خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / حقارت زن در ایران باستان / چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ
زن زرتشتی

حقارت زن در ایران باستان / چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ

به قلم مدیر سایت
زرتشتی پژوه برجسته هاشم رضی در کتاب «دانشنامه ایران باستان»، جلد ۲، صفحه ۶۸۷ اشعاری از شاهنامه آورده که فردوسی از زبان افراسیاب نقل کرده است:

پس پرده ی هر که دختر بود
اگر تاجدار است، بد اختر بود

چو زن زاد دختر، دهیدش به گرگ
که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ

زن و اژدها هردو در خاک به
جهان پاک از این هردو ناپاک به

در نرم افزار شاهنامه، این ابیات را نیافتم و جناب رضی هم توضیح داده که برخی این ابیات را از فردوسی نمی دانند. اما مهم اینجاست که رضی ـ کارشناس بزرگ متون زرتشتی ـ تصریح می کند که مضمون این ابیات در بندهش و سایر متون پهلوی آمده است و بیانگر همان دیدگاه ایران باستان در مورد زن است.
هدف از این نوشته، ایراد گرفتن از فردوسی نیست.

دانشنامه باستان ص 687

دانشنامه ایران باستان، ج ۲، ص ۶۸۷