+
خانه / اعتبار دین زرتشتی / نژادپرستی / ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﺭﯼ؛ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﯿﺮ!
ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﺭﯼ؛ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﯿﺮ!

ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﺭﯼ؛ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﯿﺮ!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺕ ، ﺁﻥ ﺭﮒ ﺁﺭﯾﺎﺋﯿﺸﺎﻥ ﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ؟
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ ؟
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ؟
ﻣﮕﺮ ﺩﯾﻦ ﺍﺟﺪﺍﺩﻣﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟
ﺍﺻﻼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﺰﺩﺍﺳﺖ !
ﻭ ﺩﻫﻬﺎ ﭼﺮﺍ ﻭ ﻣﮕﺮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺍﻣﺎ …
ﺍﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺎﯼ ﺭﻗﺺ ﻭ ﺑﺰﻡ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻭ ﻫﯿﻔﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻓﺼﯿﺢ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻠﯿﻎ !
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﻠﯿﺢ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺻﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺩﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ !
ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﻭﺭﻧﺪ!
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻭ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ(!) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ
ﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺒﻌﺚ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ …
ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﺯﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻮﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ !
ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ‏(ﻉ‏) ﺭﺍ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ !
ﺯﺩﻥ ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ ﻭ … ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﯿﺌﺎﺕ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ !
ﻧﺸﺮ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﻋﻠﯽ ‏( علیه السلام ‏) ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

التماس تفکر…

۵ نظر

 1. سید عجب عکسی گذاشتیا خخخخخخخخ
  میترسم فردا بیام ببینم سایت راه راستی رفته تو فهرست مصادیق مجرمانه و فیلتر شده خخخخخخ

 2. التماس تعقل به نظر می رسه سایت شما مخاطب هدفش رو نه منتقدین و مدافعین اهل تعقل که شیفتگان رقص و لمپنیزم دیده

 3. شما رقصتونم که فیلتره استاد . شما خودتونم رقصتونو قبول ندارین :)))))))))

 4. سلام حجاب قبل از اسلام بین ایرانیان بوده است می توانید به تخت جمشید مراجعه کنید همچنین بین یهودی ها بوده است وهم اکنون نیز بین بعضی از زنان یهودی فرقهlev tahorویافرقه حاردی حجاب به شدت رواج داردحتی از مسلمانان با حجاب تر می باشند در بین مسیحیان هم بوده است که بعلت رواج لیبرالیسم وفمنیسم از بین رفته ولی می توانید هم اکنون به حجاب راهبه ها مراجعه کنید ویا به فیلم های غربی ها که می خواهند گذشته خودرا نمایش دهند ازجمله به سریال خانه کوچک توجه کنید لذا حجاب اختراع اسلام نمی باشد پس با اسلام مخالفت نکنید حجاب مربوط به تاریخ بشریت است واسلام فقط یک سنت بشری راتایید حمایت و زنده کرده است پس مخالفت باحجاب یعنی مخالفت با اجداد خودتان است خواه زرتشتی باشید یا مسیحی یا یهودی وکسانی که به شما بی حجابی را القا می کنند نه یهودی هستند ونه مسیحی ونه زرتشتی ونه مسلمانندبلکه همان لامذهب هایی هستندبا عناوین لائیک و لیبرالیسم و اومانیسم و…

  • حجاب و ستر از پوشاندن با برگ ادم و حوا شروع شده یعنی از بدو پیدایش بشر تا امروز ستر وجود داشته و چیزی تازه ای نیست
   ولی اندازه و نوع پوشش هست که فرق میکنه
   ایرانیان هیچ گاه لباس باز نمی پوشیدن مگر طبقه ای خاص در عشرتکده ها برای خوشگذرانی
   ولی کنیزان و بردگان عرب حتما باید عریان میبودند
   اسلام veil رو اختراع نکرده ولی حجاب بمعنای چادرسیاه که فقط گردی صورت از ان بیرون بوده و مچ دست از اعراب به ایران وارده شده و وارداتی هست
   با گشت در اینترنت به نوع پوشش ایرانیان از ایلامیان و مادها تا پهلوی میتوان به این موضوع رسید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتقالب وردپرسسئوسرویس و تعمیر کولر گازی