ۲
  ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ‏(ﺹ ‏) : ﭘﻨﺞ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ
  ﮐﻨﺪ ‏( ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‏) ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ

 2. سلام به روز هستم با : نقش امام علی(ع) و شاگردان ایشان در فتوحات
  http://eilam.persianblog.ir/post/47/
  http://eilam.persianblog.ir/post/48/

 3. نام ناشر و ویراستار کتاب برای بسیاری روشن کننده بسیاری از شیطنت ها در چاپ کتاب است . پورپیرار مزدوری در لباس اهل کتاب که روزگاری سقف معیشت بر ستون جیره خواری شوروی و حزب توده زده بود و پس از دزدی هایش از حزب توده اخراج گردید . آنگاه به دریوزگی شیوخ تازه از بادیه درآمده اراجیفی به اسم بنیان اندیشی به هم بافت و با دشنام به ایران و پارس و پارسی و خلیج فارس چند روزی در ننگ و ذلت و بدنامی شب به روز رساند . و عاقبت در انزوا و به دردی مهلک از پا درآمد ، در این راه اربابان سوسمار خوارش حتی به سلمان فارسی هم رحم نکردند و به وسیله او شخصیت سلمان فارسی را هم خوار و خفیف نمایاندند .
  اما روایت کتاب و داستان الواح خشتی تخت جمشید حکایت مغلطه ظریفی است در دو مقوله مرتبط ولی متفاوت . الواح خشتی تخت جمشید فیش حقوقی نیستند بلکه رسیدهای دریافت مواجب کارگران هستند و هر منصفی میداند که بین رسید مواجب با فیش حقوق تفاوت بسیار است . در روزگاری که پادشاهان متمدن شرق و غرب دیوارهای بناهایشان اجساد بردگان جنگی بوده به تصدیق همین الواح کارگران زن و مرد تخت جمشید به ازای کارشان مزد دریافت میداشته اند و این مزد شامل سبد کالایی از مایحتاجشان بوده . مشابه روزگار مدرن حق عایله مندی داشته اند و زنان در زمان ابستنی توسط کارفرمایشان بیمه و مرخصی زایمان داشته اند . بخشی از این مواجب جو و بخشی شراب و غیره بوده . عجیب است که این منزلت مستقیما و نفیا یا اثباتا ربطی به دین زرتشتی ندارد که در این وجیزه از ان انتقاد شود . اما گویا روی دشمنی این سایت فقط با دین زردشتی نیست که هر نشان و افتخاری از گذشته نیاکان ما گویا به مذاق برخی خوش نمی آید و ترجیح می دهند از کورش و داریوش بد بگویند و از نوکران حجاج یوسف ثقفی و امویان رفع اتهام نمایند . این میدان گویا میدان مسلمانی و ارادت به چهارده معصوم هم دیگر نیست . همان چهار راهی است که یک راهش از چاههای نفت آنسوی خلیج شروع می شود و راه دیگرش ….. بماند تا بعد

  • مدیر سایت

   موضوع این سایت، زرتشتی و ایران باستانه. چون زرتشتی با ایران باستان، پیوند عمیق دارد

  • « حکایت مغلطه ظریفی است در دو مقوله مرتبط ولی متفاوت . الواح خشتی تخت جمشید فیش حقوقی نیستند بلکه رسیدهای دریافت مواجب کارگران هستند و هر منصفی میداند که بین رسید مواجب با فیش حقوق تفاوت بسیار است . »
   بله ، در فیش حقوقی می نوشتند هزاران گوسفند و موقع مزد یک گوسفند برای سی نفر میدادند ، بله . اصولا فیش حقوقی ده ها برابر دستمزد است … منطق یک باستانگرا .
   « به تصدیق همین الواح کارگران زن و مرد تخت جمشید به ازای کارشان مزد دریافت میداشته اند و این مزد شامل سبد کالایی از مایحتاجشان بوده . »
   روزی ۳۳ گرم گـــــوشــــت … همین را به خواهر و مادر باستانگرایان بدهند در ازای یک روز کار قبول میکنند ؟ .
   « مشابه روزگار مدرن حق عایله مندی داشته اند و زنان در زمان ابستنی توسط کارفرمایشان بیمه و مرخصی زایمان داشته اند . »
   فکر کنم فیش حقوقی شان نیز توسط کامپیوتر صادر میشد … گویا مرخصی دوساله به ایشان میدادند و بیمه ای به اندازه یک گوسفند !!! مقدار دستمزد در این پست امده است ، این بیمه چقدر از دستمزد ناچیز بیشتر بوده ؟ .
   « عجیب است که این منزلت مستقیما و نفیا یا اثباتا ربطی به دین زرتشتی ندارد که در این وجیزه از ان انتقاد شود . »
   این به دین زرتشت ربط دارد :
   http://www.raherasti.ir/9001
   « اما گویا روی دشمنی این سایت فقط با دین زردشتی نیست که هر نشان و افتخاری از گذشته نیاکان ما گویا به مذاق برخی خوش نمی آید و ترجیح می دهند از کورش و داریوش بد بگویند»
   ملت گدایی میکرد و داریوش خدایی :
   http://www.adyannet.com/fa/news/25405
   « همان چهار راهی است که یک راهش … و راه دیگرش ….. بماند تا بعد »
   باستانگرایی همان چهار راهی است که یک راهش به ازدواج با مادر و خواهر میرسد و راه دیگرش به خوردن ادرار گاو و دو راه دیگرش … بماند تا بعد .

   • درود
    حضرت اقا پس انتظار داری ۲۰۰۰ سال پیش مردم مانند من و شما غذا میخوردن ؟ اگر شما به جای حکام هخامنشی بودی میتونستی برای یک ملت ۸۰ میلیونی سالانه یک میلیون تن برنج تولید کنی ؟
    خب طبیعیه که ان زمان کشاورزی مکانیزه و کود شیمیایی و کشاورزی مدرن وجود نداشته و بازدهی کشاورزی بسیار ناچیز بوده و غذا گران و با ارزش بوده و همه فقط برای سیر کردن شکمشون کار میکردن . محض اطلاع همون ۳۰ گرم گوشت در روم باستان یک غذای اشرافی بوده و ابدا به کارگران نمیرسید .
    در مورد اختلاف درامدها هم به لطف نظام سرمایه داریه کا هنوز هم جاریه ، کسانی هستند که ماهانه هفتصد میلیون تومن حقوق میگیرن و من یک و نیم . پس دیگه شرایط الان چه فرقی با زمان هخامنشی داره ؟ فقط مقیاس ها عوض شدن

    • با سلام .
     ۱ : مردم در آن زمان کمتر غذا میخوردند ؟ .
     ۲ : هر سی نفر ماهیانه یک بز یا گوسفند …
     دستمزد فوق در کدام دوران ، در کدام ملت و مملکت و در کدام هزاره دستمزدی مناسب برای یک کارگر محسوب میشده است ؟ .
     ۳ : و همه فقط برای سیر کردن شکمشون کار میکردن
     اینها فقط شکم را می دیدند ؟ یعنی هیچ هزینه دیگری نداشتند ؟ ما سخن از برق و گاز نمیزنیم ولی مردم در زمان هخامنشیان خانه و پوشاک و حیوان و … نیاز نداشتند که داشته باشند ؟ پرواضح است که این سخن که تنها به فکر سیر کردن شکمشان نیز بودند نیز میتواند به عسل و گندم و انواع گوشت و شراب و … برسد یا به نان خشک خالی . بنابراین یک گوسفند برای سی نفر در یک ماه ، یعنی اوج حقارت آن سی نفر .

     ما نگفتیم الآن گل و بلبل است و یا روم باستان گل و بلبل بوده … ما گفتیم هخامنشیان گل و بلبل نبوده است .

 4. شکی نیست چرا که دشمنی با ایین مزدیسنی هم ریشه در دشمنی با ایران و تاریخ باستانیش دارد .

 5. به نظر من موضوع این سایت خراب کردن زرتشتیان و دین زرتشتی هست ببین بسته دیگه وقت خودتون تلف نکنید این مردمی که من دیدم خودشون دیگه هفت خط شدن شکم وقتی خالی باشه جز پر کردن شکم به هیچی فکر نمی کنند خودتونو خسته نکنید وزارت اطلاعات بجای این کارا بره فکر پر کردن شکم مردم باشه بسه دیگه خسته شدیم برید تو دادگاهای ایران نگاه کنید با حکمهای کیلویی نمایندگیهای خدا در روی زمین قاضی دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code