خانه / ایران / اسلام و ایران / اسلام منجی ایران / ازدواج با مرده در ایران باستان!

ازدواج با مرده در ایران باستان!

به قلم مدیر سایت
یکی از رفتارهای غیرمعقول در ایران باستان، ازدواج دختر با مرد متوفی بود تا یاد آن مرد زنده بماند و فرزندانی برای او به دنیا بیاورد. ازدواج ابدال یا ازدواج نیابی.
دکتر کتایون مزداپور در کتاب «چند سخن» صفحه ۳۸۹ گوید:
«دخت قانونا و عرفا به همسری مردی متوفی در می آمد تا به یادگار او و برای بازماندن نام او فرزندی به دنیا آورد و در عین حال وارث آن مرد درگذشته نیز شمرده می شد.»

389شناسنامه چند سخن